نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی، تهران، ایران.

2 استادیار، دانشگاه حضرت معصومه (س)، قم، ایران.

چکیده

هدف از این پژوهش، بررسی ارتباط شاخص‌های قیمت با نرخ ارز در ایران با رویکرد همدوسی موجک در دوره زمانی فروردین‌ماه 1381 تا آذرماه 1398 است. نتایج نشان می‌دهد که ارتباط بین شاخص قیمت مصرف‌کننده و نرخ ارز در بازه زمانی مذکور و در مقیاس زمانی یکساله هم‌فاز بوده و شدت همدوسی میان این متغیرها در فرکانس‌های کوتاه و زیر دو‌سال بسیار بااهمیت است. شدت هم‌حرکتی میان متغیرهای نرخ ارز و شاخص قیمت مصرف‌کننده در دوره‌هایی که نااطمینانی ارزی و نااطمینانی تورمی افزایش یافته است، افزایش می‌یابد و شاهد شکل‌گیری قله‌های تورمی در روند تورم شاخص قیمت مصرف‌کننده می‌باشیم.
این رفتار بصورت تقریباً مشابهی درخصوص شاخص قیمت تولید‌کننده نیز صادق است. به عبارت دیگر افزایش نرح ارز در دوره‌های زمانی بسیار کوتاه افزایش شاخص قیمت تولید‌کننده را به دنبال دارد. همچنین شدت هم‌حرکتی، حرکت مشابه و هم‌جهت متغیرهای نرخ ارز و شاخص قیمت تولیدکننده در دوره‌های افزایش نااطمینانی در دوره‌های زمانی طولانی‌تری نیز ادامه دارد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Comovement of exchange rate and price indicators in Iran: An Application of Economic Physics in the Study of Mutual Relationships

نویسندگان [English]

  • Mohammad Hassan Saboori Deilami 1
  • sahar bashiri 2
  • Hassan ValiBeigi 1

1 Assistant Professor, Institute for Trade Studies and Research (ITSR), Tehran, Iran.

2 Assistant Professor, Hazrat-e Masoumeh University, Qom, Iran.

چکیده [English]

The purpose of this study is to investigate the relationship between price indicators and exchange rate in Iran with the approach of Wavelet coherence analysis in the period of April 2002 to December 2017. The results show that the relationship between consumer price index and exchange rate in in the mentioned period and at the one-year time scale has been homogeneous. And the intensity correlation between these variables for a short time scale, below two years, is very important. The interaction intensity between exchange rate and the consumer price index increases when exchange rate and inflation uncertainties have increased, and we are witnessing the formation of inflationary peaks in the inflation rate of the consumer price index. Also, examining the relationship suggests a strong and positive relationship between exchange rate and the producer price index during uncertain periods.

کلیدواژه‌ها [English]

  • consumer price index
  • exchange rate
  • producer price index
  • wavelet analysis

1. فارسی

برکچیان، مهدی، سعید بیات، و هومن کرمی. "آیا شاخص قیمت تولیدکننده پیشرانی برای شاخص قیمت مصرف‌کننده است؟"،  فصلنامه پژوهش‌های پولی-بانکی 8، شماره 26 (1394): 521-541.
بصیرت، مهدی، آرزو نصیرپور، و علیرضا جرجرزاده. "اثر نوسان‌های نرخ ارز بر رشد اقتصادی با توجه به سطح توسعه بازارهای مالی در کشورهای منتخب عضو اوپک"، فصلنامه اقتصاد مالی 9، شماره 30 (1394): 141-164.
پیرانی، خسرو، و حسین کوروش پسندیده. "مطالعة تجربی رابطه بین نرخ ارز و تورم در ایران"، پژوهشنامة علوم انسانی و اجتماعی 1، شماره 4 (1381): 61-81.

2. لاتین

Aguiar-Conraria, Luisو & Maria Soares. “Oil and the macroeconomy: using wavelets to analyze old issues”, Journal of Macroeconomics 33, no. 3 (2001): 477-489. Retrieved from http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S016407041100019X
Aguiar-Conraria, Luis, Munal Martins,&  Maria Soares. “The yield curve and the macro-economy acrass time and frequencies”, Journal of Economic Dynamics and Control 36, no, 12 (2012): 1950-1970.
Blessing, Mwansa. "Inflationand Exchange Rate Depreciation: AGranger causality Test at the Naissance of Zimbabwe Infamous Hyperinflation (2001-2005)", Economics and Finance Review 3, no. 9 (2014): 22-42.
Bollerslev, Tim. “Generalised autoregressive conditional Heteroskedasticity”, Journal of  Econometrics 31, no. 3 (1986): 307-327.
Burnside, Craig, Maryin Eichenbaum, & Sergio Rebelo. "Government guarantees and selffulfilling speculative attacks", Journal of Economic Theory 119 (2004): 31-63.
Burnside, Craig, Martin Eichenbaum, & Sergio Rebelo. Currency crises models. In The New Palgrave Dictionary of Economics. London: Palgrave Macmillan UK. 2008.  doi:10.1057/978-1-349-95121-5.
Caporale, Guglielmo Mari, Margarita Katsimi, & Nikitas Pittis." Causality Links between Consumer and Producer Prices: Some Empirical Evidence", Southern Economic Journal 68, no. 3 (2002): 703-711.
Caraiani, Petre. “Money and output: New evidence bassed on wavelet coherence”, Economics Letters 116, no. 3 (2012): 547-550.
Flood, Robert, & Peter Garber. “Collapsing exchange-rate regimes: Some linear examples”, Journal of International Economics 17, no. 1-2 (1984): 1-13. Retrieved from https://doi.org/10.1016/0022-1996(84)90002-3
Habimana, Oliver. “Oil price, exchange rate and consumer price co-movement: A continuous-wavelet analysis.” Munich: University Library of Munich, Germany. (2016): 1-23. Retrieved from https://EconPapers.repec.org/RePEc:pra:mprapa:71886
Kahn, George. "Dollar depreciation and inflation", Federal Reserve Bank of Kansas City, Economic Review 72, no. 9 (1987): 32-49.
Krugman, Paul. “Target zone and exchange rate dynamics”, The Quarterly Journal of Economics 106, no. 3 (1991): 669-682.
Obstfeld, Maurice. The Logic of Currency Crises. Paris: Cahiers economiques et monetaires, 1994.
Obstfeld, Maurice. “Models of currency crises with self-fulfilling features”, European Economic Review 40, no. 3-5 (1996): 1037-1047.
Obstfeld, Maurice, & Kenneth Rogoff. “The Mirage of Fixed Exchange Rates”, Journal of Economic Perspectives 9, no. 4 (1995): 73-96.
Reboredo, Juan, & Miguel Rivera-Castro. “A wavelet decomposition approach to crude oil price and exchange rate dependence”, Economic Modelling 32 (2013): 42-57.
Taylor, Alan, & Mark Taylor. “The Purchasing Power Parity Debate”, Journal of Economic Perspectives 18, no. 4 (2004): 135-158.
Torrence, Christopher, & Gilbert Compo. “A Practical Guide to Wavelet Analysis”, Bulletin of the American Meteorological Society 79, no. 1 (1998): 61-78.
Uliha, Gabor,  & Janos Vincze. “Exchange rates and prices: a continuous wavelet perspective”, CERS-IE WORKING PAPERS 1833, Institute of Economics, Centre for Economic and Regional Studies. 2018.
Ülke, Volkan, & Ugur Ergun. "The Relationship between Consumer Price and Producer Price Indices in Turkey", International Journal of Academic Research in Economics and Management Sciences 3, no. 1 (2013): 205-222.
CAPTCHA Image