نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری اقتصاد دانشگاه آزاد اسلامی واحد الیگودرز، الیگودرز، ایران.

2 استادیار، گروه اقتصاد دانشگاه آیت الله بروجردی، بروجرد، ایران.

چکیده

پژوهش حاضر، با بکارگیری دو روش موجک گسسته و پیوسته وبا استفاده از داده‌‌های فصلی (1397-1361)، به بررسی همبستگی وهمدوسی بین متغیرهای حجم پول ( پایه پولی و نقدینگی) با تورم در افق‌های زمانی متفاوت پرداخته است. وجه تمایز ﺍﻳﻦ ﭘﮋﻭﻫﺶ ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺕ ﻣﺸﺎﺑﻪ، بکارگیری ﺭﻭﺵ‌های ﺟﺪﻳـﺪ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻣﻮﺟﻚ ﻭ ﺍﺑﺰﺍﺭﻫﺎﻱ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﺁﻥ می‌باشد که با آن ﺍﻣﻜﺎﻥ ﺗﺮﺳﻴﻢ روابط بین متغیرها به‌صورت ﭘﻮﻳﺎ ﻭ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺯﻣﺎﻥ -ﻓﺮﻛﺎﻧﺲ و به تبع آن برآورد و پیش‌بینی به‌مراتب دقیق‌تر ﻓـﺮﺍﻫﻢ می‌شود. نتایج تحقیق حاضر نشان می دهد که در تحلیل موجک گسسته، میزان همبستگی بین متغیرها در افق‌های زمانی مختلف متفاوت است، ولی در بلند مدت همبستگی موجکی بین نقدینگی و تورم و همبستگی موجکی بین پایه پولی و تورم مثبت می‌باشد؛ در تحلیل موجک پیوسته نیز ضمن تشخیص متغیر پس‌رو و پیش‌رو مشخص گردید، تغییرات نقدینگی در هیچ یک از افق‌های زمانی در نظر گرفته شده ﻧﺘﻴﺠـﻪ‌ﻱ ملموسی ﺑﺮﺗﻮﺭﻡ ندارد. اما متغیر پایه پولی در بلندمدت رابطه مستقیم، قوی و همفاز با تورم دارد. مطابق یافته‌ها نمی‌توان درهمه مقیاس‌های زمانی تورم را پدیده پولی دانست لذا سیاست پولی به‌تنهایی جهت کنترل و مدیریت تورم کافی نخواهد بود

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Explaining the comovement of monetary base, liquidity and inflation in the Iranian economy, by comparing the performance of discrete and continuous wavelet analysis

نویسندگان [English]

  • Heshmatollah Farrokhi Balajade 1
  • ramin khochiani 2
  • Hamid Asayesh 2

1 Ph.D. Candidate in Economics, Islamic Azad University, Aligoudarz Branch, Aligoudarz, Iran.

2 Assistant Professor of Economics, University of Ayatollah Borujerdi, Borujerd, Iran.

چکیده [English]

The present study, using two discrete and continuous wavelet methods and using Quarterly data (1397-1361) AH, has investigated the correlation and coherence between the variables of money supply (monetary base and liquidity) with inflation in different time horizons. What distinguishes this research from similar studies ,The use of new methods of wave conversion and related tools Therefore, it is possible to draw relationships between variables dynamically by time-frequency analysis, which is a much more accurate analysis. The results of the present study show that in discrete wavelet analysis, the degree of correlation between variables in different time horizons is different, but in the long run the wavelet correlation between liquidity and inflation and the wavelet correlation between monetary base and inflation is positive. In continuous wavelet analysis, while identifying the backward and forward variables, it was determined: Liquidity changes in the considered time horizons are not significant. But the monetary base variable has a direct, strong and parallel relationship with inflation in the long run. According to the findings, inflation can not be considered a monetary phenomenon in all time scales, so monetary policy alone will not be enough to control and manage inflation.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Discrete wavelet
  • Continuous wavelet
  • correlation
  • coherence

1. فارسی

حسینی، سیدصفدر، و تکتم محتشمی. «رابطه تورم و رشد نقدینگی در اقتصاد ایران گسست یا پایداری؟»، پژوهش‌های اقتصادی دانشکده اقتصاد و توسعه کشاورزی دانشگاه تهران 3، شماره8 (1387): 21- 42.
دادگر، یدالله، و تیمور رحمانی. مبانی و اصول علم اقتصاد. قم: مؤسسه بوستان کتاب، 1382.
رحمانی، تیمور.  اقتصاد کلان. جلد دوم، تهران: انتشارات برادران، 1385.
شاکری، عباس.  اقتصاد کلان نظریه‌ها و سیاست‌ها. جلد دوم، تهران: پارس‌نویسان، 1387.
شریف، مصطفی. اقتصاد کلان. تهران: انتشارات اطلاعات، 1387.
ﻋﻄﺮﻛــﺎﺭ، ﺭﻭﺷــﻦ. «ﺭﺍﺑﻄـۀ ﻋﺮضۀ ﭘــﻮﻝ ﻭ ﺳــﻄﺢ ﻗﻴﻤﺖ­ﻫﺎ در ایران. ﺭﻭﺵ ﻫﻢ­ﮔﺮﺍﻳﻲ و آزمون علیت»، بازنگری اقتصادی ایران 1، شماره18 (1393): 131-152.
فرخی، حشمت‌الله. «بررسی ‌‌رابطه‌ پویایی رشد پول و تورم در ایران، یک تحلیل اکونوفیزیک از رابطه مقداری پول»، فصلنامه نظریه های کاربردی اقتصاد6، شماره2، (1398): 215-238.
کاکویی، نصیبه، و یزدان نقدی. «رابطه پول و تورم در ایران: شواهدی براساس مدل P*»، فصلنامه پژوهش‌های اﻗﺘﺼﺎدی (رشد و توسعه پایدار) 14، شماره 2 (1393): 135-156.
نادمی، یونس، و رامین خوچیانی. «بررسی هم‌حرکتی بازارهای سهام، ارز و طلا در اقتصاد ایران از تحلیل همدوسی و رویکرد اکونوفیزیک»، مجله مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار8، شماره31 (1396): 149-166.

2. لاتین

Aguiar-Conraria, Luís , Manuel Martins, & Maria Joana Soares. "The yield curve and the macro-economy across time and frequencies", Journal of Economic Dynamics and Control 36, no. 12 (2012): 1950-1970.
Diulio, Eugene. Theory and Macroeconomic Problems. Hamid Reza Arbab, Tehran: Nizar Ney, 2013.
Dowd, Kevin, John Cotter, & Lixia Loh. "US core inflation: A wavelet analysis",Macroeconomic Dynamics 2, no. 6 (2011): 513-536.
Goffe, Wiliam. " Wavelets in macroeconomics: An introduction, In Computational techniques for econometrics and economic analysis", Springer, Dordrecht, (1994): 137-149.
Goupillaud, Pierre, Alexander Grossmann, & Jean Morlet. "Cycle - octave and related transforms in seismic signal analysis", Geoexploration 32, no. 1 (1984): 85-102.
 Grinsted, Aslak, John C.  Moore, & Svetlana Jevrejeva. "Application of the cross wavelet transform and wavelet coherence to geophysical time series", Nonlinear processes in geophysics 11, no. 5/6 (2004): 561-566.
Hacker, Scott, Hyunjoo Kim Karlsson, & Kistofer Mansson. "An investigation of the causal relations between exchange rates and interestrate differentials using wavelets", International Review of Economics & Finance 29 (2014): 321-329.
Jiang, Chun, Tsangyao Chang, & LinL Xiao. "Money growth and inflation in China: New evidence from a wavelet analysis", International Review of Economics & Finance 36 (2015): 249-261.
Khalfaoui, Rabeh, Hemachandra Padhan, Aviral Kumar Tiwari, & Shavkat Hammoudeh. "Understanding the time-frequency dynamics of money demand, oil prices and macroeconomic variables", The case of India, Resources Policy, science direct 68, (2020).
Loh, Lixia. "Co-movement of Asia-Pacific with European and US stock market returns: A cross-time-frequency analysis", Research in International Business and Finance 29 (2013): 1-13.
Ramsey, Jame, & Camille Lampart. "The decomposition of economic relationships by time scale using wavelets: expenditure and income", Studies in Nonlinear Dynamics & Econometrics 3, no.1 (1998): 1-22.
Reboredo, Juan, & Miguel. A Rivera-Castro. "Wavelet-based evidence of the impact of oil prices on stock returns", International Review of Economics & Finance 29 (2014): 145-176.
Rua, Atonio. "Money growth and inflation in the euro area: A time‐frequency view", Oxford Bulletin of Economics and Statistics 74, no. 6 (2012): 875-885.
Tiwari, Aviral Kumar, Kuptan G. Suresh, Mohamad Arouri, & Frederic Teulon. "Causality between consumer price and producer price: evidence from Mexico", Economic Modelling 36 (2014): 432- 440.
Tiwari, Aviral, Mihai Mutascu, & Alin Marius Andries. "Decomposing time-frequency relationship between producer price and consumer price indices in Romania through wavelet analysis ", Economic Modelling 31 (2013): 151-159.
Torrence, Cheristofer, & Gilbert Compo. "A practical guide to wavelet analysis", Bulletin of the American Meteorological societ 79, no. 1 (1998): 61-78.

ب- وب‌ سایت‌ (ها)

www.cbi.ir (وب‌سایت بانک مرکزی ایران، آمار و داده‌ها)
CAPTCHA Image