نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه اسلامی آزاد الیگودرز

2 استادیار گروه اقتصاد دانشگاه آیت اله بروجردی شهرستان بروجرد

10.22096/esp.2022.136317.1412

چکیده

پژوهش حاضر، با بکارگیری دو روش موجک گسسته و پیوسته وبا استفاده از داده‌‌های فصلی (1397-1361)، به بررسی همبستگی وهمدوسی بین متغیرهای حجم پول ( پایه پولی و نقدینگی) با تورم در افق‌های زمانی متفاوت پرداخته است. وجه تمایز ﺍﻳﻦ ﭘﮋﻭﻫﺶ ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺕ ﻣﺸﺎﺑﻪ، بکارگیری ﺭﻭﺵ‌های ﺟﺪﻳـﺪ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻣﻮﺟﻚ ﻭ ﺍﺑﺰﺍﺭﻫﺎﻱ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﺁﻥ می‌باشد که با آن ﺍﻣﻜﺎﻥ ﺗﺮﺳﻴﻢ روابط بین متغیرها به‌صورت ﭘﻮﻳﺎ ﻭ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺯﻣﺎﻥ -ﻓﺮﻛﺎﻧﺲ و به تبع آن برآورد و پیش‌بینی به‌مراتب دقیق‌تر ﻓـﺮﺍﻫﻢ می‌شود. نتایج تحقیق حاضر نشان می دهد که در تحلیل موجک گسسته، میزان همبستگی بین متغیرها در افق‌های زمانی مختلف متفاوت است، ولی در بلند مدت همبستگی موجکی بین نقدینگی و تورم و همبستگی موجکی بین پایه پولی و تورم مثبت می‌باشد؛ در تحلیل موجک پیوسته نیز ضمن تشخیص متغیر پس‌رو و پیش‌رو مشخص گردید، تغییرات نقدینگی در هیچ یک از افق‌های زمانی در نظر گرفته شده ﻧﺘﻴﺠـﻪ‌ﻱ ملموسی ﺑﺮﺗﻮﺭﻡ ندارد. اما متغیر پایه پولی در بلندمدت رابطه مستقیم، قوی و همفاز با تورم دارد. مطابق یافته‌ها نمی‌توان درهمه مقیاس‌های زمانی تورم را پدیده پولی دانست لذا سیاست پولی به‌تنهایی جهت کنترل و مدیریت تورم کافی نخواهد بود

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Explaining the comovement of monetary base, liquidity and inflation in the Iranian economy, by comparing the performance of discrete and continuous wavelet analysis

نویسندگان [English]

  • Heshmatollah Farrokhi Balajade 1
  • ramin khochiani 2
  • Hamid Asayesh 2

2 assistant professor, economics, ayatollah borujerdi university

چکیده [English]

The present study, using two discrete and continuous wavelet methods and using Quarterly data (1397-1361) AH, has investigated the correlation and coherence between the variables of money supply (monetary base and liquidity) with inflation in different time horizons. What distinguishes this research from similar studies ,The use of new methods of wave conversion and related tools Therefore, it is possible to draw relationships between variables dynamically by time-frequency analysis, which is a much more accurate analysis. The results of the present study show that in discrete wavelet analysis, the degree of correlation between variables in different time horizons is different, but in the long run the wavelet correlation between liquidity and inflation and the wavelet correlation between monetary base and inflation is positive. In continuous wavelet analysis, while identifying the backward and forward variables, it was determined: Liquidity changes in the considered time horizons are not significant. But the monetary base variable has a direct, strong and parallel relationship with inflation in the long run. According to the findings, inflation can not be considered a monetary phenomenon in all time scales, so monetary policy alone will not be enough to control and manage inflation.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Discrete wavelet
  • Continuous wavelet
  • correlation
  • coherence
CAPTCHA Image