نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار اقتصاد دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران.

2 استادیار اقتصاد دانشگاه جامع امام حسین(ع)، تهران، ایران. دانشکده اقتصاد، گروه اقتصاد

10.22096/esp.2022.137608.1421

چکیده

فساد و امنیت اقصادی از مهم‌ترین مسائل روز اقتصاد ایران می‌ باشد. در ادبیات اقتصادی، فساد اقتصادی هم می‌تواند باعث تسهیل بروکراسی و کسب و کار، همچون روغنی در بین چرخ دنده‌های سخت ماشین اقتصادی عمل کند و هم می تواند با افزایش هزینه مبادله و ریسک باعث کاهش عملکرد و امنیت اقتصادی گردد. لذا در این مطالعه تحلیل رابطه غیرخطی فساد اقتصادی و امنیت اقصادی در ایران طی دوره زمانی 1357تا 1397 با استفاده از روش رگرسیون آستانه‌ای انجام می شود. این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر نوع و روش پژوهش توصیفی همبستگی است. نتایج تخمین مدل پژوهشی نشان می دهد که حد آستانه ای اندازه فساد 0.45می باشد. نتایج آزمون خطی بودن هانسن با روش بوت استرپ نیز معنا داری حد آستانه را تأیید می‌کند. مفهوم این حد آستانه آن است که در دولت با شاخص کنترل فساد کمتر از 0.45، افزایش اندازه کنترل فساد اثر معنادار و منفی بر امنیت اقصادی دارد، اما در دولت با شاخص کنترل فساد بزرگتر، کنترل فساد اثری مثبت بر امنیت اقصادی دارد. به بیان دیگر رابطه غیرخطی فساد اقتصادی و امنیت اقصادی کشور ایران تایید می شود و حاکی از رابطه بلندمدت کنترل فساد و امنیت اقتصادی در ایران می باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Analysis the nonlinear relationship between economic corruption and economic security in Iran

نویسندگان [English]

  • behrouz sadeghi amroabadi 1
  • najafali shahbazi 2

1 Assistant Professor of Economics, Shahid Chamran University of Ahvaz, Ahvaz, Iran

2 Assistant Professor of Economics, Imam Hossein University, Faculty of Economics, Department of Economics. Tehran, Iran

چکیده [English]

Corruption and economic security are among the most important issues in Iran's economy today. In the economic literature, economic corruption can also facilitate bureaucracy and business. It acts as an oil between the hard gears of an economical machine that can also reduce performance and economic security by increasing transaction costs and risk. Therefore, in this study, the analysis of the nonlinear relationship between economic corruption and economic security in Iran, during the period of 1357 - 1397, thresholds are performed using the regression method. This research is applied in terms of purpose and descriptive correlation in terms of type and method of research. The results of estimating the research model show that the threshold for corruption is 0.45. Hansen's linear test results with the Bootstrap method also confirm the threshold significance. The implication of this threshold is that in a government with less than 0.45 corruption, increasing the size of corruption has a significant and negative effect on economic security. But in a regime with greater corruption, corruption has a positive effect on economic security. In other words, the non-linear relationship between economic corruption and economic security in the country is confirmed and indicates a long-term relationship between corruption control and economic security in Iran.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Nonlinear relationship
  • Economic Corruption
  • Economic Security
  • Iran
  • threshold model
CAPTCHA Image