نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران.

2 استادیار، دانشکده اقتصاد دانشگاه جامع امام حسین(ع)، تهران، ایران.

چکیده

فساد و امنیت اقصادی از مهم‌ترین مسائل روز اقتصاد ایران می‌ باشد. در ادبیات اقتصادی، فساد اقتصادی هم می‌تواند باعث تسهیل بروکراسی و کسب و کار، همچون روغنی در بین چرخ دنده‌های سخت ماشین اقتصادی عمل کند و هم می تواند با افزایش هزینه مبادله و ریسک باعث کاهش عملکرد و امنیت اقتصادی گردد. لذا در این مطالعه تحلیل رابطه غیرخطی فساد اقتصادی و امنیت اقصادی در ایران طی دوره زمانی 1357تا 1397 با استفاده از روش رگرسیون آستانه‌ای انجام می شود. این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر نوع و روش پژوهش توصیفی همبستگی است. نتایج تخمین مدل پژوهشی نشان می دهد که حد آستانه ای اندازه فساد 0.45می باشد. نتایج آزمون خطی بودن هانسن با روش بوت استرپ نیز معنا داری حد آستانه را تأیید می‌کند. مفهوم این حد آستانه آن است که در دولت با شاخص کنترل فساد کمتر از 0.45، افزایش اندازه کنترل فساد اثر معنادار و منفی بر امنیت اقصادی دارد، اما در دولت با شاخص کنترل فساد بزرگتر، کنترل فساد اثری مثبت بر امنیت اقصادی دارد. به بیان دیگر رابطه غیرخطی فساد اقتصادی و امنیت اقصادی کشور ایران تایید می شود و حاکی از رابطه بلندمدت کنترل فساد و امنیت اقتصادی در ایران می باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Analysis the nonlinear relationship between economic corruption and economic security in Iran

نویسندگان [English]

  • behrouz sadeghi amroabadi 1
  • najafali shahbazi 2

1 Assistant Professor, Faculty of Economics and Social Sciences, Shahid Chamran University of Ahvaz, Ahvaz, Iran.

2 Assistant Professor, Faculty of Economics, Imam Hossein University, Tehran, Iran.

چکیده [English]

Corruption and economic security are among the most important issues in Iran's economy today. In the economic literature, economic corruption can also facilitate bureaucracy and business. It acts as an oil between the hard gears of an economical machine that can also reduce performance and economic security by increasing transaction costs and risk. Therefore, in this study, the analysis of the nonlinear relationship between economic corruption and economic security in Iran, during the period of 1357 - 1397, thresholds are performed using the regression method. This research is applied in terms of purpose and descriptive correlation in terms of type and method of research. The results of estimating the research model show that the threshold for corruption is 0.45. Hansen's linear test results with the Bootstrap method also confirm the threshold significance. The implication of this threshold is that in a government with less than 0.45 corruption, increasing the size of corruption has a significant and negative effect on economic security. But in a regime with greater corruption, corruption has a positive effect on economic security. In other words, the non-linear relationship between economic corruption and economic security in the country is confirmed and indicates a long-term relationship between corruption control and economic security in Iran.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Nonlinear relationship
  • Economic Corruption
  • Economic Security
  • Iran
  • threshold model

1. فارسی

بانک مرکزی، گزارش‌های سری زمانی متغیرهای کلان اقتصادی، بخش آمار و پژوهش، 1397.
تانزی، ویتو. «مسئله فساد، فعالیت­های دولتی و بازار آزاد»، ترجمه بهمن آقایی، اطلاعات سیاسی اقتصادی، شماره 149 و 150 (1387) :55-45.
حیدری، حسن، و اکبر حسن‌زاده. «رابطه نابرابری درآمدی و رشد اقتصادی در ایران»، رفاه اجتماعی 16، شماره ۶۳ (1395): 89- 125.
 خداپرست مشهدی، مهدی، و عبدالرحیم کردی. «تأثیر ترکیبات مختلف فساد برجذب سرمایه در کشورهای هم‌تراز سطح توسعه ایران»، فصلنامه مطالعات اقتصادی کاربردی ایران 7، شماره 25 (1397): 155-175.
رنجبری، ابوالفضل، پژمان غفوری، علی صنعتی‌پور، و فاطمه آین. «بررسی فساد اقتصادی و راه‌های مبارزه با آن». سومین همایش بین‌المللی پژوهش‌های مدیریت و علوم انسانی، گرجستان، مؤسسه پژوهشی مدیریت مدبر، ۱۳۹۷.
سلاطین، پروانه. «تأثیر فساد بر توزیع درآمد: رهیافت داده­های پانل»، رفاه اجتماعی ۱۷، شماره ۶۷ (۱۳۹۶): 37- 69.
سلاطین، پروانه، و نیلوفر غفاری صومعه. «تأثیر فساد بر کسری بودجه»، فصلنامه سیاست‌های مالی و اقتصادی، دوره ۴، شماره ۱۴ (۱۳۹۵): 130- 150.
شیرزادی، رضا، و سید حسین حسینی. «فساد و جرم اقتصادی؛ تهدید علیه امنیت ملی»، علمی-ترویجی (وزارت علوم) 9، شماره34 (1394): 70- 83.
صادقی سقدل، حسین، امین گلوانی، و اعظم خوشخو. «برآورد روند شاخص امنیت اقتصادی در ایران (کاربرد منطق فازی)»، دوفصلنامه علمی مطالعات و سیاست‌های اقتصادی 2، شماره 10 (1393): 153- 170.
عزتی، مرتضی، و زانا مظفری، و خاطره علیلو. «اثر ساختار سنی جمعیت بر امنیت اقتصادی ایران»، پژوهش‌های رشد و توسعه پایدار (پژوهش‌های اقتصادی)، دوره 2، شماره ۱۹ (۱۳۹۸): 125- 159.
کریمی پتانلار، سعید، احمد جعفری صمیمی، و اختر رضایی روشن. «اثر فساد مالی بر درآمدهای مالیاتی: مطالعه موردی کشورهای منتخب درحال‌توسعه»، دوفصلنامه علمی مطالعات و سیاست‌های اقتصادی 1، شماره8 (1391): 151- 172.
محنت فر، یوسف.  فساد اقتصادی و چگونگی مبارزه با آن در فرآیند توسعه اقتصادی. تهران: انتشارات آگاه، 1387.

2. لاتین

Alemu, Aye Mengistu. "Effects of Corruption on FDI Inflow in Asian Economies", Seoul Journal of Economics 25, no. 4 (2012): 387-412.
Alfada, Anisah. "The destructive effect of corruption on economic growth in Indonesia: A threshold model", Heliyon 5, no.10 (2019): 26-49.
Asea, W. B. "Combating political and bureaucratic corruption in Uganda: Colossal challenges for the church and the citizens", HTS Theological Studies 74, no. 2 (2018): 1-14.
Bhargava, Vinay Kumar, & Emil P. Bolongaita. Challenging Corruption in Asia: Case Studies and a Framework for Action. Washington, DC: World Bank, 2004.
 Busse, Matthias, & Carsten Hefeker. "Political Risk, Institutions and Foreign Direct Investment", European Journal of Political Economy, no. 23 (2007): 397-415.
 Cover, Oliver, & Saad Mustafa. "Identifying corruption risks in the defense and security sector: Empirical evidence using the Government Defense Anti-Corruption Index", The Economics of Peace and Security Journal 9, no. 2 (2014): 12-29.
DiPiazza, Samuel. “Confronting Corruption", January. Segraves, www.ehow.com/info_8491730_types-business-corruption.html, Accessed on April, 2008.
Egger, Peter & Hannes Winner. "How Corruption Influences Foreign Direct Investment: A Panel Data Study", Economic Development and Cultural Change 54, no. 2 (2007). 459-486.
Frolova, Irina I, Olga Yurievna Voronkova, Natalia Andreevna Alekhina, Kovaleva Irina, Natalia Prodanova, & Liudmila V. Kashirskaya “Corruption as an obstacle to sustainable development: A regional example”, Entrepreneurship and Sustainability Issues 7, no. 1 (2019): 674-689.
 Gründler, Klaus, & Niklas, Potrafke. "Corruption and economic growth: New empirical evidence", European Journal of Political Economy, no. 60 (2019): 101-120.
Gupta, Sanjeev, Hamid Davoodi, & Rosa Alonso-Terme. "Does corruption affect income inequality and poverty?", Economics of governance 3, no. 1 (2002): 23-45.
Hoinaru, Razvan, Buda Daniel, Borlea Sorin Nicolae, Vaidean Viorela Ligia, & Monica Violeta Achim. "The Impact of Corruption and Shadow Economy on the Economic and Sustainable Development. Do They “Sand the Wheels” or “Grease the Wheels”?", Sustainability 12, no. 2 (2020): 372-481.
Huntington, Samuel. Political Order in Changing Societies. New Haven, CT: Yale University Press, 1968.
Index, Corruption Perceptions. “Transparency international” URL: http://www.transparency.org/news/feature/cpi_2013_now_is_the_time_for action.
Kaufmann, Daniel. "Corruption, governance and security: Challenges for the rich countries and the world", Available at SSRN 605801, 2004.
Leff, Nathaniel. “Economic development through bureaucratic corruption”, American behavioral scientist 8, no. 3 (1964): 8-14.
Lu, Shasha, Xingliang Guan Xu Tang, Xu Liu Fan Qin, & Dahong Zhang. "The assessment of forest ecological security and its determining indicators: A case study of the Yangtze River Economic Belt in China", Journal of environmental management 258, (2020): 1-15.
Magahy, Magahy, Dominic Scott Ben, & Mark Pyman. Defence Corruption Risk in Sub-Saharan Africa: An analysis of data relating corruption in defence establishments to development outcomes. Transparency International UK. 2019.
Meon, Pierre-Guillaume, & Khalid Sekkat. "Does corruption grease or sand the wheels of growth?", Public choice 122, no. 1-2 (2005):  69-97.
Ndikumana, Leonce. "Corruption and Pro-Poor Growth Outcomes: Evidence and Lessons for African Countries", Working Paper, no. 120, Amherst, MA: Political Economy Research Institute, 2006.
Olken, Benjamin, & Patrick Barron. "The simple economics of extortion: evidence from trucking in Aceh", Journal of Political Economy 117, no. 3 (2009): 417-452.
Persson, Torsten, & Guido Enrico Tabellini. The economic effects of constitutions. London: MIT press, 2005.
Qureshi, Fiza, Saba Qureshi, Vinh Vo Xuan, & Ikramuddin Junejo. "Revisiting the nexus among foreign direct investment, corruption and growth in developing and developed markets", Borsa Istanbul Review  21, (March 2021): 80-91.  doi.org/10.1016/j.bir.2020.08.001.
Razafindrakoto, Mireille, & Francois Roubaud. “Corruption, Institutional Discredit, and Exclusion of the Poor: A Poverty Trap”, Afrobarometer Working Paper. no. 86 (2007).
Segraves, Julie. www.ehow.com/info_8491730_types-business-corruption.html, Accessed on April, 2013, Vaezoon.ir/Portal/Cultcure/Persian/Category ID/13360/CaseID/97522/71243.aspx.
Seligson, Mitchell. "The Impact of Corruption on Regime Legitimacy: A Comparative Study of Four Latin American Countries", The Journal of Politics 64, no. 2 (2002): 408-433.
Sequeira, Sedra, Sety Djankov. “An Empirical Study of Corruption in Ports”, MPRA Paper 21791, 2013.
Svensson, Jakob. "Who Must Pay Bribes and How Much? Evidence from a Cross Section of Firms", Quarterly Journal of Economics 118, no. 1 (2003): 207-230.
Terziev, Venelin, & Marin Petkov. “Corruption and national security”, Eurasian Union of Learners, no. 12 (2016): 1-33.
Ugur, Mehmet, & Nandini Dasgupta. Evidence on the Economic Growth Impacts of Corruption in Low-Income Countries and Beyond: A Systematic Review. University of London Press, London: EPPI-Centre, 2011.
Uslaner, Eric. Corruption, Inequality and the Rule of Law. The Bulging Pocket Makes the Easy Life. New York: CUP, 2008.
Zheng, Bingyong, & Junji Xiao. "Corruption and Investment: Theory and Evidence from China", Journal of Economic Behavior & Organization, no. 175 (2020): 40-54.
CAPTCHA Image