نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه اقتصاد، واحد ارومیه، دانشگاه آزاد اسلامی، ارومیه، ایران

2 استادیار، گروه اقتصاد، واحد ارومیه، دانشگاه آزاد اسلامی، ارومیه، ایران.

3 استادیار، گروه اقتصاد، واحد ارومیه، دانشگاه آزاد اسلامی، ارومیه،

چکیده

اصلاحات مالی بدلیل ایجاد تفاوت ساختاری در کمیت و کیفیت خدمات ارائه‌شده در بازارهای مالی، قادر به توضیح بخش مهمی از تفاوت سطح رشد و توسعه در بین کشورها بوده و بدون تردید، این تغییرات بر رشد بهره‌وری نیروی کار تأثیرگذار می‌باشد. در این پژوهش، به بررسی تأثیرات غیرخطی شاخص‌های اصلاحات مالی (آزادسازی مالی، توسعه مالی و یکپارچگی مالی) بر بهره‌وری نیروی کار در 15 کشور منتخب درحال توسعه طی دوره زمانی 2006 تا 2017 با استفاده از تکنیک اقتصادسنجی مارکوف سوئیچینگ پرداخته شده است. نتایج برآوردها حاکی از آن است که، شاخص آزادسازی مالی (سرمایه‌‌گذاری مستقیم خارجی) در هر دو رژیم، دارای تأثیر منفی بر بهره‌وری نیروی کار می‌باشد. شاخص‌های توسعه مالی (تسهیلات اعطایی توسط سیستم بانکی و ارزش سهام معاملاتی) نیز، در رژیم اول تأثیر منفی بر بهره‌وری نیروی کار دارند ولی در رژیم دوم، شاهد رابطه مثبت می‌باشیم. درنهایت، شاخص یکپارچگی مالی (مجموع سرمایه‌‌گذاری پورتفوی خارجی و سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی بر تولید ناخالص داخلی) در هر دو رژیم، دارای تأثیر مثبت بر بهره‌وری نیروی کار می‌باشد. لذا باتوجه به نتایج حاصله می‌توان اذعان داشت که بخش قابل توجهی از بهره‌وری نیروی کار، منوط به اصلاحات مالی می‌باشد، لذا ضروری بنظر می‌رسد که در جوامع فوق، زمینه‌های هرچه بیشتر تقویت و گسترش شاخص‌های اصلاحات مالی فراهم شود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Nonlinear Effect of Financial Reforms on Labor Productivity in Selected Developing Countries: Markov Switching Techniques

نویسندگان [English]

  • Laleh Tabaghchi Akbari 1
  • mahmoud babazadeh 2
  • Ghasem Sameei 3
  • Tahereh Akhundzadeh Yousefi 2

1 Ph.D. Candidate, Department of Economics, Urmia Branch, Islamic Azad University, Urmia, Iran.

2 Assistant Prof., Department of Economics, Urmia Branch, Islamic Azad University, Urmia, Iran

3 Assistant Prof., Department of Economics, Urmia Branch, Islamic Azad University, Urmia, Iran

چکیده [English]

Financial reforms, due to make a structural difference in quantity and quality of services provided in financial markets, is able to explain an important part of difference in growth and development between countries, and without any doubt, these changes effect on the labor productivity. In this study, had been paid to examine the nonlinear effect of financial reforms indicators (financial liberalization, financial development and financial integration) on labor productivity in 15 selected developing countries during the period of 2006-2017 with using of Markov Switching econometric technique. The results of examines show that the financial liberalization index (foreign direct investment) in both regimes has a negative effect on labor productivity. Financial development indicators (banking credits and the value of the trading stocks) also have a negative effect on labor productivity in first regime, but in second regime, we see a positive relationship. Finally, the Financial Integration Index (total of foreign portfolio investment and foreign direct investment on GDP) in both regimes has a positive effect labor productivity. Therefore, according to the results, it can be acknowledged a significant part of the labor productivity depends on financial reforms, so it seems necessary to provide more and more grounds for strengthening and expanding the indicators of the financial reform in above societies.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Financial Reforms
  • Labor Productivity
  • Developing Countries
  • Markov Switching

1. فارسی

پدرام، مهدی و فریده حافظیان (1395)، «بررسـی نقش توسعه مالـی در رابطه بیـن نرخ ارز و رشد بهـره‌وری (با تأکید بر توسعـه بازار سرمایـه)»، فصلنامـه سیاستهای مالـی و اقتصادی، دوره 4، شماره 15، صص7-22.
تقوی، میرمهدی (1394)، بررسی تأثیر شاخص توسعه انسانی بر بهره‌وری کل عوامل تولید در ایران، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، تبریز: دانشگاه آزاد اسلامی.
ثقفی، پویا (1394)، بررسـی تأثیـر عوامل نهـادی بر بهـره‌وری در کشـورهای منتخب در حال توسعـه، پایـان‌نامه کارشناسی ارشد، تبریز: دانشگاه آزاد اسلامی.
رحمانی، تیمور و سیما معتمدی (1397)، «تأثیر سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی بر تشکیل سرمایه، بهره‌وری نیروی کار و رشد اقتصادی در کشورهای در حال توسعه»، پژوهش‌های رشد و توسعه اقتصادی، دوره 8، شماره30، صص117-132.
سوری، علی (1395)، اقتصادسنجی همراه با کاربرد Eviews & Stata، تهران: نشر فرهنگ شناسی.
سیف اللهی، ناصر و هاتف حاضری (1396)، «اثر توسعه مالی بر بهره‌وری نیروی کار: کاربردی از هم‌جمعی در داده‌های پانل پویا»، پژوهش‌های اقتصاد پولی و مالی، دوره 24، شماره 14، صص 252-271.
شاکری، عباس (1395)، نظریه‌ها و سیاست‌های اقتصاد کلان، تهران: انتشارات رافع.
طهماسب‌پور، سمیه (1394)، بررسی تأثیر یکپارچگی مالی بر رشد اقتصادی منتخبی از کشورهای در حال توسعه، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، تبریز: دانشگاه آزاد اسلامی.
عطارزاده، بهزاد و سیدمصطفی سیدحسینی (1391)، «دولت، توسعه و اصلاحات مالی در فضای جهانی‌شده»، مطالعات راهبردی سیاست گذاری عمومی، دوره 3، شماره 6، صص 115-148.
قاسمی، عبدالرسول و صبا نظری (1395)، «بررسی نقش تعمیق مالی بر تلاطم اقتصاد کلان»، فصلنامه اقتصاد مالی، دوره 10، شماره 35، صص27-44.
قره‌چورلوی اقدم، کاوه (1395)، بررسی تأثیر توسعه مالی بر بهره‌وری جزئی نیروی کار در زیربخش‌های صنعت ایران، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، تبریز: دانشگاه تبریز.
کمالی دهکردی، پروانه؛ غبیشاوی، عبدالخالق؛ عبدالهی، فرشته و داوود فرهادی سرتنگی (1397)، «تجزیه و تحلیل اثر تکانه ناشی از توسعه بازارهای مالی و مخارج سلامت بر بهره‌وری نیروی کار بخش صنعت»،‌ پژوهش‌های اقتصاد صنعتی، دوره 2، شماره 4، صص67-82.
معتمدی، سیما (1394)، درجه بازبودن مالی، تشکیل سرمایه، بهره‌وری و رشد اقتصادی در کشورهای در حال توسعه، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، تهران: دانشگاه تهران.
منجذب، محمدرضا و رضا نصرتی (1397)، مدل‌های اقتصادسنجی پیشرفته همراه با ایویوز و استاتا، تهران: مؤسسه کتاب مهربان نشر.
مهربانی، فاطمه؛ عبداللهی، فرشته و مهدی بصیرت (1395)، «اثر فضای کسب و کار بر رشد اقتصادی ایران، کشورهای MENA و OECD با استفاده از روش گشتاور تعمیم‌یافته»، سیاست‌های راهبردی و کلان، دوره 4، شماره 13، صص65-96.
نیکپور، ساغر؛ بهمنی، مجتبی؛ جلایی، سید عبدالمجید و مهدی نجاتی(1398)، «بررسی همگرایی مالی ایران و کشورهای عضو اوپک (کاربرد روش فیلیپس- سول)»، فصلنامه اقتصاد مالی، دوره 13، شماره 46، صص95-126.
وفاقی، نادیا (1395)، بررسی تاثیر یکپارچگی مالی بر بهره‌وری کل عوامل تولید در کشورهای منتخب در حال توسعه، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، تبریز: دانشگاه آزاد اسلامی.

2. لاتین

Abdullahi, D. (2013). "Effects of Financial Liberalization on Financial Market Development and Economic Performance of the SSA Region: An Empirical Assessment", Economic Modelling, Vol. 30, No. 1, pp. 261-273.
Adeusi, S. O. & O.A. Aluko (2015). "Relevance of Financial Sector Development on Real Sector Productivity: 21st Century Evidence from Nigerian Industrial Sector", International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences, Vol. 5, No. 6, pp. 118-132.
Batuo, M.; Mlambo, K., & S. Asongu (2018). "Linkages between Financial Development, Financial Instability, Financial Liberalisation and Economic Growth in Africa", Research in International Business and Finance, Vol. 3, No. 45, pp. 168-179.
Bhattacharya, M.; Inekwe, J. N., & M. R. Valenzuela (2018). "Financial Integration in Africa: New Evidence Using Network Approach", Economic Modelling, Vol. 1, No. 72, pp. 379-390.
Dritsaki, Ch. (2016). "Real Wages, Inflation, and Labor Productivity: Evidences from Bulgaria and Romania", Journal of Economic & Financial Studies, Vol. 4, No. 5, pp. 24-36.
Föllmi, R.; Fuest, A.; Meulen, P. A. D.; Micheli, M.; Schmidt, T. & L. Zwick (2018). "Openness and Productivity of the Swiss Economy", Swiss Journal of Economics and Statistics, Vol. 1, No. 154, pp. 1-21.
Francisco, J. B., & Yongseok, Sh. (2017). "Productivity Growth and Capital Flows: The Dynamics of Reforms", American Economic Journal: Macroeconomics, Vol. 9, No. 3, pp. 147-185.
Jiang, Ch., & Zhang, P. (2017). "Threshold Effects of Capital Account Liberalization on Productivity: Bootstrap Method in Non-Dynamic Panels", Wireless Personal Communications, Vol. 4, No.102, pp. 713-723.
Jude, E. (2010). "Financial Development and Growth: A Panel Smooth Regression Approach", Journal of Economic Development, Vol. 1, No. 35, pp. 15-33.
Karimu, S. (2019). "Structural Transformation, Openness, and Productivity Growth in Sub-Saharan Africa", WIDER Working Paper, Vol. 1, No.109, pp. 1-8.
Kouamé, W. A. K. & S. J. A Tapsoba (2019). "Structural Reforms and Firms’ Productivity: Evidence from Developing Countries", World Development, Vol. 1, No.113, pp. 157-171.
Neupane, E. (2013). "Efficiency and Productivity of Commercial Banks in Nepal: A Malmquist Index Approach", Asian Journal of Finance & Accounting, Vol. 5, No. 2, pp. 220-243.
Ni, N., & Liu, Y. (2019). "Financial Liberalization and Income Inequality: A Meta-Analysis Based on Cross-Country Studies", China Economic Review, Vol. 3, No. 56, pp. 1-17.
North, D. C. (2016). "Institutions and Economic Theory", the American Economist, Vol. 1, No. 61, pp. 72-76.
Procházka, P., & K. Čermáková (2015). "Influence of Selected Institutional Factors on the Economic Growth: Case Open Markets", Procedia Economics and Finance, Vol. 1, No. 30, pp. 702-709.
Samargandi, N. (2018). "Determinants of Labor Productivity in MENA Countries", Emerging Markets Finance and Trade, Vol. 5, No. 54, pp. 1063-1081.
Sankoh, L. (2017). Nonlinearity between Financial Development and Productivity Growth in Emerging Markets, Master's Thesis, Baltimore: University of Maryland.
Serdaroğlu, T. (2015). "Financial Openness and Total Factor Productivity in Turkey", Procedia Economics and Finance, Vol. 1, No. 30, pp. 848-862.
Villalpando, B. (2015). "Bank Credit and Productivity: Evidence from Mexican Firms", Working Paper, Vol. 1, No. 6, pp. 1-27.
Wang, B., & Q. Zhu (2018). "Stability Analysis of Semi-Markov Switched Stochastic Systems", Automatica, Vol. 1, No. 94, pp. 72-80.
Yang, H.; Shi, F.; Wang, J. & Zh. Jing (2019). "Investigating the Relationship between Financial Liberalization and Capital Flow Waves: A Panel Data Analysis", International Review of Economics & Finance, Vol. 3, No. 59, pp. 120-136.
Zghidi N., & Z. Abida (2014). "Financial Development, Trade Openness and Economic Growth in North African Countries", the Romanian Economic Journal, Vol. 17, No. 53, pp. 91-120.

ب- سایتهای اینترنتی

“Penn World Table” (2020), http://www. Ggdc.net/pwt.
“World Bank” (2020), Doing Business Report, http://www.doingbusiness.org/reports.
“World Bank” (2020), World Development Indicators, http://www.worldbank.org/ data/onlinedatabases.html.
“World Bank” (2020), The Worldwide Governance Indicators (WGI) Project Reports, http://info.worldbank.org/governance/wgi/.
CAPTCHA Image