نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای، گروه اقتصاد، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران.

2 استادیار، گروه اقتصاد، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

چکیده

سال‌های متمادی است که اقتصاددانان بر روابط بین بازار پول داخلی و بازار پول بین المللی تاکید دارند بدین جهت مطالعات زیادی درباره آثار سیاست‌های پولی بر نرخ ارز در اقتصادهای گوناگون به سرانجام رسیده است. در ایران نیز مطالعات متعددی دراین باره به رشته تحریر درآمده است ولیکن تعداد کثیری از این پژوهش‌ها به واکاوی ارتباط خطی بین نرخ ارز و بازار پول پرداخته است. اما با توجه به تغییرات ساختاری پیاپی و تحولات رژیم سیاستی انتظار نمی‌رود که این اثرات خطی و باثبات باشند. لذا در این مطالعه با استفاده از مدل‌های رگرسیونی انتقال ملایم (STR) به مدل‌سازی رفتار غیرخطی و آستانه‌ای متغیر حجم پول بر نرخ ارز پرداخته می‌شود. بدین منظور از داده‌های سالانه متغیرهای تولید ناخالص داخلی، نرخ بهره، نرخ تورم، حجم پول و نرخ ارز طی دوره‌ی 1397-1357 استفاده شده است. نتایج بدست آمده وجود رابطة غیرخطی معنی‌دار بین حجم پول و نرخ ارز را تایید می‌کند. براساس نتایج بدست آمده، متغیرهای حجم پول و نرخ تورم به ترتیب تاثیر منفی و مثبت معنی‌داری بر نرخ ارز حقیقی طی دوره مورد مطالعه داشته‌اند. براین اساس، با کنترل رشد نقدینگی و انتقال آن به رژیم پایین، اثر متغیرهایی مانند نرخ تورم و نرخ بهره را می‌توان بر نرخ ارز، از بین برد و یا آن را کاهش داد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Nonlinear effects of money supply on real exchange rates with emphasis on interest rates and inflation in Iran

نویسندگان [English]

  • ali khajeh mohammad lou 1
  • kamran mani 2

1 Student of Economis, Payam Nour University of Tehran, Tehran, Iran

2 Assistant Professor of Economis, Payam Nour University of Tehran, Tehran, Iran.

چکیده [English]

There have been many studies on the effects of monetary policy on the exchange rate in the Iranian economy. But due to the successive structural changes and changes in the political regime, these effects are not expected to be linear and stable. Therefore, in this study, we want to examine the effect of nonlinear behavior of variable money volume on exchange rate by using STR regression models. For this purpose, we have used the annual data of the variables of GDP, interest rate, inflation rate, money supply and exchange rate during the period 1357-1397. Research shows that a significant nonlinear relationship between money supply and exchange rate is confirmed. Based on the results, the variables of money supply and inflation rate have had a significant negative and positive effect on the real exchange rate, respectively, during the study period. By controlling liquidity growth and transferring it to a low growth regime, the effect of variables such as inflation and interest rates on the exchange rate can be eliminated or reduced. According to the results of this article, at lower threshold levels of money supply, it is possible to use monetary policy to stimulate economic growth and real sector activities with low inflationary effects.

کلیدواژه‌ها [English]

  • STR econometric approach
  • exchange rate
  • money supply
  • interest rate
  • inflation

1. فارسی

بردبار، آزاده؛ سعادت، رحمان؛ طیبی، سید کمیل و تیمور محمدی (1398)، «رویکردی بین کشوری جهت تحلیل عوامل اثرگذار بر جهش نرخ ارز»، فصلنامه مطالعات اقتصادی کاربردی ایران، دوره8، شماره31، صص 95-121.
پژم، سید مهدی؛ تحصیلی، حسن و مهدی بهنامه (1398)، «بررسی اثرگذاری آستانه‌ای نرخ ارز بر تورم قیمت کالاهای صادراتی غیرنفتی در ایران»، اقتصاد و الگو سازی، دوره10، شماره2، صص11-33.
تقوی، مهدی و علی‌اصغر لطفی (1385)، «بررسی اثرات سیاست پولی بر حجم سپرده ها، تسهیلات اعطایی و نقدینگی نظام بانکی کشور (طی سال‌های 1374-1382)»، پژوهشنامه اقتصادی، دوره 6، شماره20، صص131-165.
تقوی، مهدی؛ باقری پرمهر،‌ شعله و پریسا مهاجری (1390)، «بررسی وجود شکست ساختاری در رابطه میان توسعه بخش مالی و رشد اقتصاد»، دانشگاه پیام نور، فصلنامه پژوهش‌های رشد و توسعه اقتصادی، دوره 1، شماره 4، صص38-54.
حسیـن‌زاده یوسـف‌آباد، سیـد مجتبی و علی حقیقت (1392)، «اثر سیاست پولی بر نرخ ارز در ایران با استفاده از الگوی خود همبسته با وقفه توزیع شده (ARDL)»، فصلنامه علوم اقتصادی، دوره 7، شماره 25، صص124-146.
خواجه محمدلـو، علی و حسن خداویسـی (1396)، «بررســی ارتباط نرخ ارز، نـرخ تورم و نـرخ بهـره تحـت رویکرد تئوری‌های فیشر در اقتصاد ایران»، مطالعات اقتصادی کاربردی ایران، دوره 6، شماره 24، صص‌191-221.
رحمانی، تیمور (1388)، اقتصاد کلان، جلد 2، چاپ 14، تهران: انتشارات برادران.
سپهوند، احسان؛ نیرومند، روح الله؛ محمد رضا زارع مهرجردی (1393)، «تعیین عوامل مؤثر بر نرخ ارز در ایران»، فصلنامه تحقیقات توسعه اقتصادی، دوره 13، شماره 16، صص23-42.
شجری، هوشنگ؛ طیبی،‌ سیدکمیل و سید عبدالمجید جلالی (1385)، «عبور نرخ ارز و رابطه آن با سیاست‌های پولی و درجه باز بودن اقتصاد در ایران به روش‌های فازی عصبی»، پژوهش‌های اقتصادی ایران، شماره 26، صص153-179.
شریف آزاده، محمدرضا و علی حقیقت (1384)، «عوامل مؤثر بر نرخ ارز در ایران»، دانشگاه آزاد اسلامی، آینده‌پژوهی مدیریت، دوره 17، شماره 3، صص31-43.
عزیزنژاد، صمد و اکبر کیمجانی (1394)، «تغییرات نرخ ارز و اثر آن بر نوسانات متغیرهای منتخب اقتصاد کلان در ایران»، فصلنامه پژوهش­های اقتصادی (رشد و توسعه پایدار)، دوره 11، شماره 1، صص121-143.
کازرونی، علیرضا؛ رضازاده، علی و مجید فشاری (1389)، «رهیافت پولی نرخ ارز در ایران»، پژوهشنامه اقتصادی، شماره 37، صص101- 120.
مطهری، محب اله؛ لطفعلی‌پور، محمدرضا و محمدطاهر احمدی شادمهری (1396)، «اثرات نرخ ارز واقعی بر رشد اقتصادی در ایران: یافته‌هایی جدید با رویکرد غیرخطی»، فصلنامه علمی نظریه‌های کاربردی اقتصاد، دوره 4، شماره 4، صص 175-198.
مهدی‌لو، علی و حسین اصغرپور (1398)، «نقش کانال نرخ ارز در مکانیسم انتقال غیرخطی سیاست پولی در ایران؛ رویکرد (MS-VAR)»، فصلنامه علمی پژوهشی اقتصاد مقداری، دوره 17، شماره1، صص121-153.
هوشمنـد، محمـود؛ دانش­نیا، محمد؛ شهریور، صالح؛ قزلباش، اعظم و زهره اسکندری پور (1391)، «رابطۀ بین سیاست‌های پولی و نرخ ارز در ایران»، مجله علمی پژوهشی اقتصاد مقداری، دوره 9، شماره2، صص109- 127.

2. لاتین

Aziz, Nusrate (2008). “The Role of Exchange Rate in Trade Balance: Empirics from Bangladesh”, Reseach Paper, University of Birmingham, United Kingdom, Vol. 23, No.1, pp. 1-25.
Begg, Bob; Pickles, john; Adrian Smith (2003). “European Integration, Trade Regimes, and the Reconfiguration of East–Central European Apparel Production”, Environment and Planning A: Economy and Space, Vol. 35, No. 12, pp. 2191–2207.
Branson, William; Halttunen, Hannu & Paul Masson (1997). “Exchangerates in the shortrun: The dollar-dentschemark rate”, European Economic Review, Vol. 10, No. 3, pp. 303-324.
Cho, Dooyeon; Bo, min Kim. & Rhee Doung-eun (2014). “Inequality and Growth: Nonlinear Evidence from Heterogeneous Panel Data”, KIEP Research Paper, Vol. 14, No. 1, pp. 1-28.
Edwards, Sebastian (1989). Real exchange rates, devaluation, and adjustment: exchange rate policy in developing countries, Cambridge, MA: MIT press.
Khalwaty, Tajul (2000). Inflation and Solutions, 1 st Edition, Indonesia: Gramedia Pustaka Utama.
Kia, Amir (2011). “Determinants of the real exchange rate in a small open economy: Evidence from Canada”, Journal of International Financial Markets, Institutions & Money, Vol. 23, No. 1, pp. 136-178.
Lojschova, Adriana (2003). “Estimating the Impact of the Balassa-Samuelson Effect in Transition Economies”, Economics Series from Institute for Advanced Studies, Vienna, Vol. 56, No. 140, pp. 1-34.
Lucas, Robert (1976). “Econometric Policy Evaluation: A Critique”, Carnegie-Rochester Conference Series on Public Policy, Vol. 1, No. 1, pp. 19-46.
Mahmood H. & Alkhateeb TTY. (2018). “Asymmetrical effects of real exchange rate on the money demand in Saudi Arabia: A non-linear ARDL approach”, PLoS ONE, Vol. 13, No.11, pp.1-12.
SamargandI, Nahla; M.Kutan, Ali; Sohag, Kazi & Faisal Alqahtani (2020). “Equity market and money supply spillovers and economic growth in BRICS economies: A global vector autoregressive approach”, The North American Journal of Economics and Finance, Vol. 51, No. 10, pp. 1-43.
 
Şen, Huseyin; Kaya, AyŞa; Kaptan, SsavaŞ & Metehan Cömert (2019). “Interest rates, inflation, and exchange ratesin fragile EMEs: A fresh look at the long-run interrelationships”, The journal of international trade & economic development, Vol. 29, No. 3, pp. 289-318.
Shodipe, tomiwa (2018). “THE IMPACT OF REAL INTEREST RATE ON REAL EXCHANGE RATE: EMPIRICAL EVIDENCE FROMJAPAN”, Awards for Excellence in Student Research and Creative Activity – Documents, Vol. 5, No. 2, pp. 1-32.
Solnik, Bruno (2000). International Investment, New York: Addison Wesley Longman, Inc, pp. 1-751.
Stephen, Murchison (2009). “Exchange Rate Pass-through and Monetary Policy: How Strong is The Link?”, Bank of Canada Working Paper, Vol. 32, No. 29, pp. 1-34.
Tang, Bo. (2015). “Real exchange rate and economic growth in China: A cointegrated VAR approach”, China economic review, Vol. 34, No. 2, pp. 293-310.
Tayyab Raza, Fraz & Fatima Samreen (2016), “EXPLORING THE IMPACT OF MACRO ECONOMIC VARIABLES ON EXCHANGE RATE: A Case of some Developed and Developing Countries”, Pakistan Journal of Applied Economics, Vol. 9, No. 1, pp. 299-315.
Wilsoon, Ian (2009). “The monetary approach to exchange rates a brief review andempirical investigation of debt, deficit, and debt management: evidence from the United States”, The Journal of Business Inquiry, Vol. 8, No. 1, pp. 83-99.
Zhang, Sh. & Th. Lawinger (2005). “Cointegration in a monetary model of exchange rate termination”, ASBBS E-Journal, Vol. 1, No.1, pp. 84-96.
CAPTCHA Image