نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران

2 عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد و مدیریت دانشگاه جامع امام حسین (ع)، تهران، ایران

3 دانش‌آموخته کارشناسی ارشد رشته اقتصاد اسلامی، دانشگاه خوارزمی

چکیده

توسعه مالی و رشد اقتصادی در ادبیات اقتصادی توجه افراد زیادی را به خود معطوف کرده است. هدف این مطالعه بررسی رابطه‌ی بین تأمین مالی و رشد اقتصادی با تأکید بر بانک و‌ بازار سرمایه در کشورهای اسلامی طی سال‌های 2016-2000 با استفاده از روش گشتاورهای تعمیم‌‌‌یافته (GMM) می‌باشد. نتایج حاصله نشان می‌دهد که بازار سرمایه و بانک تأثیر مثبت و معناداری بر رشد اققتصادی دارد و بازار بیمه تأثیر معناداری بر رشد اقتصادی ندارد. این نتایج نشان می‌دهد که بازارهای سرمایه و بانک نقش مهمی در حمایت از رشد اقتصادی دارند و با وجود اندازه نسبتاً کوچک بازارهای مالی در مقایسه با اقتصاد، بازارهای فوق تأثیر مثبتی بر روی رشد اقتصادی دارند. بنابراین بسیاری از کشورهای اسلامی که از رشد پایین رنج می‌برند، می‌توانند دایره بخش بانکی خود را از طریق ارتقاء محیط قانونی، نظارتی و زیربنایی توسعه دهند. همچنین با توجه پتانسیل بازار سرمایه در تحریک رشد اقتصادی و افزایش اشتغال، توجه به این بازار و بسترسازی جهت توسعه آن نیز می‌تواند تأثیر مثبت و معناداری بر بهبود وضعیت متغیرهای کلان اقتصادی و در نتیجه بهبود وضعیت رفاه اقتصادی این کشورها داشته باشد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Islamic finance and economic growth with emphasis on banks and stock market, evidence from Muslim countries

نویسندگان [English]

  • hossein amiri 1
  • mohsen Rezaii mirghaed 2
  • Mohamad nasr Esfahani 1
  • Raheleh Heidari Gharehsou 3

1 Faculty member of Economics, Kharazmi University, Tehran, Iran

2 Faculty member of Economics and Management, Emam Hossein University, Tehran, Iran

3 MA in Economics, University of Kharazmi.

چکیده [English]

Establishing justice and reducing economic inequalities are important goals of the Islamic Shari'a and, moreover, the Islamic economy. The purpose of this paper is to examine financing and economic growth with an emphasis on the bank and capital market in Muslim countries in the years 2016-2000 using the generalized method of moments (GMM). The results show that the effect of stock market and bank on economic growth is positive and significant and only insurance market has not had a significant effect on economic growth. These results indicate that stock markets and credit markets play a significant and different role in supporting economic growth. Despite the relatively small size of Islamic banks compared to the economy and the overall size of the financial system, these banks have a positive effect on economic growth. Therefore, many Islamic countries suffering from low growth should expand their banking sector through the promotion of regulatory, regulatory and infrastructure environments. Considering the potential of the stock market in stimulating economic growth and increasing employment, paying attention to this market and establishing it for its development can have a positive and significant effect on improving the situation of macroeconomic variables and as a result of improving the economic well-being of the country.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Private credit
  • Turnover ratio
  • Life insurance
  • Economic growth
  • finance

1. فارسی

جهانی، فرزانه و علی دهقانی (1394)، «تأثیر گسترش صنعت بیمه بر رشد اقتصادی کشورهای منطقه منا»، فصلنامه علوم اقتصادی، شماره 32، دوره 9، صص123-138.
رضایی، مجید (1384)، «معاملات بازار بورس فلزات و محصولات کشاورزی در آیینه فقه اسلامی»، فصلنامه اقتصاد اسلامی، شماره 20، دوره 5، صص13-32.
رمضانیان، محمدرحیـم؛ آذر، عادل و نیلوفـر پورعابدیـن بالاجورشـری (1398)، تأثیر گسترش بازار مالی بر رشد اقتصاد ایران، تهران: دومین کنفرانس ملی تحقیقات بنیادین در مدیریت و حسابداری، https://civilica.com/doc/986833.
عزتی، مرتضی و افسانه کاظمی (1393)،«تأثیر مالیه اسلامی بر رشد اقتصادی، مطالعه موردی کشورهای منتخب اسلامی»، پژوهش های مالیه اسلامی، شماره 3، دوره 2، صص73-88.
فرمان‌آرا، وحید؛کمیجانی، اکبر؛ فرزین‌وش، اسداله و فرهاد غفاری (1398)، «نقش بازار سرمایه در تأمین مالی و رشد اقتصادی (مطالعه موردی ایران و منتخبی از کشورهای در حال توسعه»، اقتصاد مالی، شماره 47، دوره 13، صص 19-38.
مشیری، سعید و ابراهیم التجائی (1387)، «اثر تغییرات ساختاری بر رشد اقتصادی کشورهای تازه‌صنعتی‌شده»، فصلنامه پژوهش­های اقتصادی ایران، شماره 36، دوره 12، صص85-113.
موسویان، عباس و بهزاد ورمزیان (1391)، «بررسی تأثیر بانکداری بدون ربا بر رشد اقتصادی در ایران»، فصلنامه اقتصاد اسلامی، شماره 48، دوره 12، صص29-52.
موسویان، سیدعباس (1385)، «بانکداری بدون ربا از نگاه شهید صدر»، فصلنامه اقتصاد اسلامی، شماره 21، دوره 6، صص70-102.
هادیان، ابراهیم و لیلا ترکی (1382)، «بازارهای مالی و اثر آن بر رشد اقتصادی: مورد ایران»، مجله دانشکده علوم اداری و اقتصاد اصفهان، شماره 31، دوره 4، صص 15-27.

2. لاتین

Abduh, Muhamad & Omar, Mohd Azmi (2012). “Islamic banking and economic growth: the Indonesian experience”, International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management, Vol. 5, No.1, pp. 35-47.
Ali, Syed Salman (2005). Islamic capital market products: developments and challenges, Jedda: Islamic Development Bank, Islamic Research and Training Institute.
Al-Suwailem, Sami (2006). Hedging in Islamic finance, Jedda: Islamic Development Bank, Islamic Research and Training Institute.
Arellano, Manuel & Bond, Stephen (1991). “Some tests of specification for panel data: Monte Carlo evidence and an application to employment equations”, the review of economic studies, Vol. 58, No. 2, pp. 277-297.
Arellano, Manuel & Bover, Olympia (1995). “Another looks at the instrumental variable estimation of error-components models”, Journal of econometrics, Vol. 68, No. 1, pp. 29-51.
Arena, Marco (2008). “Does insurance market activity promote economic growth? A cross‐country study for industrialized and developing countries”, Journal of Risk and Insurance, Vol. 75, No. 4, pp. 921-946.‏
Ashraf, Dawood; Rizwan, Muhammad Suhail & Barbara L’Huillier (2016). “A net stable funding ratio for Islamic banks and its impact on financial stability: An international investigation”, Journal of Financial Stability, Vol. 25, pp. 47-57.‏
Asteriou, Dimitrios & Konstantinos Spanos (2019). “The relationship between financial development and economic growth during the recent crisis: Evidence from the EU”, Finance Research Letters, Vol. 28, pp. 238-245.
Aziakpono, Meshach (2003). “Financial intermediation and economic growth in economic and monetary union: The case of SACU and CMA”, Journal of Economic Studies, Vol. 38, No. 5, pp. 657-677.
Balcilar, Mehmet & Riza Demirer (2015). “Effect of global shocks and volatility on herd behavior in an emerging market: Evidence from Borsa Istanbul”, Emerging Markets Finance and Trade, Vol. 51, No. 1, pp. 140-159.
Baltagi, Badi H (2008). Econometric analysis of panel data, New York: John Wiley & Sons.
Bashir, Ahmad (1983). “Portfolio management of Islamic banks: Certainty model”, Journal of Banking & Finance, Vol. 7, No. 3, pp. 339-354.
Beck, Thorsten & Ross Levine (2004). “Stock markets, banks, and growth: Panel evidence”, Journal of Banking & Finance, Vol. 28, No. 3, pp. 423-442.
Beck, Thorsten; Demirguc-Kunt, Asli & Ouarda Merrouche (2013). “Islamic vs. conventional banking: Business model, efficiency and stability”, Journal of Banking and Finance, Vol. 37, No. 2, pp. 433-447.
Bencivenga, Valerie; Smith, Bruce & Ross Starr (1996). “Equity Markets, Transactions Costs, and Capital Accumulation: An Illustration”, The World Bank Economic Review, Vol. 10. No. 2. pp. 241-265.
Blundell, Richard & Stephen Bond (1998). “Initial conditions and moment restrictions in dynamic panel data models”, Journal of econometrics, Vol. 87, No.1, pp. 115-143.
Caselli, Francesco; Esquivel, Gerardo & Fernando Lefort (1996). “Reopening the convergence debate: a new look at cross-country growth empirics”, Journal of economic growth, Vol. 1, No. 3, pp. 363-389.
Chapra, Umer (2008). “The global financial crisis: can Islamic finance help minimize the severity and frequency of such a crisis in the future?”, Islam and Civilisational Renewal, Vol. 1, No. 2, pp. 1-20.
Chintaman, Com (2014). “A comparative study of CSR practices of Islamic banks and conventional banks in GCC region”, Journal of Islamic Banking and Finance, Vol. 2, No.1, pp. 1-21.
Chu, Lan Khanh (2020). “Financial structure and economic growth nexus revisited”. Borsa Istanbul Review, Vol. 20, No. 1, pp. 24-36.
Ćurak, Marijana; Lončar, Sandra & Poposki, Klime (2009). “Insurance sector development and economic growth in transition countries”, International Research Journal of Finance and Economics, Vol. 34, No. 3, pp. 29-41.
El-Ghattis, Nedal (2011). Islamic banking's role in economic development: future outlook, Manama: Bahrain Institute of Banking.
Furqani, Hafas & Ratna Mulyany (2009). “Islamic banking and economic growth: Empirical evidence from Malaysia”, Journal of Economic Cooperation & Development, Vol. 30, No .2, pp. 59-74.
Goldsmith, Raymond (1969). Financial Structure and Economic Growth in Advanced Countries: An Experiment in Comparative Financial Morphology, Princeton: Princeton University Press.
Greenwood, Jeremy & Boyan Jovanovic (1990). “Financial Development, Growth, and the distribution of income”, Journal of political Economy, Vol. 98, No. 5, pp. 1076-1107.
Hasan, Maher & Jemma Dridi (2010). “Put to the Test Islamic banks were more resilient than conventional banks during the global financial crisis”, Finance & Development, Vol. 47, No. 4, pp. 46.
Hassanudin, Nurul; Noor, Novesty & Happy Santosa (2013). “Is It Possible To Eradicate Poverty In The Fishermen Village?” International Journal of Environmental Sciences, Vol. 4, No. 2, pp. 123-130.
Holsboer, Jan (1999). “Repositioning of the insurance industry in the financial sector and its economic role”, The Geneva Papers on Risk and Insurance, Vol. 24, No. 3, pp. 243-290.
Hou, Han & Su-Yin Cheng (2017). “The dynamic effects of banking, life insurance, and stock markets on economic growth”, Japan and the World Economy, Vol. 41, pp. 87-98.
Karsten, Ingo (1982). “Islam and financial intermediation”, Staff Papers, Vol. 29, No.1, pp. 108-142.
King, Robert & Ross Levine (1993). “Finance and Growth: Schumpeter Might be Right”, The Quarterly Journal of Economics, Vol. 108. No. 3. pp. 717-737.
Levine, Ross; Loayza, Norman & Thorsten Beck (2000). “Financial intermediation and growth: Causality and causes”, Journal of monetary Economics, Vol. 46, No. 1, pp. 31-77.
Liu, Guanchun & Chengsi Zhang (2018). “Does financial structure matter for economic growth in China”. China Economic Review, Vol. 61. pp. 101-194.
Loayza, Norman; Ranciere, Romain; Servén, Luis & Jaume Ventura (2007). “Macroeconomic volatility and welfare in developing countries: An introduction”, The World Bank Economic Review, Vol. 21, No. 3, pp. 343-357.
McKinnon, Ronald I. (1973). Money and Capital in Economic Development, Washington, DC: Brookings Institution.
Pagano, Marco (1993). “Financial Markets and Growth: An Overview”, European Economic Review, Vol. 37, No. 2-3, pp. 613-622.
Pollard, Jane; Michael Samers (2007). “Islamic banking and finance: postcolonial political economy and the decentering of economic geography”, Transactions of the Institute of British Geographers, Vol. 32, No. 3, pp. 313-330.
Rajan, Raghuram & Luigi Zingales (2003). “The great reversals: the politics of financial development in the twentieth century”, Journal of financial economics, Vol. 69, No. 1, pp. 5-50.
Rioja, Felix & Neven Valev (2011). “Stock markets, banks and the sources of economic growth in low and high-income countries”, Journal of Economics and finance, Vol. 38, No. 2, pp. 302-320.‏
Sachs, Jeffrey (2003). “Institutions don't rule: direct effects of geography on per capita income”, National Bureau of Economic Research Working Paper Series, No. w9490.
Shaw, Edward Stone (1973). Financial deepening in Economic Growth, New York: Oxford University Press.
Ward, Damian & Ralf Zurbruegg (2000). “Does insurance promote economic growth? Evidence from OECD countries”, Journal of Risk and Insurance, Vol. 67, No. 4, pp. 489-506
CAPTCHA Image