نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد، گروه مدیریت، دانشکده علوم اقتصاد و اداری، دانشگاه لرستان، خرم آباد، ایران

2 دانشجوی دکتری مدیریت دولتی،گرایش مدیریت منابع انسانی، گروه مدیریت، دانشکده علوم اقتصاد و اداری، دانشگاه لرستان، خرم آباد، ایران

چکیده

سیاست‌گذاری مناسب در حوزه صادرات توسط مقامات تصمیم‌گیرنده در دولت و سایر نهاد‌های قانون‌گذار منجر به پیاده‌سازی استراتژی توسعه صادرات و افزایش عملکرد صادراتی شرکت‌ها می‌گردد و به‌جای سیاست جایگزینی واردات و خود‌کفایی منجر به رشد صنایع و کسب و کار‌ها و افزایش تولید ناخالص داخلی می‌شود. این تحقیق به بررسی تأثیر سیاست‌های ارتقاء صادراتی دولت بر عملکرد صادرات با تأکید بر نقش میانجی مزیت‌های ویژه شرکت می‌‌پردازد. جامعة آماری پژوهش را 5353 شرکت معدنی تابع وزارت صنعت معدن تجارت تشکیل داده‌اند. حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران 358 شرکت برآورد گردید که با روش نمونه‌گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده‌ها پرسش‌نامه بود که در اختیار مدیران ارشد این شرکت‌ها قرار گرفت. روایی پرسش‌نامه‌ها از سوی خبرگان و معیار‌های روایی واگرا و همگرا و پایایی ابزار نیز تایید شد. برای تجزیه و تحلیل داده‌ها از مدل سازی معادلات ساختاری و نرم افزار Smart-Pls3استفاده گردید. نتایج پژوهش نشان‌‌دهندة آن است که سیاست‌های ارتقاء صادرات دولت هم بر عملکرد صادراتی تأثیر مستقیم و معنی‌‌‌‌داری می‎گذارد و هم به‎طور غیرمستقیم و از طریق متغیر میانجی مزیت‌های ویژه شرکت، عملکرد صادراتی را تحت تأثیر قرار می‌دهد. تدوین سیاست‌های دولت برای ارتقای توان صادراتی و به‌کار‌گیری مزایای هم‌افزایی مزیت‌های ویژه شرکت اعم از توان مالی صادرات، بازاریابی صادرات و قابلیت‌های مدیریت، کشش‌پذیری بالای عرصه صادرات و افزایش عملکرد را میسر می‌سازد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Export Promotion Policies and Export Performance: Analyzing the Mediating Role of Specific Advantages (Case Study: The Mining Companies of Ministry of Industry, Mine & Trade)

نویسندگان [English]

  • Reza Sepahvand 1
  • Razieh Bagherzadeh Khodashahri 2

1 Prof., Department of Public Administration, Faculty of Economics and Administrative Sciences, Lorestan University, Khorramabad, Iran.

2 Ph.D. Candidate in Public Administration - Human Resources Management, Department of Public Administration, Faculty of Economics and Administrative Sciences, Lorestan University, Khorramabad, Iran.

چکیده [English]

The strategy of export development instead of import substitution policy and self-sufficiency leads to the growth of industries and businesses and to the growth of GDP. Proper export policy-making leads to the implementation of the export development strategy and enhances the export performance of companies by decision-makers in government and other regulatory institutions. This study examines the impact of government policies for export promotion on export performance with emphasis on the mediating role of firm’s specific advantages. The statistical population of the study was all Mining Active Companies under the Ministry of Industry, Mine & Trade which was sampled using census sampling method of 150 samples. Data collection was done by a questionnaire whose validity was confirmed by experts and its reliability was confirmed by Cronbach's alpha coefficient and Composite reliability. Structural equation modeling and Smart-Pls3 software were used for data analysis. The results show that government policies for export promotion have a direct and significant impact on export performance and also it through the mediating variable, the firm’s specific advantages, affects on export performance indirectly. Formulation of government policies to enhance export capacity and use the synergistic benefits of the specific advantages, including export financing capacity, export marketing and management capabilities, enables high elasticity of the export field and increased performance.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Export Promotion Policies
  • Export Performance
  • firm’s specific advantages
  • The Mining Companies of Ministry of Industry
  • Mine & Trade

1. فارسی

اسماعیلی، عبدالکریم (1388)، «بررسی تأثیر جوایز صادراتی بر الگوی صادرات کشاورزی ایران»، مجله تحقیقات اقتصاد کشاورزی، شماره 4، دوره 1، صص93-106.
پور‌ابراهیم، فاطمه و عبدالکریم اسماعیلی (1389)، «بررسی تأثیر جوایز صادراتی بر توسعه صادرات در بخش کشاورزی در ایران»، اقتصاد کشاورزی، شماره 1، دوره 4، صص115-135.
تقدیمی، توران؛ مشبکی اصفهانی، اصغر؛ صالحی امیری، رضا و مهرداد نوابخش (1398)، «طراحی الگوی بازاریابی صادرات محصولات فرهنگی با توجه به رفتار مصرف‌کننده (مورد مطالعه: تابلو نقاشی)»، مطالعات رفتار مصرف‌کننده، شماره 1، دوره 6، صص311-332.
سلمانی بی‌شک، محمدرضا و المیرا اشکان (1393)، «اثر صادرات کالاهای صنعتی بر رشد اقتصادی در ایران»، مجله اقتصادی (دوماهنامه بررسی مسائل و سیاستهای اقتصادی)شماره 11 و 12، دوره 14، صص۵-۱۶.
شهبازی، حبیب؛ شکیبانیا، بابک و اکرم عباسی‌فر (1397)، «ارزیابی کارکردهای برنامه‌های تشویقی دولت بر عملکرد صادرات»، کاوش‌های مدیریت بازرگانی، شماره 19، دوره 10، صص 19-38.
صادقی، مهسا؛ صادقی،‌ حسین و بابک ضیاء (1396)، «بررسی تأثیر عوامل نهادی بر عملکرد صادرات کسب‌وکارهای کارآفرینانه»، مطالعات بین‌رشته‌ای دانش راهبردی، شماره 28، دوره 28، صص159-178.
طباطبایی، سعادت و علی‌اصغر اژدری (1387)، سیاستهای حمایت از صنایع کوچک در ایران: (با رویکرد افزایش توان صادرات در ایران)، تهران: مجلس شورای اسلامی، مرکز پژوهش‌ها.
قانون بودجه سال 1398 کل کشور.
موسوی‌جهرمی، یگانه و سعید توتونچی‌ملکی (1395)، «ارزیابی معافیت کالا و خدمات در قانون مالیات بر ارزش افزوده»، پژوهشنامه مالیات، دوره ۲۴، شماره ۲۹، صص 99- 129.

2. لاتین

Adams, J. Q. (2019). Exports, Politics, and Economic Development, Pakistan: Routledge.
Ahmed, F. U, & L. Brennan (2019). “An institution-based view of firms’ early internationalization: Effectiveness of national export promotion policies”, International Marketing Review, Vol. 36, No. 6, pp. 911-954.
Amoako-Adu, B.; Rashid, M. & M. Stebbins (1992). “Capital gains tax and equity values: Empirical test of stock price reaction to the introduction and reduction of capital gains tax exemption”, Journal of Banking & Finance, Vol. 16, No. 2, pp. 275-287.
Éltető, A. & K. Antalóczy (2017). “Export promotion aims and reality: A comparison of the Iberian, Baltic and Central European region”, Baltic Journal of European Studies, Vol. 7, No. 1, pp. 43-63.
Estrin, S.; Korosteleva, J. & T.M. Mickiewicz (2019). “Schumpeterian Entry: Innovation, Exporting, and Growth Aspirations of Entrepreneurs”, Entrepreneurship Theory and Practice, Vol. 43, No. 1, pp. 1-6.
Ferreira, C.; Engelschalk, M. & W. Mayville (2007). The many faces of corruption, U.S.A.: World Bank. 
Ferreras-Méndez, J. L.; Fernández-Mesa, A. & J. Alegre (2019). “Export Performance in SMEs: The Importance of External Knowledge Search Strategies and Absorptive Capacity”, Management International Review, Vol. 59, No. 3, pp. 413-437.
Francis, J. & C. Collins‐Dodd (2004). “Impact of export promotion programs on firm competencies, strategies and performance: The case of Canadian high‐technology SMEs”, International Marketing Review, Vol. 21, No. 4/5, pp. 474-495.
Garcia-Marin, A. & N. Voigtländer (2019). “Exporting and plant-level efficiency gains: It’s in the measure”, Journal of Political Economy, Vol. 127, No. 4, pp. 1777-1825.
Gupta, S.; Kumar, S.; Singh, S. K.; Foropon, C. & C. Chandra (2018). “Role of cloud ERP on the performance of an organization: contingent resource-based view perspective’, The International Journal of Logistics Management, Vol. 29, No. 2, pp. 659-675.
Leonidou, L. C.; Katsikeas, C. S.; Palihawadana, D. & S. Spyropoulou (2007). “An analytical review of the factors stimulating smaller firms to export”, International Marketing Review, Vol. 24, No. 6, pp. 735-770.
Liu, Z.; Adams, M. & T. R. Walker (2018). “Are exports of recyclables from developed to developing countries waste pollution transfer or part of the global circular economy?” Resources, Conservation and Recycling, Vol. 136, pp. 22-23.
Malca, O.; Peña-Vinces, J. & F. J. Acedo (2019). “Export promotion programmes as export performance catalysts for SMEs: Insights from an emerging economy”, Small Business Economics, Vol. 55, No. 3, pp. 831-851.
Moazen Jamshidi, M.H. & N. Khani (2013). Pls Guide: A Practical Guide to design and Analysis of Structural Equation Model, U.S.A.: Create Space.
Morgan, N. A.; Feng, H. & Whitler, K. A. (2018). “Marketing capabilities in international marketing”, Journal of International Marketing, Vol. 26, No. 1, pp. 61-95.
Njinyah, S. Z. (2018). “The effectiveness of government policies for export promotion on the export performance of SMEs Cocoa exporters in Cameroon”, International Marketing Review, Vol. 35, No. 1, pp. 164-185.
Vendrell-Herrero, F.; Darko, C. K. & P. Ghauri (2019). “Knowledge management competences, exporting and productivity: uncovering African paradoxes”, Journal of Knowledge Management, Vol. 24, No. 1, pp. 81-104.
Waheed, A. & N. Saqib (2020). “Performance and Potential of Central Government Revenue: A Panel Data Analysis for Oil Exporting and Importing Countries”, International Journal of Energy Economics and Policy, Vol. 10, No. 1, pp. 249-254.
Zaman, G. & I. M. Oehler-Şincai (2019). “Computation of China’s Export Performance”, Romanian Journal of Economic Forecasting, Vol. 22, No. 3, pp. 170-189.
CAPTCHA Image