نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری اقتصاد، دانشگاه مفید، قم،‌ ایران.

2 استادیار دپارتمان اقتصاد،‌ دانشگاه مفید، قم، ایران

3 استادیار، دانشکده اقتصاد دانشگاه مفید، قم، ایران.

چکیده

هدف مقاله حاضر بررسی اثر اعتبارات بانکی بر ساختار بازار نیروی کار است. مهمترین متغیرهای مورد استفاده در این مطالعه شامل نسبت شاغلین روستایی به شهری، شاغلین بخش خصوصی به دولتی، نسبت اشتغال تحصیل کنندگان بر کل اشتغال، اعتبارات بانکی، نقدینگی، نرخ تسهیلات، نرخ تورم، نرخ مزد، رشد جمعیت، درآمدهای نفتی، مخارج دولت، تعداد افراد تحصیلکرده دانشگاهی و تعداد افراد تحصیلکرده دبیرستانی است. به منظور آزمون رابطه بین متغیرها از مدل خودهمبسته با وقفه های توزیعی (ARDL) برای دوره زمانی 1396 – 1338 استفاده شد. با توجه به برآوردهای صورت گرفته مشاهده گردید که اعتبارات بانکی بر متغیرهای تعداد شاغلین روستایی و شهری، شاغلین بخش خصوصی و دولتی، نسبت اشتغال تحصیل کنندگان بر کل اشتغال و حجم اشتغال کل تاثیر مثبت و معنی داری داشته است و این موضوع تائید کننده این بوده است که اعتبارات بانکی و به عبارتی سیاست پولی بر ساختار بازار نیروی کار در ایران اثر گذار بوده است. علاوه بر این مشاهده گردید که اعتبارات بانکی بر متغیر حجم اشتغال به ترتیب شدت اثرگذاری 0.69 و 0.65 داشته است و این موضوع تائید کننده این بوده است که اعتبارات بانکی و به عبارتی سیاست پولی بر حجم اشتغال اثر گذار بوده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The effect of bank credit on the market structure of the country

نویسندگان [English]

  • ali sheikhi mehrabadi 1
  • mojtaba bagheri 2
  • Majid Rezaee 3

1 PhD Student in Economics, Mofid University,iran.

2 Assistant Professor, Faculty of Economics, Mofid University

3 Assistant Professor, Faculty of Economics, Mofid University, Qom, Iran.

چکیده [English]

Abstract
The purpose of this paper is to investigate the effect of bank credit on the labor market structure. The most important variables used in this study were rural to urban employment ratio, private sector employment to government employment, total employment rate, bank credit, liquidity, facility rate, inflation rate, wage rate, population growth, oil revenues, government spending. , The number of university graduates and the number of high school graduates. In order to test the relationship between the variables, the self-correlation model with distribution interrupts (ARDL) was used for the period 1396-1338. Based on the estimates, it was observed that bank credits had a positive and significant effect on the variables of the number of rural and urban employees, private and public sector employees, the employment ratio of total employment and total employment volume, and this confirmed this. Bank credit, in other words, monetary policy, has affected the structure of the labor market in Iran. In addition, it was observed that bank credits had an impact intensity of 0.69 and 0.65 on the variable employment volume, respectively, and this confirmed that bank credits, in other words, monetary policy, had an effect on employment volume.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Banking Facilities
  • Employment
  • Labor Market Structure
  • Autoregressive Distributed Lag (ARDL)

1. فارسی

ارگاس فوروندا، اسکار (1380)، علوم اجتماعی و مشکل بیکاری جوانان در جهان، ترجمه سازمان ملی جوانان، تهران : نشر روناس.
اسفندیاری، علی اصغر و فرهاد ترحمی (1388)، «بررسی اشتغالزایی بخش‌های اقتصادی ایران با تأکید بر بخش کشاورزی»، اقتصاد کشاورزی و توسعه، شماره 67، صص 13-26.
اصفهانی، پویا (1398)، بحران بیکاری در ایران، گزارش پژوهشکده تدبیر.
اکبـری، نعمت‌الله و شیرین مصـری‌نژاد (1382)، «بررسـی وضعیت اشتغال در بخش­هـای عمده اقتصادی استان اصفهان طی دوره 1375-1365»، مجله دانشکده علوم اداری و اقتصاد دانشگاه اصفهان، شماره 3، صص 54-71.
آل‌عمران، رویا و سید‌علی آل‌عمران (1394)، «اثرپذیری دستمزدها از بهره‌وری نیروی کار در ایران (کاربرد روش جوهانسن- جوسیلیوس)»، مدیریت بهره‌وری، دوره 9، شماره 35، صص 65-82..
دهقان، فتح‌الله (1380)، نقش اشتغال در کاهش مهاجرت‌های روستایی (مطالعه موردی دهستان مشایخ شهرستان ممسنی)، پایان نامه کارشناسی ارشد، تهران: دانشگاه تربیت مدرس.
سعیدی، پرویز (1390)، «بررسی تأثیر اعتبارات بانکی بر اشتغال»، پژوهشنامه اقتصاد کلان، دوره 7، شماره 14، صص 6-25.
طرح آمارگیری از نیروی کار (1395-1388) و بهار 1396، مرکز آمار ایران.
فرجی سبکبار، حسنعلی؛‌ هاجری، بهرام؛ ترابی، ذببح الله و نادر ملایی (1395)، «تحلیل فضایی الگوی اشتغال زنان در بخش‌های عمده فعالیت سکونتگاه‌های روستایی ایران»، مطالعات برنامه‌ریزی سکونتگاه‌های انسانی، دوره 11، شماره 34، صص 17-31.
قدرتی، حسیـن (1394)، «فـراز و فرود اشتغـال زنان در ایـران و تفاوت آن با رونـدهای جهانـی»، توسعه اجتماعی، دوره 9، شماره 3، صص 29-52.
کیانمهر، محمدولی (1385)، «بررسی آثار بیکاری با تأکید بر آسیب‌های اجتماعی»، ماهنامه تعاون، شماره 183، صص 60- 63.
ماهر، فرهاد (1383)، «روندهای جهانی اشتغال و بیکاری»، آموزش علوم اجتماعی، شماره 1، صص 50- 59.
مشیـری، سعیـد؛ طایی، حسـن و حامـد پاشازاده (1394)، «عوامـل مؤثر بر نـرخ مشـارکت نیروی کار در بـازار کار ایران»، پژوهش‌های رشـد و توسعه پایدار (پژوهش‌های اقتصادی)، جلد 15، شماره 2، صص ۴۹-۷۲.
میرزایی، محمد؛ دارابی، سعداله و میترا باباپور (1396)، «سال‌خوردگی جمعیت در ایران و هزینه‌های رو به افزایش بهداشت و درمان»، مجله سالمندی ایران، دوره 12، شماره 2، صص ۱۵۶-۱۶۹.
نظرزاده، خدیجه (1396)، تأثیر تسهیلات بانکی بر اشتغال بخش‌های عمده اقتصادی استان‌های ایران، پایان­نامه کارشناسی ارشد، کرمانشاه: دانشگاه رازی.
نظـرى، محسـن و فاطمه گوهـریان (1381)، «بررسـی اثر متغیرهـای سیـاست پولـی بـر اشتغـال بـه تفکیـک بخش­های عمده اقتصادی در ایران (1378- 1345)»، تحقیقات اقتصادی، دوره 37، شماره 1، صص 12-34.
نوذری، حمزه و علیرضا کریمی (1396)، «نقش روابط رسمی و غیررسمی (شبکه روابط اجتماعی) در اشتغال دانشجویان در دانشگاه خوارزمی»، رفاه اجتماعی، دوره 17، شماره ۶۴، صص ۱۶۱-۱۹۸.

2. لاتین

Donatella, Gatti; Rault, Christophe & Anne-Gael Vaubourg (2009). Unemployment and Finance: How do Financial and Labour Market Factors Interact? , CESifo Working Paper Series 2901, CESifo Group Munich.
Fougère, D.; Kramarz, F. & J. Pouget (2009). "Youth Unemployment and Crime in France", Journal of the European Economic Association, Vol. 7, No. 5, pp. 909–938.
Goetz, P. R. & G. Sangupta (1996). Effective active labour market polices, IZA Discussion Paper, No. 1335.
Konareski, Y. M. (2012). "Entrepreneurship programs in developing countries: A meta regression analysis", World Bank Policy Research Working Paper, No. 6402, Washington, DC: World Bank.
Nuno, C.L. (2012). "Bank credit and economic growth: A dynamic panel data analysis", The Economic Research Guardian, Vol. 2, No. 2, pp. 256-267.
Omtiti, C. H. (2016). "Publication selection bias in minimum-wage research? A meta-regression analysis", British Journal of Industrial Relations, Vol. 47, No. 3, pp. 406–428.
Saninger, R. (2015). "The new deal for young people: Effect on the labour market status of young men", Labour Economics, Vol. 13, No. 4, pp. 405–422.
Schuler, S.R. & S. M. Hashemi (1994). "Credit Programs, Women's Empowerment, and Contraceptive Use in Rural Bangladesh", Studies in Family Planning, Vol. 25, No. 2, pp. 65-76.
Yonas, D. A. (2010). "Active labour market policy evaluations: A metaanalysis", The Economic Journal, Vol. 120, No. 1, pp. 452–477.
CAPTCHA Image