نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای رشته اقتصاد پولی دانشگاه سمنان

2 استاد بازنشسته، گروه اقتصاد، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران

3 دانشیار دانشکده اقتصاد، مدیریت و علوم اداری، گروه اقتصاد، دانشگاه

4 استاد دانشکده اقتصاد، مدیریت و علوم اداری، گروه اقتصاد، دانشگاه سمنان

چکیده

هدف این مطالعه بررسی تاثیر شاخص‌های سلامت مالی CAMEL بر وام‌دهی بانک‌های کشور در چارچوب کانال وام‌دهی بانک است. به منظور تحلیل ناهمگنی رفتار بانک‌ها در واکنش به سیاست پولی، متغیرهایی تحت عنوان اثر تقاطعی نسبت‌های CAMEL با سیاست پولی در مدل تعریف شده‌ که از حاصل‌ضرب متغیر سیاست پولی در هر یک از این شاخص‌ها به‌دست می‌آید. در تخمین مدل به روش GMM از داده‌های تابلویی ترازنامه‌ و صورت سود و زیان 24 بانک کشور در دوره 1384-1396 استفاده شد. نتایج نشان میدهد که متغیر سیاست پولی (پایه‌ی پولی) ارتباط مثبت و معناداری با میزان وام‌دهی بانک‌ها داشته و نسبت‌های CAMEL شدت اثر‌بخشی سیاست پولی بر وام‌دهی بانک‌ها را تغییر می‌دهند. به عبارت دیگر شاخص‌های سلامت مالی عاملی هستند تا بانک‌ها بر مبنای آن در واکنش به سیاست پولی رفتار متفاوتی داشته که به معنی ناهمگنی رفتار بانک‌هاست. اثر سیاست پولی بر وام‌دهی بانک با سطوح بالاتر شاخص‌های نقدینگی و کیفیت مدیریت، کاهش یافته ولی دو شاخص کفایت سرمایه و کیفیت دارایی سبب تقویت این اثربخشی می‌شود و در نهایت شاخص سودآوری تاثیری بر این اثربخشی ندارد. همچنین افزایش رقابت در صنعت بانکداری، اثربخشی سیاست پولی بر وام‌دهی بانک‌ها را تقویت می‌کند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Determining the Heterogeneity of Banks Lending Behavior in Response to Monetary Policy

نویسندگان [English]

  • Esmaeil Malkesh 1
  • Nader Mehregan 2
  • alireza erfani 3
  • Esmaeil Abounoori 4

1 Ph.D. Student at Department of Economics, Semnan University

2 Professor at Department of Economics, Bu Ali Sina University, Hamedan, Iran

3 Associate Professor at Department of Economics, Semnan University

4 Professor at Department of Economics, Semnan University

چکیده [English]

The purpose of this study is to investigate the effect of CAMEL financial health indicators on country،s banks lending within the bank lending channel. In order to analyze the Heterogeneity of banks' behavior in response to monetary policy, the variables called the interaction effect of the CAMEL indicators whit monetary policy have been defined in the model that are obtained by multiplying the monetary policy in each of these Ratios. In model estimation using GMM method uses the balance sheet and profit and loss statement panel data of the 24 banks in the period 1384-1396. results indicate that the monetary policy variable -monetary base- has a positive and significant relationship with bank lending and the CAMEL ratios change the intensity of monetary policy effectiveness on banks lending. In other words CAMEL indicators are a factor for banks to behave differently in response to monetary policy, which is the heterogeneous concept of banks' behavior. the impact of monetary policy on bank lending will deacrease with higher levels of liquidity and management quality indicators. But capital adequacy and asset quality strengthen the effectiveness of monetary policy on bank lending and earning indicator doesn’t have any effect. Also the degree of competition in the banking industry strengthens the effectiveness of monetary policy on bank lending.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Monetary Policy
  • Banks Heterogeneity
  • Panel Data
  • CAMEL Ratios

1. فارسی

شاهچرا، مهشید و سیمین­السادات میرهاشمی نائینی (1390)، «تحلیل تاثیرات شوک سیاست پولی بر تسهیلات شبکه بانکی ایران (1388-1380)»، فصلنامه تحقیقات اقتصادی راه اندیشه، دوره 1، شماره 4، صص 91-118.
فتاحی، شهرام؛ رضایی، مهدی و طاهره جاهد (1396)، «تاثیر سلامت بانکی بر سودآوری بانک­های تجاری: رویکرد رگرسیون پانل آستانه»، راهبرد مدیریت مالی، دوره 5، شماره 16، صص 29-50.
مرادی، مهدی؛ خدادکاشی، فرهاد؛ بیابانی، جهانگیر و هادی غفاری (1396)، «تاثیر قدرت بازاری نظام بانکی در اثرگذاری سیاست پولی از طریق کانال وام­دهی بانک در ایران»، فصلنامه پژوهش­های پولی-بانکی، دوره 10، شماره33، صص 429-456.
مهرگان، نادر و حسن دلیری (1393)، «بررسی نقش قدرت انحصاری بانک­های تجاری بر اثرگذاری سیاست پولی در ایران»، فصلنامه سیاست­گذاری پیشرفت اقتصادی، دوره 2، شماره 4، صص 9-39.
تقوی، مهدی و علی اصغر لطفی (1385)، «بررسی اثرات سیاست پولی بر حجم سپرده ها،  تسهیلات اعطایی و نقدینگی نظام بانکی کشور (1382-1374)»، پژوهشنامه اقتصادی، دوره 6، شماره 20، صص 131-165.
خوشنود، زهرا و مرضیه اسفندیاری (1393)، «وام­دهی بانک­ها و کفایت سرمایه: مقایسه بانک­های دولتی و خصوصی در ایران»، فصلنامه پژوهش­های پولی- بانکی، دوره 7، شماره 20، صص 211-235.
شاهچرا، مهشید و لیلا کشیشیان (1393)، «اثرات هم­زمان تمرکز بانکی و سیاست پولی بر کانال وام­دهی بانک­ها در نظام بانکداری ایران»، فصلنامه پژوهش­های پولی-بانکی، دوره 7، شماره 19، صص 27-50.
ندیری، محمد و تیمور محمدی (1390)، «بررسی تأثیر ساختارهای نهادی بر رشد اقتصادی با روش GMM داده­های تابلویی پویا»، فصلنلمه مدلسازی اقتصادی، دوره 5، شماره 15، صص 1-24.
نظریان، رافیک؛ فرهادی­پور، محمدرضا و علی فرجی (1392)، «تاثیر رقابت در صنعت بانکداری بر اثربخشی انتقال آثار سیاست پولی از طریق کانال وام­دهی بانک»، فصلنامه روند، دوره 20، شماره­های(61 و62)، صص 43-73.

2. لاتین

AbduLKarim, Zulkefly; Wan Ngah, Wan Azman Saini & Abdul Karim, Bakri (2010). “Bank lending channel of monetary policy: dynamic panel data evidence from Malaysia”, Jornal of Asia-Pacific Business, Vol. 12, Issue. 3, pp. 225-243.
Bernanke, Ben & Alan Blinder (1988). “Credit, Money and Aggregate Demand”, NBER Working Paper Series, No. 2534, available at: http://www.nber.org/papers/w2534.pdf
Bernanke, Ben & Mark Gertler (1995). “Inside the Black Box: The Credit Channel of Monetary Policy Transmission”, Journal of Economic Perspectives, Vol. 9, Issue. 4, pp. 27-48.
Bluedorn, John; Bowdler, Christopher & Christopher Koch (2017). “Heterogenous Bank Lending Responses to Monetary Policiy: New Evidence from A Real-Time Identification”, International Journal of Central Banking, Vol. 13, Issue. 1, pp. 95-149.
Boivin, Jean; Kiely, Michael & Frederic Mishkin (2010). “How has the Monetary Transmission Mechanism Evolved Over Time?”, NBER Working Paper, No. 15879, Available at: http://www.nber.org/papers/w15879.
Bustamante, Jose; Cuba, Walter & Rafael Nivin (2019). “Determinants of Credit Groth and the Bank Lending Channel in Peru: A Loan Level Analysis”, BIS Working Papers, No. 803, available at: www.bis.org.
Ehrmann, Michael; Gambacorta, Leonardo; Martinez-Pages, Jorge; Sevestre, Patrick & Andreas Worms (2001). “Financial Systems and the Role of Banks in Monetary Policy Transmission in the Euro Area”. ECB Working Paper, No. 105, Available at: https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/scpwps/ecbwp105.
Hussain Khan, Habib; Ahmad, Rubi Binti & Chan Sok Gee (2016). “Bank Competition and Monetary Policy Transmission through the Bank Lending Channel: Evidence from ASEAN”, Internal Review of Economics & Finance, Vol. 44, pp. 19-39.
Kashyap, Anil & Jeremy Stein (1995). “The Impact of Monetary Policy on Bank Balance Sheets”, Carnegie- Rochester Conference Series on Public Policy, Vol. 42, pp. 151-195.
Kashyap, Anil & Jeremy Stein (2000). “What Do One Million Observations on Bank Have to Say About the Transmission of Monetary Policy”, American Economic Review, Vol. 90, Issue. 3, pp. 407-428.
Kashyap, Anil; Stein, Jeremy & David Wilcox (1993). “Monetary Policy and Credit Conditions: Evidence from the Composition of External Finance”, American Economic Review, Vol. 83, Issue.1, pp. 78-99.
Kishan, Ruby & Timothy Opiela (2006). “Bank Capital and Loan Asymmetry in the Transmission of Monetary Policy”, Jornal of Banking and finance, Vol. 30, Issue. 1, pp. 259-285.
Kuttner, Kenneth & Patricia Mosser (2002). “The Monetary Transmission Mechanism: Some Answers and Further Questions”, Jornal of Economy Policy Review, Vol. 8, Issue. 1, pp. 15-26.
Kwan, Simon (2010). “Fanancial Crisis Bank Lending”, Federal Reserve Bank of San Francisco Working paper 2010-11, Available at: http://www.frbsf.org/ publications/economics/papers/2010/wp10-11bk-pdf
Leroy, Aurelien (2014). “Competition and the Bank Lending Channel in Eurozone”, Journal of International Financial Market, Institution and Money, Vol. 31, pp. 296-314.
Lijane, Lebohang (2007). Essays in Firm-Level Costs of Corruption and the Transmission of the Monetary policy Shocks to the Real Economy, Michigan: Proquest.
Matousek, roman & Helen Solomon (2018). “Bank Lending Channel and Monetary Policy in Nigeria”, Research in International Business and Finance, Vol. 45, pp. 467-474.
Meta Athik (2012). “Bank lending channel in Slovenia: Panel Data Analysis”, Prague Economic papers, Vol. 2012, Issue. 1, pp. 50-68.
Mishkin, Frederic (1996). “The Channels of Monetary Transmission: Lessons for Monetary Policy”, NBER Working Paper Series, No. 5464, Available at: http://www.nber.org/papers/w5464.pdf.
Ozsuca, Ekin Ayse (2012). “Banks and Monetary Policy Transmission Mechanism: An Empirical Analysis for Turkey”, a Thesis Submitted to the Graduate School of Social Sciences, Turkey: METU.
Stein, Jeremy (1998). “An Adverse-Selection Model of Bank Asset and Liability Management with Implications for the Transmission of Monetary Policy”, RAND Journal of Economics, Vol. 29, Issue. 3, pp. 466–486.
Van Den Heuvel, Sander (2007). “The Bank Capital Channel of Monetary Policy”, Working paper The Wharton School, University of Pennsylvnia, Available at: http://finance.Wharton.upenn.edu/vdheuvel/BBC.pdf.
Worms, Andreas (2001). “The Reaction of Bank Lending to Monetary Policy Measures in Germany”, ECB Working paper, No. 96.
Yang, Jan & Shao, Hunhua (2016). “Impact of bank competition on the bank lending of monetary transmission: Evidence for china”, International Review of Economics and Finance, Vol. 43, Issue. c, pp. 468-481.
Golodniuk, Inna (2006). “Evidence on the Bank-Lending Channel in Ukraine”, International Business and Finance, Vol. 20, Issue. 2, pp. 180-199.
CAPTCHA Image