نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران

2 استادیاراقتصاد پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی جهاد دانشگاهی

چکیده

چکیده با توجه به فقدان توضیحی همه جانبه از عوامل مؤثر بر مزد منصفانه، مقاله حاضر با استفاده از روش تحلیلی، هشت بعد از ویژگی‌های (نیروی کار) مؤثر بر تعیین مزد منصفانه را در چارچوب رویکردی میان رشته‌ای و مبتنی بر مبانی تحققی، تبیین نموده و از طریق تکمیل پرسش‌نامه و مصاحبه کیفی با نمایندگانی از گروه‌های کارگری و کارفرمایی و متخصصین دانشگاهی در سال 1390، مورد سنجش قرار داد، تا نحوه اولویت‌دهی آن عوامل در ایران به انتخاب کارشناسان آزمون شود. به این ترتیب برای رسیدن به مزد منصفانه، توجه به همه ویژگی‌های کارگر (که عموماً اثری متوسط و یا قوی دارند) لازم است. به بیان دقیق‌تر علاوه بر تولید نهایی نیروی کار (دارای رده سوم اهمیت)، مؤلفه‌های دیگر مخصوصاً میزان مهارت و خلاقیت و نوآوری کارگر نیز اثری قابل توجه و قوی دارند. همچنین کارفرمایان و کارگران در بیشتر موارد جایگاه و وزن متفاوتی برای هر یک از مؤلفه‌ها قائل می‌باشند، که لازم است تا با استفاده از رویکرد نهادی، به مرور و از طریق انجام گفتگوهای سازنده، شکاف موجود در رتبه‌بندی مؤلفه‌ها کاهش یابد.  

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Characteristics of the Labor and Their Role in the Fair Wage

نویسندگان [English]

  • Jafar Ebadi 1
  • Abolfazl Pasebani Someeh 2

1 Associate Professor, Faculty of Economics, University of Tehran

2 Assistant Professor of Economics, Institute of Humanities and Social Studies, University Jihad

چکیده [English]

Given the lack of comprehensive explanation about the factors affecting the fair wage. This paper uses the analytical and descriptive method, explaining the eight components of the labor force characteristics that affect the determination of fair wages. In order to find the priority to those components:  interviews with representatives from labor groups, employers, and academic experts were held in Iran. Thus, it became clear that to achieve fair wages, paying attention to all the features of the labor force is necessary. In other words besides the marginal product of labor (which has the third degree of importance), skill level, creativity, level of education as a sign of intelligence, duration of work or experience, seniority and responsibility in the work hierarchy should be taken into consideration as well. It should also be mentioned that workers and employers have different priorities towards each of the above mentioned components. So it is necessary to set up institutional settings to fill the gap between them.    

کلیدواژه‌ها [English]

  • Characteristics of Labor Force
  • Fair Wages
  • Marginal Product of Labor

الف- فارسی

1-بلاگ، مارک؛ آزاد ارمکی، غلامرضا؛ روش­شناسی علم اقتصاد، تهران، نشر نی، 1383.
2-بووی، آنجلا ام؛ ترپ، ریچارد؛ مدیریت نظام­های حقوق و دستمزد، سیاست­گذاری دولت و نظام­های پرداخت، محمد صائبی، تهران، مرکز آموزش مدیریت دولتی، 1369.
3-پاسبانی صومعه، ابوالفضل؛ «تحلیل مزد منصفانه»، مجله سیاست­های اقتصادی، 1392، شماره 99.
4-نصر، حسین و دیگران؛ اخلاق کار در ادیان آسمانی و آیین­های شرقی، موثقی، مؤسسه کار و تأمین اجتماعی، 1380.
5-تارو، لستر؛ آیندۀ سرمایه­داری، عزیز کیاوند، تهران، دیدار، 1376 .
6-_____ ؛ رویارویی بزرگ، عزیز کیاوند، تهران، دیدار، 1377.
7-رابرتسون، جیمز؛ آینده کار، مهدی الوانی و حسن دانایی فرد، تهران، نشر نی، 1378.
8-رالز، جان؛ نظریه عدالت، سروریان، بحرانی، تهران، پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی، 1387.
9-رضائیان، علی؛ انتظار عدالت و عدالت در سازمان، تهران، سمت، 1388.
10-_______ ؛ مدیریت رفتارهای سیاسی در سازمان، تهران، سمت، 1386.
11-زتومکا، پیتو؛ اعتماد، نظریة جامعه­شناختی، غلامرضا غفاری، تهران، شیرازه، 1387.
12-آمارتیا کومار، سن؛ اندیشه عدالت، محمودی و همایون­پور، تهران، انتشارات کندوکاو و کتاب روشن، 1390.
13-کورمن، آبراهام. ک؛ روان­شناسی صنعتی و سازمانی، حسین شکُر­کن، تهران، رشد، 1381.
14-گریفین، کیت؛ راهبردهای توسعه اقتصادی، راغفر و هاشمی، تهران، نشر نی، 1384.
15-گیدنز، آنتونی؛ جامعه­شناسی، منوچهر صبوری، تهران، نشر نی، 1387.
16-عبادی، جعفر؛ پاسبانی صومعه، ابوالفضل؛ «مهم­ترین عوامل مؤثر بر مزد منصفانه»، آزمون نظریه آکرلوف در ایران، تهران، مجله تحقیقات اقتصادی، 1392، الف.
17-میردال، گونار؛ طرحی برای مبارزه با فقر جهانی، قهرمان قدرت­نما، تهران، امیرکبیر، 1356.
18-نوفرستی، محمد؛ آمار در اقتصاد و بازرگانی، جلد دوم، تهران، رسا، 1375.
19-نیکو اقبال، علی­اکبر؛ برگزیده نظریه­های سازمان و مدیریت، انتشارات سمت، 1378.

ب- لاتین

20-Akerlof, George. A; 1984, "Gift Exchange & Efficiency-Wage Theory", Four Views, American Economic Review.
21-______________ ; 1970, "The Market for Lemons: Quality Uncertainty and the Market Mechanism", Quarterly Journal of Economics.
22-Akerlof, & Dickens, W. T; 1982, "The Economic Consequences of Cognitive Dissonance", American Economic Review.
23Akerlof, Janet L. Yellen; 1988, "Fairness and Unemployment", the American Economic Review.
24-Akerlof, Kranton Rachel; 2005, "Identity and the Economics of organizations", The Journal of Economic Perspectives.
25-Akerlof, yellen; 1990, "the Fair Wage-Effort Hypothesis and Unemployment", the Quarterly Journal of Economics.
26-Akerlof; 1982, "Labor Contracts as Partial Gift Exchange", the Quarterly Journal of Economics.
27-Arrow Kenneth J; 1969, "The Organization of Economic Activity", published by the Joint Economic Committee of Congress.
28-Banfield, E. C; 1967, The Moral Basis of a Backward Society, New York, Free Press.
29-Clark, John Bates; 1970, "The Distribution of Wealth", New York: Kelley & Millman, Inc, 1956, Reprinted in Perspective on Wage Determinatio, Campbell R. Mcconnell.
30-Coase, R; 1937, "The Nature of the Firm", Economica.
31-Harald Hegemann, O.F; 2005, Hamouda, the Legacy of Hicks.
32-Henderson, James Mitchell, Quandt, Richard E; 1985, "Microeconomic theory A Mathematical Approach", McGraw-Hill Book Co.
33-Hicks, John R; 1963, "The theory of Wages", London, Macmillan & Co, Ltd, Reprinted in 1970.
34-Kreps, David M; 1990, "A Course in microeconomic theory", Harvester Wheat sheaf.
35-Layard & Walters; 1987, Microeconomic Theory, McGraw-Hill, New York.
36-Marx, Karl; 1973, Critique of the Gotha program.
37-Mises, L. V; 1960, "Epistemological Problem of Economics", op.cit.
38-Pasebani Someeh, Abolfazl; 2010, "The Advantages of Paying Fair Wages as a Human Right", International Workshop, human Rights and Business, Syracuse, Italy.
39-Rawls, John;2003, A Theory of Justice,Oxford University Press.
40-Reynolds, Lioyd G; 1948, "Toward a Short-Run Theory of Wages", American Economic Review, Reprinted in 1970.
41-Rothschild, K. W; 1967, "The Theory of Wages", New York: Augustus M. Kelley, Reprinted in 1970.
42-Shlomo Maital; 1982,"Market & Money", New York: Basic Books.
43-Williamson O. E; 2000, "The New Institutional Economics: Taking Stock, Looking Ahead", Journal of Economic Literature.
 
CAPTCHA Image