نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

یکی از موضوعاتی که از اواخر دهه 1970 به ویژه پس از دهه 1990 مورد توجه جدی محافل پژوهشی و حتی آموزشی اقتصاد قرار گرفته، پیوند دین و اقتصاد است. این پیوند گاهی با محوریت دین و زمانی با مرکزیت اقتصاد ایجاد می گردد. در حالت اول عناصر دینی جهت دهنده و هدایت کننده رفتارها و فعالیت های اقتصادی هستند و در حالت دوم کارکردها و اندیشه های دینی به وسیله ابزارها و قواعد اقتصادی تحلیل می شوند. در این مقاله سعی بر این است که ضمن مرور بر ادبیات موضوع به خاستگاه و قلمرو بحث پرداخته شود؛ در قسمت اول طرح موضوع و چارچوب مفهومی ارائه می شود؛ در قسمت های دوم و سوم به موضوعات زمینه ها و پیشینه های دو رویکرد مشهور دین و اقتصاد اشاره می شود. در بخش پایانی نکته های قابل ملاحظه ارائه می گردد. و سرانجام نتیجه گرفته می شود که برخلاف تصورات قبل از دهه 1970 می توان سنتزهای معناداری از دین و اقتصاد استخراج نمود که از قابلیت علمی برخوردار بوده، کاربردهایی در جهان خارج نیز داشته باشد. همچنین نشان داده می شود که بسیاری از عناصر اقتصادی تحت تاثیر اندیشه ها و کارکردهای دینی قرار می گیرند و بسیاری از عقاید و اعمال دینی نیز توجیه عقلانی دارند

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Framework, Relationships and Problems of Religion and Economics

نویسنده [English]

  • yadullah Dadgar

Assistant Professor Shahid Beheshti University

چکیده [English]

On of research issues which has gotten serious importance especially since 1970 c in the interrelationship of religion and economics. This synthesis is usually discussed on two approaches. One of them is called "religious economies", in which religion does have crucial role. hi the second. that is, "economics of religion", economic techniques do have central place. This paper is responsible to review those approaches in its two main seams. It, finally, will he ended up by some concluding remarks.

کلیدواژه‌ها [English]

  • religion and economics
  • religious economics
  • economies of religion
  • normative economics
منابع
قرآن مجید.
کتاب مقدس،‌سفرتثنیه، سفر تکوین،‌و...
1-      توتونچیان،‌ایرج،‌تئوری تقاضا و تحلیل ا قتصادی انفاق، تهران،‌مرکز اطلاعات فنی،‌1363.
2-      سبحانی،‌حسن،‌دغدغه ها و چشم اندازهای اقتصاد اسلامی، تهران، انتشارات سمت،‌1380.
3-      صادقی تهرانی،‌علی،‌مبانی حقوقی امنیت و آزادی اقتصادی در مدینه النبی، مجموعه مقالات سمینار اقتصاد اسلامی، 13825.
4-      صدر،‌سید کاظم، اقتصاد صدر اسلام، تهران، انتشارات شهید بهشتی، 1375.
5-      صدر، محمد باقر، اقتصادنا،‌بیروت،‌دارالتعارف، 1985.
6-      مجموعه مقالات اولین سمینار اقتصاد اسلامی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، 1378.
7-      مجموعه مقالات دومین سمینار اقتصاد اسلامی،‌دانشگاه تربیت مدرس، تهران،‌1380.
8-      مجموعه مقالات سومین سمینار اقتصاد اسلامی، دانشگاه تربیت مدرس،‌تهران 1382.
9-      مطهری، مرتضی، نظام اقتصادی اسلام، انتشارات حکمت، 1364.
انگلیسی
1-    Anderson, G, etal, (1992), “medieval crusades the journal of European economic history”, 21(2),339-363.
2-     Atherton, J, (1994), “where do spirituality and economics”, meet JAC,no.17.
3-    Azzi, C and R, Ehrenberg, (1975), “household allocation of time and church attendance”, journal of political economy, 84(3),pp 27-56.
4-    Bainbridg,W, (1989), “the religious ecology of deviance”, ameri. Soc. Rev, 54(7), pp 288-95.
5-    Bainbridge, W, and stark, W, (1985), the future of religion, Berckley, California press.
6-     Barro, R, and Mccleary, R, (2002), “religion and political economy”, working paper, Cambridge university press.
7-     Becker, G, et all, (1977), “an economic analysis of marital instability”, Journal of political economy, 85(6), 1141-87.
8-    Becker, G, (1976), “altruism and egoism”, journal of economic literature, 14,817-826.
9-     Biddle, J, (1992), religious organizations, Chicago, Chicago university press.
10- Bold, F, “preaching matters”, economic behavior organ, 27(1), pp 143-146
11- Carr, J, and J, landa. (1983), “the economics of symbols”, legal studies, 12(1), pp135-56.
12- Chiswick, B, (1985), “the labour market status of American Jews”, American Jewish yearbook, 85,pp131-153.
13- Clotfelter,C (1985), federal tax policy and charitable giving. Chicago, Chicago university press.
14-  Cochran, j, and R, akers, (1989), “beyond hellfire”, journal of crime and delinquency, 26(3), pp 198-225.
15- Collard, D, 1981, altruism and economy, oxford, martin Robertson.
16- Davis, J and smith, T, (1996), general social surveys norc edition, Chicago, national opinion center.
17- Delacroix, J, (1992), A critical empirical test of the protestant ethics, Belgium Assoc. business.
18- Ellison, C, (1993), religion, the life stress paradigm, oaks, CA, sag, pp78-121.
19- Elzinga,K, (1989), what is chrischian economics, economic and business assoc, pp 5-11.
20- Esping -anderson. G (1990), the three worlds of welfare capitalism, London, polity press
21- Evans, D, et al, (1995), “religion and crime reexamined”, criminology, 33(2), pp 195-224.
22- Finke, R, (1990), “religious deregulation” : journal of church and state, 32(3), 609-626.
23-  Freeman, R, (1986), who escapes? Chicago, Chicago university press.
24-  Fukuyama, F, (1996), trust, the social virtues and creation of prosperity, NY,the free press
25-  Gay, C, (1991), with liberty and justice, MI, Erdmans.
26-  Good news Bible, (1976), London, united Bible societies.
27- Greely, A, (1989), religious change, Cambridge, Harvard university press.
28- Griffiths, M, Lucas, J,(1996), ethical economics, London, Macmillan.
29- Hamlin, A, (1996), ethics and economics, Edward Elgar.
30-  Heaton,T, and E. partt, (1990), “the effects of religious homogamy on stability”,journal of family issues, 11(2), pp.191-207.
31- Henderson,J, and Quandt, R, (1980), microeconomics, London, McGraw Hill.
32- Inaconne, L, (1990), “religious participation”, journal for scientific study of religion, 29(3),297-314.
33- Kuran, T, (1997), “Islam and underdevelopment”, Journal of institute and theory economic, 153(1), pp41-71.
34- Larson,E, and L withom, (1997), Belief in God among American scientists, nature.
35- Lehrer, E and C, chiswick, (1993), “religion as a determinant of marital stability”, demography, 30(3), pp 385-404
36- lenski, G, (1963), the religious factor, NY, Doubleday.
37-  Leving, J, (1994), “religion and health”, soc, sci med, 38(11), pp 1475-1482.
38- Lipfors, J, et al, (1993), “preaching matter”, journal of economic behavior organ,21(3), pp235-50.
39- Lipset, M, (1994), “the social requistes of democracy”, Amer.soc.rev.59(1),pp1-22.
40- Minnowitz, P, (1993), profits, prices and princes, standford university press.
41- Neuman, S, (1986), “religious observance”, APP. Economy, 18(11), pp 1193-202
42- .Oslington, P, (1995), “economic thought and religious thought”, history of political economy, 27(4), Duke university press.
43- Polan, K, (1957), the economy as an instituted process, the free press.
44- Pressly, J and sessions. J, (1994), “Islamic. Economics”, resurgence of new paradigm, journal of economics.
45- Pryor, F, (1990), “A Buddhist economic system”, American journal of economics and sociology, 49(3),339-351.
46- Pyle, R, (1993), “faith and commitment to the poor”, soc. Rel, 47(4), pp 385-401
47-  Roberts, K, (1990), religion in sociological perspective, NJ, Rutgers University press.
48-  Roll, F, (1990), history of economic thought, Faber and Faber.
49- Samuelson,K , (1993), religion and economic action, Toronto, Toronto university press.
50- Schumacher, E, (1973), small is beautiful, London, blond and Biggs.
51- Siddighi, M, (1981), Muslim economic thinking, Leicester, Islamic foundation.
52- Smith,A, (1965), an inquiry into the nature and causes of the wealth of nations, NY, modern library.
53- Stark, R and W Bainbridge, (1997), religion deviance and social control, NY, Routledge.
54- Stark, R, et al, (1996), “religion, science and rationality”, Amer.econ. rev, 86(2),pp 433-37.
55- Stevens, R and D loudon, (1992), marketing for churches and ministries, the Haworth press.
56- Stolzenberg, R, et al, (1995), “religious participation”, Ameri. So. Rev, 60(1), pp 84-103.
57- Sullivan, D, (1985), “simultaneous determinants of church contributions”,economic inquiry, 23(2), pp 309-20.
58- Thornton, A, et al, (1992), “reciprocal effects of religiosity”, America journal soc, 98(3), pp, 628-51.
59- Toms, N, (1985), “religion and the earning function”, Amer.economic Rev.75(2),pp 245-50.
60- U.S.Bureau of labor statistics, (1995), January issues.
61- Warner, S, (1993), “work in progress for sociology of religion”, Amer. J. soc. pp 95(5)1044-93.
62- Warner, S, (1993), “work in progress toward a new paradigm”, American journal of sociology, 98, pp 1044-1093
63-  Waterman, A, (1987), “relation between political economy and chrischiantheology”, Journal of society and economics, 14(6),pp 46-68.
64-  Weber, M, (1958), the protestant ethic and the spirit of capitalism, NY, free press.
65-  www.Casi.org and other related sites.
66- Zangeneh, H, (1995), “A macroeconomic model of an interest free system”,the Pakistan development review, 54(1), pp 55-68.
67-  Zargha, A, (1990), islamization of economics, Abdulaziz university press
CAPTCHA Image