نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار دانشگاه بوعلی سینا

چکیده

هدف این مطالعه ارزیابی نقش رشد بهره وری کل عوامل، نیروی کار و موجودی سرمایه فیزیکی در رشد اقتصاد ایران با استفاده از تابع تولید در طول برنامه های سوم، چهارم و پنجم پیش از انقلاب اسلامی (1356_1342) و برنامه های اول، دوم و سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (1383_1368) می باشد. یافته های اصلی به شرح زیر می باشد:1- منابع رشد اقتصاد ایران طی دوره 1356_1342، به ترتیب رشد موجودی سرمایه فیزیکی و رشد نیروی کار می باشد. به بیان دیگر نرخ رشد اقتصاد ایران طی این دوره، از مدل رشد برونزا پیروی کرده است.2- منابع رشد اقتصاد ایران طی دوره 1383_1368 به ترتیب رشد موجودی سرمایه فیزیکی، رشد نیروی کار و رشد بهره وری کل عوامل می باشد. به بیان دیگر نرخ رشد اقتصاد ایران طی این دوره، از مدل رشد درونزا پیروی کرده است.3- نرخ رشد بهره وری نیروی کار، نرخ رشد بهره وری موجودی سرمایه فیزیکی، نرخ رشد بهره وری کل عوامل و نرخ رشد اقتصادی طی دوره (1356_1342) و (1383_1368) دارای نوسانات شدید است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Sources of Economic Growth in Iran

نویسنده [English]

 • Abolfad Shah-Abadi

Assistant Professor Bu Ali Sina University

چکیده [English]

This study aims to assess the rale of Total Factor Productivity (TFP) growth. labor growth and physical capital growth in Iran's economic growth by applying production function in the periods of third, forth and filth development plan before the Islamic revolution of Iran (1963-1977) and in the periods of first, second and third economic, social and cultural development plans of Islamic Republic of Iran (1989-2004). The main findings are as follows,
1-   The sources of economic growth of lean in the first period (1963-1977) arc physical capital and labor growth rate respectively. In other words, Iran's economic growth rate in this period verifies the exogenous growth model;
2-   The sources of economic growth of Iran in the second period (1963-1977) are physical capital growth, labor growth and TFP growth rate respectively. In other words, Iran's economic growth ratein this period confirms the endogenous growth model;
3-   TFP growth. labor productivity growth, physical capital productivity growth and as a whole Iran's economic growth rate exhibit sever fluctuations in both periods.

کلیدواژه‌ها [English]

 • total factor productivity
 • labor productivity
 • physical capital productivity
 • economic growth
 1. منابع: فارسی

  1. بانک مرکزیجمهوری اسلامی ایران، « حساب های ملی» ،‌اداره بررسی های اقتصادی، سال 1381.
  2. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، « نماگرهای اقتصادی»، سال های مختلف.
  3. جونز،‌ای چارلز، « آزمون سری های زمانیمدل های رشد درونزا» ترجمه:‌عبدالعلی، منصف،‌مجله برنامه و بودجه، سازمان برنامه و بودجه،‌شماره12، فروردین1377.
  4. قره باغیان، مرتضی و خسروی نژاد، علی اکبر،‌« بررسی منابع رشد اقتصادی در ایران»، فصلنامه علمی پژوهشی سیاست های اقتصادی،‌شماره2، سال هفتم(پیاپی10)، تابستان 1378.
  5. نوفرستی،‌محمد،‌« ریشه واحد همجمعی در اقتصاد سنجی»، موسسه خدمات فرهنگی رسا، 1378.
  6. سازمان برنامه و بودجه« مجموعه اطلاعاتی و سری زمانی آمارهای حسابهای ملی پولی و مالی»،‌سال های 1367،1375،1378.

  انگلیسی:

  1. Ab.wahab Muhamad. (2001), «Measuring total Factor Productivity Malysia», Asian productivity Organization, pp 120_132.
  2. Barro, R. J, (1997), «Determinants of Economic Growth: A cross country Empirical study», Cambridge MA: Harvard Institute of International Development Disscussin, paper 579.
  3. Byoungki lee. (2001), «Measuring Total Factor productivity Republic of korea»,Asian Productivity organization, pp 97_119.
  4. Chi_Yuan Liang, (2001), «Measuring Total Factor Productivity Republic of china», Asian Productivity organization, pp 15_29.
  5. Christensen, L. R. and D.Cummings, (1981), «Real product, Real factor Input and productivity in the Republic of korea: 1960_1973», Journal of Development Econonics.
  6. David Owyong. (2001), «Measuring Total Factor Productivity singapore», Asian Productivity Organization, pp 167_191.
  7. Denison, E.F., (1962), «Sources of economic Growth in the u.s.», CED.
  8. Dickey, D.A and W.A. Fuller, (1981), «Likelihood ratio statistics for autoregressive time series with a unit root», Econometrica, Vol 49,.
  9. Hsieh, Chang – Tai. (1999), «Productivity Growth and Factor Pricesin East Asia». AMERICAN ECONOMIC REVIEW, Vol 89, no. 2(May):pp 133_8.
  10. Ichiro Etani and Delano Vilianuva, (1995), «Determinates of long term Growth performance in Developing Countries», Journal of development Economics, pp.23_35.
  11. Iqbal M. khan. (2001), «Measuring Total Factor productivity Pakistan», Asian Productivity organization, pp 133_144.
  12. Johansen‘s, (1992), Determination of cointegration rank in the presence of a linear trend, Oxford Bulletin of Economics and statistics, Vol 54.
  13. Johansen, S. and Juselius, (1992), «Testing structural hypotheses in a multivariate cointegration analysis of the PPP and the UIP for Uk», Journal of Econometrics, Vol 53.
  14. Kim, J.I. and L.J. Lau, (1994), «The sources of economic Growth in the East Asian Newly Industrialized Countries», Journal of the Japanese and International Economics.
  15. Lau, L .J, (1994), «Sources of long_Term Economic Growth: Empirical Evidence from developed and Developing Countries», mimeo, Stanford university.
  16. Machinnon.J. (1991), «Critical values for co–integration tests, in R.F. Engle and C.W.J. Granger(ed.s) Long Run Economic Relationship», Oxford university Press.
  17. Marie Ada Angelique T. de Silva. (2001), «Measuring total factor Productivity philippine», Asian Productivity Organization, pp 145_166.
  18. Masahiko Honma. (2001), «Measuring Total Factor Productivity Japan», Asian productivity organization, pp 50_96.
  19. Perron, p., (1990), «Testing for a unit root in a time series with a changing mean» Journal of Business and Econometrics, Vol 35.
  20. Masahiko Honma. (2001), «Measuring Total Factor Productivity Japan», Asian productivity organization, pp 50_96.
  21. Sarel, M., (1996), «growth in East Asia: What we can and Cannot Infer», mimeo, Internationl Moneatry fund, Washington D.C.
  22. Sarel, Michael (1997), «Growth and productivity in ASEAN Countries», wp/97/97, International Monetary fund IMF working Paper.
  23. Vivek Srivastava, (2001), «Measuring Total Factor Productivity India», Asian Productivity organization, PP 30_49.

   

   

   

CAPTCHA Image