نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

عضو هیئت علمی دانشگاه مفید

چکیده

این نوشتار، تغییرات سطح رفاه اجتماعی ایران را در زمان اجرای دو برنامه توسعه از 1368 تا 1378 بررسی می کند. در این دوره سیاست های تعدیل ساختاری با فراز و نشیب هایی در کشور اجرا شد. در این مقاله، تلاش شده گروه هایی که به حسب در آمد حقیقی وضعیت شان بهتر و یا بدتر شده، مشخص شوند و تغییرات سطح رفاه اجتماعی آنان بررسی شود و روش های مورد استفاده، روش رتبه بندی ترتیبی و عددی می باشد. روش رتبه بندی ترتیبی از معیارهای لورنز برتر و لورنز تعمیم یافته استفاده کرده، و روش رتبه بندی عددی بر تابع ارزیابی اجتماعی که بیانگر رتبه همه موقعیت های اجتماعی ممکن است، مبتنی می باشد. تغییرات رفاه اجتماعی که از روش رتبه بندی عددی به دست آمده و بر حسب درآمد حقیقی محاسبه شده است به تغییرات توامان درآمد و نابرابری اندازه گیری شده، نسبت داده می شود. بر این اساس روند رفاهی مناطق شهری و روستایی کشور مثبت ارزیابی شده، ولی نابرابری این دو منطقه در این دوره تشدید شده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Measuring Changes in Social Welfare Level in Urban and Rural Areas - Case Studs: Iran, 1989-1999

نویسنده [English]

  • Mohammad Reza Yousefi Shaikh Rebat

Mofid University faculty member

چکیده [English]

The paper investigates changes in the social welfare in Iran between the periods of two development Plans from I989 to 1999 This period is marked with the implementation of certain structural adjustment policies. phis paper attempts to identify groups that were made better off or worse of in terms of their real income. For this purpose both ordinal and cardinal ranking measures were used. The ordinal ranking measure uses Lorena dominance and generakzed Lorenz criteria. The cardinal ranking method is based on social evaluation method which is an indicator of all possible social states. Changes in social welfare which is obtained from cardinal ranking measure and calculated on the basis of real income are related to the measured ehanger in income and inequality_ Accordingly. the welfare level in urban and rural areas shows a positive trend while inequality in both areas was aggravated in this period.

کلیدواژه‌ها [English]

  • genendized Lorenz
  • Lorenz dominance
  • social welfare function
 
 
منابع
فارسی
1-      بیرآباد،‌بیژن، الگوی اقتصاد سنجی کلان ایران، تهران،‌موسسه پولی و بانکی،‌اول،‌1376.
2-      تودارو، مایکل، توسعه اقتصادی در جهان سوم،‌ترجمه: غلامعلی فرجادی،‌تهران، موسسه عالی پژوهش در برنامه ریزی و توسعه،‌ششم، 1377
3-      سازمان مدیریت و برنامه ریزی ،‌مجموعه آمارذی سری زمانی آمارهای اقتصادی- اجتماعی تا سال1375، دفتر اقتصاد کلان، 1376.
4-      ------------، مجموعه آماری پیوست گزارش اقتصادی سال 1378، دفتر کلان 1379.
5-      سهرابی ،‌ حمید  و مدیک سلمانی آقاجانزاده،‌مطالعه تطبیقی وضع درآمدها و هزینه ها در مناطق شهری، سازمان مدیریت و برنامه ریزی،‌بی تا.
6-      طبیبیان، محمد،‌اقتصاد ایران،‌تهران، موسسه عالی پژوهش در برنامه ریزی و توسعه، اول، 1370.
7-      معاونت وزارت اقتصاد و دارایی، بررسی ساختار الگوی اقتصاد سنجی کلان ایران،‌ج اول، 1373.
8-      موسسه عالی پژوهش در برنامه ریزی و توسعه، نرم افزارPDS.
9-      مومنی، فرشاد،‌علم اقتصاد و بحران در اقتصاد ایران، تهران، دانشگاه تربیت مدرس،‌اول، 1374.
10-  نیلی،‌مسعود،‌اقتصاد ایران، موسسه عالی پژوهش در برنامه ریزی و توسعه، اول، 1378.
11-  لیارد، پ.آر.جی.ا.ا.والترز، "تئوری اقتصاد خرد،‌ترجمه : عباس شاکری، نشر،‌اول،‌1377.
 انگلیسی
1-      Bechman steven & Formby & smith w. james, "Experimental Measures of the Atkinsonsocial welfare and atitity function"; working paper, 2003; university of colorado and Alabama.
2-      Blank Rebecca ; "Can Equity and Eficiency Complement Each other?"; january 2002;university of Michigan.
3-      Chatterjee & Michelini; "Household ConSumption Equivalense scale: some New Zealand Estimates From Heis Data' Australian and New Zealand; 1998.
4-      Chatterjee srikanta & podder nripesh; "Eqity, Effciency and social welfare: An Aplicationof Generalsed lorenze Dominance to New zealand Income Data 1986 - 1998" Massy university; Discusion paper; january 2002.
5-      Holsch Katja; "The effect of social transfers in europe: An emprical analysis using Generalised lorenz curves; Working paper Syracuse university, August 2002.
6-      Mukhopadhaya, pundarik; "Efficieacy criteria and the sen-type social welfare function"; National university of singapore; working paper, November 2001.
7-      Kakwani; welfare Ranking in Income distribation, in Inequality measarement an policy; Advances in Econometrics; Valume 3; 1984.
8-      Pressman steven; "Incom Guaranteess and the Equity - Efficiency tradeoff; sgracuse university, working paper; May 2003.
9-      Sen.A.K. " In Formational bases of alternative welfare approaches: Aggregation of Income distribation"; Journal of Public Economics; Valume 3; 1974
10-  Shorroks; A.F " Ranking Income Distribation" Econom. Ca 50; 1983
11-  Tam mo-yins & R. Zhang; "Ranking Income distribation: The trade of between efficiency and equity" Economics 63; 1996.
12-  Thistle; Ranking Distribution with Generalized Lorenze Curves; The southern Economic Journal, 56, 1989
CAPTCHA Image