نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری اقتصاد دانشگاه اصفهان

2 عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه اصفهان

چکیده

بسیاری از اقتصاددانان پاسخ این پرسش را که «چرا برخی کشورها بیشتر توسعه می یابند و برخی دیگر کمتر» در مساله مدیریت منابع در دسترس آنها جست و جو می کنند. بی گمان تصمیم یک ملت به نحوه مدیریت منابع در اختیارش به میزان زیادی شکوفایی اقتصاد و بهزیستی اعضای آن را تعیین می کند. یکی از فرایندهایی که مدیریت منابع و نیز آثار توزیعی آن را در یک کشور تحت تاثیر قرار می دهد، رانت جویی است. در واقع، رانت جویی و هزینه های متعاقب آن می تواند بخشی اساسی از این معما باشد که چرا برخی کشورها توسعه می یابند و برخی دیگر در جا می زنند یا کمتر شکوفا می شوند. بر این اساس و با عنایت به این که رانت جویی یک مساله اساسی اقتصاد ایران نیز می باشد، این مطالعه در نظر دارد تا با تبیین رانت جویی و هزینه های آن، دریافتی دیگر از یکی از علل اساسی کمتر توسعه یافتگی کشورهایی مانند ایران به دست دهد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Rent Seeking and its Social Costs

نویسندگان [English]

  • Mohommad khezri 1
  • Mohsen Ranani 2

1 PhD student in Economics, University of Isfahan

2 Faculty member of the Faculty of Economics, University of Isfahan

چکیده [English]

 Looking for an answer to question, why some nations do better in terms of development and others don't" many economists point to management of available resources. No doubt, a nation's decision about how to manage the available resources is main determinant of economic prosperity and well being of the citizens. Rent seeking is (me of the phenomena that influence the resource management and its distributive effects in a country. In fact rent seeking and the ensuing costs could he a substantial part of the puzzle that why some nations develop while the others lag behind or suffer underdevelopment. Given the fact that rent seeking is crucial problem in Iran's economy. this study aims at presenting a new approach to an underlying determinant of underdevelopment in countries like Iran

کلیدواژه‌ها [English]

  • rent
  • rent seeking
  • rent seeking costs
  • government
  • corruption
منابع
فارسی
1-      استیگلیتز، ژوزف. "نقش دولت در جهان معاصر". ترجمه:‌حسین راغفر، دولت،‌فساد و فرصت های اجتماعی، انتشارات نقش و نگار 1382.
2-      تانزی، ویتو، "سرچشمه های فساد اقتصادی"، ترجمه یدالله ابراهیمی ،‌روزنامه همشهری ، 21 مرداد ،‌1382
3-      تفضلی،‌فریدون،"‌تاریخ عقاید اقتصادی؛‌افلاطون تا دوره معاصر". نشر نی، 1375.
4-      خضری،‌محمد، "افزونه جویی و توسعه اقتصادی"، فصلنامه پژوهش ها و سیاست های اقتصادی ، شماره 28، 1382.
 انگلیسی
5-      Acemoglu, D. and 'erdier, T. (2000) the Choice between Market Failures and Corruption, American Economic Review, vol. 90.
6-      Baba, Stephen A. (1997) A Second Triangle Loss in Rent — Seeking. Journal of Public Finance and Public Choice, vol. 15, no. 2/3.
7-      Bailey, Stephen j. (2002). Public Sector Economic: Theory, Policy and Practice, Second edition, Pa[grave Press.
8-      Becker, Gary S. (1994). To Root out Corruption, Boot out big Government, Business Week, 31 January.
9-      Brunner, K. (1985) the Poverty of Nations. Business Economics, vol.20, no.1 .
10-  Connolly, S. and Munroe, A. (1999). Economic of the Public Sector, Prentice Hall Press.
11-  Demirbas, D. (1999) Rent — Seeking in Developed and Developing Countries. University of Leicester , Department of Economics.
12-  Denisetz, H. (1998) Toward a Theory of Property Rights, In Katz, Avery W. (ed.), Foundations of the Economic Approach to Law, Oxford University press.
13-  Gullis, J. and Jones Ph. (1998) Public Finance and Public choice, second edition, Oxford University press.
14-   Gunning, James p. (2000) "Understanding Democracy: An Introduction to public choke", Nomad press.
15-  Hansson, p. and Henrekson, M. (1997) The catching up Effect. In Bergstrom V. (ed.), Government and Growth, Oxford University press.
16-  Harberger, Arnold C. (1954) Monopoly and Resource Allocation, American Economic Review, vol. 54.
17-   17 Jordan, Jerry L. (1997) Job Creation and Government Policy, Cato Journal, vol 16, no, 3.
18-  Katz, E. and Appelbaum, E. (1987) "Seeking Rents by Setting Rents: the Political Economy of Rent Seeking", The Economic journal, vol. 97.
19-  Katz, E. and Rosenberg, J. (1989) "Rent — Seeking lbr Budgetary Allocation; preliminary Results for 20 countries", public choice, 60.
20-  Khan, Mushtaq H. (2000a) "Rents, Efficiency and Growth", in Khan, Mushtaq H. and Jomo, K.S. (eds.) "Rents, Rent — Seeking and Economic Development; Theory and Evidence in Asia", Cambridge University press.
21-  Khan, Mushtaq H. (2000b). Rent Seeking as Process, in Khan, Mushtaq H. and Jomo, K.S. (eds.) "Rents, Rent — Seeking and Economic Development; Theory and Evidence in Asia", Cambridge University press.
22-  Khan, Mushtaq H. and Jomo, K. S. (2000). Introduction, in Khan, Mushaq H. and Jomo, K.S.(eds.) "Rents, Rent — Seeking and Economic Development; theory and Evidence in Asia", Cambridge University press.
23-  Krueger, Ann 0. (1974), The Political Economy of Rent — Seeking Society, American Economic Review, vol. 64, no.3.
24-  Mbaku, John M. (1991). Property Rights and Rent - Seeking in South Africa, Cato Journal vol., 11, No.1.
25-  Mbaku, John M. (1996) "Bureaucratic Corruption in Africa: the Futility of Cleanups", Cato journal, No.], vol.16.
26-  Mbaku, John M. (1998). Corruption and Rent - Seeking. In Borner, S. and Paldam, M. (eds.), the Political Dimension of Economic Growth, Macmillan press.
27-  Murphy, Kevin M., Shleifer, A. and Vishny, Robert W. (1993) Why is Rent Seeking so Costly to Growth? American Economic Review, Vol. 83, no.2.
28-  Palda, F. (2000). Improper Selection of High - Cost producers in the Rent - Seeking contest . Public Choice, vol. 105.
29-  Pearce, David W. (1989) Macmillan Dictionary of Modern Economic, Third Edition.
30-  Posner, Richard A. (1975) the Social Costs of Monopoly and Regulation. Journal of Political Economy, vol. 83, No.4.
31-  Renger, J. and Wolff, B. (2000) Rent - Seeking in Irrigated Agriculture, Dissertation (online). Available at <http:// wA4w.paOrievA‘i5e>.
32-  Rose-Ackerman, S. (1999)"Corruption and Government; Causes, Consequences, and Reform", Cambridge University press.
33-  Ross, Kelley L. (1999) "Rent - Seeking, Public Choice and the Prisoners Dilemma" (online). Available at < lutp://www.thesiwitcy.m>
34-  Sate, Pierre - Daniel G. (2000). Informality and Rent - Seeking Bureaucracies in a Model of long - run Growth, Journal of Monetary Economics, vol. 461
35-  Solvason, Birgir T. R. (1991) Ordered Anarchy State and Rent - Seeking: the Icelandic Commonwealth, (online). Available at < http://www.hi.is>
36-   Tanzi, V. (1998) "Corruption around the World; Causes, Consequences, Scope, and cures", IMF Staff Papers, vol. 45, no. 4.
37-  Tullock, G. (1967), "The Welfare Costs of Tariffs, Monopolies and Theft", Western Economic Journal Vol. 5.
38-  Vishny, Robert w. and Shleifer, a. (1993) Corruption, Quarterly Journal of Economics, vol. 108, No. 3.
39-  Walker, S.T. (1996), "Rents, Rent - Seeking and Rent - Seeking Regimes", (online). Available at <
40-  Wiseman, J. (1990). Principles of Political Economy: An Outline Proposal, Illustrated by Application to Fiscal Federalism, Constitutional Political Economy, Voi. 1, No. 1.
41-  Yang, C.L. (1998) "Rent- Seeking, Technology Commitment, and Economic Development", Journal of Institutional and Theoretical Economics(J1TE),vol. 154.
CAPTCHA Image