نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی گروهاقتصاد دانشگاه شهید چمران اهواز

2 دانشیار گروه اقتصاد دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده

صنعت فولاد در توسعه کشورها نقش مهمی ایفا می کند. با توجه به تلاش ایران برای پیوستن به سازمان تجارت جهانی و توجهی که این سازمان به ساختار حمایتی کشورها می کند، این مطالعه میزان حمایت ایران از صنعت فولاد خود در جهت پیوستن به سازمان تجارت جهانی را بررسی می کند.
در این تحقیق از روش نرخ حمایت اسمی خالص کل 
(NNRPt) که مورد تایید بانک جهانی است استفاده شده است.
نتایج به دست آمده نشان می دهد که ایران هر چند با سیاست های مستقیم خود از صنایع فولادی صادراتی و رقیب واردات حمایت می کند، اما با عدم حمایت توسط سیاست های غیر مستقیم در مجموع باعث عدم حمایت کل از این صنعت شده است

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The index of net nominal rate of direct and indirect protection, in Iran's steel industry (1997-2001)

نویسندگان [English]

  • Amir Hossein ,Montazer Hojjat 1
  • Seyed Enayatullah Fakhraei 2

1 Faculty member of the Department of Economics, Shahid Chamran University, Ahvaz

2 Associate Professor, Department of Economics, Shahid Chamran University, Ahvaz

چکیده [English]

Steel industry plays an important ride in fostering development of nations. in vtew of Iran's efforts for joining the world trade organi/ation (WTO) and this organisation's concern fire countries protection/protective structures. this study examines Iran's protection of steel industry amid its efforts for joining the Wit). In this research, net nominal rate of protection, total (NNRPT) method, a method approved by the World Bank ,(Gorn. P, Hennannit, Bankdikt. S 1991) is used. The findings show that although through its direct policies Iran protects the exportable and import competing steel industries but its indirect policies, as a w hole causes this industry to remain unprotected.

کلیدواژه‌ها [English]

  • direct policies. indirect policies
  • net nominal rate of protection
  • total
  • steel industry
منابع
1-      ابوالحسنی، مرضیه،‌ «محاسبه نرخ حمایت موثر و هزینه منابع داخلی برای تولید محصولات اساسی آهن آلات  و فولاد»، رساله کارشناسی ارشد دانشگاه شهید بهشتی تهران، 1375.
2-      احمدی سرتختی،‌احمد، « بررسی مزیت نسبی کارخانه فولاد خوزستان»، رساله کارشناسی ارشد دانشگاه شهید بهشتی تهران، 1379.
3-      آمارنامه های معاونت تولید و برنامه ریزی شرکت ملی فولاد ایران،‌سال های 1376-80.
4-      بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران،‌نماگرهای اقتصادی،‌سال های 1376-1380.
5-      سازمان حمل و نقل و پایانه های کشور، تعرفه های حمل و نقل داخلی، سالهای 1376-1380.
6-      طلاوری نشین،‌عزیز،‌« آثار و تبعات اقتصادی الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی، مطالعه موردی صنعت فولاد»، رساله کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات،‌اهواز1380
7-      گمرک جمهوری اسلامی ایران،‌سالنامه های آماری صادرات و واردات، سال های 1376-1380
8-       Corn, P . Herrmann It Bendikts . "The Pattern of Protection for food Crops and Developing Countries." European Review of Agricultural Economics, 20 (1993)
9-      http//:WWW.steelrx.Com
10-  http//: WW W. M ESteel.Com
11-   http//:WWW. Unstats un . org / unsd/ comtrade /ce/ cesearch . aspx.
CAPTCHA Image