نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیا ر بخش اقتصاد دانشگاه بوعلی سینای همدان

2 کارشناس سازمان مدیریت و برنامه ریزی

چکیده

در این مقاله، سعی شده است اثرات جهانی شدن بر صنایع فلزات اساسی ایران با استفاده از دو شاخص سطح تجارت بین الملل (Level of International Trade) و ادغام تجارت بین الملل (Integration of International Trade) از نظر کارایی فنی، صادرات و نیز ارزش افزوده مورد سنجش و اندازه گیری قرار گیرد. نتایج بدست آمده نشان می دهد که جهانی شدن اثرات مثبت بر کارایی فنی، صادرات و ارزش افزوده صنایع فلزات اساسی کشور خواهد داشت.
به دیگر سخن جهانی شدن، ضمن ارتقا کارایی فنی، موجبات افزایش صادرات و ارزش افزوده صنایع فلزات اساسی را که یکی از صنایع فرادست محسوب می شود. فراهم می سازد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Effect of Globalization on Iranian Basic Metal Industries

نویسندگان [English]

  • Mohsen Nazari 1
  • Saeid Mahmoodi 2

1 Assistant Professor of Economics, Bu Ali Sina University, Hamadan

2 Expert of Management and Planning Organization

چکیده [English]

The paper attempts to evaluate and measure the effect of Globalization on Iranian basic metal Industries in terms of technical efficiency, volume of export, and value added amount. To this end, two indexes i.e. Level of International trade (LIT) and Integration of International Trade (IIT) are used 
The findings indicate that Globalization will have positive effects on technical efficiency, volume of exports and value added of the basic metal industries.
In other words, while promoting technical efficiency, globalization will increase exports and value added of the basic metal Industries, which are among the upstream Industries.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Basic metals
  • globalization
  • technical
  • efficiency
  • exports
  • Value added
 
 
منابع:
1-      جلالی، جلال الدین."جهانی شدن اقتصاد مفهوم،‌سنجش و پیامدهای آن بر رشد و توزیع درآمد"موسسه مطالعات،‌پژوهش های بازرگانی. اولین همایش سالانه سیاست های بازرگانی و تجارت بین الملل.1377.
2-      رحیمی،‌بروجردی، علیرضا،‌" نظام ارزی مطلوب و رفتار نرخ واقعی ارز در مدل های عالیه بین الملل."موسسه تحقیقات پولی و بانکی1379.
3-      سیاست های تجاری و توسعه اقتصادی، موسسه مطالعات،‌پژوهش های بازرگانی1380.
4-      کمیجانی،‌اکبر و نوری، کیومرث،‌" جهانی شدن اقتصاد و اثرات آن بر کشاورزی ایران(مطالعه موردی گندم و پسته)" مجله علمی پژهشی اقتصاد و مدیریت،‌1379،‌شماره46.
5-      نوفرستی،‌محمد و عرب مازار،‌عباس، شناخت ساختار الگوی اقتصاد سنجی کلان برای ایران(قسمت دوم- بخش خارجی و بازار پول).وزارت امور اقتصاد و دارایی1375.
 
6-     Makhija. MV, Kim, K and Willamson, S.D(1997), "Meashuring Globalization of Industries Using a National Industry Approuch: Empirical Evidence Across Five Countries and over time. Journal of International Business Studies .
7-    Seager. S.S 1997, "Globalization and Deindustrialization myth and Reality in the OECD:" Welt: weltwirtschafIliches Archive, Vol. 133
8-    Field, k. 1990: Production Efficiency of British Building. Applied Economics. 22.
9-    Kamme, D.M and Neufeld.j.1,1991,The Estimation of technical Efficiency in polish industry: Economic system, 15.
10-                        Korbin. Stephen J. 1991. an Empirical Analysis of Determinates of Global Integration: Strategic Management Journal. 12 (Special Issue):
11-                        Krishna. K L and Sahota, G.S.1991. Technical Efficiency in Bangladesh Manufacturing Industries: the Bangladesh Development Studies, XIX.
12-                        Morns Goldestein and Mohsin khan the Supply and Statistics, (Cornbngde, L Massachusetts ).Vol 60 (May 1978).
CAPTCHA Image