نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دکتری اقتصاد دانشگاه تهران

چکیده

از سال 1996 سیاست بهبود حکمرانی یا توانمندسازی دولت در کانون توصیه های سیاست گذاری بانک جهانی قرار گرفته است. در این چارچوب، مساله ابعاد دولت یا کوچک سازی، نقش محوری خود را به توانمندسازی دولت داده است. هر چند بانک جهانی همچنان کوچک سازی دولت را توصیه می کند، اما بیش از کوچک سازی، به افزایش ظرفیت ها و توانمندی های دولت تاکید دارد. این تحول سیاست گذاری، نتیجه تجربه گذار ناموفق کشورهای اروپای شرقی و شوروی سابق به اقتصاد بازار و تحولات اقتصاد جهانی در دو دهه گذشته است. تولید ناخالص داخلی در عموم این کشورها کاهش و از سوی دیگر فقر، نابرابری، و تورم افزایش یافته است. آزادسازی مالی نیز در دو دهه گذشته در کشورهای در حال توسعه و پیشرفته به بحران های ویرانگر منجر شده است. با توجه به این تجارب، بانک جهانی به مجموعه جدیدی از سیاست ها روی آورده است. در این مجموعه همچنان اقتصاد بازار هدف نهایی است، اما شیوه گذر به اقتصاد بازار متفاوت با سیاست های تعدیل ساختاری است

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Transformation of World Bank Policies and the Emergence of Good Governance Theory

نویسنده [English]

  • Ahamd Maidari

PhD in Economics, University of Tehran

چکیده [English]

 Since 1996, the policy of improving the governance or empowering the government has been at the center of the World Bank policy prescriptions.  In this context, the question of the size of government and minimizing it has been superseded by the issue of empowering the government. Although, still the World Bank prescribes the minimization of government but lays more emphasis on enhancing the capacities and abilities of the government. This development in policy has appeared as the result of the unsuccessful experience of transition of East European and former Soviet countries to the market economy and global economic development in the last two decades. In many of these countries, the GNP has decreased and in the meantime, poverty, inequality, and inflation have increased.  Financial liberalization in the last two decades has led to devastating crises in developed and developing countries. In view of these experiences the World Bank has adapted a set of new polices. In this set of policies, the market economy remains the ultimate goal but the way of transition to the market economy is different from the structural adjustment policy.

کلیدواژه‌ها [English]

  • good governance
  • Washington consensus
  • financial crises
منابع
1-      موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی؛، نقش دولت در جهان در حال تحول، 1379
2-      میدری احمد،‌بررسی علل موفقیت چین در ایجاد اشتغال با تاکید بر بنگاه های شهر رو روستا،‌موسسه کار و تامین اجتماعی،‌1378.
3-         Kaufmann. A. Kraay. and P. Zoido-Lobaton, October 1999, Governance Matters  (World Bank Policy Research Working Paper 2196)
4-      Demirguc-_Kunt, Asli and Detragiache, Enrica. 1998 "The Determinants of ' Banking Crises an Developing and developed Countries" www. imf .org. htt://www.acdi-ida.gc.ca/INET/IMAGES.NSF/VLUImages/HRDG/$file/GovConcept-e.pdfp
5-       p4F, 1999, "World Economic" Outlook..www. imf. org
6-      1N4F. 2000, "World Economic" Outlook,www. unforg
7-       IMF.2001, Managing Systemic Banking Crisis, www. unf. org
8-      Johnson. I, 1997, REDEFINING THE CONCEPT OF GERNANCE,
9-       Kaufmann, D, A. Kraay, and P Zoido-Lobaton. October 1999, Aggregating Governance Indicators (World Bank Policy Research WorkingPaper2I 95)
10-   Kolodko, Grzegorz ViT, 2000, "Globalization and Catching-up: From Recession to Growth In Transition Economies" www .imf .org
11-   La Porta Rafael. Lopez-de-Silanes Florets., and Shleifer Andrei, February 2000, “Government Ownership of Banks'', John F Kennedy School of Government Department of Economics Harvard University Faculty Research Working Papers Series KSG Working Paper No. 01-016
12-  Stightze. j, Jan 1998, More Instrument, and Broader Goals: Moving Toward the Post-Washington Consensus
13-   Stiglirze. j, April 1999, Whither Refornaleventh Annual Bank ('onference on Development Economics (ABCDE)
14-   Stughtte j. Feb 1999, Participation and Development Perspectives from the Comprehensive Development Paradigm
15-   Stiglitze. j, Jan 1999, Public Policy for a Knowledge Economy Remarks at the Department for Trade and Industry. and Center for Economic racy Research
16-  Stightze. j, Oct 1998, Towards a New Paradigm for Development: Strategies, Policies, and Processes II
17-  World Bank. Octoher2000. "Poverty in an Age of Globalization." www. worldbank org.
18-   World Bank, 1989, Sub-Saharan Africa - From Crisis to Sustaina 08bin 4le 4 ' Growth - A Long-term Perspective Study (World Bank to 19)  United Nations Institute for Trairung and Research (UNTTAR), 2003, Footnote :I Zs 43,www unitar. orgidfm
19-   World Bank, April 2002,”Reforming Public Institutions and Strengthening Governance: A World Bank Strategy”
20-  A World Bank.2002,” The First Ten Years, Analysis and Lessons for Eastern i Europ and the Former Soviet Union. www worldbank. Org
21-   World Bank. 2000 The quality of Growth'. World Rank ,Washington D.C
 
 
CAPTCHA Image