نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

چکیده

 
هدف این نوشتار تبیین اجمالى نهاد قرض الحسنه است که با اشاره به مفهوم و جایگاه قرض الحسنه، تأثیر آن بر متغیرهاى مهم اقتصادى و نقش دولت در این رفتار پسندیده، در جستجوى بررسى میزان کارآیى و قابلیت استفاده از این نهاد در راهبردهاى توسعه اقتصادى است. از این رو با مقایسه مفاهیم رشد و توسعه و تبیین راهبردهاى توسعه اقتصادى، رابطه قرض الحسنه و راهبردهاى مذکور را بررسى نموده و در پایان نشان خواهد داد که بین نهاد قرض‏الحسنه و راهبردهاى توزیع مجدد، بویژه راهبرد تأمین نیازهاى اساسى، هماهنگى و سازگارى ویژه‏اى وجود دارد

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Qard-ul-hasanah(beneneficence Loan) and the Economic Development Strategies

نویسنده [English]

  • Majid Habibiyan Naghibi

چکیده [English]

The paper explainer gardtilhasanah institution by it's is variables and concept, significance and impact on the key econom  behaviour. It then the role of govenmient in promoting this praiswothy  examines the extent of efficiency and applicablity of beneficence loan to the economic development strategies. To this end, the paper investigates the relationship letween yardulhosunah and the aforesaid strategies comparing the concept of growth and development. In conclusion the author argues that there is a harmony and consistency between gardulhaseneh institution and the redistributive strategies, particularly the need fulfilment strategy. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Qard- al - ha.sano invitation
  • development
  • state
  • distribution

منابع

1 - احمد، خورشید؛ مطالعاتى در اقتصاد اسلامى؛ ترجمه محمدجواد مهدوى؛ بنیاد پژوهشهاى اسلامى آستان قدس رضوى؛ چ 1، 1374.
2 - اوگ دانگ، تامسون؛ انتخاب متغیرهاى اصلى براى شاخص توسعه انسانى؛ ترجمه حمید سهرابى؛ گزیده مسائل اقتصادى ـ اجتماعى، ش 150.
3 - پومغرت، ریچارد؛ راههاى گوناگون توسعه اقتصادى؛ ترجمه دکتر احمد مجتهد؛ دانشگاه علامه طباطبایى، 1376.
4 - حرّ، خلیل؛ فرهنگ لاروس؛ ترجمه سید حمید طبیبیان؛ امیر کبیر، چ 7، 1376.
5 - چپرا، م. عمر؛ اسلام و توسعه اقتصادى؛ ترجمه محمد نقى نظرپور، اسحق علوى؛ (ترجمه در حال اتمام است).
6 - الحر العاملى، محمد بن الحسن؛ وسائل الشیعه؛ دار احیاء التراث العربى؛ بیروت - لبنان.
7 - الحریرى، عبدالرحمن؛ الفقه على المذاهب الاربعة؛ دار احیاء التراث العربى؛ چ 1، 1410 ه. ق، 1989 م.
8 - حکیمى، محمدرضا، محمد و على؛ الحیاة؛ جامعه مدرسین قم؛ چاپ سوم 1360.
9 - حمید رشید، عبدالوهاب ؛ التنمیة العربیة و مدخل مشروعات المشترکة؛ الموسسة العربیة للدراسات و النشر، چ 1، 1982 م.
10 - روزبهان، محمود؛ مبانى توسعه اقتصادى؛ چاپ مشعل آزادى؛ چ 1، 1371
11 - سازمان برنامه و بودجه؛ گزارش طرح فقرزدایى در کشور جمهورى اسلامى ایران به انضمام متن لایحه پیشنهادى؛ 1375.
12 - السنهورى، عبدالرزاق احمد؛ الوسیط فى شرح القانونى المدنى؛ دار احیاء التراث العربى؛ بیروت - لبنان.
13 - شادپور، کامل؛ مقدمه‏اى بر دیدگاه نیازهاى اساسى بشر؛ مجموعه مقاله‏هاى سمینار جامعه‏شناسى و توسعه؛ سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانى دانشگاهها (سمت)، 1372.
14 - صدر، سیدکاظم؛ تجربه مسلمانان صدر اسلام در دستیابى به توسعه اقتصادى؛ فصلنامه دانشگاه اسلامى؛ سال اول، ش 2، 1376.
15 - عسگرى، على؛ بررسى نقش و اثرات صندوقهاى قرض الحسنه و جایگاه آن در سیستم پولى و بانکى کشور؛ رساله کارشناسى ارشد به راهنمایى دکتر اکبر کمیجانى؛ دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران، 1369.
16 - فرجادى، غلامعلى؛ توسعه و نیازهاى اساسى؛ مجمومه مقاله‏هاى سمینار جامعه‏شناسى و توسعه؛ سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانى دانشگاهها (سمت)، 1372.
17 - قره باغیان، مرتضى؛ اقتصاد رشد و توسعه؛ نشر نى، چ 3، 1373.
18 - قرشى، سیدعلى اکبر؛ قاموس قرآن؛ دار الکتب الاسلامیة، تهران، 1353.
19 - کانث، راجانى؛ الگوهاى نظرى در اقتصاد توسعه؛ ترجمه دکتر غلامرضا آزاد (ارمکى)؛ نشر دیدار، چ 1، اول 1374.
20 - مدنى، امیر باقر؛ استراتژیهاى توسعه اقتصادى؛ انتشارات آذر؛ چ 1، 1367.
21 - مروارید، على اصغر؛ سلسلة الینابیع الفقهیة؛ دار التراث و الدار الاسلامیة؛ بیروت، چ 1، 1410 ه. ق، 1990 م.
22 - مصباحى، غلامرضا؛ مفهوم توسعه در قرآن و حدیث؛ فصلنامه دانشگاه اسلامى؛ ش 2، 1376.
23 - موسوى خمینى، سید روح الله؛ تحریر الوسیله؛ المکتبة العلمیة الاسلامیة.
24 - نبوى، سید عباس؛ انسان و جامعه توسعه یافته از دیدگاه اسلام؛ فصلنامه دانشگاه اسلامى؛ ش 2.
25 - نجفى، شیخ محمد حسن؛ جواهر الکلام؛ دار الکتب الاسلامیة تهران؛ چ 6، 1394 ه.ق.
26 - نورى، حسین؛ مستدرک الوسائل؛ مؤسسه آل البیت (ع) لاحیاء التراث، چ 2، 1408 ه. ق.
27 - وزارة الاوقاف و الشئون الاسلامیة؛ موسوعة الفقهیة للکویت؛ چ 1، 1408 ه. ق، 1998 م.
28 - هانت، دایانا؛ نظریه‏هاى اقتصادى توسعه؛ ترجمه دکتر غلامرضا آزاد (ارمکى)؛ سالن خدمات نشر دهمین نمایشگاه بین المللى کتاب تهران؛ چ 1، 1376.
29 - هادوى نیا، على اصغر؛ قرض الحسنه و آثار اقتصادى آن؛ پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامى؛ چ 1، 1378.
30 - Chapra M. Umar; Islam and Economic Development; 1993.
31 - Griffin Keith.B; Alternative Strategies for Economic Development; Edition: Hardcorer, Paperback, 1999.
32 - Wilson Rodney; Economic Development in the Middle East; 1995.
براى مطالعه بیشتر مى‏توان به منابع زیر مراجعه نمود:
33 - اسدى، مرتضى و قره باغیان، مرتضى؛ تجارت و توسعه؛ مؤسسه تحقیقات اقتصادى دانشگاه تربیت مدرس؛ چ 1، 1375.
34 - افشارى، زهرا؛ اقتصاد کشورهاى با برنامه‏ریزى متمرکز؛ دانشگاه الزهرا (س)، چ 1، 1370.
35 - دورنبوش، رودریگر؛ لزلى، واف؛ هلمرز، سى. اچ؛ اقتصاد آزاد؛ ترجمه دکتر غلامرضا آزاد و دکتر اصغر شاهمرادى؛ انتشارات کویر، 1374.
36 - دیوب، اس. سى؛ نوسازى و توسعه در جستجوى قالبهاى فکرى بدیل؛ ترجمه دکتر سید احمد موثقى؛ نشر قومس، چ 1، 1377.
37 - روئن چن، نائى ؛ گالنسون، والتر؛ اقتصاد چین؛ ترجمه دکتر امیرباقر مدنى، دکتر منوچهر کیانى و عبدالله طریقتى؛ مؤسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران، 1354.
38 - شهیدى، محمدنقى؛ انتقال تکنولوژى و صنعتى کردن کشورهاى در حال توسعه؛ مؤسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران، 1371.
39 - هریسون، پل؛ فرداى جهان سوم؛ ترجمه محمود طلوع؛ مؤسسه خدمات فرهنگى رسا، چ 3، 1377.
40 - Brundenius claes; Development Strategies and Basic Needs; Edition:Texbook Binding.
41 - Darwin John; Developing Strategies for Change; Edition: Paper back, 2002.
42 - Harry J.Waters; China's Economic Development Strategies, for the 21 th Centry; Edition: Hardcover, 1997.
43 - Norman J. Reid; Rural development Strategies; Edition: Hardcover.
44 - Wamukota F.K. Wambalaba; Economic Development: Issues and Strategies; Edition: Paperback, 1996.
CAPTCHA Image