نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

مدرس دانشگاه تهران

چکیده

هدف این مقاله بررسى تجربى عوامل موثر بر رشد اقتصادى ایران طى دوره 1338-1380 مى‏باشد. نتایج تحقیق از مدل رشد درونزا حمایت کرده و دلالت دارد بر آنکه: (1) موجودى سرمایه بخش خصوصى تأثیر قابل توجه و مهمى بر رشد اقتصادى دارد (2) موجودى سرمایه بخش دولتى نقش مثبتى بر رشد اقتصادى دارد (3) توسعه سرمایه انسانى نقش مهمى در بسط تولید ایفاء مى‏کند (4) اثرات خارجى ایجاد شده توسط انباشت سرمایه فیزیکى و انسانى مثبت است. (5) اتخاذ سیاستهاى اقتصادى که موجب افزایش قابلیت رقابت داخلى و خارجى و... مى‏گردد، سبب افزایش رشد اقتصادى مى‏شود

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Private Accumulation of Capital and Indigenous Growth : A Case Study of Iran

نویسنده [English]

  • Abolfazl Shahabadi

Lecturer at the University of Tehran

چکیده [English]

The aim of this paper is to investigate empirically the factors that affected economic growth of Iran during 1338 - 1380. The results, which support the indigenous-growth-type model, indicate that ( I) Private accumulation of capital has an important effect on economic growth which is large and significant, (2) increase In government accumulation of capital has a positive effect on economic growth, (3) human capital development plays an important role in output expansion, (4) positive externalities are generated by physical and human capital accumulation, and (5) growth is boosted by economic policies that foster external and internal competitiveness.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Indigenous economic growth. private aad govern ment physical accumulation capital
  • human capital and economic Policies
 

فهرست منابع و مأخذ

الف ـ منابع فارسى:

1ـ ابریشمى، حمید و منظور؛ داود، «تحلیل مقایسه اى الگوهاى رشد نئوکلاسیک و درونزا»، مجله تحقیقات اقتصادى دانشکده اقتصاد، دانشگاه تهران، شماره 55، پاییز و زمستان 1378.
2ـ بانک مرکزى جمهورى اسلامى ایران، «نماگرهاى اقتصادى»، اداره بررسیهاى اقتصادى، سالهاى مختلف.
3ـ بانک مرکزى ایران، «حسابهاى ملى ایران»، اداره حسابهاى اقتصادى، سالهاى مختلف.
4ـ ستاریفر، محمد، «بررسى نقش کلان متغیرسرمایه فیزیکى و انسانى و تکنولوژى بر توسعه»، رساله دکترى دانشکده اقتصاد، دانشگاه تهران، 1372.
5ـ شاه آبادى، ابوالفضل، «بررسى عوامل تعیین کننده رشد اقتصادى ایران»، فصلنامه علمى و پژوهشى نامه مفید، پاییز 1380.
6ـ عسلى، مهدى، «برآوردى از سرمایه‏گذارى خصوصى در ایران در سالهاى 1338-1371»، مجله برنامه و بودجه، شماره 10، بهمن 1375.
7ـ فیروزجائى، نجار، «سرمایه گذارى خصوصى و رشد»، پایان نامه فوق‏لیسانس دانشکده اقتصاد، دانشگاه تهران، 1371.
8ـ گمرک جمهورى اسلامى ایران، «سالنامه آمارى بازرگانى خارجى کشور»، سالهاى 1338-1380.
9ـ نوفرستى، محمد، «ریشه واحد و هم جمعى در اقتصاد سنجى» مؤسسه خدمات فرهنگى رسا، 1378.
10ـ هادیان، ابراهیم و صمد پور، نرگس، «عوامل مؤثر بر سرمایه‏گذارى بخش خصوصى در ایران»، مجموعه مقالات هشتمین کنفرانس سیاستهاى پولى و ارزى مؤسسه تحقیقات پولى و بانکى، (زمستان 1377).

ب ـ منابع لاتین:

1 - Barro, Robert j., "Government spending in a simple Model of Endogenous Growth", "Journal of political Economy, vol., 8, (october, part 2), (1990) pp. S103-25.
2 - Barro, R.J,. "Determinants of economics Growth: Across country Empirical Study", Cambridge MA: Harvard Institute of International Development Didcussion paper 579, (1997).
3 - Backer, Garys., Kevin M.Murphy, and Robert F.Tamura, "Human capital, fertility and Economic Growth", Journal of political Economy, vol. 98 (October, part 2), (1990), pp. S12-37.
4 - Denison, E.F., "sources of Economics Growth in the u.s",. CED, 1962.
5 - Edwards, Sebastian,. "Real and Monetary Determinants of Real Exchange Rate Behavior: Theory and Evidence from Developing Countries", Journal of Development Economics, vol.29 (November), 1988, pp. 311-41.
6 - Ghara, Dhaneshwar, and Michael T.Hadjimichael, "Growth in Sub-Saharan Africa", International Monetary Fund. Staff papers, vol. 43 (september), (1996), pp. 605-34.
7 - Ghura Dhaneshwar, "Private Investment and Endogenous Growth: Evidence from cameroon", IMF working paper, (1998), pp 97-165.
8 - Jones, C.J., "Timc series Tests of Endogenous Growth Models". The Quarterly Journal of Economics. Vol. C×, (may 1995).
9 - Khan, Mohsin S., and Manmohan S.kumar, "public and private investment and the convergence of percapital Incomes in Developing countries", IMF working paper 93/57 (washington: International Monetary fund.), 1993.
10 - Khan, M., R.R.Reinhart "Private Invesment and Economic Growth in Developing Countries,". The Review of Economic and Statistics, (1989) PP 315-21.
11 - Khan, Mohsin S., and Carman Reinhart, "Private Investment and Economic Growth. In Developing Countries", World Development, Vol 18 (January), (1990), pp 19-27.
12 - Knight, Malcom D., Normar Logica, and Delano Villanuova, "Testing the Neoclassical Theory of Economic Growth: A panel Data Approach", International monetary fund, staff papers, vol. 40 (september), (1998), pp. 312-41.
13 - Kormendi, Roger Co, and Philip G.Meguire, "Macroeconomic Determinants of growth: Cross Country Evidence", Journal of monetary Economics, vol, 16 (September), (1985), pp. 141-63.
14 - Lucas, Robert. E., Jr, "On the Mechanics of Economic Development", Journal of Monetary Economics, vol. 22 (July), (1988), pp. 3-42.
15 - Rebelo, Sergio, "Long-Run policy Analyiss and long-Run Growth", Journal of Political Economy, vol. 99 (June), (1991) pp. 500-21.
16 - Romer, paul M, "Increasing Returns and long-Run Growth", Journal of political Economy, Vol. 94 (October), (1986), pp. 1002-37.
17 - Romer, paul M, "Endogenous Technical change", Journal of political Economy, vol. 98 (October), (1990), pp. S 71-103.
18 - Romer, paul, M, "The Origins of Endogenous Growth," Journal of Economic Perspectives, vol. 8 (winter), (1994), pp. 3-22.
19 - Tallman, Ellis W., and Ping Wang, "Human Capital and Endogenous Growth: Evidence From Taiwan", Journal of Monetary Economics, vol. 34 (August), (1994), pp. 101-24.
CAPTCHA Image