نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد دانشگاه تربیت مدرس

2 دانشجوی دکتری دانشگاه تربیت مدرس

چکیده

کی از دغدغه های اقتصادی در طرح ساماندهی تامین منابع مالی برای سرمایه گذاری و تولید است. دولت اذعان دارد که منابع مالی کافی ندارد، از این رو بکارگیری منابع مالی بخش خصوصی داخلی و سرمایه های خارجی جهت رسیدن به رشد اقتصادی مطلوب را ضروری می داند. در این مقاله نقش هر یک از سرمایه های مذکور در رشد اقتصادی مورد مطالعه قرار گرفته است.
نتایج نشان می دهد که بهره وری سرمایه در ماشین آلات بیش از ساختمان است. در بین ماشین آلات سرمایه های تامین شده از داخل از بهره وری بیشتری نسبت به سرمایه های تامین شده از خارج برخوردار بوده است. ضمن این که سرمایه گذاری خارجی از ماشین آلات، مکمل سرمایه گذاری داخلی در ماشین آلات نبوده است. بنابراین تامین منابع مالی داخلی و سرمایه گذاری در ماشین آلاتی که در داخل کشور تولید می شوند، بیشترین تاثیر را بر رشد اقتصادی دارد

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Productivity of Foreign Investment and Internal Production in trans Economy

نویسندگان [English]

  • Kazem Yavari 1
  • Nader Mehregan 2

1 Professor of Tarbiat Modares University

2 PhD student of Tarbiat Modares University

چکیده [English]

One of the economic concerns in Economic Development Plan is to provide financial sources for investment and production. The govemmcnt acknowledges that it does not have adequate financial resources, therefore it considers it necessary to use pat-ate sectors financial resources and foreign investment to achieve the optimal economic gowth. The role of each of these resourcnt in economic growth is studied in this paper. the results indicate that the productivity of investment in machinery is higher than that of construction. With regard ti machinery, the capitals provided by domestic resources enjoy higher productivity than those provided by foreign resources. Meanwhile, foreign investment in machinery has not been complementary to domestic investment in machinery. Therefore, providing domestic financial resources and investment in machinery produced in the country is the most effective factor in economic growth

کلیدواژه‌ها [English]

  • Economic (i.wth
  • Capital Productivity
  • Economic Development Plan
  • Constructive Investment
  • Machinery Investment. Foreign Investment
منابع
الف- فارسی
1-      بانک مرکزی ایران، حسابهای ملی ایران1338-1356، تهران:اداره حسابهای اقتصادی، 1360
2-      گزارش اقتصادی و ترازنامه،سال های مختلف
3-      اطهاری، کمال، اقتصاد ایران گریز از تنگناها، اطلاعات سیاسی اقتصادی، شماره32
4-      بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، حسابهای ملی ایران،‌سال های مختلف
5-      جولیان باری یر،‌اقتصاد ایران، تهران انتشارات سازمان حسابرسی ایران، 1362
6-      سازمان برنامه و بودجه ، مجموعه اطلاعات  سری های زمانی، تهران: سازمان برنامه و بوددجه، 1357.
7-      ------- گزارش عملکرد برنامه سوم1341-46، تهران سازمان برنامه و بودجه
8-      --------، گزارش اقتصادی در سال1368، دفتر اقتصاد کلان، تهران سازمان برنامه و بودجه، 1369
9-      فرهنگ منوچهر،‌فرهنگ علوم اقتصادی، تهران 1363
10-  مهرگان ،‌نادر،‌بررسی تغییر و تحولات تشکیل سرمایه در کشور، مجله زمینه، خرداد،‌1372
11-  ----، تاثیر خصوصی سازی بر روی بهره وری نهایی سرمایه بخش کشاورزی، فصلنامه اقتصاد کشاورزی و توسعه(ویژه نامه سمینار آزاد سازی و توسعه کشاورزی)زمستان 1372
ب- انگلیسی
1-      Rtanson. It William - Macroeconomic theory and policy - 1979
2-      Khan M. S. Carmen M. Reinhart • Private Lnvestrnent and Economic Growth is develop', cowries - world Development - vol. 18 - No, 1- 1990 - p.p. 2-i9
3-      Greene William - Econometric Analysis -. New Voris : hlacmillart – 1993
4-      Chambers G. - Applied Pmduction .Analysis - Cambridge University Press – 1988
5-      Khan M. , S. Carmen ',Reinhart - Private 1.nvestrnent and Economic Grivalh is developing tomtits - world Lsevelopment - vol. 18 - No. 1-1990 pp. 2-16
6-      - Mich, Thomas R. -Capital and Labor productivity'', Review of Radical Economy, 1992, V241.2), 45-50.
7-      Peng, ',jinn and Hany shawky. -Productivity sticks arn.1 capital Asset pricing. -international Review of Economics and Finance, 1997, V6(3). 303.316
8-      Vijverberg. Wim P. M., chu-ping C. vijverbrg and Janet L. Gamble. "public capital and private productivity", Review of Economics and statistics, 1997, V79 (2, May) 267-278.
9-      wolff, Edward N. "capicital Formation and productivity converganence Onver the long Term. "AAAmrican Economic Review 1991, V81 (3),565-579
 
CAPTCHA Image