نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس

2 دانشجوى دوره دکترى دانشگاه تربیت مدرس

چکیده

دسترسى به اطلاعات حجم اقتصاد زیر زمینى ومیزان فرار مالیاتى براى سیاستهاى کلان اقتصادى مهم است. ما در این مقاله از مجموعه و منطق فازى براى ایجاد یک سرى زمانى سالانه براى اقتصاد زیرزمینى (غیر قابل مشاهده)و فرار مالیاتى در ایران براى دوره زمانى (1378 -1343) استفاده مى کنیم. دو متغیر ورودى (نهاده)مورد استفاده نرخ مؤثر مالیات وشاخص مقررات هستند. رویکرد منطق فازى براى مسئله اندازه گیرى تا حدى ذهنى است، امانتایج کاملاً محکم و قابل انتخاب است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Tax Evasion and the Site of Iran's Underground Economy

نویسندگان [English]

  • Hosseia Sadeghi 1
  • Alireza Shakibaee 2

1 Assistant Professor of Economics, Tarbiat Modares University

2 Tarbiat Modares University PhD student

چکیده [English]

the availability of data for Tax Evasion and Iran's underground Economy size of the underground ecxmonty is important for macroeconomic policy. We use fuzzy act theory and fuzzy logic to construct an annual time-series for Iranian (unobservable, underground economy & as evasion over the period between 1343 tol 378. Tow input variables are used- the effective tax rate and an index of the degree of regulation. The fuzzy logic approach to this measurement problem involves several subjective judgments, but the results are quite robust to these choices.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Underground Economy
  • Tax Economy
  • Fuzzy Set
  • Fuzzy Logic
  • Effective Tax Rate
  • Degree of Regulation

هرست منابع

الف - فارسى

1- ارقامى، ناصر رضا، مرورى بر رگرسیونهاى فازى، گزارش سمینار مجموعه‏هاى مشکک و کاربرد آن، دانشگاه شهید باهنر کرمان، 1372
2- اشرف زاده حمیدرضا، تخمین حجم اقتصاد زیر زمینى، مجموعه مقالات سمینار قاچاق، دانشگاه تربیت مدرس، 1378
3- باقرى، گرمارودى، اقتصادزیر زمینى، تخمین وآثارآن بر کسرى بودجه وسرمایه گذارى بخش خصوصى طى سالهاى 1374-1350، پایان نامه کارشناسى ارشد، دانشگاه شهید بهشتى، 1377
4- جواهردشتى، رضا، دیدگاهى نو درباره قابلیت منطق فازى، تدبیر، آذرماه 1375، ش68، صص 26-24
5- خلعت برى، فیروزه، اقتصادزیرزمینى، مجله رونق، سال اول، شماره 1، 2.
6- صیامى نمینى، سیما، ارزیابى نظام مالیاتى کشوربا تاکیدبر بخش صنعت، اطلاعات سیاسى اقتصادى 154-153، 1379
7- سازمان برنامه و بودجه، آمار سرى زمانى اقتصادى، اجتماعى، تا سال 1375، مرکز مدارک اجتماعى اقتصادى 1376
8- طاهرى، سیدمحمود، آشنایى بانظریه مجموعه هاى فازى، جهاد دانشگاهى مشهد، 1378
9- طاهرفر، کورش، نقش فعالیتهاى زیر زمینى در ایران با تاکیدبر انگیزه فرار مالیاتى، پایان نامه کار شناسى ارشد، دانشگاه تهران، 1376
10- عادل آذر، سیستمهاى هوشمند اطلاعاتى مدیریت ؛رویکرد فازى -عصبى، مجله مدرس، دانشگاه تربیت مدرس، 1377
11- کاسکو، تفکر فازى، ترجمه دکتر على غفارى، تهران، دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسى، 1377
12- مرکز آمار ایران، سالنامه‏هاى آمارى سالهاى مختلف، تهران، مرکز آمار ایران
13- نیلى، مسعود، اقتصاد ایران، مؤسسه عالى پژوهش در برنامه ریزى وتوسعه سازمان برنامه وبودجه، 1376

ب - انگلیسى

14-Carogata,P.J,and D.E.A.Giles smiulating the relationship between the hidden economy and the tax level and tax mix in newzeland ,Economtrics working paper.Ewp9804.Departemant of Economics university of victoria,canada.
15-Giles David E.A.& Draeseke Robert,A Fuzzy Logic Approach to Modelling the underground Economy,forthcoming in Mathematics and Computers in Simulation-2000
16-Khalatbari,F.A Study about the Nature and Dimensions of the Shadow Economy in Islamic Republic of Iran.Prepared for UNDP.1994a
17-.....Iran:A Uniq Underground Economy.in:the Economy of Islamic IRAN: Between State and Market, Edited by Coville, T.Tehran: Institute Francais de Recherche en Iran,1994b.
18-Lindstrom,T.A,Fuzzy Design ofThe Willingness to in Sweden,Journal of Economic Behavior and Organization 36,1-17-1998
19-Richardson, G ,the Strachre of fuzzy peferences:social choice implication, socialchoic and Welfar,159559
20-Trandel,G, and Asnow,Progressive incom taxation and the Underground Economy .Economics Letters,62,217,222,1999
21-zadeh,l,A,Fuzzy set and Applacations Selected paper,Wiley,New Yorc,1987
22-.........Fuzzy Sets ,information and Control,338-553,1965
23-Zimmerma,nn,H.j Fuzzy set theory and Application,kluwer Academic Publishers,Boston,1991
CAPTCHA Image