نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار اقتصاد دانشگاه علامه طباطبائی

2 کارشناسی ارشد توسعه اقتصادی و برنامه‌ریزی دانشگاه علامه طباطبائی

چکیده

در این مقاله عوامل مؤثر بر سلامتی در ایران با استفاده از تخمین تابع تولید سلامتی بررسی می‌شود. در این بررسی فرض شده است که سلامتی از طریق عوامل مراقبت‌های بهداشتی، اجتماعی - اقتصادی، عوامل محیطی و سبک زندگی متأثر می‌شود. برای این امر سلامتی به عنوان ستانده به وسیله نرخ مرگ و میر در هر هزار نفر کمی شده است. برای کمی کردن فاکتورهای تأثیر‌گذار بر سلامتی از متغیرهای سرانه مخارج بهداشتی، درآمد سرانه، درصد جمعیت بیکار، درصد جمعیت باسواد، الگوی تغذیه، درصد جمعیت متأهل، سرانه مصرف دخانیات، درصد جمعیت شهرنشین و درصد شاغلین بخش صنعت استفاده شده است. داده‌های مورد استفاده در این مطالعه داده‌های تابلویی 28 استان کشور در طی سال‌های (1382-1379) می‌باشد. نتایج تخمین تابع نشان دادند که افزایش سرانه مخارج بهداشتی تأثیر معنی‌داری بر بهبود وضعیت سلامت در کشور نخواهد داشت ولی افزایش درصد شاغلین، درصد باسوادی، درصد جمعیت شهرنشین، درآمد سرانه و بهبود الگوی تغذیه سلامتی را در کشور بهبود خواهند بخشید. همچنین در بین متغیرهای ذکر شده، درصد جمعیت شاغل و درصد باسوادی بیشترین ضریب و اهمیت را دارا هستند.  

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Estimation of Effective Socio-Economic Factors on Health Production Function in Provinces of Iran

نویسندگان [English]

  • Esfandiar Jahangard 1
  • Naserddin Alizadeh 2

1 Assistant Professor of Economics, Allameh Tabatabai University

2 Master of Economic Development and Planning, Allameh Tabatabai University

چکیده [English]

This paper studies effective elements role on health status in Iran by estimating a health production function. It has been supposed that the health is affected by medical care, socioeconomic, environmental and lifestyle factors. Medical care expenditure per capita, income per capita, unemployment and literacy rates, nutrition pattern, married household rate, tobacco consumption per capita, urbanization rate and industrial employment rate have been applied as effective factors on health function. The data applied in this study is the panel data of the 28 provinces during the years 2000-2004. The results indicate that, an increase in medical care expenditure per capita will not have a significant effect on the health status in Iran, but an increase in employment rate, literacy rate, urbanization rate, income per capita and good nutrition models will improve health in the country. Also unemployment and literacy rates have the largest coefficients among the mentioned variables.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Health Production Function
  • Medical Care
  • Iran Provinces
  • Panel Data

منابع

الف- فارسی

1-       صباغ کرمانی، مجید، اقتصاد سلامت، چاپ اول، تهران،انتشارات سمت، 1385.
2-       کیمیاگر، مسعود و باژن، مرجان، بررسی وضعیت عرضه محصولات کشاورزی و تأثیر آن در الگوی مصرف مواد غذایی در ایران، مجله اقتصاد کشاورزی و توسعه،1383، ش 48.
3-     علیزاده،ناصرالدین، برآورد عوامل اقتصادی مؤثر بر تابع تولید سلامتی در ایران، پایان‌نامه کارشناسی ارشد دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبائی، 1387.

ب- لاتین

 

 

4-       Anand.S and Martin Ravallion, Human Development in Poor Countries: On the Role of Private Income and Public Services, Journal of Economic Perspectives.Winter, 1993,7(1):130-150.
5-        Auster, Richard, Irving Leveson and Deborah Sarachek,The Production of Health, an Exploratory Study, Journal of Human Resourse, Fall, 1969, 4 (4): 411-436.
6-       Baltagi, H.Badi, Economic Analysis Of Panel Data, 3rd ed. PP. 526-530.
7-       Behrman, J.R, Human Resource Led Development?, Review of Issues & Evidence. ILO-ARTEP, New Dehli, 1998.
8-       Byrne, David. (2003). The Health Status of the European Union, Journal of Health And Consumer Protection, PP. 10 -57, 2003.
9-       Cochran, A.L., A.S.St. Leger and F. Moore, Health Service Input and Mortality Output in Developed Countries, Journal of Epidemiology and Community Health, September, 1978, 32 (3): 200-205.
10-    Fayissa, Bichaka. Gutema, Paulos, Estimating a Health Production Function for Sub-Saharan Africa (SSA), Applied Economics, 2005, 37, 155–164.
11-    Frech, H. E., Miller, Richard D, The Productivity of Health Care and Pharmaceuticals: An International Comparison, UCLA Research Program in Pharmaceutical Economics and Policy, pp:1-79, 1996.
12-    Fuchs, Victor R. and J.Hohn, How Dose Canada Do it? A Comparison of Expenditures for Physicians Services in the United States and Canada, New England Journal of Medicine, 323(13), September 27, 1990, pp. 884-890.
13-    Gage, Timothy B., and Kathleen Ocnnor, Nutrition and the Variation in Level and Age Patterns of Mortality. Human Biology, February, 1994, 66 (1): 77-103.
14-    Grossman, M, The Human Capital Model, Handbook of Health Economics (Elsevier, Amsterdam) Chapter 7, 2000.
15-    Hadley.Jack, More Medical Care, Better Health?An Economic Analysis of Mortality Rates.Washington DC:The Urban Institue Press ,235pages, 1982.
16-    Hadley,Jack, Medical Spending and Mortality Rates of the Elderly Inquiry, Winter, 1988,.25(4):458-493.
17-    Hertz, E, Herbert, J, R and Landon, J, Social and Enviromental Factors and Expectancy, Infant Mortality and Mortality Rates:Results of a Cross-National Comparison.Social Science and Medicine.July, 1994, 39(1):105-114 .
18-    Lena, Hugh F. and Bruce London, The Political and Economic Determinants of Health Outcomes: A Cross-National Analysis, International Journal of Health Services,1993, 23 (3): 585-602.
19-    Muller, Christophe, A Health Production Function for Quasi-Autarkic Agricultural Households in Rwanda, The European journal of development research, Vol.31, No.1, pp.87-105, 2001.
20-    Pedrick, Amy, The Health Production Function: The Effect of Socio-economic Variables on an Individuals Health Status, union college, New York, 2001.
21-    Rodgers, G. B, Income and Inequality as Determinants of Mortality: an International Cross-Section Analysis, International Journal of Epidemiology, 31:533-538, 2002.
22-    Rodgers, G.B, Income and Inequality as Determinants of Mortality: An International Cross-Section Analysis, Population Studies, 1979, 33 (2): 343-351.
23-    -Rosen, S. and Taubman, P, The Socioeconomic Determinants of Mortality, Economics of Health care (Eds), New York, pp.255-271, 1982.
24-    Stewart, Jr, Charles T, Allocations of Resources to Health, Journal of Human Resourses, Winter, 1971, 6(1): 103-122.
25-    Torenton,James,(2002) The Health Production Function for US, Some New Evidence.Applied Economics, 34, 2002,59-62.
26-    WHO, World Health Report, WHO,Geneva 2000-2002.
 
 
CAPTCHA Image