نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد اقتصاد

2 استادیار اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی

3 دانشیاراقتصاد دانشگاه علامه طباطبائی

چکیده

در مقایسه با مطالعات انجام گرفته در ایران، در این مقاله تلاش شده تا نقش و اهمیت درآمد مختلط در توان اشتغال‌زایی فعالیت‌های اقتصادی در سطح گروه‌های شغلی بر اساس شبه ماتریس حسابداری اجتماعی سال 1380 محاسبه گردد. تا قبل از سال 1380، درآمد مختلط در تهیه حساب‌های ملی و جداول داده - ستانده در مازاد عملیاتی به عنوان یک قلم پسماند در نظر گرفته می‌شد، لذا اکثر تحقیقات مربوط به محاسبه اشتغال‌زایی در قالب الگوی شبه ماتریس حسابداری اجتماعی، با درونزا کردن جبران خدمات کارکنان حاصل شده است. در این مقاله نشان داده می‌شود که نادیده گرفتن نقش و اهمیت درآمد مختلط به عنوان بخشی از درآمد نیروی کار، می‌تواند نتایج مربوط به توان اشتغال‌زایی را در الگوی شبه ماتریس حسابداری اجتماعی، مورد تردید قرار دهد.
با تجمیع کل اقتصاد در پانزده بخش، نتایج نشان می‌دهند که بخش‌هایی مثل آموزش، کشاورزی، ساختمان و عمده فروشی و خرده فروشی دارای اشتغال‌زایی بیشتری نسبت به سایر بخش‌ها هستند. همچنین با درونزا کردن درآمد مختلط در کنار جبران خدمات، اشتغال‌زایی هفت بخش،کاهش و هشت بخش، افزایش می‌یابد

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Mixed Income Effects on the Employment Generating Abilities of the Economic Activities

نویسندگان [English]

  • Mohsen Daroughe 1
  • Hasan Taee 2
  • Ali Asghar Banouie 3

1 Master of Economics

2 Assistant Professor of Economics, Allameh Tabatabaei University

3 Associate Professor of Economics, Allameh Tabatabai University

چکیده [English]

In comparison with the researches have been done in Iran, in this paper we tried to determine the role of the mixed income related to the calculation of the component of generating employment by the occupational groups. Before the year 2001, the mixed income was considered as a residual factor in preparing the National Accounts and Input-Output tables in the operating surplus, thus the majority of researches related to the calculation of the component of generating employment have been done in the pattern of Semi Social Accounting Matrix by endogenizing the compensation of the employees.
In this paper, it has been indicated that the ignorance of the role and importance of the mixed income as a part of income of the work force will discredit the results of employment generating ability in Semi Social Accounting Matrix. By aggregation of economy in 15 activities, the results show that activities such as Training, Agriculture, Construction, Wholesaling and Retailing are in higher levels of employment generating, position in comparison with other activities. Moreover, by endogenizing the mixed income component along with the employee's compensation, the employment generating ability in seven sectors are decreased and in other eight sectors are increased.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Employment
  • Economic Sectors
  • Semi Social Accounting Matrix
  • Mixed Income
  • Labor Service Compensation

منابع

1-       بانویی، علی اصغر، بررسی روش‌شناسی توزیع درآمد در چارچوب نظام حسابداری اقتصادی، مجله برنامه و بودجه، 1378، ش 44 و43.
2-       بانویی، علی اصغر و محمودی، مینا، محاسبه توان اشتغال‌زایی بخش‌ها بر حسب تفکیک جغرافیایی مصرف (درآمد) خانوارها در قالب نظام شبه ماتریس حسابداری اجتماعی، فصلنامه پژوهش‌های اقتصادی ایران، دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی، (1380- الف)، شماره 8.
3-       بانویی، علی اصغر و محمودی، مینا، بررسی کمی جایگاه صنعت نساجی در اقتصاد ملی و محاسبه توان اشتغال‌زایی بالقوه آن در قالب نظام شبه ماتریس حسابداری اجتماعی، فصلنامه پژوهش‌های اقتصادی، دانشگاه تربیت مدرس، (1380- الف)، ش 3. 
4-       بانویی، علی اصغر و محمودی، مینا، اهمیت درآمد مختلط و ربط آن به توان اشتغال‌زایی بالقوه بخش‌ها در قالب نظام شبه ماتریس حسابداری اجتماعی، مجله برنامه و بودجه، 1381، ش 74.
5-       جهانگرد، اسفندیار، تجزیه و تحلیل اقتصاد ایران بر اساس جداول داده - ستانده به قیمت ثابت 1353، دوره (1367-1348)، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشکده اقتصاد، دانشگاه علامه طباطبایی، 1375.
6-       صفوی، بیژن، بررسی قابلیت‌های اشتغال‌زایی بخش صنعت ایران، فصلنامه پژوهش‌های اقتصادی ایران، دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی،1383، ش 19.
7-       طائی، حسن، بازشناسی و پیش‌بینی وضعیت منابع انسانی کشور، مؤسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی، 1382.
8-       طائی، حسن، وحیدی، پریدخت و غفرانی، محمد باقر، نیاز‌سنجی نیروی انسانی متخصص و سیاست‌گذاری توسعه منابع انسانی کشور، مؤسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی، 1382.
9-              عیسی زاده، سعید، منابع تأثیر‌گذار بر اشتغال نیروی انسانی دراقتصاد ایران، رساله دکتری، دانشکده اقتصاد، دانشگاه تهران، 1379.
10-   کشاورز حداد، غلامرضا، ارزیابی پتانسیل‌های اشتغال‌زایی بخش‌های مختلف اقتصاد ایران، فصلنامه پژوهش‌های اقتصادی ایران،دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی، 1383، ش 18.
11-   لطفی، علی اصغر، بررسی رابطه اشتغال و ساختار تولید در چارچوب جدول داده - ستانده، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشکده اقتصاد، دانشگاه علامه طباطبایی، 1379.
12-   محمودی، مینا، تحلیل پیوند داده - ستانده با جمعیت فعال در قالب نظام شبه ماتریس حسابداری اجتماعی، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشکده اقتصاد، دانشگاه علامه طباطبایی، (1381- الف).
13-   محمودی، مینا، بررسی اثرات مستفیم و غیرمستقیم درآمد مختلط بر ایجاد فرصت‌های شغلی بالقوه خانوارهای غیر شاغل در بخش‌های مختلف اقتصادی با استفاده از مدل بسط یافته داده-ستانده با جمعیت فعال، مجموعه مقاله‌های دومین همایش کاربرد تکنیک‌های داده - ستانده در برنامه‌ریزی اقتصادی و اجتماعی، دانشگاه علامه طباطبایی و مرکز آمار ایران، (1381- ب).
14-   مرکز آمار ایران، جدول داده ستانده سال 1380.
15-   مرکزآمار ایران، سرشماری نفوس و مسکن سال‌های 1375 و 1385.
16-     Batty,P,W,J and Weeks,M, J, The Effects of Household Disaggregation in Extended Input-Output Models, The Frontier of Input-Output Analysis, Edited by R.E. Miller, K.R. Polenskeand A. Rose, New York, Oxford University Press, 1987.
17-    Batty, P, W, J et al, Household Income and Expenditure in Extended Input-Output Models: A Comparative Theoretical and Empirical Analysis, Journal of Regional Science ,Vol 27,No 3, 1987.
18-    Celements, B, J, State Enterprise and Employment Generation in Brazil,the University of Chicago Press, 1992.
19-    Hewings et al, Understanding and Interpreting Economic Structure, Introduction Springer Press, pp 6-11, 1999.
20-     Leclair, M, Export Composition and Manufacturing Employment in the US during the Economic Downturn of 1991-92, Economic System Research, Vol 14, No 2, 2002.
21-    Valadkhani, Abbas, Cross-country analysis of high employment-generating  industries, Applied Economic Letters, 12, 2005.
22-    Van Der Merwe, R and Abedian, I, A Reduction in Consumer Expenditure on Cigarettes and its Effects on Employment: A Case Study of South Africa, Contemporary Economic Policy, Vol 17, No 3, pp 412-422, 1999.
 
 
 
CAPTCHA Image