نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیأت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه امام صادق (ع)

2 دانشجوی دکتری علوم اقتصادی دانشگاه تربیت مدرس

چکیده

در حال حاضر اصطلاح سرمایه اجتماعی به یکی از مهم‌ترین، عمومی‌ترین و پر کاربردترین مفاهیم در حوزه مطالعات اجتماعی مبدل گشته است. تحقیقات اخیر نشان می‌دهد که سرمایه اجتماعی بر روی عملکرد متغیرهای اساسی اقتصاد تأثیرگذار است.
در این مقاله چهار شاخص اعتماد، مشارکت اجتماعی، همکاری‌های مدنی و صداقت به عنوان شاخص‌های اصلی سرمایه اجتماعی انتخاب شده و با استفاده از پرسش‌نامه مقدار کمّی هر یک از این چهار شاخص سنجیده شده است. پرسش‌نامه با نمونه‌گیری تصادفی به صورت خوشه‌ای در میان ساکنین مراکز استان‌ها توزیع شد. همزمان با این کار ماتریس AHP به محققان این عرصه ارسال شد و وزن هر یک از چهار شاخص در سرمایه اجتماعی با استفاده از میانگین هندسی نظرات صاحب‌نظران استخراج شد. با بکارگیری نتایج تحلیل پرسش‌نامه‌ها و وزن‌های منتج از ماتریس‌های AHP، سرمایه اجتماعی به صورت کمی بدست آمد. در نهایت در چارچوب مدل رشد اقتصادی و داده‌های مقطعی سال 1385 به تفکیک استان‌ها اثر سرمایه اجتماعی بر رشد اقتصادی با استفاده از نرم‌افزار E-views سنجیده شد. نتایج نشان‌دهنده تأثیر مثبت و معنادار سرمایه اجتماعی بر رشد اقتصادی می‌باشد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Measuring the Social Effects on Economics Growth (Case of Iran)

نویسندگان [English]

  • Ahmad Shaabani 1
  • Mohammad Soleimani 2

1 Faculty member of the Faculty of Economics, Imam Sadegh University

2 PhD student in Economics, Tarbiat Modares University

چکیده [English]

 
Nowadays the term social capital has become one of the most important, common and applied concepts in the social sciences. New economic and sociology researches show that social capital affects the essential economic variables.
In this article, four indices are being chosen as the main indices of social capital: trust, social participation, civilian cooperation and honesty. And the quantitative value of any of these indices is measured by a questionnaire. The questionnaire was distributed among inhabitants in the centers of provinces through cluster sampling. Simultaneously, the AHP matrix was sent to the researchers of social capital. The weight of any of these indices in social capital was extracted by using the geometric average of the researchers' judgments. The quantitative value of social capital is achieved by using two instruments as follows: 1) the result of questionnaire analysis and 2) the weights which were resulted from AHP matrix. Finally, the effect of any of those chosen indices and the final value of social capital on economic growth was measured by E-views software through using the conventional economic growth model and cross section data of 1385 for any of the provinces.
The Results show that social capital has some positive and significant effects on economic growth.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Social Capital
  • Economic Growth
  • Trust
  • Social Participation
  • Civilian Cooperation
  • Honesty

منابع

1-       خوش‌فر، غلامرضا، صالحی، صادق، «سرمایه اجتماعی و رفتارهای زیست محیطی در ایران، مطالعه موردی: استان‌های گیلان، مازندران و گلستان»، از CD مجموعه مقالات همایش سرمایه اجتماعی، تهران، مؤسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی، 1386.
2-       رحمانی و امیری، بررسی تأثیر اعتماد بر رشد اقتصادی در استان‌های ایران با روش اقتصادسنجی فضائی، مجله تحقیقات اقتصادی، بهار 1386، شماره 78.
3-       سعادت، رحمان، «تخمین سطح و توزیع سرمایه اجتماعی در استان‌ها»؛ فصلنامه علمی پژوهش رفاه، 1386، سال ششم، شماره 26.
4-       سوری، علی، «سرمایه اجتماعی و عملکرد اقتصادی»، تحقیقات اقتصادی، 1384، شماره 69.
5-       غفاری، غلامرضا، «سنجش و تبیین سرمایه اجتماعی در ایران»، پروژه تحقیقاتی به سفارش وزارت کشور، 1384.
6-       غفاری، غلامرضا؛ 1386، «تبیین نظری سرمایه اجتماعی»، از CD مجموعه مقالات همایش سرمایه اجتماعی، تهران، موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی، 1386.
7-       فوکویاما، فرانسیس، «پایان نظم سرمایة اجتماعی و حفظ آن»، ترجمه: غلام‌عباس توسلی، تهران، انتشارات جامعة ایرانیان، 1379.
8-      نوغانی، محسن، «بررسی تطبیقی رویکردها و شاخص‌های مورد استفاده در سنجش سرمایه اجتماعی»، از CD مجموعه مقالات همایش سرمایه اجتماعی، تهران، مؤسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی، 1386.
9-       مؤیدفر، رزیتا، «نگرشی بر سرمایة اجتماعی و ابعاد آن»، نشریه مرکز تحقیقات دانشگاه امام صادق(ع)، 1382، شماره 12 و 11.
10-   رنانی و همکاران، «سرمایه اجتماعی و رشد اقتصادی: ارائه یک الگوی نظری»، مجله علمی پژوهشی علوم انسانی، دانشگاه اصفهان، جلد21، 1385، شماره 2.
11- وزین نرگس، مختاری‌هشی، حسین، «نقش سرمایه اجتماعی در توسعه اقتصادی»، همایش سرمایه اجتماعی، 1386.
 
12-    Beugelsdijk, Sjoerd and Ton vanSchaik, "Social Capital and Regional Economic Growth", Paper submitted to ERSA, Jyvaskila (Finland), 2003.
13-    Chou Yuan K, "Three simple models of social capital and economic growth"Journal of Socio-Economics, Volume 35, Issue 5, October 2006, Pages 889-912
14-    Coleman james, "social capital in the creation of human capital" American jouranal of sociology, 94 (supplement): s95-s120, 1988.
15-    del Río José Mustre, "The Social Capital Effect on Economic Growth", Project Adviser: Eric O'N. Fisher, The Ohio State University, May 2005.
16-    Din, Musleh-ud, "Social Capital and Economic Development: A Case Study of the Northern Resource Management Project in Pakistan", the technical assistance program of the World Bank, 2003.
17-    Fine, B, Those Social Capitalists, Antipode, 2002, pp. 796-799.
18-    Fountain J.E., Social capital: a key enabler of innovation. In: L.M. Branscomb and J.H. Keller, Editors, Investing in Research and Innovation Policy: Creating a Research and Innovation Policy that Works, MIT Press, Cambridge, 1998, pp. 85–111.
19-    Francois,Patrick., Social Capital and Economic Development, Routledge,First Published, 2002.
20-    Grootaert, C. & Narayan, D. & Jones, V. N. & Woolcock, M, "Measuring Social Capital". World Bank Working Paper No. 18, 2004.
21-    Halpem, D., Social Capital, Polity, Cambridge University Press, 2005.
22-    Harper, R., "The Measurement of Social Capital in the United kingdom". Office for National Statistics, 2002.
23-    Helliwell, John and Robert Putnam., "Economic Growth and Social Capital in Italy" Eastern Economic Journal, 21, 1995, pp 295-307.
24-    Kilkenny, M., Nalbarte, L., Besser, T., "Reciprocated Community Support and Small Town – Small Business Success", Entrepreneurship & Regional Development, No. 11, 1999.
25-    Knack Stephan and Philip Keefer, "Does Social Capital Have an Economic Payoff? Across_country Investigation", Quarterly Journal of Econometrics No.112 November 1997.
26-    La Porta, R., F. Lopez-de-Silanes, A. Shleifer, and R. W. Vishny, "Trust in Large Organizations", American Economic Review 87, 333-338, 1997.
27-    Maskell P., "Social capital, innovation and competitiveness". In: S. Baron, J. Field and T. Schuller, Editors, Social Capital: Critical Perspectives, Oxford University Press, New York, 2000, pp. 111–123.
28-    National Statistics, "Social Capital: A Review of Literature". Social Analysis and Reporting Division Office for National Statistics, England, 2001. 
29-    OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development), "The Well-being of Nations: the role of human and social capital", OECD, Paris, 2001.
30-    Putnam Robert d., "the prosperous community – social capital and public life" the American prospective-13:35-42, 1993.
31-    Putnam, R D, "Social capital: Measurement and consequences", Isuma vol.2, 2001.
32-    Putnam, R, "Bowling Alone; The collapse and revival of American community", Simon and Schuster, New York, 2000.
33-    Routledge, bryen R. amsberg Joachim, "social capital and growth" journal of monetary economics Volume50, issue 1. January 2003, pp 167-193.
34-    Rose R., "Getting Things Done in an Antimodern Society: Social Capital Networks in Russia". In Dasgupta & Serageldin, 1999, pp 147-71.
35-    Woolcock, M., "Social capital for social policy: Lessons from international research and policy", Presentation to the Policy Research Conference, Ottawa, Canada, 2004.
36-    World Values Survey, 2000, "World Values Survey Question‌naire" http://wvs.isr.umich.edu/wvs-ques4.html (accessed 16 October 2001).
37-   Zak, P. J. and Knack, S. 2001, "Trust and Growth". Economic, Journal, 295-321.
CAPTCHA Image