نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

2 هیأت علمی مدعو دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

چکیده

از ویژگی‌های بازارهای مالی در ایران گستردگی فعالیت‌های دولتی در نظام مالی و فضای غیر رقابتی است. چگونگی دسترسی به خدمات و منابع مالی یکی از چالش‌های بخش صنعتی (صنعت و معدن) است. این پژوهش به شناخت و بررسی بازارهای مالی و ارتباط آن با بخش صنعتی می‌پردازد. فرضیه اصلی ارتباط مثبت توسعه مالی و اثر منفی سرکوب بر رشد صنعتی در ایران است. نتایج با استفاده از آمار سری زمانی سال‌های (1386-1353)، به وسیله روش خود توضیح برداری (ARDL) و الگوی تصحیح خطا (ECM) نشان می‌دهد توسعه مالی بر تولید سرانه صنعتی اثر مثبت و معنی‌داری داشته که نشانگر نقش توسعه مالی و گسترش واسطه‌گری‌های مالی بر رشد صنعتی است. همچنین سرکوب مالی اثر منفی بر تولید سرانه صنعتی داشته که ضرورت اصلاح سیاست‌های بخش مالی و لزوم حرکت به سوی ایجاد فضای رقابتی در بازارهای مالی ایران آشکار می‌کند. تأیید رابطه بین توسعه بازارهای مالی و رشد اقتصادی در سطح بخش صنعتی علاوه بر ارتباط بخش واقعی و مالی، بیانگر نقش متغیرهای کلان مالی و محیط مالی در رشد صنعتی می‌باشد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Effects of Financial Markets on Iran's Industrial Growth

نویسندگان [English]

  • Gholam Reza Abbasi 1
  • Hamid Reza Baradaran Shoraka 2

1 Graduated from Islamic Azad University, Science and Research Branch, Tehran

2 Invited faculty of Islamic Azad University, Science and Research Branch of Tehran

چکیده [English]

The main feature of in Iran's financial markets is the higher role of government and non-competetiveness condition. The establishment of suitable financial services to stimulate industrial growth is one of the most important problem in Iran .The main hypothesis of this paper is to test the relation between financial development and financial repression on industrial growth in Iran during 1974-2007 (Iranian calendar 1353-1386). Based on the ARDL and ECM models, the findings show that the financial development has positive and significant effect on industrial production per capita .On this basis, the deepening of financial intermediary and omission of financial constraints can enhance industrial growth in Iran. In other hands, financial repression has caused a negative effect on industrial production which necessitates to take a decisions to improve the competitive conditions in financial markets. In addition, such findings indicate the importance of Macro financial variables in industrial growth rate

کلیدواژه‌ها [English]

  • Financial Development
  • Financial Repression
  • Industrial Growth

منابع

الف- منابع فارسی

1-      احسانی، محمدعلی، «واسطه‌های مالی و رشد اقتصادی در ایران»، انتشارات پژوهشکده پولی و بانکی، 1383.
2-       بانک مرکزی جمهوری اسلامی، گزارش‌های اقتصادی و ترازنامه‌های بانک مرکزی، سال‌های مختلف.
3-       پور رستمی، ناهید، «نقش نهادهای عمومی(قانونی) و مالی در توسعه و رشد اقتصادی» رساله دکتری، دانشگاه تهران، 1387.
4-       ختایی، محمود و رویا سیفی پور، «بازارهای مالی دو بخش و اثر آن بر سرمایه‌گذاری در اقتصاد ایران» فصلنامه پژوهش‌های اقتصادی ایران، 1384، شماره 84.
5-       سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی دفتر اقتصاد کلان آمار سری زمانی آمارهای اقتصادی بازار کار 1353تا 1385.
6-       کمیجانی، اکبر و رویا، سیفی پور، «بررسی اثرات سرکوب مالی بر رشد اقتصادی در ایران» فصلنامه پژوهش‌های اقتصادی تربیت مدرس، 1385.
7-       مؤسسه تحقیقاتی تدبیر اقتصاد، «آسیب شناسی نحوه ارائه اعتبارات بانکی»، 1386.
8-       نادری، مرتضی، توسعه مالی، بحران‌های مالی و رشد اقتصادی (مقایسه تطبیقی و صنعت ایران در یک مطالعه جهانی)، انتشارات پژوهشکده پولی و بانکی، 1386.
9-       نیلی، مسعود و مهدی راستاد، توسعه مالی و رشد اقتصادی (مقایسه کشورهای صادر کننده نفت آسیای شرقی)، برنامه و توسعه، 1382.
10-   نظیفی، فاطمه، «توسعه مالی و رشد اقتصادی در ایران»، فصلنامه پژوهش‌های اقتصادی، سال چهارم، 1383، شماره3.
11-   نوفرستی، محمد، «ریشه واحد و همجمعی در اقتصاد‌سنجی»، مؤسسه خدمات فرهنگی رسا، چاپ اول، 1378.

ب- لاتین

12-    Beck ,T,Levin, King, Loayza, Financial Intermediation and Growth: Causuality and Causes, Journal of Monetary Economic,
13-    Vol.46, 2000,PP.31-773.
14-    Beck,T, Levine, R, Loayza, N, Finance and the Soures of Growth, Journal of Financial Economics, 2000,58,261-300.
15-    Beck ,T & Levine ,R. Industry Growth and Capital Allocation: Does Having a Market-or Bank-base System Matter? Journal of Financial Economics ,64, 2002,147-180.
16-    Chuah,L.H.and Thai,Van-Can, Financial Development and Economic Growht: Evidence from Causility Tests for GCC Conutries, IMF Working paper ,No.XX, 2004.
17-    Christopoulos ,D.K & Tsionas, E.G, Financial Development from Panel Unit oot and Cointegration Tests, Journal of Development  conomics,73, 2004,55-74.
18-    Demirguc-kunt and Ross Levine, Financial Structure and Economic Growgh, The MIT Press, 2001.
19-    Fry,Maxwell,J, Money and Captal or Financial Deepening in Economic Development? Journal of Money,Credit and  anking, 10 (4,Worember), 1978, 464-475.
20-    Goldsmith,R.W, Financial Structure and Development ,Yell University,New Haven Ct, 1969.
21-    H Ao,C, Development of Financial Intermediation and Economic Growth: The Chinese Experience, China Economic Review, 17, 2006, 347-362.
22-    Joln E.Udo Ndebbio, Financial Deepening, Economic Growth and development: Evidence from Selected Sub-Saharan African Countries, AERC Reseach Paper 142-August 2004.
23-    James, B Ang, Warwick, J.Mckibbin, Financial Liberalization ,Financial Sector Development and Growth: Evidence From Malaysia, Journal of DEVELOPMENT Economics.
24-    Levine, R, Loayza, N and T, Beck, Financial Intermediation and Growth: Causality and Causes, J.Mon.Econ.(2000),vol.46,PP.31-77.
25-    Levine, R, and Renelt, David, A Sensitiveity Analysis of Cross-Country Growth Regressions, Amer.Econ.Rev.Sept.1992, 82(4), PP.942-63.
26-    Loayza Norman V.and Romain Ranciere, Financial Development Fragiliti and Growth, Journal of Money, Credit and Banking, (38), 2006, 1051-76.
27-    Levine, R, Bank-Basedor Market-Based Financial Systems: Which is Better?, Journal of Financial Intermediation, 11, 2002, 398-428.
28-    Liu, W, C, H, C, The Role of Financial Development in Economic Growth: The Experiencos of Taiwan, Korea, Tapan.Tournal of Asian Economics, 17, 2006, 667-690.
29-    Lucas, Robert E., JR, On The Mechanics of Economic Development, J.Mon.Econ, July 1988, 22 (1), PP.3-42.
30-    Mackinnon, r, Money and Capital in Economic Development, Washington, DC:brooking Institution, 1973.
31-     Odedokun, M.O, Financial Intermediation and Economic Growth in Developing Countries, Journal of Economic Studies, Vol. 25. No. 3, 1998, 203-224.
32-    Rousseau, P.Wachtel, P, Equity Mankets and Grrowth: Cross-Country Evidence on Timing and Outcomes, 1980-1995.Journal of  Banking  & Financial ,24, 2000,1933-1957
33-    Schumpeter, j.A.(1911),Theory Economic Development,Translatted by Redvers opie,Cambridge,Harvard University Prees, 1934.
34-    Shaw, E, Fianancial Deepeing in Economic Development, New York, Oxford University Press, 1973.
35-    Wurgler, J, Financial Markets and the Allocation of Capital, Journal of Financial Economics ,58, 2000,187-214.
 
 
 
 
 
CAPTCHA Image