نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه تبریز

2 استادیار دانشگاه تبرِیز

3 کارشناس ارشد علوم اقتصادی

چکیده

    تولید، اعم از تولید صنعتی و کشاورزی، بدون وجود شبکه‌های زیربنایی اقتصادی امکان‌پذیر نیست. نیروی برق با توجه به تغییرات پدید آمده در صنایع و تبدیل نیروی محرکه مکانیکی به الکتریکی، پیدایش موتورهای برقی و گسترش ابزارهای ماشینی، نقش بسیار مهمی در توسعه صنعتی کشورها ایفا می‌کند. گسترش مصرف سرانه برق در سطح کشور نیز نشان‌دهنده این است که رشد و توسعة‌ اقتصادی و رفاه اجتماعی در کشور از رشد خوبی برخوردار بوده است.
    رابطه بین مصرف برق و رشد اقتصادی در صورت وجود یا عدم وجود شکست‌های ساختاری و تغییرات رژیمی تغییر کند، لذا توجه به وجود شکست ساختاری و تغییرات رژیمی در بررسی‌های تجربی امری مهم و ضروری بوده و عدم توجه به آن ممکن است به نتایج غیر قابل اتکاء و گمراه کننده‌ای منتهی گردد.
    در این مقاله تلاش شده‌است با استفاده از داده‌های سری ‌زمانی سالانه اقتصاد ایران طی دوره (1384 - 1346) رابطه بین مصرف برق و رشد اقتصادی با تأکید بر شکست ساختاری مورد بررسی قرار گیرد. در این راستا، از آزمون‌های ریشه واحد زیوت - اندریوز برای تعیین تغییرات ساختاری به شکل درونزا و همچنین از آزمون همجمعی‌ گریگوری ‌- هانسن جهت بررسی رابطه بلند مدت بین مصرف برق و رشد اقتصادی با تأکید بر شکست ساختاری استفاده شده است. نتایج بدست آمده از تحقیق نشان می‌دهد که با در نظر گرفتن شکست ساختاری، رابطه بلند مدت مثبت بین مصرف برق و رشد اقتصادی ایران وجود دارد. 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Structural Break: The Electricity Consumption and Economic Growth in Iran

نویسندگان [English]

  • Hossein Asgharpur 1
  • Davood Behbudi 2
  • Mohammad Hasan Qazvinian 3

1 Assistant Professor of Tabriz University

2 Assistant Professor of Tabriz University

3 Master of Economics

چکیده [English]

The electricity power plays an important role in economic activities, industrialization. The improvement in electricity consumption per capita indicates that economic growth, development and social welfare utilized stable growth in economy.
According to new econometrics topics, existence of structural breaks and regime shifts can affect the results of macroeconomics variables relationships and neglect of such factor may lead to an unreliable and misleading findings. Therefore, considering structural breaks and regime shifts in examination of the empirical relationship between electricity consumption and economic growth is a necessity.
In this paper an attempt has been made to study the relationship between electricity consumption and economic growth with an emphasis on structural breaks over the period of 1967 to 2005. To achieve this, Zivot & Andrews unit root test is performed to determine the structural shifts endogenously. Also, Gregory-Hansen co-integration test is carried out to study the long-run relationship between electricity consumption and economic growth with an emphasis on structural breaks. The findings suggest that given the structural break, there is a positive long-run relationship between electricity consumption and economic growth

کلیدواژه‌ها [English]

  • Economic Growth
  • Electricity Consumption
  • Gregory-Hansen Cointegration Test
  • Structural Breaks
  • Zivot – Andrews Unit Root Tests

منابع

الف- فارسی

1-    آرمن، سیدعزیز و زارع، روح ا... ، بررسی رابطة علیت گرنجری بین مصرف انرژی و رشد اقتصادی در ایران طی سال‌های 1381 - 1346، فصلنامة پژوهش‌های اقتصادی ایران، 1384، ش 24.
2-       بهبودی، داود، متفکرآزاد، محمد علی، خلیل­پور، افشین، بررسی رابطه تقاضای نهایی و واسطه‌ای انرژی با رشد اقتصادی در ایران طی دوره (1383 - 1346)، پژوهشنامه علوم انسانی و اجتماعی، دانشگاه مازندران، سال ششم، 1386، ش 22.
3-       خلیل‌پور، افشین، بررسی رابطة مصرف انرژی و رشد اقتصادی در ایران (1383 - 1346)، پایان‌نامه کارشناسی ارشد توسعه اقتصادی و برنامه­ریزی، دانشگاه تبریز، 1385.
4-       صمدی، علی حسین، تأثیر صادرات محصولات کشاورزی و صنعتی بر رشد اقتصادی ایران (1342 - 1376)، مجله اقتصاد کشاورزی و توسعه، سال نهم، 1380، ش 33.
5-       صمدی، علی حسین (1379)، گسترش مالی و رشد اقتصادی: آزمون‌های ریشه واحد و همگرایی در حضور تغییر جهت‌های ساختاری شواهد تجربی از اقتصاد ایران (1338 - 1374)، مجله برنامه و بودجه، 1379، ش 58 و59.
6-      صمدی، علی حسین، حقیقت، علی و امین‌زاده، کاظم، تورم، بهره‌وری و شکست ساختاری؛ شواهد تجربی از اقتصاد ایران(1338 - 1380)، فصلنامه پژوهش‌های اقتصادی ایران، سال هشتم، 1384، ش 27.
7-      نوفرستی، محمد، ریشه واحد و همجمعی در اقتصادسنجی، تهران، انتشارات موسسة رسا، چاپ اول، 1378.
8-       وزارت نیرو، معاونت انرژی، ترازنامة انرژی سال 1384.

ب- لاتین

9-       Altinay, G. and Karagol, E, Structural break, unit root, and the causality between energy consumption and GDP in Turkey, Energy Economics, 2004, No.26, PP.985-994.
10-  Altinay, G. and Karagol, E, Electricity consumption and economic growth: Evidence from Turkey, Energy Economics, 2005, No.27, PP.849-856.
11-    Chen, Sheng-Tung & Kuo, Hsiao-I & Chen, Chi-Chung, The relationship between GDP and electricity consumption in 10 Asian countries, Energy Policy, 2007, No 35, PP. 2611-2621.
12-    Douglas, R.B, On the Macroeconomic Effects of Energy. Resource and energy. Vol.13, 1991, No.2, P.148.
13-    Ghosh, Sajal, Electricity consumption and economic growth in India, Energyeconomics, 2006, No 30, PP. 125-129.
14-    Gregory, A. and Hansen, B, Residual-based tests for co integration in models with regime shifts, Journal of Econometrics 70, 1996, 99-126.
15-    Hansen, B.E, Tests for parameter instability in regressions with I (1) processes. Journal of Business and Economic Statistics10, 1992, 321-336.
16-    Hayashi, Fumio, Econometrics, Princeton: PrincetonUniv. Press, 2000.
17-    Hoonu, Seung, Energy consumption and economic growth evidence from Korea, Energy Policy, 2005, No 33, PP. 1627-1632.
18-    Johansen, S., Juselius, K, Some structural hypotheses in a multivariate co integration analysis of purchasing power parity and uncovered interest parity for the UK, Journal of Econometrics 53, 1992, pp 211-244.
19-    Lee, Ch. And Chang Ch, Structural Breaks, Energy Consumption and Economic Growth Revisited: Evidence from Taiwan, Energy Economics, 2005,No.27, 857-872.
20-    Mozumder, Pallab & Marathe, Achla, Causality relationship between electricity consumption and GDP in Bangladesh, Energy Policy, 2007, 395-402. 
21-    Narayan, Paresh Kumar & Singh, Baljeet, The electricity consumption and GDP nexus for the Fiji Island, Energy economics, 2006, Volume 29, Issue 6, Pages 1141-1150.
22-    Perron, P, Further evidence on breaking trend functions in macroeconomic variables, Journal of Econometrics 80, 1997, 355-385.
23-    Perron, P, The great crash, the oil price shock, and the unit root hypothesis. Econometrica 57, 1989, 1361-1401.
24-    Phillips, P., Perron, P, Testing for a unit root in time series regression, Biometric 75, 1988, 335-346.
25-    Squalli, Jan, Electricity consumption and economic growth: Bounds and causality analyses of OPEC members, Energy economics, 2006.
26-    Wolde-Rufael, Y, Energy Demand and Economic Growth: The African Experience, Journal of policy Modeling, 2005, No.27, 891-903.
27-    Yoo, S.H, Causal between electricity consumption and economic growth in Asean countries, Energy Policy, 2006, 3573-3582
28-    Yuan, Jiahai & Zhao,Changhong & Zhao, Shunkun Yu & Hu Zhaoguang, Electricity consumption and economic growth in China: Cointegration and co- feature analysis, Energy economics, 2007, Volume 29, Issue 6, 1179-1191
29-    Zivot, E., Andrews, D, Further evidence on the great crash, the oil price shock, and the unit root hypothesis, Journal of Business and Economic Statistics 10, 1992, 936-954.
 

پیوست:

جدول(6): نتایج آزمون همجمعی جوهانسن - جوسیلیوس

   
Model
r=1
r=0
r=1
r=0
 
71/1
07/8
50/6
84/16
86/17
75/15
71/1
07/8
50/6
13/15
88/14
98/12
(LRGDP , LELECT)
مقادیر بحرانی 5%
مقادیر بحرانی 10%

جدول (7): نتایج پیش آزمون گریگوری - هانسن برای متغیرهای LRGDP و LELECT

ADF(C/S)
ADF(C/T)
ADF( C )
سال
025/2-
111/3-
418/2-
1354
073/2-
986/2-
182/2-
1355
085/2-
442/3-
817/2-
1356
088/2-
262/3-
273/2-
1357
646/2-
953/2-
581/2-
1358
269/2-
379/2-
283/2-
1359
633/3-
248/2-
017/4-
1360
849/3-
757/2-
091/3-
1361
994/3-
765/2-
793/2-
1362
695/4-
401/1-
224/1-
1363
222/6-
472/2-
480/1-
1364
424/5-
880/2-
097/2-
1365
379/4-
784/2-
045/2-
1366
380/4-
955/2-
219/2-
1367
381/4-
184/3-
470/2-
1368
055/5-
581/3-
067/2-
1369
531/5-
480/2-
885/3-
1370
156/4-
097/3-
876/3-
1371
742/3-
161/3-
653/3-
1372
178/3-
170/2-
208/3-
1373
929/2-
902/1-
822/2-
1374
878/2-
414/2-
606/2-
1375
731/2-
514/2-
376/2-
1376
---
006/3-
631/2-
1377

مقادیر بحرانی مربوط به آزمون همجمعی گریگوری - هانسن

 
 
 
CAPTCHA Image