نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشاردانشگاه تربیت مدرس - پژوهشکده اقتصاد

2 کارشناس ارشد پژوهشکده اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس

3 دانشجوی دکتری دانشگاه تربیت مدرس

چکیده

تشخیص اثرات شوک‌های مالی مثبت و منفی بر متغیرهای اقتصاد کلان از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. در این مطالعه اثرات شوک‌های مالی ناشی از افزایش کل مخارج واقعی و درآمدهای مالیاتی دولت بر مصرف واقعی بخش خصوصی در ایران، با استفاده از تکنیک خود توضیح برداری با وقفه‌های گسترده[1](ARDL) مورد بررسی قرار گرفته است و از داده‌های سری زمانی سال‌های 1350 تا 1385 برای تخمین مدل استفاده شده است. بعد از برآورد مدل‌های تحقیق مشخص شد که بین شوک‌های مالی ناشی از افزایش مخارج و درآمدهای مالیاتی دولت در دوران رکود و رونق اقتصادی، با مصرف واقعی بخش خصوصی روابط کوتاه مدت و بلند مدت وجود دارد. نتایج حاصل از این تخمین‌ها نشان می‌دهند که، شوک‌های مالی مثبت (از مسیرافزایش مخارج دولت) در دوران رکود و رونق اقتصادی بر مصرف واقعی بخش خصوصی تأثیر مثبت دارند، در حالی که شوک‌های مالی منفی (از مسیر افزایش درآمدهای مالیاتی دولت) اثرات متضادی بر مصرف واقعی بخش خصوصی در دوره‌های مختلف اقتصادی دارند.[1]. Auto Regressive Distributed Lag Method

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Study of the Effect of Fiscal Policies Shocks on Real Consumption of Private Sector in Iran

نویسندگان [English]

  • Lotf Ali Agheli 1
  • Mahdieh Rezagholizadeh 2
  • Majid aghaei 3

1 Associate Professor of Tarbiat Modares University - Research Institute of Economics

2 Master of Economics Research Institute, Tarbiat Modares University

3 PhD student of Tarbiat Modares University

چکیده [English]

The identification of the effects of fiscal policies chocks on macroeconomic variables is of special importance. In this paper, the effects of fiscal policies arising from increased real expenditure and government tax incomes, on real consumption of private sector in Iran has been studied using auto-regressive distributed lags (ARDL)  and applying 1971-2006 time series data for estimating  the model. The estimated results show short-run and long-run relationships among fiscal policies and real consumption of private sector in economic recession & boom periods. On the other hand, positive fiscal shocks of government expenditure affect positively real consumption of private sector in both recession and boom period.
However negative fiscal shocks resulting from increased government tax incomes have opposite impact on real consumption of private sector in different economic positions.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Real Consumption of Private Sector
  • Negative & Positive Fiscal Shocks
  • Economic Recession & Boom
  • Auto-Regressive Distributed Lags Model (ARDL)

منابع

الف- فارسی

1-       اصغر پور، حسین، «اثرات نامتقارن شوک‌های پولی بر تولید و قیمت در ایران»، رساله دوره دکتری علوم اقتصادی، دانشگاه تربیت مدرس، 1384.
2-       برانسون ویلیام اچ، تئوری و سیاست‌های اقتصاد کلان، ترجمه عباس شاکری، تهران، نشر نی، 1378.
3-       پریوش، غلام‌حسین و بخشوده، محمد، «اثرات سیاست‌های پولی بر رفتار مصرفی خانوارهای روستایی ایران»، پژوهش‌های اقتصادی ایران، تابستان 1386، ش31.
4-               تشکینی، احمد، اقتصاد‌سنجی کاربردی به کمک Microfit، تهران، موسسه فرهنگی هنری دیباگران تهران، چاپ اول، 1384.
5-       حسین اختر، چودری انیس، سیاست‌های پولی و مالی در کشورهای در حال توسعه، ترجمه محمد آسیایی و مسعود بابا خانی، تهران، پژوهشکده امور اقتصادی، 1382.
6-       دانش جعفری، داوود، «تعیین دوران‌های اقتصادی با استفاده از رهیافت خود رگرسیون برداری»، رساله دکتری اقتصاد، دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی، 1380.
7-       رضایی، ابراهیم، «بررسی اثرات سیاست‌های مالی بر مصرف و اشتغال با استفاده از VAR» به راهنمایی ؛ تقوی، مهدی، دانشگاه علامه طباطبایی، 1381.
8-       زایر، آیت و غلامی، الهام، «بررسی آثار سیاست‌های مالی بر متغیرهای کلان اقتصادی در ایران با استفاده از الگوی VAR»، مالیات و توسعه، 1386.
9-       صمدی سعید، جلائی عبدالمجید، «تحلیل ادوار تجاری در اقتصاد ایران»، مجله تحقیقات اقتصادی، پائیز 1383، ش 66.
10-    گجراتی، دامودار، مبانی اقتصاد‌سنجی، ترجمه حمید ابریشمی، انتشارات دانشگاه تهران، 1378.
11-    گزارش اقتصادی و تراز‌نامه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، سنوات مختلف .
12-    موید، مهدی،«بررسی اثر سیاست‌های پولی و مالی روی مصرف خصوصی در ایران (1373 - 1338): اثر جایگزینی و برابری ریکاردویی»، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه مازندران، 1375.
13-     مهرآرا محسن، «تعامل میان بخش پولی و حقیقی در اقتصاد ایران»، تهران، مجله تحقیقات اقتصادی، 1377، ش 53.
14-    نوفرستی، محمد، ریشه واحد و همجمعی در اقتصاد‌سنجی، موسسه خدمات فرهنگی رسا، چاپ اول، تهران، 1378.
15-    یوسفی، داوود، بررسی و برآورد تابع تقاضای واردات کل ایران به وسیله تکنیک همگرایی، پایان‌نامه دوره کارشناسی ارشد، دانشکده علوم اقتصادی و سیاسی، 1379.

ب- لاتین

16-    Ando, A.modiglani, F, "The life cycle hypothesis of saving: aggregate implications and tests", American Economic Review, 1963.
17-    Berben, Robert-Paul and Brosens, Teunis,"The impact of government debt on private consumption in OECD countries", ECONOMICS LETTERS 94 (2): 220-225 FEB 2007.
18-     Bouakez, Hafedh and Rebei, Nooman," Why does private consumption rise after a government spending shock?", CANADIAN JOURNAL OF ECONOMICS-REVUE CANADIENNE D ECONOMIQUE 40 (3): 954-979 AUG 2007.
19-     Burnside C, Eichenbaum M, Fisher JDM ,"Fiscal shocks and their consequences", JOURNAL OF ECONOMIC THEORY 115 (1): 89-117, MAR 2004.
20-          Corbo, V. and Schmidt – Hebble , K, "Public Policies and saving in developing Countries", Journal of Development Economics, Vol .36, PP. 89-115,North – Hlland, 1991.
21-    Cover, J.P,"Asymmetric Effects of Positive and Negative Money - Supply Shocks", The Quarterly Journal of Economics, 107(4): 1261-82 NOV 1992.
22-    de Castro . F ,"The macroeconomic effects of fiscal policy in Spain", APPLIED ECONOMICS 38 (8): 913-924 MAY 10 2006.
23-    Dusenberry J.S., Income, saving and Theory of consumer behavior, Cambridge: Harvard university press, 1949.
24-    Fiorito R, Kollintzas T ,"Public goods, merit goods, and the relation between private and government consumption", EUROPEAN ECONOMIC REVIEW 48 (6): 1367-1398 DEC 2004.
25-    Friedman M., A Theory of the consumption function (princeton, n.j: prinston univercity press ,1957) chapters1-3.
26-    Garcia A, Ramajo J ,"Fiscal policy and private consumption behavior: The Spanish case", EMPIRICAL ECONOMICS 30 (1): 115-135 MAY 2005.
27-    Giavazzi,Francesco & Jappelli, Tulli & Pagano , Marco "Searching for Non – Linear Effects of Fiscal Policy: Evidence From Industrial & Developing Countries." European Economic Review 44, 2000, PP 1259-1289.
28-    Green, W . H,"Econometric Analysis",5th  Edition, Macmillan, 2004.
29-    Hall, R.E.., "stochastic Implication of the cycle permanent Income Hypothesis: Theory and Evidence", Journal of political Economy, December,1978.
30-    Hodrick, Robert J. & Edward C. Prescott, "Postwar U.S. Business Cycle: An Empirical investigation", journal of Money, Credit and Banking , Vol. 29, February, 1998.
31-    Keynes,j.M, "The General Theory of Employment, Interest and Money", New York: Harcourt, Brance and company, 1936.
32-    Linnemann L, Schabert A, "Can fiscal spending stimulate private consumption?", ECONOMICS LETTERS 82 (2): 173-179 FEB 2004.
33-    Marrero GA, Novales A, "Growth and welfare: Distorting versus non-distorting taxes", JOURNAL OF MACROECONOMICS 27 (3): 403-433 SEP 2005.
34-    Marshall, Alfred. Principles of Economics. 8th edition, Macmillan and Co., Ltd. 1920. (First edition published 1890.)
35-    Okubo M, "Inter-temporal substitution between private and government consumption: the case of Japan", ECONOMICS LETTERS 79 (1): 75-81 APR 2003.
36-    Palgrave, The new Palgrave: A Dictionary of Economics, the Macmillan press limited, 1987.
37-    Pesaran, H.M. and B. Pesaran, Working With Microfit 4.0:an introduction to econometrics, Oxford University Press, Oxford, 1997.
38-    Pesaran, M.H. , and Y. shin, An Autoregressive Distributed Lag Modeling Approach to Co-integration Analysis,Cambridge University Press, 1998.
39-    Pozzi, "Government Debt, Imperfect information and Fiscal policy Effects on policy Effects on private Consumption, Evidence From two High Debt Countries",chant university working Paper, 2001.
40-    Rosella, Levaggi, "Dose Government expenditure Crowded out Private Consumption in Italy", International Review of Applied Economics, 1999, Vol 13,pp 241-51.
41-    Siddiki, J. U. (2000), "Demand for money in Bangladesh: A co-integration analysis", Applied Economics, 32:1997-1984.
42-    Tridmas, Gorge, "A note on The Effects of Government Expenditures on private consumption", public Finance, 1999, vol47, pp153-161.
43-    Van Aarle B, Garretsen H, "Keynesian, non-Keynesian or no effects of fiscal policy changes? The EMU case", JOURNAL OF MACROECONOMICS 25 (2): 213-240 JUN 2003.
44-    West, A. C. "Economic Recession: Recession Definition and Causes of Economic Recession. 20 Oct, 2008. www.EzineArticles.com
 
 
CAPTCHA Image