نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران

2 استادیار دانشکده اقتصاد و مدیریت دانشگاه ارومیه

چکیده

در اواخر دهه1990 و اوایل قرن بیستم با تغییرات زیاد قیمت برخی از دارایی‌ها مانند قیمت مسکن و سهام در بیشتر کشورها، توجه زیادی به نقش قیمت دارایی‌ها در مکانیسم انتقال پولی (انتقال سیاست‌ها و شوک‌های پولی) معطوف شده است. با نگاهی به سال‌های بعد از انقلاب و به ویژه دوران بعد از جنگ در ایران می‌توان مشاهده کرد که قیمت بعضی از دارایی‌ها مانند قیمت مسکن، نرخ ارز، قیمت سهام و قیمت سکه طلا، تغییرات زیادی داشته است. در این مقاله با استفاده از مدل SVAR 10 و 9 متغیره، نقش قیمت سهام، قیمت مسکن، قیمت سکه طلا و نرخ ارز در مکانیسم انتقال پولی ایران مورد بررسی قرار گرفته است.
نتایج بدست آمده از مدل SVAR انتخاب شده نشان می‌دهد که شوک سیاست پولی انبساطی از طریق شوک نقدینگی اثر معنی‌دار و پایداری بر قیمت سهام و قیمت مسکن و نرخ ارز دارد. اما تغییرات قیمت سکه طلا بیشتر از تغییرات ارزش دلار (قیمت جهانی طلا به دلار) تأثیرمی‌پذیرد. قیمت سهام کمترین نقش را در توضیح نوسانات تولید به خود اختصاص می‌دهد. قیمت سایر دارایی‌ها (قیمت مسکن، قیمت سکه طلا و نرخ ارز) حدود 20 درصد تغییرات تولید ناخالص داخلی را توضیح می‌دهد. لذا قیمت این دارایی‌ها، واسطه مهم انتقال شوک‌های پولی به نوسانات تولید ناخالص داخلی می‌باشد و از لحاظ اهمیت در انتقال سیاست‌های پولی به تولید ناخالص داخلی، نرخ ارز دارای بیشترین نقش و قیمت مسکن، قیمت سکه طلا به ترتیب دارای نقش کمتری می‌باشد. همچنین مشخص شد که سال‌های پولی منبع مهم تغییرات تولید ناخالص داخلی می‌باشد. لذا با تثبیت این متغیرها می‌توان نوسانات تولید ناخالص داخلی را نیز تا اندازه زیادی تثبیت کرد.
با افزودن قیمت دارایی‌ها به مدل، اثر سال‌های سیاست پولی از طریق شوک نقدینگی بر نوسانات تولید به طور معنی‌داری تشدید نمی‌شود. لذا این امر هیچ تأییدی در جهت وجود کانال شتاب‌دهنده مالی دیدگاه اعتبار در ایران ارائه نمی‌دهد. همچنین بدون وجود قیمت دارایی‌ها در مدل، آثار شوک نقدینگی حقیقی بر میزان تورم کمتر برآورد می‌شود. بنابراین در سیاست‌های کنترل تورم، برای برآورد صحیح تورم باید قیمت دارایی‌ها نیز در مدل لحاظ شود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Role of Assets Prices in Monetary Transmission Mechanism of Iran

نویسندگان [English]

  • Asadollah Farzinvash 1
  • S. Jamaledin M. Zonouzi 2

1 Associate Professor, Faculty of Economics, University of Tehran

2 Assistant Professor, Faculty of Economics and Management, Urmia University

چکیده [English]

The purpose of this paper is to analyze the importance of assets prices in monetary transmission mechanism of Iran. This analysis is based on the Structural VAR class of models, which allow assessing the importance of assets prices by comparing the SVAR models (with asset prices and without asset prices). In fact the difference of these two SVAR models (7 & 10 Variables), shows the importance of assets prices in monetary transmission mechanism of Iran. Assets prices include housing prices, stock prices, exchange rates (1$=? Rials) and gold (coin) prices in period of 1989/Q2-2007/Q1.
According the results, by adding assets prices (housing prices, stock prices, and gold prices) to the SVAR model, the effect of monetary policy shocks (liquidity shock) on output (GNP) fluctuations does not change significantly. Therefore, this work does not find any evidence on importance of the balance sheet channel (of credit view) in monetary transmission mechanism of Iran.
The results show that the expansionary monetary policy (real liquidity) shocks has a significant effect on stock prices, housing prices and exchange rates. The gold prices are more affected by dollar prices fluctuations. Housing prices, gold prices, and exchange rates explain 20 percent of output fluctuations, but stock prices do not explain output fluctuations significantly. Therefore, exchange rate, housing prices, and gold prices have important role in transferring monetary shocks to output fluctuations respectively.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Monetary Transmission
  • Asset Prices
  • Structural VAR Approach
  • Stock Prices
  • Housing Prices
  • Gold Prices
  • Exchange Rate

منابع

1-       جعفری صمیمی، احمد، علمی، زهرا و هادی‌زاده، آرش، «عوامل مؤثر بر تعیین رفتار شاخص قیمت مسکن در ایران»، فصلنامه پژوهش‌های اقتصادی، پاییز1386، ش ۳۲.
2-       سرفراز، لیلا و افسر، امید، «بررسی عوامل مؤثر بر قیمت طلا و ارائه مدل پیش‌بینی بر مبنای شبکه‌های عصبی فازی»، فصلنامه پژوهش‌های اقتصادی، تابستان 1384، ش 16.
3-       شجری، هوشنگ، طیبی، سیدکمیل و جلائی، عبدالمجید، «عبور نرخ ارز و رابطه آن با سیاست‌های پولی و درجه باز بودن اقتصاد در ایران به روش سیستم‌های فازی عصبی»، فصلنامه پژوهش‌های اقتصادی، بهار1385، ش 26.
4-       کریم‌زاده، مصطفی، «بررسی رابطه بلند مدت قیمت سهام بورس با متغیرهای کلان پولی با استفاده از روش همجمعی در اقتصاد ایران»، فصلنامه پژوهش‌های اقتصادی ایران، بهار 1385، ش 26.
5-       کشاورز حداد، غلامرضا و مهدوی، امید، «آیا بازار سهام در ایران کانالی برای گذر سیاست پولی است؟» مجله تحقیقات اقتصادی، شماره71، زمستان 1384،ش 71.
6-       کمیجانی، اکبر و ابراهیمی، محسن، «هدفگذاری نرخ ارز و ثبات اقتصادی: مورد ایران»، مجله تحقیقات اقتصادی، بهار و تابستان 1379، ش 56.
7-       نوفرستی، محمد، «بررسی تأثیر سیاست‌های پولی و ارزی بر اقتصاد ایران در چارچوب یک الگوی اقتصادسنجی کلان پویا»، مجله تحقیقات اقتصادی، شماره70، پاییز 1384، ش 70.
8-       Alchian, A., and Klein, B, “On a correct measure of  inflation”, Journal of Money, Credit and Banking 5, (1973) 176-191.
9-       Bean, Charles, “Asset prices, financial imbalances and monetary policy: are inflation targets enough?”, in Asset Prices and Monetary Policy, Edited by Anthony Richards and Tim Robinson, Reserve Bank of Australia, 2003, pp. 48-76.
10-          Bernanke, Ben S. and Gertler, Mark, “Inside the Black Box: The credit channel of monetary policy transmission” , Journal of Economic Perspective , Fall 1995, Vol. 9, P. 27-48.
11-          Bernanke, Ben S. and Gertler, Mark, “Monetary policy and asset volatility”, Federal Reserve Bank of Kansas City Economic Review, Fourth Quarter 1999, 84(4), pp.17-52.
12-          Bernanke, Ben S.and Gertler, Mark, “Should Central Banks respond to movement in Asset prices?” The American Economic Review, Vol.91, No.2, (May 2001) 253-257.
13-    Bernanke, B., Gertler, M. and Gilchrist, S.,”The financial accelerator in a quantitative business cycle framework”, In: Taylor, J., Woodford M. (Eds), Handbook of Macroeconomics, Vol. 1., 2000, pp.1341-1393., 1999.
14-     Bryan, Michael F. and Cecchetti, Stephen G., and Sullivan, Roisin O, 1995, “Asset prices in the measurement of inflation” , NBER Working Paper w8700, Jan2002, 38p.
15-    Carlstrom, Charles T. and Fuerst, Timothy S., “Asset prices, nominal rigidities, and monetary policy”, Review of Economic Dynamics 10 (2007) 256-275.
16-          Ceccheti, Stephen G., “Distinguishing theories of the monetary transmission mechanism”, Federal Reserve Bank of St. Louis Review, May/June 1995, Vol. 77, P. 83-97.
17-    Clarida R. and M. Gertler, 1997, “How the Bundesbank conducts monetary policy”, in: Romer, C. and D. Romer (eds), Reducing inflation, University of Chicago Press, Chicago, 1997.
18-    Elbourne, Adam, “The UK housing market and the monetary policy transmission mechanism: an SVAR approach”, Journal of Housing Economics, Volume17, Issue 1, March 2008, Pages 65-87
19-    Gilchrist, Simon and Leahy, John V,“Monetary policy and asset prices”, Journal of Monetary Economics 49 (2002) 75-97.
20-    Goodhart, C., and Hufmann, B, “Do asset prices help predict consumer price inflation”, London School of Economics, 2000, working paper.
21-    Goodhart, Charles, and Hofmann, Boris, “Asset prices and the conduct of monetary policy”, London School of Economics, working paper, 2001.
22-          Gottschalk, Jan,“An Introduction into the SVAR methodology: identification, interpretation and limitations of SVAR models”, Kiel Working Paper No. 1072, 2001.
23-    Kwon, Eunkyung, “Monetary policy, land prices, and collateral effects on economic fluctuations: evidence from Japan” , Journal of The Japanese and International Economics 12, (1998) 175-203.14)
24-    Lansing, Kevin J, “Should the Fed react to the stock market?” FRBSF Economic Letter, Number 2003-34, November14, 2003.
25-    Mishkin, Fredric S., “Symposium on the  monetary transmission”, The Journal of Economic Perspective, Vol. 9, No. 4, (Autumn, 1995), 3-10
26-    Mishkin, Fredric S., “The Channels of monetary transmission: lessons for monetary policy”, NBER Working Paper 5464, Feb 1996, 27p. .
27-    Mishkin, Fredric S., “The transmission mechanism and the role of asset prices in monetary policy”, NBER Working Paper 8617, Dec 2001, 21p.
28-     Pally, Thomas I., “The stock market and investment: another look at the micro-foundation of q theory”, Cambridge Journal of Economics, 25, 2001, 657-667.
29-    Schwartz, Anna, “Asset price inflation and monetary policy”, Atlantic Economic Journal, Mar 2003, Vol. 31, Issue 1,pp.1-14.
30-    Sterken Elmer (2003), “Monetary transmission, asset prices, and the business cycle indicator in Germany”, University of Groningen, 2003.
 
 
CAPTCHA Image