نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات تهران

2 استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان

چکیده

یکی ازجنبه‌های اساسی مدیریت ذخائر ارزی بانک‌های مرکزی، تعیین ترکیب ارزی ذخائر است. از شاخص‌های مهم مورد نیاز جهت تعیین ترکیب ارزی بهینة ذخائر، نرخ بازدهی واقعی مورد انتظار ارزهای گوناگون است. در مقاله حاضر، این شاخص معرفی و نرخ بازدهی واقعی پس از وقوع پنج ارز مهم (شامل دلار آمریکا، یورو، پوند، ین و فرانک سوئیس) در ایران از ژانویه سال 1999 (از زمان ورود یورو به عرصه ارزهای جهان) محاسبه شده است. بدین منظور، شاخص جدیدی از قیمت واردات پیشنهاد و مقادیر آن محاسبه گردیده و در محاسبة نرخ‌های بازدهی بکار گرفته شده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Real Rate of Return on Reserves Currencies in Iranian Economy

نویسندگان [English]

  • Mohammad Mahdi Mojarad 1
  • Saeed Daei Karimzadeh 2

1 Faculty member of Islamic Azad University, Tehran Research Sciences Branch

2 Assistant Professor of Islamic Azad University, Khorasgan Branch

چکیده [English]

     One of the key aspects of foreign reserves management in central banks is to determine the currency composition of foreign exchange reserves. One of the  important indexes required for determining the optimal currency composition of reserves is the expected real rate of return on currencies. In this study, the ex post real rate of return in Iran on five important currencies -US dollar, euro, pound, yen and Swiss franc- was computed since the advent of euro (1st January 1999). To this end, proper import price index was suggested, computed and applied in calculating the rate of returns.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Reserve Currency
  • Ex Post Real Rate of Return
  • Import price Index
  • Central Bank
  • Optimal Currency Composition of Reserves

منابع

الف- فارسی

1-       بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران. «وضعیت اعتبارات اسنادی به تفکیک ارز»، منتشر نشده.
2-       بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران. «متوسط نرخ فروش ماهیانة دلار در بازار آزاد شهر تهران»، ادارة آمار وبررسی‌های اقتصادی، منتشر نشده.
3-       . دائی کریم زاده، سعید، «مبانی نظری بهینه‌سازی ذخائر ارزی بانک‌های مرکزی و پیشنهاد ترکیب ارزی بهینة ذخائر در ایران»، پایان‌نامة دکتری، تهران، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، 1385.

ب- لاتین

4-       Click, Reid W, "On the Composition of Asian Central Bank Reserves: Will the Euro Replace the Dollar?", Journal of Asian Economics, 2006,. 17, PP. 417–426.
5-       Dooly, M, Lisondo J. and Mathieson D, "The Currency Composition of Foreign Exchange Rserves", IMF Staff Papers, 1989, 36(2), pp. 385–434.
6-       Eichengreen, B , Mathieson D ,"The Currency Composition of Foreign Exchang Reserves: Retrospect and Prospect", IMF Working Paper, 2000, pp. 1-34.
7-       IMF, Annual Report, Washington, DC, 2006.
8-       IMF, IFS (International Financial Statistics), CD ROM, September 2008.
9-       Institute of Economic studies, "Introduction 1" http: //www. ioes. hi. is, 2000, pp. 1-27.
10-    Papaioannou, E. , Portes, R. , and Siourounis, G ,"Optimal Currency Shares in International Reserves: The Impact of the Euro and the Prospects for the Dollar", J. Japanese Int. Economies, 2006, 20 (4), pp. 508–547.
11-    Pollard, P. "The Creation of the Euro and the Role of the Dollar in International Markets", The Federal Reserve Bank of ST. louis, 2001, pp. 17-36 sep. /oct.
12-    Ramaswamy, S. "Reserve Currency Allocation: an Alternative Methoelogy", BIS Working Papers, no72, pp. 1-19, August, 1999.
13-    Rikkonen, K , "The Optimal Currency Distribution of a Central Bank's Foreign Exchange Reserve", Bank of Finland Discussion Paper, no. 28/89, 1989.
14-    http: //www. amar. sci. org. ir
CAPTCHA Image