نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران

2 کارشناس ارشد اقتصاد دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران

چکیده

در ایران، بخش قابل توجهی از مشارکت بازارهای مالی در رشد اقتصادی کشور، از طریق بانک‌ها و سایر مؤسسات مالی رسمی و غیر رسمی و به طور کلی بازار پول صورت می‌گیرد.
بر اساس مباحث نظری، نظام مالی از جمله بازار پول با ویژگی‌های پنج‌گانه: مشارکت و تسهیل ریسک، تخصیص منابع، کنترل و نظارت بر مدیران، تجهیز پس انداز و تسهیل مبادله، بر رشد اقتصادی تأثیر می‌گذارد.
با توجه به اهمیت نقش بازار پول در رشد اقتصادی، در پژوهش حاضر به بررسی مقایسه‌ای رابطه بازار پول با رشد اقتصادی در دو گروه از کشورهای عضو ECO و OECD، با توسل به ضرایب همبستگی همزمان و همچنین بررسی نقش بازار پول در رشد اقتصادی ایران با استفاده از تحلیل رگرسیونی پرداخته شده و به طور مشخص فرضیه‌های اصلی تحقیق، یعنی رابطه مثبت میان توسعه واسطه‌های مالی با رشد اقتصادی و اثرگذاری بازار پول بر رشد اقتصادی در ایران از کانال کارایی سرمایه‌گذاری، مورد آزمون قرار گرفته است. این بررسی نشان می‌دهد که بازار پول به عنوان واسطه‌مالی، تأثیر مثبتی بر رشد اقتصادی، طی سال‌های مورد مطالعه داشته است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Money Market Development and Economic Growth

نویسندگان [English]

  • Ali Taiebnia 1
  • Reyhane Safaee 2

1 Assistant Professor, Faculty of Economics, University of Tehran

2 Master of Economics, Faculty of Economics, University of Tehran

چکیده [English]

Economic growth and improvement has always been every nation’s desires and goals. In the developing countries, such desires are even stronger since they feel a considerable difference between themselves and developed countries, exist.
Developing countries however, instead of following the ways that caused accomplishments in the world, tried to find a shortcut to get to their goals with respect to some important well-known theories in advanced countries. As such, this question arises that, which theory to follow in order to get to our goal in a shortest possible period?
Survey results show that improvements of financial institution can provide capital and lead to manufacturing activities and economic growth. Indicators are set to evaluate the growth of financial institutions activities. Based on those indicators developed countries and developing countries can be compared in terms of financial market progress with respect to their economic growth. Results also show that, in Iran like some other developing countries, financial markets have not met the required growth yet, therefore growth of such markets are advisable in order to achieve economic growth target.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Economic Growth
  • Investment Efficiency
  • Money Market Development
  • Financial Institutions

منابع

الف- فارسی

1-       آمارنامه اقتصادی بانک مرکزی طی سال‌های 1383-1353.
2-       احسانی، محمد علی، واسطه‌های مالی و رشد اقتصادی در ایران، تهران: پژوهشکده پولی و بانکی، 1383.
3-       بازمحمدی، حسین، اصلاح ساختار نظام بانکی در راستای ساماندهی بازارهای مالی رسمی در جمهوری اسلامی ایران، تهران: پژوهشکده پولی و بانکی، 1382.
4-       بازمحمدی، حسین(1378)، «ساز و کار عرضه پول در اقتصاد ایران»، گزارش پژوهشی بانک مرکزی، اداره بررسی‌های اقتصادی، 1378،شماره 12.
5-       برانسون، ویلیام ، تئوری و سیاست‌های کلان اقتصادی، عباس شاکری، تهران: نشر نی، 1376.
6-       تاری، فتح ا... و محمد حسین نگهبان، «نقش مؤسسات پولی و مالی در رشد اقتصادی»، مجموعه مقالات سیزدهمین کنفرانس سیاست‌های پولی و ارزی، تهران: پژوهشکده پولی و بانکی1382.
7-       تقوی, مهدی، نهادهای پولی و مالی بین المللی، تهران، پژوهشکده امور اقتصادی1382.
8-       چهاردهمین کنفرانس سالانه سیاست‌های پولی و ارزی، «چالش‌ها و الزامات فراروی بازار پول و سرمایه در اقتصاد ایران»، تهران، پژوهشکده پولی و بانکی، 1383.
9-       شادمان ولوی، محمد، «توسعه مالی و رشد اقتصادی خاص کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا»، مجموعه مقالات سیزدهمین کنفرانس سیاست‌های پولی و ارزی، تهران، پژوهشکده پولی و بانکی، 1382.
10-   کازرونی، سید علیرضا، «توسعه مالی و رشد اقتصادی، شواهد عینی»، مجموعه مقالات هشتمین سمینار پولی و بانکی، تهران، پژوهشکده پولی و بانکی، 1377.
11-   کرمی قهی، ولی ا... ، «جایگاه و نقش بخش مالی در اقتصاد ایران»، تازه‌های اقتصاد، 1377،شماره 57.
12-   کشاورز حداد, غلامرضا، «اهمیت بخش خدمات مالی در اقتصاد کشور»، فصلنامه پژوهش‌های اقتصادی ایران، مرکزتحقیقات اقتصاد ایران، دانشکده اقتصادعلامه طباطبایی،1386، شماره21.
13-   نیلی,مسعود و مهدی راستاد، «توسعه مالی و رشد اقتصادی: مقایسه میان کشورهای صادرکننده نفت و آسیای شرقی»، مجموعه مقالات سیزدهمین کنفرانس سیاست‌های پولی و ارزی، تهران، پژوهشکده پولی و بانکی، 1382.

ب- لاتین

14-    Aghion, P. and P. Howitt; A Model of Growth Through Creative Destruction, Econometrica, 1992, 60: 51- 323.
15-    Arrow, K. J.; The Economic Implications of Learning by Doing, Review of Economic Studies, 1962, 29: 73- 155.
16-    Barro, R. J.; "Government Spending in a Simple Model of Endogenous Growth", Journal of Political Economy, University of Chicago Press, 1990, Vol 98(5), Pages 26-103.
17-    Diamond, D. W.; Financial Intermediation and Delegated Monitoring, Rev. Econ. Stud., July, 1984, No. 51(3), PP. 393-414.
18-    Goldsmith, R. W.; Financial Structure and Development, New haven,CT: yaleU. press, 1969.
19-    _____ , G. and E. Helpman; "Product Development And International Trad", Journal Of Political Economy, 1989, 97: 1261-1283.
20-    Gung, W.; "Financial Develppment and Economic Growth: International Evidence," Econ, Devel. Cult. Change, 1986, 34(2), pp. 46-333.
21-    Haber, S. H.; "Industrial Concerntration and the Capital Market: A Comparative Study Of Brazil, Mexico, and United State", J. Econ. Itist, 1991, 51(3),80-559.
22-    Judd, K. L.; On the Performance of Patents,Econometrica, 1985, 53, 567-585.
23-    King, R. & S. Rebelo; "Public Policy and Economic Growth", Journal of Political Economy, 1990.
24-    _____ , R. G. and R. Levine; Financial Intermediation and Economic Development, in: C. Mayer and X Vives, Financial Intermediation in the Construction of Europe, eds: colin mayer and Xavier, 1992, pp. 89-156.
25-    Knight, G. H; "Diminishing Returns From Investment", The Journal Of Political Economy, 1944, 52: 26-47.
26-    Levin, R. and S. Zeruos; Stock Market Development and Long Run Growth, The World Bank Economic, 1996, Vol. 10 , No. 2.
27-    Mckinon, R.; Money and Capital in Economic Development, Washington, DC: Brooking Institution, 1973.
28-    Odedokun, M. O.; "Alternative Econometric Approaches for Analyzing the Role of the Financial Sector in Economic Growth: Time Series Evidence from LDS", Journal of Development Economics, 1996, 50,119-146.
29-    Patrick, H. T.; "Financial Development and Economic Growth in Underdeveloped Countries. " Eco Devel. Cult Change, 1966, No. 14(2),pp. 89-174.
30-    Rebelo, S.; "Long – Run Policy Analysis and Long – Run Groth", Journal of Political Economy, 1991, Vol. 99, No. 3, June, 500-527.
31-    Romer, P. M.; Crazy Explanation for the Productivity Slowdown, in S. Fisher and O. J. Blanchard, eds. , NBER Macroeconomics Annual, Cambridge, MA: MIT Press, 163-202, 1987.
32-    Schumpeter, J. A. (1911);The theory of Economic Development, Translated by Redvers Opie, Cambridge: Harvard University Press, 1934.
33-    Shaw, E.; Financial Deepening in Economic Development, New York: OxfordUniversity Press, 1973.
34-    Thorsten, B. And R. levine; "Stock Markets, Banks, and Growth", National Bureau of Economic Research, 2002, pp. 1-22.
 
 
CAPTCHA Image