نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار دانشکده علوم اداری و اقتصادی دانشگاه اصفهان

2 استادیار دانشکده علوم اداری و اقتصادی دانشگاه اصفهان

3 دانشجوی دکترای دانشکده علوم اداری و اقتصادی دانشگاه اصفهان

چکیده

در حالی که اشتغال عامل مؤثر در رشد اقتصادی، توزیع درآمد و حفظ کرامت انسانی است؛ بیکاری ریشة بسیاری از ناهنجاری‌ها و تبعات نامطلوب اقتصادی و ‌اجتماعی می‌باشد. ساختار جمعیتی کشورهای آسیایی و عرضه فراوان نیروی کار و فقدان امکانات متناسب و نبود تقاضای کافی، بیکاری را به یکی از مهم‌ترین معضل‌های اقتصادی - اجتماعی این کشورها تبدیل نموده است. در این راستا پدیدة جهانی شدن احتمالاً بر ساختار بازار کار، ‌اشتغال و بیکاری، آثار جدی بر جای خواهد گذاشت. در این زمینه همچنین مطالعات تجربی کاهش و افزایش اشتغال را از آثار جهانی شدن بر بازار کار می‌داند. کاهش یا افزایش اشتغال در ارتباط با جهانی شدن موضوعی است که در این مقاله مورد بررسی قرار می‌گیرد. در این مطالعه با توجه به روش برآورد تابع تقاضای نیروی کار و نظریه پویای بازار کار از طریق سه معیار اصلی جهانی شدن یعنی «آزادسازی تجاری و اشتغال»، «آزاد سازی، همگرایی بازارهای مالی و اشتغال» و «فناوری و اشتغال» به مبانی نظری ارتباط جهانی شدن با بازار کار پرداخته شده است. کشورهای مورد مطالعه،کشورهای منتخب آ سه آن (اندونزی، تایلند، فیلیپ‍‍‍ین، مالزی) و ایران می‌باشند. نتایج نشان می‌دهد کشش اشتغال نسبت به تولید ناخالص داخلی هر کشور و نیز نسبت به درجه باز بودنِ اقتصاد مثبت، اما نسبت به اندازه دولت منفی است. جریان سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی تأثیر مثبت اما ناچیزی بر رشد اشتغال داشته است.
 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Globalization and Employment Survey of the Selected Countries of ASEAN and Iran

نویسندگان [English]

  • Majid Sameti 1
  • Mohsen Ranani 2
  • Hasan Sadeghi 3

1 Associate Professor, Faculty of Administrative and Economic Sciences, University of Isfahan

2 Assistant Professor, Faculty of Administrative and Economic Sciences, University of Isfahan

3 PhD student in the Faculty of Administrative and Economic Sciences, University of Isfahan

چکیده [English]

 
     While employment is an influential factor in economic growth, income distribution and human dignity, unemployment is the root of many abnormalities and undesired social and economic consequences. Demographic structure in Asian countries, abundant supplies of labor, lack of appropriate facilities and lack of sufficient demand have turned unemployment into one of the most important social and economic problems in these countries. In this respect, the phenomenon of globalization will probably produce serious effects on the structure of labor market, employment and unemployment. Empirical studies show that globalization has both increased and decreased the employment. Decrease or increase of employment and its relationship with globalization is studied in this paper. In the present study, using the method of estimating the function of labor demand and the dynamic theory of labor market through three main criteria of globalization, namely, "trade liberalization and employment", "liberalization, convergence of financial markets and employment", "technology and employment" the theoretical foundations of the relationship between globalization and market labor has been studied. The employment elasticity's with respect to the gross domestic product and the degree of economy openness are positive but the employment elasticity with respect to the government size is negative. The flow of foreign direct investment has had a slight positive effect on the employment growth
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Employment
  • Globalization
  • Unemployment
  • the Degree of Trade Freedom
  • ASEAN

منابع

الف- فارسی

1-       آندرسون کیم، جهانی شدن، فرصت‌ها و چالش‌ها، علی صباغیان و وحید بزرگی، مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی، 1383.
2-       استیگلیتز جوزف، جهانی سازی و مسائل آن، حسن گلریز، نشر نی، 2002.
3-       امینی، علیرضا، تحلیل عوامل مؤثر بر تقاضای نیروی کار و موانع ایجاد اشتغال در اقتصاد ایران، دانشگاه آزاد اسلامی ایران واحد علوم وتحقیقات، 1381.
4-       برانسون، ویلیام اچ، تئوری و سیاست‌های اقتصاد کلان، شاکری عباس، جلد دوم، نشر نی، 1376.
5-       تفضلی، فریدون، اقتصاد کلان، نظریه‌ها و سیاست‌های اقتصادی، نشر نی، 1381.
6-       جعفری صمیمی، احمد، جهانی شدن، شاخص‌ها و جایگاه اقتصاد ایران، مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی، 1384.
7-       دادگر، یداله، ناجی میدانی، علی اکبر، آثار جهانی شدن اقتصاد بر رشد اشتغال و توزیع درآمد در ایران، فصل‌نامه پژوهش‌های بازرگانی،1383.
8-       سامتی، مرتضی، اشتغال، بازار کار، سیاست‌های اقتصادی، مؤسسه کار و تأمین اجتماعی، 1382.
9-       قویدل صالح، نقش جهانی شدن اقتصاد در اشتغال‌زایی بخش خدمات و صادرات غیرنفتی ایران، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، 1385.
10-   کمیجانی، اکبر، ارزیابی عملکرد سیاست‌های اشتغال‌زایی در ده سال اخیر و برآورد تابع تقاضای نیروی کار در ایران، مؤسسه کار و امور اجتماعی، 1378.
11-   مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی، مجموعه مقالات همایش جهانی شدن اقتصاد، 1382.

ب- لاتین

12-    Baltagi, B, Econometric Analysis of Panel Data, New yourk: Joha wiley and sons, 1995.
13-    Cornwel.Cand P.Schmidt,“Panel Data With Cross- Sectional Variation in Slopes as well as in Intercept, Econometrics workshop Paper No. 8404, Michigan stato university, 1984.
14-    Maddala, G, The Econometrics of Panel Data, Vol. 1 – 2, Brookfield, 1993.
15-    Cellin , R and Tomasini, S and Vincenzi , L "Increase in Laboar Productivity , factor Substitution and Laboar demand", Prepared for the European Commission, Nota di Laroron, 2001.
16-    Dornbousch, Fischer, Macroeconomics, Mc Graw-Hill, 1995, pp.267-272.
17-    Elberfeld Walter,Georg Gotz &Frank Stabler, Vertical Foreign Direct Investment,welfare and employment, 2004.
18-    Fajnzylber. Pablo and William. F. Maloney "Labor demand in Colombia,  Chile and Mexico, Dynamic Panel Modeling", world bank, 2000.
19-    Henry Ursprung (2006), Globalization and Welfare State, the new palgrave dictionary, 2006.
20-    Harry P.Bowen and Abraham Hollander and Jean-Marie Viaene, Applied International Trade Analysis, MacMillan press LTD, 1998.
21-    International Labour Organization Laborsta Internet, 2004.
22-    JuKwon-Huck, Globalization, unemployment and policy responses in Korea,global social policy, 2001, voll(2):pp.213-234
23-    Landman,Oliver, Wages Unemployment, and Globalization: A tale of Conventional Wisdoms, institute for Allgemiene Wirtschoftsforschung, 2000 79-85.
24-    Magee, S.P, Three Simple Test of the Stolper-Samuelson Theorem, (london oriel press), 1990.
25-    Orbeta C.Aniceto, Globalization and Employment: the impact of trade on employment level and structure in the Philippines, Philippines institute for development studies discussion paper series no.04, 2002.
26-    21-Rama,Martin, Globalization and Workers in Developing Countries, World Bank policy research working paper, 2003, pp.29-58
27-    Rodrik ,D, Has Globalization on Gone Too Far, Institute for International Economics(Washington, DC), 1997.
28-    Tanzi.Vito, "Globalization and the need for Fiscal Reform in Development countries" INTAL-ITD,Occasional paper-Siti-06, 2004.
29-    Walterskirchen Ewald, "The Relationship Between Growth , Employment and Unemployment in the EU", Austrain Institute Of Economic Research , Vienna , 8 Sept, 1999.
30-    World Bank, World Development Indicators, 2006.
31-    Wong,K.Y, International Trade in Goods and Factor Mobility(Cambridge, Mass:MIT press), 1995.
 
 
 
CAPTCHA Image