نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران

2 دانشجوی کارشناسی ارشد دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران

چکیده

تبادل میان نرخ تغییر دستمزد‌ها (یا نرخ تورم) و نرخ بیکاری تحت عنوان منحنی فیلیپس شهرت یافته‌است. از سال 1958 که پروفسور اِ.دابلیو فیلیپس[1] از مدرسه اقتصاد لندن، مطالعه جامع و کاملی را درباره رفتار دستمزد در انگلستان منتشر کرد، تا به امروز مجادلات زیادی بین مکاتب اقتصادی در مورد منحنی فیلیپس وجود داشته ‌است که منجر به پیشبرد‌هایی در این زمینه شده است. در این مقاله ضمن بررسی سیر تحول تاریخی منحنی فیلیپس، مدل منحنی فیلیپس کینزی‌های جدید (که برگرفته از مقاله منکیو در سال 2000 می‌باشد) برای اقتصاد ایران مورد آزمون قرار گرفته ‌است. نتایج حاصله نشان از تبادل میان تورم و بیکاری در کوتاه‌مدت و بلند‌مدت است. ولی در بلند‌مدت این رابطه ضعیف‌تر از کوتاه‌مدت می‌باشد. این مطلب اثرگذاری سیاست‌های طرف تقاضا را در کوتاه‌مدت و بلند‌مدت تأیید می‌کند (این اثرگذاری در کوتاه‌مدت بیشتر از بلند‌‌مدت است).[1]. E.W. Philips

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Examination of New-Keynesian Phillips Curve for Economics of Iran

نویسندگان [English]

  • Ebrahim Gorji 1
  • Mehdi Fouladi 2

1 Associate Professor, Faculty of Economics, University of Tehran

2 Master student of the Faculty of Economics, University of Tehran

چکیده [English]

Unemployment-inflation trade off is known as the Phillips curve. Since 1958, and after the publication of professor A.W.Phillips' studies, there have been challenges among different economic schools about this innovation.
In this paper, apart from dealing with the process of historical change in Philips curve, the New-Keynesians Phillips curve has been estimated for the Iranian economy.
The results show that unemployment-inflation trade off exists both in the short-run as well as in the long-run .However, bearing in mind that, the long-run relationship is much weaker than the short-run one. Therefore, if this is so, it suggests that Keynesian demand management policies not only are operative in the short-run, but it could also have some influence, although not as much as short-run, in long-run, for the Iranian economy.

کلیدواژه‌ها [English]

  • New-Keynesians Phillips Curve
  • Unemployment
  • Inflation
  • Demand Management Policies

منابع

الف- فارسی

1-       ابریشمی، حمید ، مهرآرا، محسن، اقتصاد‌سنجی کاربردی: رویکرد‌های نوین، انتشارات دانشگاه تهران، 1381.
2-       اسنودن، بی و اچ وین، کوویچ، پی‌وینار، راهنمای نوین اقتصاد کلان، منصور خلیلی عراقی و علی سوری، انتشارات برادران، چاپ اول، 1383.
3-       برانسون، ولیام اچ، تئوری‌ها و سیاست‌های اقتصاد کلان، عباس شاکری، نشرنی،جاپ هفتم، 1383.
4-       تفضلی، فریدون، اقتصاد کلان نظریه‌ها و سیاست‌های اقتصادی، نشرنی، چاپ سیزدهم،1381.
5-       خالصی، ا، رابطه تورم و بیکاری در ایران، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، دفتر اقتصاد کلان،تهران، 1381.
6-       دورنبوش، رودیگر، فیشر، استانلی، اقتصاد کلان،  محمدحسین تیزهوش تابان، انتشارات سروش، چاپ چهارم، 1380.
7-       رازدان، پوپه، رساله کارشناسی ارشد، بررسی روند تورم و بیکاری طی سال‌های (1375-1345)، دانشگاه تهران،1380.
8-       رحمانی، تیمور، اقتصاد کلان، انتشارات برادران، چاپ چهارم، 1381 .
9-       کاظمی‌زاده، غلامرضا، رساله کارشناسی ارشد، مقایسه تطبیقی منحنی فیلیپس و تعیین نرخ بیکاری طبیعی در اقتصاد ایران، دانشگاه تهران،1379 .
10-   گجراتی، دامودار، مبانی اقتصاد سنجی، حمید ابریشمی، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ سوم، 1381 .
11-   گرجی، ابراهیم، مدنی، شیما، سیر تحول در تجزیه تحلیل‌های اقتصاد کلان، انتشارات شرکت چاپ و نشر بازرگانی؛ چاپ اول؛ 1384.
12-   گرجی، ابراهیم، اقتصاد کلان : تئوری و سیاست‌گذاری‌های اقتصادی، انتشارات موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی، 1379.
13-   متقی، لیلی، رساله کارشناسی ارشد، بررسی رابطه تورم و بیکاری و یرآورد NAIRU  در اقتصاد ایران، دانشگاه تهران، 1378.
14-   منکیو، گریگوری، اقتصاد کلان، حمیدرضا برادران شرکا و علی پارسائیان، اتشارات دانشگاه علامه طباطبائی، چاپ اول، 1374.
15-   موسوی محسنی، رضا، سعیدی‌فر، مریم، منحنی فیلیپس و تأثیرگذاری سیاست‌های پولی در اقتصاد ایران، مجله تحقیقات اقتصادی، 1385، ش 72.
16-   نوفرستی، محمد، ریشه واحد و هم‌جمعی در اقتصاد‌سنجی، انتشارات رسا، 1378.

ب- لاتین

17-   Acemoglu, Daron, Public Policy in a Model of Long-Term UnemploymentEconomica, 1995,Vol. 62(246), pp. 161-178.
18-    Friedman, Milton., Unemployment Versus Inflation ?, Institute of Economic Affairs, 1975.
19-   Gomez, Javier and Juan, Manuel, Julio, European Inflation Dynamics, European Economic Review, 2001, No.45, pp.1237-1270.
20-   Gruen, David, Adrian Pagan, and Christopher Thompson, The Phillips Curve in Australia, Journal of Monetary Economics, Vol. 44(2), October 1999, pp. 223-258.
21-   Lawler, k. and T, Katos, Inflation and Unemployment Relationship In The EU from 1961 to 1999, Working Paper in Economics and Finance, 2004, No. 04/03.
22-   Liaudes, R, The Philips Curve And Long-Term Unemoloyment, European Central Bank, February, 2005.
23-   Mankiw,N.G, The Inexorable and Mysteriou Ttadeoff Between Inflation and Unemployment, HarvardUniversity, August,.2000.
24-   Philips ,A. W, The relation between Unemployment and Rate of change of money wages in the United Kingdom , 1861-1957, Economica, November 1958.
25-   Russel, B, The Long-Run Philips Curve And Non-Stationary Inflation , April 2006.
 
 
CAPTCHA Image