نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیأت علمی دانشگاه پیام نور آران و بیدگل

2 کارشناس ارشد حسابداری دانشگاه مازندران

چکیده

یکی از مباحثی که در ادبیات مالی، مورد تحقیق و بحث و بررسی قرار گرفته است، بررسی رابطه بین اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام، به عنوان معیار نقدشوندگی سهام و ساختار سرمایه می‌باشد. عوامل مختلفی در تحقیقات پیشین، مورد بررسی قرار گرفته‌اند و وجود رابطه آنها با ساختار سرمایه، مورد تأیید قرار گرفته ‌است. این عوامل، شامل نقدشوندگی سهام (اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام)، اندازه شرکت، نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام، خالص اموال، ماشین آلات و تجهیزات و سودآوری می‌باشد. ما در این تحقیق به بررسی رابطه بین این عوامل به عنوان متغیرهای مستقل و اهرم مالی به عنوان متغیر وابسته در بورس اوراق بهادار تهران می‌پردازیم. در راستای این هدف، تعداد 60 شرکت از بین جامعه آماری که اطلاعات مورد نیاز برای دوره 4 ساله مورد تحقیق (1383-1380) در مورد آنها قابل دسترسی بود انتخاب گردید. برای آزمون فرضیه‌های تحقیق از روش رگرسیون ترکیبی استفاده شده است. آزمون معنی‌دار بودن الگوها با استفاده از آماره‌های TوF صورت گرفت.
نتایج حاصل از آزمون فرضیات، بیانگر این مسئله است که بیش از57% تغییرات در اهرم مالی توسط متغیرهای مستقل نقدشوندگی سهام، اندازه شرکت، نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام، خالص اموال، ماشین‌آلات و تجهیزات و درآمد قبل از سود تسهیلات دریافتی، مالیات و استهلاک، توضیح داده می‌شود. بین ساختار سرمایه و متغیرهای مستقل نقدشوندگی سهام شرکت و درآمد قبل از سود تسهیلات دریافتی، مالیات و استهلاک (سودآوری) رابطه معنی‌داری در سطح اطمینان 95 درصد وجود ندارد. نتایج تحقیق بیانگر رابطه منفی و معنی‌دار بین اندازه شرکت و ساختار سرمایه در سطح اطمینان 95 درصد می‌باشد. بین متغیرهای نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام و خالص اموال، ماشین آلات و تجهیزات و ساختار سرمایه در سطح اطمینان 99 درصد رابطه مثبت و معنی‌دار وجود دارد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

A Survey on the Relationship between Capital Structure and Stock Liquidity in Iran

نویسندگان [English]

 • Shapour Salavati 1
 • Amir Rasaiian 2

1 Faculty member of Payame Noor Aran and Bidgol University

2 Master of Accounting, Mazandaran University

چکیده [English]

In recent years, studies about effective factors on capital structure have been performed in different countries that all of them attempt to determine and make clear the factors that affect on decisions about capital structure. The effect of stock liquidity on capital structure and the effect of other factors such as firm size, market to book value of equity, tangible fixed assets and profitability on capital structure have been studied in previous researches. We examine the effect of these variables on capital structure. Therefore, 60 sample firms that their required data for a four years period (1380-1383) was available are selected. The panel data regression is used to examine the hypotheses. Significance of the estimates and models are examined by T and F statistics.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Capital Structure
 • Stock Liquidity
 • Firm Size
 • Market to Book Value of Equity
 • Profitability
 1. منابع

  الف- فارسی

  1. احمدپور، احمد و امیر رسائیان، الف. رابطه اطلاعات مالی و اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام، نامه اقتصادی مفید، 1385، سال دوازدهم، شماره 57، صص.48-29.
  2. احمدپور، احمد و امیر رسائیان، ب. بررسی اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام در بورس اوراق بهادار تهران، مجله علوم انسانی و اجتماعی دانشگاه مازندران، 1385، سال ششم، شماره بیستم، ویژه اقتصاد، صص.38-13.
  3. احمدپور، احمد و امیر رسائیان، پ. رابطه بین معیارهای ریسک و اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام، بررسی‌های حسابداری و حسابرسی دانشکده مدیریت دانشگاه تهران، 1385، سال سیزدهم، شماره 46، صص.60-37.
  4. احمدپور، احمد و امیر رسائیان، رابطه بین اطلاعات نامتقارن و هزینه های انتخاب نادرست، مجله علوم انسانی و اجتماعی دانشگاه سمنان، 1386، سال ششم، شماره 17، صص.64-29.
  5. باقرزاده، سعید، تبیین الگوی ساختار سرمایه شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، مجله تحقیقات مالی ـ شماره 16 ـ پائیز و زمستان 1382 .صص47-23.
  6. پورحیدری، امید، بررسی عوامل تعیین کننده ساختار مالی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت، دانشگاه تهران، 1374.
  7. جهانخانی، علی و ناصر یزدانی، بررسی تأثیر نوع صنعت، اندازه، ریسک تجاری و درجه اهرم عملیاتی شرکت‌ها بر میزان بکارگیری اهرم مالی در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادارتهران، فصلنامه مطالعات مدیریت، 1374، شماره 17 و 18، صص186-169.
  8. نمازی، محمد و جلال شیرزاده، بررسی ساختار سرمایه با سودآوری شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (با تأکید بر نوع صنعت)، بررسی‌های حسابداری و حسابرسی، 1384، صص95-75.
   1. Allen, D .The Pecking Order Hypothesis: Australian evidence, applied financial economics 3(2),1993, 101-112.
   2. Amihud, Y., and H. Mendelson, Asset Pricing and Bid Ask spread, Journal of Financial Economics,1986, 17, 223-49
   3. Baker, M., and J. Stein, Liquidity as a Sentiment Indicator, Journal of Financial Markets 7,2004, 271–299.
   4. Barton, S.L. and Gordon, P.J., Corporate strategy and capital structure, Strategic Management Journal 9,1988, 623-632.
   5. Bevan,A and Jo Danbolt, Capital Structure and its Determinants in the UK - A Decompositional Analysis, Applied Financial Economics vol. 12,2002, issue3, pages 159-70.
   6. Fama, Eugene F., and Kenneth R. French, Testing Tradeoff and Pecking Order Predictions about Dividends and Debt, Review of Financial Studies 15,2002, 1-33.
   7. Frieder, Laura and Rodolfo Martell, On Capital Structure and the Liquidity of a Firm’s Stock, available at ssrn.com,code: ssrn-id: 880421,2006.
   8. Gupta, M.C.,The effect of size, growth and industry on the financial structure of manufacturing companies, Journal of Finance 24,1969, 517-529.
   9. Hanna, M.T. and Freeman, J.H., Organizational ecology, Harvard University Press, Cambridge, (MA),1989.
   10. Modigliani, Franco, and Merton H. Miller, The Cost of Capital, Corporation Finance and the Theory of Investment, American Economic Review, 48, 1958, 261-297.
   11. Modigliani, Franco, and Merton H. Miller, Corporate income taxes and the cost of capital, American Economic Review53,1963, 433-443.
   12. Myers, S.C., Determinants of corporate Borrowing, Journal of Financial Economics 5, 1977, 147-175.
   13. Myers, S.C., The Capital Structure Puzzle, Journal of Finance, 39, 1984,   575–592.
   14. Myers, S.C.and Majluf, N.S., 1984. Corporation financing and investment Decisions when Firms have information that investors do not have, Journal of Financial Economics 13, 1984, 187-221.
   15. Rajan, Raghuram, and Luigi Zingales,What Do We Know About Capital Structure? Some Evidence from International Data, Journal of Finance 50,1995, 1421-1460.
   16. Ross S.A. Westterfield, R. W.and Jaffe, J.F., Corporate Finance, Sixth international Edition, McGraw-Hill,2002.
   17. Scott, D. and J. Martin, Industry Influence Of Financial Structure, financial management 4(1),1975, 67-73.
   18. Titman, S. and Wessels, R. The Determinants of capital structure choice, Journal of Finance 43(1), 1988, 1-19.
   19. Weston, J., A. Butler, and G. Grullon, Stock Market Liquidity and the Cost of Issuing Equity, Journal of Financial and Quantitative Analysis 40, 2005, 331–348.

  ب- لاتین

   

CAPTCHA Image