نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران

2 استادیار دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران

3 کارشناس ارشد اقتصاد دانشگاه تهران

چکیده

هدف مقاله حاضر بررسی اثر آزادساری اقتصادی بر رشد اقتصادی کشورهای در حال توسعه با استفاده از یک مدل پانل نامتوازن طی دوره (2003-1985) می‏باشد. برای این منظور علاوه بر متغیرهای مرسوم در مدل رشد مانند سرمایه‏گذاری فیزیکی، سرمایه انسانی، جمعیت کل از متغیرهای کنترل شامل نسبت واردات و صادرات به تولید ناخالص داخلی استفاده شده است. بررسی‏ها نشان‌دهنده رابطه مثبت و معناداری بین سرمایه انسانی و سرمایه فیزیکی با رشد اقتصادی است. اما متغیرهای تجاری به عنوان شاخص آزادسازی، اثرات با اهمیتی (به لحاظ اندازه) بر رشد اقتصادی کشورهای درحال توسعه در طی دوره نمونه نداشته‌اند. در این میان متغیر جمعیت کل، بیشترین تأثیر منفی را بر رشد اقتصادی این کشورها به‌جای گذاشته است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Trade Liberalization and Economic Growth in the Developing Countries

نویسندگان [English]

 • Hamid Abrishami 1
 • Mohsen Mehrara 2
 • Alireza Tamadonnejad 3

1 Professor, Faculty of Economics, University of Tehran

2 Assistant Professor, Faculty of Economics, University of Tehran

3 Master of Economics, University of Tehran

چکیده [English]

This article analyzes the effects of trade liberalization on the economic growth, facing on variables like trade, level of secondary school enrolment, gross capital formation and population in the growth model. Trade liberalization in developing countries over the last 20 years has often been implemented with the expectation of growth being stimulated; yet the evidence on its growth enhancing effects is mixed.  Using a panel framework, the article finds that liberalization does appear to have a positive impact upon growth, albeit with a lag. For estimation we chose a sample and findings are robust to changes in specification, sample size and data period

کلیدواژه‌ها [English]

 • Trade Liberalization
 • Economic Growth
 • Developing Countries (DC)
 • Panel
 1. منابع

  الف- فارسی

  1. استیگلیتز، جوزف، جهانی سازی و مسائل آن، حسن گلریز، نشر نی، 1382.
  2. ایروانی، جواد، شناخت سازمان تجارت جهانی، تهران، مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی، 1383.
  3. بهکیش، محمد مهدی، اقتصاد ایران در بستر جهانی شدن، تهران، نشر نی، 1381.
  4. متوسلی، محمود، سیاست‌های تجاری و توسعه اقتصادی، تهران، مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی، 1380.
  5. «مجموعه مقالات همایش جهانی شدن اقتصاد»، تهران، مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی، 1382.
   1. Andriamananjara, S., Nash, J., Have trade Policy reforms led to greater openness in developing countries? World Bank Working paper series,1997, No. 1730.
   2. Aaditya Mattoo, Ran deep Rathindran, and Arvind Subramanian, Measuring Services Trade liberalization and its Impact on Economic Growth: An Illustration, August 2001.
   3. Anoruo, Emmanuel and Yusuf Ahmad, Openness and Economic Growth; Evidence from selected Asean Countries, The India Economic Journal, Jan- March, 2000.
   4. Barro, Robert, Mankiw and sala- I- Martin, Capital Mobility in Neoclassical Models of Growth, NBER working paper,1992, No. 4206.
   5. David Greenaway, wyn Morgan, peter Wright, Trade Liberalization and Growth in Developing Countries, Journal of Development Economics, Vol. 67 (2002) 229-244.
   6. Edwards, S., Openness, trade liberalization, and growth in developing countries. Journal of Economic Literature 31, 1993, 1358-1393.
   7. Edwards, S., "Openness, productivity and growth: what do we really know?" Economic Journal, 108, 1998, 383-398.
   8. Frankel, J. A. , Romer, D., Does trade Cause growth? American Economic Review 89 (3), 1999, 379-399.
   9. Halit Yanikkaya, Trade openness and economic growth: a cross country empirical investigation, Journal of Development Economics, 72, 2003, 57-89.
   10. Harrison, Ann, Openness and Growth: A Time Series Cross country Analysis for Developing countries, J. of Development Economics, Vol. 48,1996.
   11. Lucas, on the Mechanics of Economic Development, J. of Monetary Economics, No. 22, 1998.
   12. Nowak- Lehman, Felicitas, Trade policy and its Impact on Economic Growth: Can openness speed up output Growth?

  ب- لاتین

         http://www.iai.wiwi.unigoettingen.de/content/pdf/iai-db75.pdf ,2000.

  1. Rebelo (1991) , Long- Run policy Analysis and long- Run Growth, J. of political Economy, No. 99, 1997.
  2. Salvatore, Dominic, International trade policies, Industrialization and Economic Development, The International Trade Journal, Vol. 10, No. 1, spring, 1990.
  3. Wacziarg, Romain, Measuring the Dynamic Gains form Trade. World Bank working paper, 1998.
  4. World Development Indicators (2005) , WDI.

   

   

     

CAPTCHA Image