نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران

2 کارشناس ارشد اقتصاد دانشگاه تهران

چکیده

این مقاله, با استفاده از مدل عرضه و تقاضای کل, قیدهای کوتاه‌مدت به‌کار برده شده را برای شناسایی شوک‌های ساختاری بکار می‌برد. همچنین با استفاده از این مدل به همراه قید بلندمدت بلانچارد و کوا[1] شیب منحنی عرضه کل، واریانس شوک‌های عرضه و تقاضای کل و هبمستگی بین شوک‌های آن برای اقتصاد ایران تخمین زده شده است. در این مطالعه از داده‌های فصلی مربوط به دوره (3/1385-1/1368) استفاده شده است. نتایج نشان می‌دهد که شوک‌های عرضه و تقاضای کل همبستگی کمی ‌با یکدیگر دارند. از طرف دیگر تخمین شیب منحنی عرضه کل کوتاه‌مدت در مدل AS-AD نشان می‌دهد که اثر فوری شوک عرضه ساختاری به اندازه یک درصد بر تولید بزرگتر از شوک تقاضای ساختاری یک درصد بر تولید می‌باشد. همچنین نتایج حاصل از تجزیه‌های واریانس نشان می‌دهند که در مدل AS-AD  با علیت از طرف تقاضا به طرف عرضه، شوک‌های تقاضا در کوتاه‌مدت در حدود 25 درصد و در بلندمدت نزدیک به 9 درصد تغییرات تولید ناخالص داخلی را توضیح می‌دهند.[1]- Blanchard & Quah

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Using the Aggregate Demand and Supply Model to Identify Structural Shocks: Results Using a Bivariate VAR

نویسندگان [English]

 • Abdolnaser Hemmati 1
 • Ali Reza Mobasherpoor 2

1 Assistant Professor, Faculty of Economics, University of Tehran

2 Master of Economics, University of Tehran

چکیده [English]

This paper studied the short-run restrictions by a simple aggregate demand–aggregate supply model to identify structural shocks. Combined with the Blanchard-Quah restriction, it allowed estimation of the slope of the aggregate supply curve, the variances of structural demand and supply shocks and the extent to which structural demand and supply shocks are correlated, are estimated. Quarterly data for the period 1368:1-1385:3 were utilized in this study. This paper found that the demand and supply shocks were weakly correlated. On the other hand, the point estimate of the output-inflation tradeoff parameter, which is the slope of the short-run aggregate supply curve in the  model, implies that the immediate effect on output of a structural supply shock is larger than that of an equal-sized structural demand shock. The variance decompositions also indicated that with causality from demand to supply, 25% of the short-run variation in output and nearly 9% of the long-run variation in output was the result of the structural supply shock.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Structural VAR
 • Supply and Demand Shocks
 • Blanchard-Quah Decomposition
 1. منابع

  1. بانک مرکزی جمهوری اسلامی‌، حساب‌های ملی فصلی‌، سال‌های مختلف. (www.cbi.ir (
   1. Enders, W., Applied Econometric Time Series. John Wiley & Sons, Inc, 1995.
   2. Cover, James Peery, Walter Enders, and C. James Hueng. Forthcoming. Using the Aggregate, 2004.
   3. Demand-Aggregate Supply Model to Identify Demand-Side and Supply-Side Shocks: Results from a Bivariate VAR. Journal of Money, Credit and Banking.
   4. Cover, James P. and C. James Hueng. The Correlation Between Shocks to Output and the Price Level. Southern Economic Journal: 70, 2003 No. 1, July: 75-92.
   5. Blanchard, Olivier Jean and Danny Quah. The Dynamic Effects of Aggregate Demand and Supply Disturbances American Economic Review 79, September 1989, 655-73.
   6. Giannini, C., Topics in Structural VAR Econometrics, Berlin, Springer-Verlag, 1992.

  ارقام: میلیارد ریال (قبل از تعدیل فصلی)

  سال

  فصل

  تولید ناخالص داخلی به قیمت ثابت (1376)

  تولید ناخالص داخلی به قیمت جاری

  شاخص ضمنی تولید ناخالص داخلی

  1367

  1

  42997

  4447

  10.34

   

  2

  52627

  6472

  12.30

   

  3

  48471

  5312

  10.96

   

  4

  41194

  4468

  10.85

  1368

  1

  44001

  5378

  12.22

   

  2

  57809

  7975

  13.80

   

  3

  50036

  6624

  13.24

   

  4

  44890

  5788

  12.89

  1369

  1

  50780

  7301

  14.38

   

  2

  65064

  10428

  16.03

   

  3

  56939

  9191

  16.14

   

  4

  50881

  8394

  16.50

  1370

  1

  54237

  10297

  18.99

   

  2

  72955

  14986

  20.54

   

  3

  67380

  13223

  19.62

   

  4

  57262

  11265

  19.67

  1371

  1

  66558

  14000

  21.03

   

  2

  78602

  19968

  25.40

   

  3

  65025

  17162

  26.39

   

  4

  52355

  15325

  29.27

  1372

  1

  63202

  22533

  35.65

   

  2

  78737

  29987

  38.09

   

  3

  64608

  25114

  38.87

   

  4

  51854

  22414

  43.23

  1373

  1

  56823

  27036

  47.58

   

  2

  79634

  39284

  49.33

   

  3

  65672

  33657

  51.25

   

  4

  55368

  30588

  55.24

   

  سال

  فصل

  تولید ناخالص داخلی به قیمت ثابت (1376)

  تولید ناخالص داخلی به قیمت جاری

  شاخص ضمنی تولید ناخالص داخلی

  1374

  1

  55495

  36493

  65.76

   

  2

  78442

  55958

  71.34

   

  3

  69044

  48629

  70.43

   

  4

  61346

  44848

  73.11

  1375

  1

  61983

  50564

  81.58

   

  2

  83836

  73202

  87.32

   

  3

  72075

  64716

  89.79

   

  4

  65202

  59866

  91.82

  1376

  1

  63930

  63186

  98.84

   

  2

  85340

  85719

  100.44

   

  3

  75510

  75541

  100.04

   

  4

  67897

  68232

  100.49

  1377

  1

  65954

  68840

  104.38

   

  2

  89034

  97090

  109.05

   

  3

  77138

  84883

  110.04

   

  4

  68574

  78322

  114.22

  1378

  1

  70518

  89494

  126.91

   

  2

  87313

  124575

  142.68

   

  3

  80115

  116666

  145.62

   

  4

  68569

  105890

  154.43

  1379

  1

  71619

  123232

  172.07

   

  2

  93421

  167350

  179.14

   

  3

  83385

  151083

  181.19

   

  4

  73854

  138808

  187.95

  1380

  1

  72937

  146367

  200.68

   

  2

  97450

  194211

  199.29

   

  3

  86698

  173457

  200.07

   

  4

  77020

  157701

  204.75

   

  سال

  فصل

  تولید ناخالص داخلی به قیمت ثابت (1376)

  تولید ناخالص داخلی به قیمت جاری

  شاخص ضمنی تولید ناخالص داخلی

  1381

  1

  81938

  198045

  241.70

   

  2

  105551

  258751

  245.14

   

  3

  88701

  230101

  259.41

   

  4

  83025

  239579

  288.56

  1382

  1

  88893

  249220

  280.36

   

  2

  110182

  313030

  284.10

   

  3

  96656

  278051

  287.67

   

  4

  89041

  269233

  302.37

  1383

  1

  93459

  311492

  333.29

   

  2

  116302

  390774

  336.00

   

  3

  103024

  359604

  349.05

   

  4

  91550

  344161

  375.93

  1384

  1

  98285

  391656

  398.49

   

  2

  122113

  478480

  391.83

   

  3

  106603

  428013

  401.50

   

  4

  94979

  403066

  424.37

  1385

  1

  104217

  469997

  450.98

   

  2

  125709

  545873

  434.24

   

  3

  111869

  489787

  437.82

  Using the Aggregate Demand-Aggregate Supply Model to Identify Structural Demand-Side and Supply-Side Shocks: Results Using a Bivariate VAR

   

   

   

   

   

  تخمین مدل VAR دو متغیره با وقفه بهینه سه

  Vector Autoregression Estimates

  Sample: 1370Q1 1385Q3

  Included observations: 63

  Standard errors in ( ) & t-statistics in [ ]

   

  DLY

  DLP

  DLY(-1)

  -0.42512

  -0.171841

   

  -0.115

  -0.1288

   

  [-3.69664]

  [-1.33415]

  DLY(-2)

  -0.45891

  -0.205698

   

  -0.12056

  -0.13503

   

  [-3.80642]

  [-1.52336]

  DLY(-3)

  -0.60938

  0.126242

   

  -0.11921

  -0.13352

   

  [-5.11176]

  [ 0.94551]

  DLP(-1)

  -0.04302

  0.177415

   

  -0.12289

  -0.13764

   

  [-0.35010]

  [ 1.28897]

  DLP(-2)

  -0.34174

  -0.071759

   

  -0.12303

  -0.1378

   

  [-2.77756]

  [-0.52075]

  DLP(-3)

  0.020608

  0.190774

   

  -0.12031

  -0.13475

   

  [ 0.17130]

  [ 1.41581]

  C

  -0.02458

  0.05853

   

  -0.03619

  -0.04053

   

  [-0.67913]

  [ 1.44405]

  S1

  0.124326

  -0.065171

   

  -0.04672

  -0.05233

   

  [ 2.66101]

  [-1.24543]

  S2

  0.181246

  -0.030671

   

  -0.05526

  -0.06189

   

  [ 3.28011]

  [-0.49559]

  S3

  -0.02539

  0.018017

   

  -0.04808

  -0.05385

   

  [-0.52803]

  [ 0.33457]

  R-squared

  0.956231

  0.425689

  Adj. R-squared

  0.948799

  0.328165

  Sum sq. resids

  0.078998

  0.099095

  S.E. equation

  0.038607

  0.04324

  F-statistic

  128.6571

  4.364952

  Log likelihood

  121.073

  113.9335

  Akaike AIC

  -3.52613

  -3.299475

  SchwarzSC

  -3.18595

  -2.96E+00

  Mean dependent

  0.012505

  5.20E-02

  S.D. dependent

  0.170621

  0.052754

  Determinant resid covariance (dof adj.)

   

  2.65E-06

  Determinant resid covariance

   

  1.87E-06

  Log likelihood

   

  236.6052

  Akaike information criterion

   

  -6.876354

  Schwarz criterion

   

  -6.195994

   

   

CAPTCHA Image