نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس

2 دانشجوی کارشناسی ارشد اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس

3 استادیار اقتصاد دانشگاه تبریز

چکیده

سیاست‌های پولی یکی از ابزارهای مهم مدیریت تقاضای اقتصاد بوده و در سیاستگزاری اهمیت فراوان دارد. در این راستا، تعیین قاعده سیاستگزاری پولی و نیز تشخیص سیاست‌های پولی انبساطی و انقباضی برای سیاستگزاران و اقتصاددانان از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است.
در مقاله حاضر سعی شده است ضمن نقد و بررسی قاعده سیاستگزاری تیلور، شاخص جدیدی برای تفکیک سیاست ‌پولی به‌نام شاخص شرایط پولی (MCI) معرفی شود. این شاخص به صورت ترکیبی از تغییرات نرخ بهره حقیقی و نرخ ارز حقیقی نسبت به سال پایه تعریف شده و تغییرات مثبت این شاخص دلالت بر سیاست پولی انقباضی و تغییرات منفی آن نشان دهنده سیاست پولی انبساطی است. در این مقاله شاخص شرایط پولی اقتصاد ایران با بهره‌گیری از داده‌های سری‌زمانی سالانه برای دوره (1385-1352) محاسبه شده و بر اساس آن سیاست‌های پولی انبساطی و انقباضی اجرا شده توسط بانک مرکزی از هم تفکیک شده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Separation of Monetary Policies Using Monetary Condition Index in Iran

نویسندگان [English]

 • Hossein Sadeghi 1
 • Parvize Rostam Zadeh 2
 • Hossein Asgharpoor 3

1 Assistant Professor of Economics, Tarbiat Modares University

2 Master student of economics, Tarbiat Modares University

3 Assistant Professor of Economics, Tabriz University

چکیده [English]

Monetary Policies are one of the important instruments of the economic demand management and are much important in policy making descisions. In this direction, determination the rule of monetary policy making and discretion of expansionary and contractionary monetary policies are also important for policy makers and economists.
In this paper, in addition to analysis of Taylor monetary policy making Rule, has introduced new index for separating of monetary policy, monetary condition index. This index combination of variation of real interest rate and real exchange rate relative to base year and positive variations of this index, denote contractionary monetary policy and negative variations shows that monetary policy is expansionary. In this essay, monetary condition index has calculated using annual Iran economy time series data, from 1352-1385 and in according to it, accomplished expansionary and contractionary monetary policies has been separated.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Monetary Policy
 • Monetary Condition Index (MCI)
 • Aggregate Demand
 • Exchange Rate
 • Interest Rate
 1. منابع

  الف ـ فارسی

  1. اصغرپور، حسین، برآورد تابع تقاضای سرمایه­گذاری بخش خصوصی در ساختمان؛ تحلیل رابطه بلندمدت و کوتاه‌مدت با استفاده از تکنیک هم انباشتگی، پایان‌نامه کارشناسی ارشد اقتصاد، دانشگاه علامه طباطبایی، 1379.
  2. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، اداره بررسی‌ها و سیاست‌های اقتصادی، تحلیل تجربی تورم و قاعده سیاستگزاری پولی در ایران، تهران، انتشارات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، 1385.
  3. ترازنامه بانک مرکزی، ، اداره بررسی‌ها و سیاست‌های اقتصادی، سال‌های مختلف.
  4. جمشیدی، ابوالقاسم، سیاستگزاران پولی در ایران، ج1، تهران، انتشارات شرکت سرمایه­گذاری توسعه صنعتی ایران، 1381.
  5. حسین، اختر و انیس چودری، سیاست‌های پولی و مالی در کشورهای درحال توسعه، محمد آسیائی و مسعود باباخانی، تهران، انتشارات پژوهشکده امور اقتصادی،1382.
  6. ختایی، محمود و رویا سیفی‌پور، «ابزار و قواعد شناخته شده سیاست‌های پولی در اقتصاد ایران»، مجله تحقیقات اقتصادی، 1385، شماره 73، صص 267-237 .
  7. رحمانی، تیمور، اقتصاد کلان، ج 1 و2، تهران، انتشارات برادران، 1381.
  8. شیرین‌بخش شمس‌الله و حسن خوانساری، کاربرد Eviews در اقتصادسنجی، تهران، انتشارات پژوهشکده امور اقتصادی، 1384.
  9. صادقی، حسین؛ حسین اصغرپور و سید علی اسلامی نژاد ، بررسی تأثیر مخارج دولتی بر سرمایه‌گذاری خصوصی در ایران با استفاده تکنیک ARDL، مجله علوم اقتصاد، شماره 1، 1386.
  10. گجراتی، دامودار، مبانی اقتصادسنجی، ترجمه حمید ابریشمی، ج2، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، 1383.
  11. گریگوری منکیو، اقتصاد کلان، حمیدرضا برادران شرکاء و علی پارسائیان، تهران، انتشارات دانشگاه علامه طباطبایی، 1383.
  12. فرزین وش اسدالله و حسین اصغرپور ، اثرات نامتقارن نرخ ارز بر تولید و قیمت در ایران، مجله علوم اقتصاد، 1386، شماره 1.
   1. Alexis, A. Effects of the real interest rate and the real effective exchange rate on demand , Monetary Policy Indicators. Sveriges Riksbank,1993,65-76.
   2.  Ball L. Policy Rules for Open Economies, in: J.B. Taylor(ed.) Monetary Policy Rules, ChicagoUniversity Press: Chicago,1999, 127-154.
   3. Batini, nicoletta & Richard Harrison & Stefan P. Millard, Monetary Policy rules for an open economy , journal of Economic Dynamics & Control , V 25, 2033, 2059-204.
   4. Bofinger, P. & Wollmershäuser, T. Managed Floating: Understanding the new international monetary order. Würzburg Economic Papers.2001, Nr. 30.
   5. Carnot , Nicolas, MANEGE: a small macro-econometric model of the French economy , Economic Modelling, V20, 2002, 69-92.
   6. Dennis, R., A measure of monetary conditions, Reserve Bank of New Zealand, 1996.
   7. De Wet, W.Coping with Inflation and Exchange Rate Shocks in the South African Economy. The South African Journal of Economics. 70(1),2002, 78-94.
   8. Enderse, Applied Econometrics, Mg-grawhill, 2004.
   9. Freedman, C. The use of indicators and the monetary conditions index in Canada. In: Balino, T.J.T., Cottarelli, C. (Eds.) Frameworks for Monetary StabilityPolicy Issues and Country Experiences, IMF, Washington,1994,  458-476.
   10. Freedman,C. The Role of Monetary Condition and The Monetary Condition Index in the Conduct of Policy, Bank of Canada Review,1995, 53-60.
   11. Gerlach, Stefan & Frank Smets, MCIs and Monetary Policy, European Economic Review, V 44, 2000, 1677-1700.
   12.  Gottschalk, J. Monetary Conditions in the Euro Area: Useful Indicators of Aggregate Demand Conditions? Kiel Working Paper. No. 1037. Kiel Institute of World Economics, 2001.
   13. Hataiseree, Rungsun, The Roles of Monetary Conditions and the Monetary Conditions Index the Conduct of Monetary Policy: The Case of Thailand under the Floating Rate Regime, Bulletins, Bangkok: Bank of Thailand, 1998.
   14. Hyder , Zulfiqar and Mazhar Khan, Muhammad,  Monetary Conditions Index for Pakistan, Stare Bank of Pakistan, 2006.
   15. Kesriyeli, M., Kocaker, I. Monetary Condition Index, A Monetary Policy Indicator for Turkey, The Centeral Bank of The Republic of Turkey, 1999.
   16. Peeters, M. Measuring Monetary Conditions in Europe: Use and Limitations of the MCI. De Economist. 147(2), 1999,183-203.
   17. Steven, Glenn, Pitfalls in the use of Monetary Condition Index, Reserve Bank of Australia Bulletin,1998, 34-43.

  ب ـ لاتین

   

   

CAPTCHA Image