نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد اقتصاد دانشگاه مازندران

2 دانشجوی دکتری اقتصاد دانشگاه مازندران

چکیده

هدف این مقاله بررسی تأثیر شاخص‌های عدم اطمینان بر روی رفتارمصرفی خانوار در اقتصاد ایران طی سال‌های 1384-1338 می‌باشد. برای این منظور از شاخص‌های عدم اطمینان نرخ بیکاری، رشد انتظاری درآمد، قدر مطلق انحراف درآمد از میانگین پنج سال گذشته آن و نسبت دارائی‌های نقدی و غیر نقدی دوره قبل به درآمد قابل تصرف دوره فعلی استفاده گردیده است.
علاوه بر این از اطلاعات سری‌های زمانی سال‌های 1384-1338 و الگوهای اقتصادسنجی که درآن مصرف به عنوان متغیر وابسته استفاده شده، شاخص‌های عدم اطمینان همراه با سایرمتغیرهای رایج در نظریات مصرف به عنوان متغیرهای مستقل، در نظر گرفته شده است. همچنین به منظور رفع مشکلات هم خطی بین متغیرهای مستقل تلاش شده که شاخص مناسبی برای اندازه‌گیری عدم اطمینان معرفی شود.
 یافته‌ها و نتایج مقاله پس از بررسی موضوع هم انباشتگی بین متغیرها در بلند مدت نشان می‌دهد که مطابق انتظار شاخص‌های عدم اطمینان تأثیر منفی بر رفتار مصرفی خانوارها در اقتصاد ایران دارد. با توجه به نتایج فوق پیشنهاد شده است تا دولت از طریق بهبود عملکرد سیاست‌های مالی و درنتیجه متغیرهای اقتصاد کلان اثرات ناشی از عدم اطمینان را کاهش دهد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

An Estimation of Consumption Function under Uncertainty in Iran (1338-1384)

نویسندگان [English]

  • Ahmad Jafari Samimi 1
  • Alireza A min Khaki 2

1 Professor of Economics, Mazandaran University

2 PhD student in Economics, Mazandaran University

چکیده [English]

The purpose of the present paper is to investigate the impact of uncertainty indexes on household consumption behavior in the economy of Iran during 1338 -1384.
To do so, the uncertainty indexes such as, unemployment rate, expected income growth, the absolute value of income deviation from it’s mean of the last 5 years, and the ratio of the previous year liquid and nonliquid asset to current disposable income have been used. In addition, we have used the time- series data for the period 1338 - 1384 and econometric models in which consumption as a depended variable and uncertainty indexes as well as other variables based on consumption theories as independed variables. Also, in order to overcome multicollinearity problem between independed variables we have tried to use an appropriate index to measure uncertainty.   
The results and findings of the present paper after using cointegration of variables in long run show as expected that there is a negative relationship between uncertainty and household consumption in Iran for the period under consideration. Based on above conclusion, it is suggested that government to improve the performance of fiscal policies and therefore, the macroeconomic variables in order to alleviate the impacts of uncertainty.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Consumption Functions
  • Uncertainty Indexes
  • The Economy of Iran
  • Econometric Models

منابع

الف- فارسی

1 ـ        ابریشمی، حمید و مهرآرا، محسن. اقتصادسنجی کاربردی (رویکردهای نوین)، چاپ اول، توسعه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران، 1381.
2 ـ       بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، گزارش سالانه اقتصادی، سال‌های مختلف.
3 ـ       بیدارم، رسول،تخمین تابع مصرف در اقتصاد ایران (1378-1338)، پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه شهید بهشتی، 1380.
4 ـ       کرمانشاهی، زهره، برآورد تابع مصرف بر اساس تئوری کینز و فریدمن در ایران،پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه شهید بهشتی، 1368.
5 ـ       شهبازیان، ادیک، بررسی جنبه‌های کوتاه مدت وبلند مدت تابع مصرف جمعی در ایران به تفکیک شهری و روستائی،با استفاده از تحلیل همگرائی،آزمون ریشة واحد و مکانیزم تصحیح خطا، پایان نامة کارشناسی ارشد دانشگاه شهید بهشتی، 1374.
6 ـ       طباطبایی یزدی، رویا، ­تأثیرمحدودیت‌های نقدینگی بر مصرف براساس الگوهای بهینه‌یابی بین زمانی و داده‌های مقطعی، رساله دوره دکتری دانشگاه تهران، 1378.
7 ـ       محنت فر، یوسف، عوامل مؤثر بر هزینه‌های جاری دولت در ایران (80-1338)، فصلنامه پژوهشنامه علوم انسانی و اجتماعی دانشگاه مازندران، بابلسر، 1383، شماره 15.
8 ـ       مرکز آمار ایران، سالنامه آماری در سا‌ل‌های مختلف 1381-1382، سازمان برنامه و بودجه. مجموعه اطلاعاتی (سری زمانی آمار حساب‌های مالی، پولی)، 1380.
9 ـ       منکیو، گریگوری، اقتصاد کلان، دکترحمیدرضا برادران شرکاء و دکتر علی پارسائیان، چاپ دوم، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، 1383.
10 ـ  ولدخانی، عباس، برآورد و تحلیل تابع مصرف بخش خصوصی در اقتصاد ایران
 (1338-1374) با استفاده از روش همگرایی
، مجله برنامه و بودجه شماره 16و17، 1376.

ب - لاتین

11 ـ  Carlin , W. and Soskice, D. Macroeconomic Imperfections and Policies, press University of oxford, 2006.
12 ـ  Coppejans, M,Gilleskie,. D' Sieg H. AND Strupf, K. Consumer Demand under price uncertainty: Empirical Evidence from the Market to cigarettes, in the servise NBER working Report with 12-35, 2006.
13 ـ  Ersado, L, and Alderman H, and Alwang, J. Changes in Consumption and Savings Behavior befor and after Eeconomic Shocks: Evidence from zimbbabwe, 2001.
14 ـ  Fuhrer, J. C. What Role Does Consumer sentiment play in the U. S. Macroeconomy? Federal Reserve Bank of BostonNew England Economic Review (Jan. / Feb): 32-44, 1993.
15 ـ  Garner, C. A. Forecasting Consumer spending: should Economists pay attention to consumer confidence surveys? Federal Reserve bank of Kansas city ecomomic review vol. 76, 1991,No. 3,pp. 57-71.
16 ـ  Katona, G. Psychological Economics, Elsevier, New york, 1975.
17 ـ  Muellbauer,J. The Assessment: consumer Expenditure , Oxford review of economic Policy vol. 10,No2, 1994,pp. 1-41.
 
 
 
CAPTCHA Image