نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشیار اقتصاد دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

در این مقاله به تحلیل نقش قضیه کوز و تحولات آن می‌پردازیم. در بخش مقدماتی ضمن روشن کردن چارچوب مفهومی، به زمینه‌ها و پیشینه‌های موضوع اشاره می‌شود. بخش‌های دوم و سوم به توصیف و تشریح قضیه مربوطه و هزینه مبادله اختصاص دارد. در بخش چهارم ضمن اشاره به نکات قابل ملاحظه و جمع‌بندی، مبادرت به ذکر کارکرد قضیه مذکور می‌شود. مقاله حاضر بر اساس روش تحلیلی ـ توصیفی به پیش می‌رود. در عین حال یک سری از تئوری‌های اقتصادی به همراه برخی حقایق تاریخی به عنوان داده مورد استفاده قرار می‌گیرند. با وجودی که عناوین هزینه مبادله و حتی قضیه کوز توسط بسیاری از اقتصادانان و در متون اقتصادی به میزان فراوان بکار می‌رود، اما عمدتاً از آن نوعی برداشت سنتی صورت می‌گیرد و تحولات اخیر موضوع به میزان کافی در نظر گرفته نمی‌شود. در عین حال قضیه مذکور عملاًً محور تعداد قابل توجهی از مطالعات و تحقیقات تجربی و خط مشی‌های سیاستی است. لذا به نظر می‌رسد تبیین مفاد کلاسیک و جدید این موضوع در این مقطع از اقتصاد ایران مفید باشد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Role of Coase Theorem and Transaction Cost in New Economic Evolution

نویسنده [English]

  • Yadollah Dadgar

Associate Professor of Economics, Shahid Beheshti University

چکیده [English]

This paper is responsible to analyze the role and evolutions of coase theorem.  First section is devoted to mention background of the subject. In second and third sections, transaction cost and coase theorem will be discussed. Analyses of the above objects are job of the fourth section, during which concluding remarks are mentioned. In this paper, coase theorem is analyzed as benchmark and pilot for extending new theories in economic literature, among them are public choice and neo-institutionalism

کلیدواژه‌ها [English]

  • Coase Theorem
  • Neo-institutionalism
  • Public Choice
  • Law and Economics

منابع

الف - فارسی

1 ـ       دادگر، یداله، اقتصاد بخش عمومی، چاپ دوم، انتشارات دانشگاه مفید، 1386.
2 ـ       ـــــــــ، تاریخ تحولات اندیشه اقتصادی، انتشارات دانشگاه مفید، 1383.
3 ـ       کاپلستون، فردریک، تاریخ فلسفه، امیر جلال الدین اعلم، جلد پنجم، تهران، انتشارات سروش، 1370.
4 ـ       منصف، عبدالعلی، حقوق مالکیت و نظم بازارهای کارآمد، نامه مفید سال نهم، شماره 38، 1382.
5 ـ       نمازی، حسین و دادگر یداله، اقتصاد متعارف و اقتصاد نئوکلاسیک، تهران، شرکت انتشار، 1385.
6 ـ       نورث، داگلاس، ساختار دگرگونی در تاریخ اقتصادی، غلامرضا آزاد، تهران، نشر نی، 1377.

ب- لاتین

7 ـ      Abreu, D, Nash eouilibrun, econometrica, 1988,54, 1259-82.
8 ـ      Alchian, A, Demsetz, H, production, Information costs and economic organization, American economic review, 1972,62, 777-95.
9 ـ      Bain, J, industrial organization, NY, wiley1968,.
10 ـ   Buchanan, J, the limits of liberty, chicago, university press1975,.
11 ـ    ---------,toward a theory of the rent seeking society, Texas university press. 1980,
12 ـ   ---------- and Tulock, G, the calculus of consent, the university of Michigan press1962,.
13 ـ   Chang, H , globalization and the role of state, London, zed book2003,.
14 ـ   Charnes, A, et al, data envelopment Analysis, Boston, KAP1996,.
15 ـ   Coase, R, the nature of the firm, economica, 1937,4, 386-405.
16 ـ   ----------,the peoblem of social cost, journal of law and economics, 1960,3, 1-44.
17 ـ    ----------,the new institutional economics, American economic review, 1998,88, 4-72.
18 ـ   Cooter, R, the cost of coase, Journal of legal studies, 1982,11(1), 1-34.
19 ـ   ----------,and Ulent, T, law and economics, New York, Addison Wesley2004,.
20 ـ   Furobutn, E, institution and economic theory the university of Michigan, press, 2001.
21 ـ   Groves, T, theory and measurement of economic externalitions, London, Academic press, 1976.
22 ـ   Hahn, F, H, eauilibruim with transaction cost, economica, 1971,39 (3), 417-39
23 ـ   Jensen, M and W, Meckling, theory of firm, journal of financial economics, 1976, 3, 305-360.
24 ـ   Lee, L, and sabourian, H, Coase theorem, complexity and transaction costs, London, Birkbeck colledge press, 2006.
25 ـ   Mathews,R,C,O, the economics of institutions, economic journal, 1986, 96, 903-18.
26 ـ   Mercurro, N, economics and law, Princeton university press, 1997.
27 ـ   North, D, C, institutional change and economic performance, Cambridge university press, 1990.
28 ـ   ----------,economic, performance through time, American economic review, 1994,84, 359-68.
29 ـ   Ogus, A,legal form of economic theory, NY, willy, 1994.
30 ـ   Pearson, H, origins of law and economics, Cambridge university press, 1997.
31 ـ   Posner, E, economic, Analysis of law, Boston, little brown, 1986.
32 ـ   Preston, L, the rules of the game, London, kluwer Academic publisher, 1998.
33 ـ   Samuels, W, law and economics, Boston, Martinus publishing, 1981.
34 ـ   Sandler, T, collecting action, London Cambridge university press, 2004.
35 ـ   Ulph, A and Ulph, D, transaction, economic, 1975,42(168), 355-72.
36 ـ   Veroman, J, economic evolution, NY, Rutledge, 1996.
37 ـ   Williamson, O, E, Transaction cost economics, economist, 1998,146, 23-58.
38 ـ  ----------,the vertical integration of production, American economic, review, 1971,61, 112-123.
39 ـ  ----------,comparative economic, organization, administrative science, 1991,36,(2), 269-96.
40 ـ  World Bank, world development report, 2002, Washington D. C, 2001.
 
 
CAPTCHA Image