نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشجوی دکترای اقتصاد نفت و منابع، دانشگاه مازندران

چکیده

نظریه سهمیه­بندی بازار از مهمترین نظریات ارائه شده مبنی بر رفتار کارتلی اوپک است. این نظریه که توسط آدلمن (Adelman) ارائه و بعدها توسط گریفین (Griffin) بسط داده شده و در حالت­های مختلف مورد آزمون واقع گردید، همواره توسط محققین، در دوره­های مختلف مورد بررسی و آزمون قرار گرفته است. مدیریت عرضه نفت خام توسط سازمان اوپک در دوره پنج ساله 2000 تا 2005 ، که در پی افت شدید قیمت­های جهانی نفت خام در سال­های 1998 و 1999 تنظیم گردید، از دوره­های موفقیت آمیز هماهنگی اعضای اوپک محسوب می­گردد. در این مقاله با پرداختن به مدل اولیه گریفین، نظریه سهمیه­بندی بازار را با روش معادلات همزمان، در دوره مزبور یعنی (1)2000 تا (12)2005، آزمون نمودیم. نتایج بررسی­ها نشان می­دهد: اولاً، نظریه سهمیه­بندی بازار در طی این دوره از قدرت کافی برخوردار بوده است. ثانیاً، برای پنج کشور ایران، اندونزی، الجزایر، کویت و ونزوئلا، فرضیه  رد نمی­شود و بر اساس تعریف گریفین، این کشورها از سهمیه بندی ثابت بازار پیروی نموده­اند. در حالیکه، برای چهار کشور عراق، قطر، امارات عربی متحده و عربستان سعودی، فرضیه  رد نشده و لذا این کشورها از سیستم سهمیه­بندی نسبی بازار پیروی نموده­اند. همچنین رفتار دو کشور نیجریه و لیبی فرضیه  را رد نمی­کنند که بیانگر پیروی از سهمیه بندی جزئی بازار توسط آنها است.   

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Management of risk in fluctuation of oil price in Iran

نویسنده [English]

  • Toraj Dehghani

PhD student in Petroleum Economics and Resources, Mazandaran University

چکیده [English]

The price of crude oil is affected by different factors, and it fluctuates a lot, that produce risk of the price .Therefore risk management is a complex process and includes identification, evaluation, selection of optimum method, planning for execution and supervising the activities.   Risk coverage is one of the strategies for management of risk. This in itself needs financial tools. Most businessmen in world oil market use these tools to avoid the effects of price fluctuation. This paper deals with risk coverage strategies in relation to future contracts for Iranian crude oil. At first the aim is to cover the risk will be set forth & then by estimating the number of optimum future contracts, the coverage rate in two forms of static &dynamic is estimated and finally for selecting the best type of contract &module, statistical, economic & econometric method have been used.
The results have shown that, using future contract, reduces the risk fluctuation by 80 to 96 percent, and efficiency of contract is increased by their duration as a result ,future contract with four months duration is identified best for reduction of risk. Also static coverage rate for its optimizing effect has given a better result.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Risk Management
  • Future Contact
  • BV-GARCH Module
  • Oil Price Fluctuation
  • Oil Revenues
 منابع
1- بیک علیزاده، بهروز، اجلاس­های اوپک و تحولات بازار جهانی نفت، جلد 1، تهران، مؤسسه مطالعات بین المللی انرژی، چاپ اول، 1385.
2- مزرعتی، محمد، مژگان علایی فر، واکنش اوپک و غیر اوپک به قیمت­های نفت، فصلنامه مطالعات اقتصاد انرژی، 1383، سال اول شماره اول.
3- همتی، عبدالناصر، اقتصاد نفت، تهران، انتشارات صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، سروش، چاپ اول، 1374.
4- همتی، عبدالناصر، اقتصاد انرژی، تهران، مؤسسه مطالعات بین المللی انرژی، چاپ اول، 1383.
 
5- Al-Sultan, A. M., "Alternative Models of OPEC Behavior", the Journal of Energy and Development, 1995, No.18.
6-Alhajji, A. F., and David Huettner, "OPEC and World Crude Oil Markets from 1973 to 1994: Cartel, Oligopoly, or Competitive?” The Energy Journal, 2000, vol. 21, No. 3.
7- Griffin, J. M. and Teece, D. J., “OPEC Behavior and World Oil Prices", Center for Public Policy, University of Houston, 1982.
8- Jones, C. T., "OPEC Behavior Under Falling Prices: Implications For Cartel Stability", The Energy Journal, 1990, No.11.
9- Kaufmann, R.K, S. Dees, P. Karadeloglou, and M. Sanchez, "Does OPEC matter? An econometric analysis of oil prices", The Energy Journal, 2004, Vol 25, No. 4.
10-Ramcharran, "OPEC’s production under fluctuating oil prices: further test of the target revenue theory", Energy Economics, 2001, Vol.23.
11- Ramcharran, "Oil production responses to price changes: an empirical application of the competitive model to OPEC and non-OPEC countries"Energy Economics, 2002, Vol. 24.
12- Smith, J.L.,"Inscrutable OPEC? Behavioral tests of the cartel hypothesis", The Energy Journal, 2005, Vol. 26, No. 1.
13- Yang, B., "OPEC Behavior", Ph.D. Thesis, the Pennsylvania State University
CAPTCHA Image