نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 ا ستاد دانشگاه بوعلی سینا

2 کارشناس ارشد اقتصاد

چکیده

قیمت­های نفت خام تحت تأثیر عوامل مختلفی بوده و نوسانات زیادی دارند، که ریسک قیمت را بوجود می­آورند. ریسک برای یک بنگاه کوچک تا یک شرکت چند ملیتی بزرگ و همچنین در سطح کلان اقتصاد یک کشور نیاز به مدیریت و کنترل دارد. مدیریت ریسک فرآیندی پیچیده بوده و مراحلی چون شناسائی و ارزیابی ریسک، گزینش روشی بهینه جهت مقابله با آن و برنامه­ریزی جهت انجام و نظارت بر صحت عمل آن را شامل می­شود. پوشش ریسک یکی از راهکارهای مدیریت ریسک است که با استفاده از ابزارهای مشتقه مالی مانند قراردادهای آتی انجام می­گیرد. این مقاله به بررسی مدیریت ریسک نوسانات قیمت نفت به وسیله قراردادهای آتی پرداخته است.نرخ­های پوششی حداقل واریانس ایستا و پویا به ترتیب توسط مدل­های اقتصاد سنجی حداقل مربعات معمولی (OLS) و ناهمسانی واریانس شرطی خودهمبسته دو متغیره(BV_GARCH) و برای قراردادهای آتی یک تا چهارماهه بدست آمده­اند. جهت انتخاب بهترین نرخ پوششی از روش­های آماری، اقتصادی و اقتصادسنجی استفاده شده است. نتایج نشان می­دهد که کلیة نرخ­های پوششی محاسبه شده توان بالایی در کاهش ریسک دارند (بین 86 تا 96 درصد) و با طولانی شدن سررسید قراردادهای آتی قدرت آنها نیز بیشتر می­شود؛ به طوری که آتی­های چهار ماهه بهترین نوع قرارداد در کاهش ریسک هستند. این مقاله نرخ­های پوششی ایستا را به دلیل ایجاد مطلوبیت بیشتر، جهت پوشش ریسک نوسانات قیمت نفت پیشنهاد می­کند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Management of risk in fluctuation of oil price in Iran

نویسندگان [English]

  • Mohsen Ebrahimi 1
  • Ali Reza Ghanbary 2

1 Bu Ali Sina University Headquarters

2 Master of Economics

چکیده [English]

The price of crude oil is affected by different factors, and it fluctuates a lot, that produce risk of the price .Therefore risk management is a complex process and includes identification, evaluation, selection of optimum method, planning for execution and supervising the activities.   Risk coverage is one of the strategies for management of risk. This in itself needs financial tools. Most businessmen in world oil market use these tools to avoid the effects of price fluctuation. This paper deals with risk coverage strategies in relation to future contracts for Iranian crude oil. At first the aim is to cover the risk will be set forth & then by estimating the number of optimum future contracts, the coverage rate in two forms of static &dynamic is estimated and finally for selecting the best type of contract &module, statistical, economic & econometric method have been used.
The results have shown that, using future contract, reduces the risk fluctuation by 80 to 96 percent, and efficiency of contract is increased by their duration as a result ,future contract with four months duration is identified best for reduction of risk. Also static coverage rate for its optimizing effect has given a better result.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Risk Management
  • Future Contact
  • BV-GARCH Module
  • Oil Price Fluctuation
  • Oil Revenues
منابع
1-    ابراهیمی، محسن و سوری، علی، زیان ناشی از نااطمینانی درآمدهای نفتی بر رشد اقتصادی و ضرورت صندوق ذخیره ارزی، نامه مفید، شماره48، 1384. 
2-    جدیدیان، سروا، پوششریسکصادراتنفتازطریقبازارهایسلف، پایان­نامه کارشناسی ارشد، موسسه عالی پژوهش و برنامه ریزی و توسعه، 1381.  
3-    درخشان ، مسعود،  مشتقاتو مدیریت ریسک در بازارهای نفت، تهران، انتشارات مؤسسه مطالعات بین­المللی نفت، چاپ اول، 1383.
4-    راعی، رضا و سعیدی، علی، مبانی مهندسی مالی و مدیریت ریسک، تهران، انتشارات سمت،  چاپ اول، 1383.
5-    شیرین بخش، شمس الله، و حسن خوانساری، زهرا، کاربرد Eviews در اقتصاد سنجی، تهران، پژوهشکده امور اقتصادی، چاپ اول، 1383.
6-    گجراتی , دامور، مبانیاقتصادسنجی، جلد دوم، حمید ابریشمی، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ اول، 1378.
7-    نوفرستی، محمد، ریشه واحد و هم­جمعی در اقتصاد سنجی، تهران، مؤسسه خدمات فرهنگی رسا، چاپ اول، 1377.
 
8-       Baillie, R., & Myers, R., ‘Bivariate GARCH Estimation of the Optimal Commodity Futures Hedge’, Journal of Applied Econome- trics, vol. 6, pp. 109– 124, 1991.
9-       Benninga, S., Eldor, R. and Zilcha, I., ‘Optimal Hedging in the Futures Market under Price Uncertainty’, Economic Letters, Vol. 13, pp. 141-145, 1983.
10-   Bera, A.K., Garcia, P. and Roh, J.S., ‘Estimation of Time-Varying Hedge Ratios for Corn and Soybeans: BGARCH and Random Coefficient Approaches, Sankhya B., Vol. 59, pp: 346-368, 1997.
11-   Bollerslev, T., ‘Generalized Autoregressive Conditional Heteroscedasticity’, Journal of Econometrics, Vol. 31, pp: 307-327, 1986.
12-   Brooks, C., Introductory Econometrics for Finance, Cambridge: CambridgeUniversity Press, 2002.
13-   Casillo A., ‘Model Specification for the Estimation of the Optimal Hedge Ratio with Stock Index Futures: an application to the Italian Derivatives Market’. School of Economic of university of Birmingham, 2005.
14-   Castellino, M, ‘Minimum-Variance Hedging with Futures Re-visited’, Journal of Portfolio Management, Vol. 16, pp: 74-80, 1990.
15-   Choudhry, T. ‘The Hedging Effectiveness of Constant and Time-Varying Hedge Ratio Using Three Pacific Basin Stock Futures’. International review of Economics and Finance, vol. 13, pp: 371-385, 2004.
16-   Ederington, L.H. ‘The Hedging Performances of the NewFutures Markets’, Journal of Finance, Vol. 34, No. 1, pp: 157-170, 1979.
17-   Engle, R.F., ‘Autoregressive Conditional Heteroskedasticity with Estimates of the Variance of United Kingdom Inflation’, Econometric, Vol. 50, No. 4, pp: 987-1007, 1982.
18-   Engle, R.F. and Kroner, K.F. , ‘Multivariate Simultaneous Generalized ARCH’ Econometric Theory, Vol. 11, No. 24, pp: 122-150, 1995.
19-   Holmes, P., ‘Stock Index Futures Hedging: Hedge Ratio Estimation, Duration Effects, Expiration Effects and Hedge Ratio Stability’, Journal of Business & Accounting, Vol. 23, No. 1, pp: 63-78, 1996.
20-   Johnson, L. L, ‘the Theory of Hedging and Speculation in Commodity Futures’, Review of Economic Studies, Vol. 27, pp: 139-151, 1960.
21-   *Jonathan, K.Y and Youder, K.J and Mittelhammer R. , ‘A Random Cofficient Autoregressive Markov Regime Switching Model for Dynamic Futures Hedging’. School of Economic Sciences, Washington state university, 2004.
22-   Kroner, K.F. and Sultan, J. , ‘Exchange Rate Volatility and Time Varying Hedge Ratios’ Chapter 2, pp. 397-412 in Rhee, S.G. and Chang, R.P., eds, Pacific-Basin Capital Market Research, Amsterdam: North-Holland,1991.
23-   Kroner, K.F. and Sultan, J. , ‘Time-Varying Distributions and Dynamic Hedging with Foreign Currency Futures’, Journal of Financial and Quantitative Analysis, Vol. 28, No. 4, pp: 535-551,1993.
24-   Lien, D. and Luo, X., ‘Multi-period Hedging in the Presence of Conditional Heteroskedasticity’, Journal of Futures Markets, Vol. 14, pp: 927-955, 1994.
25-   Lypny, G. and Powalla, M. , ‘The Hedging effectiveness of DAX Futures’, The European Journal of Finance, Vol. 4, pp: 345-355.1998.
26-   Myers, R. J. , ‘Estimating Time-Varying Hedge Ratios on Futures Markets’, Journal of Futures Markets, Vol. 11, No. 1, pp: 39-53, 1991.
27-   Myers, R. J. and Thompson, S.R., ‘Generalized Optimal Hedge Ratio Estimation’, American Journal of Agricultural Economics, Vol. 71, pp: 858-867, 1989.
28-   Park, T.H. and Switzer, L.N., ‘Bivariate GARCH Estimation of the Optimal Hedge Ratios for Stock Index Futures: A Note’Journal of Futures Markets, Vol.15, No. 1, pp: 61-67, 1995.
29-   Stein, J.L. , ‘The simultaneous Determinations of Spot and Futures Prices’, American Economic Review, Vol. 51, pp: 1012-1025, 1961.
30-   *Suhakar, S.R., ‘Risk Return Trade-offs from Hedging Oil Orice in Ecuador’. Journal of Emerging Market Finance, Vol. 4:1, pp: 24-41, 2005.
31-   Syan Chen, S., Lee, C. and Shrestha, K., ‘Futures Hedge Ratio: A review’. The Quarterly Reviews of Economics and Finance, vol. 43, pp: 433-465, 2003.
32-   Thompson, J. and Laws, J., ‘Hedging Effectiveness of Stock Index Futures’. European Journal of Operation Research, Vol. 163, pp: 177-191, 2005. 
33-   Wilson, L. C., ‘Hedge Oil Revenues’, Alaska Department of Revenue, 2002.
34-   Working, H., ‘Futures Trading and Hedging’, American Economic Review, Vol. 43, pp: 314-343, 1953.
35-   Yang, W., ‘M-GARCH Hedge Ratios and Hedging Effectiveness in Australian Futures Markets’, School of Finance and Business Economics, Edith Cowan University, 2001.
CAPTCHA Image