نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیأت علمی دانشگاه مازندران

2 کارشناس ارشد حسابداری

چکیده

سود نقدی و به ویژه تغییرات قیمت سهام از عوامل اصلی کسب بازده در بورس اوراق بهادار تهران هستند. طرفداران تحلیل‌ مبتنی بر شیوة تکنیکی معتقدند که بازدهی نوعی متغیر آماری است که مانند سایر متغیرها از الگوی خاصی پیروی می‌کند و همچون سری­های زمانی دارای رفتار ویژه‌ای است. از این رو می‌توان با تحلیل رفتار و اطلاعات گذشته مبانی لازم برای پیش‌بینی‌های آینده فراهم شود. از آن­جا که رویکرد تحلیل بر این مبنا در ایران شیوة نوینی است، در این مقاله تأثیرپذیری نرخ بازده سهام از دو عامل تغییرات قیمت سهام و سود نقدی طی سال­های 1377 تا 1381 - مشهور به دورة تحرک- مورد بررسی قرار گرفت. در ابتدا، معنا‌دار بودن روابط در هر یک از سال­ها با استفاده از روش رگرسیون چند متغیره خطی بررسی شد. از آن­جا که گمان می‌رفت تغییرات سال بر روابط تأثیر داشته باشد - عرض از مبدأ و شیب- و نوع روابط برای کل دوره تعیین شود، با استفاده از رگرسیون چندگانه با متغیر موهوم (سال) اقدام به برآورد مدلی شد که در برگیرندة اثر سال- تغییرات قیمت و سال- سود نقدی نیز ‌باشد که مناسب بودن انتخاب متغیرهای مستقل را تعیین می‌کند و با استفاده از روش گام به گام متغیرهای تأثیرگذار بر بازده به دست آمد. سپس با استفاده از روش Panel data به برآورد مدل نهایی برای کل دوره مورد بررسی اقدام شد. نتایج تحقیق نشان داد که ضریب تعیین در تمامی معادلات – سال­ها- برازش مدل­های رگرسیون تخمینی را نشان می‌دهد و نرخ بازده رابطة معناداری قوی با تغییرات قیمت سهام دارد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Determination of the Effect of Changes in Stock Prices and Cash Dividends On the Rate of Returns from Investment in Stock Market

نویسندگان [English]

  • Ahmad Ahmadpoor 1
  • Mahmood Yahya Zade Far 1
  • Hosein Mirbelook 2

1 Faculty member of Mazandaran University

2 Master of Accounting

چکیده [English]

   Cash dividends and particularly changes in stock prices are the two main factors of providing returns for investors in stock market. Advocators of analyzing stock market based on technical methods, believe that returns are statistical variables which follow a particular pattern and like other time-series relations have a special behavior. Thus, analysis of historical information can provide various bases for future predictions. Stock analysis based on this attitude is new in Iran. In this paper we investigate the degree to what the rates of stock return from investing in Tehran stock market are affected by the two main factors that construct it- return from changes in stock price and cash dividend. Initially the meaningfulness of the relationships between the dependent variable and independent variables were tested by linear multi-regression analysis in 1377- 1381 period. Since it was suspicious that year alteration has had impacts on relations (intercept and slope coefficients), a dummy variable regression model was applied in which the impacts of year-price changes and year-cash dividend factors were involved. This method determined the appropriateness of independent variables. By using the stepwise forward method, the most effective variables were determined and included. And finally as the observations on cross-sectional units were made over a number of periods, the data was pooled and examined on both time-series and the cross-section dimensions through the Panel Data method and the final model (pooled equation) was estimated. The results show that in all models the R square amounts provide the acceptable appropriateness of all estimated regression models. Almost in all years the rates of return have had a significant meaningful relation with stock price changes but for the prediction of the rate of stock return, the cash dividend factor can’t be a good estimator. The standardized beta coefficients explain that the impact of changes in stock price was much more than the impact of cash dividends almost in all years. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Return on Investment
  • Cash Dividend
  • Stock Price Changes
منابع
1- احمدپور، احمد، یحیی‌زاده‌فر، محمود، «مدیریت مالی»، ج اول، انتشارات دانشگاه مازندران، 1383.
2- پوررضا، «بررسی مدل چند متغیره جهت پیش‌بینی بازده سهام در بورس اوراق بهادار تهران» پایان‌نامة کارشناسی ارشد (1380).
3- جهانخانی، علی، عبدا.. زاده، فرهاد، «نقدی بر چگونگی قیمت‌گذاری سهام در بورس اوراق بهادار تهران»، مجلة تحقیقات مالی، شمارة 1، (1372).
4- حصادی، سیمین،  «بررسی نقش نسبت قیمت بازار بر درآمد هر سهم در ارتباط با بازده سهام عادی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران»، پایان‌نامة کارشناسی ارشد، دانشگاه علوم و فنون مازندران،(1377).
5- میرزایی، حمید، «استفاده از متغیرهای چندگانه حسابداری (جریان نقدی، سود، حقوق صاحبان سهام) در پیش‌بینی بازده سهام»، پایان نامة کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران، (1380).
 
6- Asquith, P. and D. Mullins, Jr. “The impact of initiating dividend payments on shareholders wealth,” The Journal of Business 56, 77–96, 1983.
7- Asquith, P. and D. Mullins, Jr. “Signaling with dividends, stock repurchases and equity issues”, Financial Management, 27-44, 1986.
8- Bhattacharya, Sudipto. Imperfect information, dividend policy, and “the bird in the hand fallacy,” The Bell Journal of Economics 10, 259-270, 1979.
9- Campbell, John Y. and Robert J. Shiller, “Stock Prices, Earnings, and Expected Dividends,” Journal of Finance, 43(3), p 66, July 1988.
10- Cremers, Martijn, “stock return predictability: a Bayesian Model selection perspective,” Jun 2001.
11- Easterbrook, Frank, “Two agency-cost explanations of dividends,” The American Economic Review, 74(4), 650-659, 1984.
12- Heckman, James, Hidehiko Ichimura, Jeffrey Smith and Petra Todd, “Characterizing selection bias using experimental data,” Econometrica, 66(5), 1017-1098, 1998 .
13- Heckman, James, Hidehiko Ichimura and Petra Todd, “Matching as an econometric evaluation estimator,” Review of Economic Studies, 65(2), 261-294, 1998.
14- Lintner, John, “Distribution of incomes of corporations among dividends, retained earnings, and taxes,” American Economic Review, 46(2), 97-113, 1956.
15- Jensen, M, “Agency costs of free cash flow, corporate finance, and takeover,” American Economic Review, 76, 323-329, 1986.
16- Michaely, R., R. Thaler, and K. Womack, “Price reaction to dividend initiations and omissions: overreaction or drift,” The Journal of Finance, 50, 573-608, 1995.
17- Miller, Merton H. and Kevin Rock, “Dividend policy under asymmetric information,” The Journal of Finance, 40, 1031-1051, 1985.
18- Ofter, Aharon R., and Anjan V. Thakor, “A theory of stock price responses to alternative corporate cash disbursement methods: stock repurchases and dividends,” The Journal of Finance, 42, 365-394.  1987.
19- Pettit, R. R. “Dividend announcements, security performance, and capital market efficiency,” The Journal of Finance, 27, 993-1007, 1972.
20- Poterba, James, M. and Lawrence H. Summers, “Mean Reversion in Stock Prices,” Journal of Financial Economics, 22(1), October, pp. 27-59, 1988.
21- Rimbey, J, and D. Officer, “The market response to subsequent dividend actions of dividend-initiating and omitting firms,” The Quarterly Journal of Business and Economics, 31, 3-20, 1992.
22- Rozeff, Michael S. Growth, “beta and agency costs as determinants of dividend payout ratios,” The Journal of Financial Research, 5, 249-259, 1982.
23- Pesaran, Hashem M., and Allan Timmerman, “Predictability of Stock Returns: Robustnessand Economic Significance,” Journal of Finance, 50, 1201–1228, 1995.
24- Robert J. Hodrick, “The Review of Financial Studies,” Vol. 5, No. 3, pp. 357-386, 1992.
25- Zhou, Chungsheng: “Forecasting Long and Short Horizon Stock Returns in a Unified Framework,” Federal Reserve Board, 1-676, 1999.                                                     
CAPTCHA Image