نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

عضو هیأت علمی دانشگاه بوعلی سینا - همدان

چکیده

این مقاله به بررسی و مقایسة اثرات سرمایه انسانی و سرمایه اجتماعی بر رشد اقتصادی می‌پردازد. نتایج به دست آمده نشان می‌دهد که تأثیر کاهش سرمایه اجتماعی  بر رشد اقتصادی، منفی و معنادار، در حالی­ که تأثیر سرمایه انسانی، معنا‌دار نیست. همچنین پسماندِ رشد اقتصادی که بیانگر آن مقدار از رشد اقتصادی است که توسط عوامل تولید تبیین نمی­شود، دارای رابطة منفی و کاملاً معنادار با کاهش سرمایه اجتماعی بوده ولی سرمایه انسانی تأثیر معناداری بر رشد اقتصادی ندارد. به هرحال هرچند معیارهای اندازه‌گیری سرمایه انسانی و سرمایه اجتماعی ممکن است تا حدودی ساده باشند، ولی نتایج به دست آمده می‌تواند درخور توجه باشد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

‏The Growth Residual: Human Capital or Social Capital?

نویسنده [English]

  • Ali Souri

Faculty member of Bu Ali Sina University - Hamadan

چکیده [English]

This paper focuses on human capital and social capital as determinants of economic growth and compares the corresponding effects. The results show that the effect of a decline in social capital on growth is negative and significant, while the effect of human capital is not significant. Regarding residual growth, again it is concluded that the effect of a decline in social capital is significant but the human capital has no effect on economic growth. Although we have benefited simple criteria to measure human capital and social capital, the results can be considerable.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Human Capital
  • Social Capital
  • Economic Growth
  • Residual Growth
منابع:
1- الوانی، سید مهدی و میر علی سید نقوی، سرمایه اجتماعی: مفاهیم و نظریه‌ها، فصلنامه مطالعات مدیریت شماره 33 و 34، صص: 26-3،1382.
2- امینی، علیرضا، ودیگران، برآورد آمارهای سری زمانی اشتغال و موجودی سرمایه در بخشهای اقتصادی ایران، مجله برنامه و بودجه، شماره 31و32،1377.
3 ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، حساب­های ملی، 79-1338.
4- پور موسوی، سید فتح‌الله، جامعه مدنی و سرمایه اجتماعی، مجلة راهبرد، شمارة 26، صص: 83-159،1381.
5- چلبی، مسعود و محمد مبارکی، تحلیل رابطة سرمایه اجتماعی و جرم در سطوح خرد وکلان، مجلة جامعه شناسی ایران، دورة ششم، شمارة 2، صص 44-3،1384.
6- رنانی، محسن، سقوط سرمایه اجتماعی، نشریه آفتاب، شماره 16،1381.
7- شارع‌‌پور، محمود، بررسی تجربی سرمایه اجتماعی در استان مازندران، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان مازندارن.1383.
8- طائی، حسن، تراز نیروی انسانی متخصص مورد نیاز در برنامه دوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و تحلیلی بر بازار کار کشور، مؤسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی،1373.
9- _____,  بازشناسی وضعیت منابع انسانی و تراز نیروی انسانی متخصص کشور، مؤسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی،1380.
10- فوکویاما، فرانسیس، پایان نظم (بررسی سرمایه اجتماعی و حفظ آن)، ترجمه غلامعباس توسلی، انتشارات جامعه ایرانیان، تهران 1379،(1997).
11- نیلی، مسعود و شهاب نفیسی ، رابطة سرمایه انسانی و رشد اقتصادی با تأکید بر نقش توزیع تحصیلات نیروی کار _مورد ایران سال­های 1379-1345_، فصلنامه پژوهش‌های اقتصادی ایران، شماره 17، صص 32-1382.
 
12- Becker, C.S. Human Capital, NBERColumbiaUniversity Press; New York, 1964.
13- Coleman, J. Foundation of Social Theory, the Belknap Press of Harvard University Press, Cambridge MA, 1990.
14- Coleman, J. Social Capital in the Creation of Human Capital, American Journal of Sociology, Vol. 94, pp. 95-120, 1998.
15- Costa, D.L. and M.E. Kahn, Understanding the Decline in Social Capital, 1952-1988, NBER, Working Paper, 2001.
16- Grier, K.B. and Tullock, G. An Empirical Analysis of Cross-National Economic Growth: 1951-1980”, Journal of Monetary Economics, Vol. 24, pp. 259-276, 1989.
17- Grootaert, C. and Swamy, G.O. Social Capital, household welfare and Poverty in Burkina Faso, journal of African Economies, Vol. 11, No. 1, 2002.
18- Islam, N. Growth Empirics: A Panel Data Approach, Quarterly Journal of Economics, Vol. 111, pp. 1127-70, 1995.
19- Knack, S. Social Capital, Growth and Poverty: A Survey of Cross-Country Evidence, Social Capital Initiative Working Paper No. 7, Social Development, WashingtonDC: World Bank, 1999.
20- Knack, S. and Keefer, P. Does Social Capital have an Economic Pay-off? A Cross Country Investing Action, Quarterly Journal of Economics, Vol. 112, No. 4, pp.1251-1288, 1997.
21- Knight, Macolm, Norman, L. and Villanueva, D. Testing the Neoclassical Theory of Economic Growth, IMF Staff Paper, Vol. 40, pp. 512-41, 1993.
22- Knowels, S. and Own, P.D. Education and Health in an Effective- Labour Empirical Growth Model, Economics Record, Vol. 73, pp. 314-28,1997.
23- Mankiew, N.G. Romer, D. and Weil, D.N. A Contribution to the Empirics of Economic Growth, Quarterly Journal of Economics, Vol. 107, pp. 407-37, 1992.
24- North, Douglass, Institutions, Institutional Change and Economic Performance, CambridgeUniversity Press. 1990.
25- Pritchett, L. and Summers, L.H. Wealthier is Healthier, Journal of Human Resources, Vol. 31, pp. 842-64,1996.
26- Pugno, M. Structural Stability in a Cross-Country Neoclassical Growth Model, Applied Economics, Vol. 28, pp. 1555-1566, 1996.
27- Putnam, R.D. Making Democracy work: Civic Traditions in Modern Italy, Princeton University Press, Princeton, 1993.
28- Romer, P. Increasing Returns and Long Run Growth, Journal of Political Economy, October, pp. 1002-37, 1986.
29- Solow, R.M. Technical Change and the Aggregate Production Function, Review of Economics and Statistics, Vol. 39, august, pp.312-20, 1957.
30- Shultz, T.W. Investment in Human Capital, American Economic Review, Vol. 51, No. 1, pp. 1-16, 1961.
31- Temple, J.R.W. Testing the Augmented Solow Model, Journal of Applied Econometrics, Vol. 13, pp. 361-75, 1998.
32- Temple, J. and Johnson, P.A. Social Capability and Economic Growth, Quarterly Journal of Economics, Vol. 113,No. 3, pp.965-990, 1998.
CAPTCHA Image