نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد دانشگاه تهران

2 استادیار دانشگاه تبریز

چکیده

این مقاله الگویی نظری برای بیان رفتار صنایع تبدیلی در ارتباط با بازار نهاده اصلی تولیدی ارائه می‌‌دهد که در آن ضریب تمرکز در این بازار به عوامل متعددی تجزیه شده و تأثیر هرکدام در عملکرد اقتصادی صنایع به‌طور غیرمستقیم ارزیابی شده است. از این عوامل، کشش قیمتی عرضة نهاده اصلی و درجه توافق به طور غیرمستقیم دارای اثر مثبت بوده، ولی به‌طور مستقیم به‌ترتیب آثار منفی و مثبت در عملکرد اقتصادی دارند. از لحاظ کاربردی، یازده کارخانه قند انتخاب شده‌اند و اطلاعات آماری آنها به عنوان داده‌های مقطعی با داده‌های سری­های زمانی در طول دوره 1375 تا 1382 با همدیگر ترکیب شده و در نتیجه درجه توافق بین صنایع در حد 7/0 محاسبه شده است. این رقم رفتار انحصار خرید نهاده چغندر از زارعان را توسط هر کارخانه در حوزۀ جغرافیایی خود تأیید کرده که آن‌را به کل رفتار کارخانه‌های قند مورد مطالعه تعمیم می‌‌دهد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Determination of Collusion Degree among Industries Acting in Main Input Market

نویسندگان [English]

  • Majid Ahmadian 1
  • Mohamad Ali Motafaker Azad 2

1 Professor, University of Tehran

2 Assistant Professor of Tabriz University

چکیده [English]

This paper develops a theoretical model in which a processing industry purchases a main productive input in order to convert it into the final commodity, employing other non-main inputs. In this market, concentration coefficient regarding input demand shares among firms has been divided into several factors, imposing their impacts on economic performance indirectly. Theoretically, it turns out that both the price elasticity of main input supply and collusion degree have positive indirect effects on industry profitability due to concentration changes, but their direct effects are negative and positive respectively. Choosing eleven sugar cane industries and applying the approach of pooling time –series and cross- sections data, it results in the degree of collusion at 0.7 levels among industries. It implies that each factory behaves as a monophony in main input market and that this behavior tends to affirm the collective decision making between industries

کلیدواژه‌ها [English]

  • Collusion Degree
  • Processing Industry
  • Economics Performance
  • Conjectural Elasticity
منابع
1- Appelbam, E. “The Estimation of the Degree of Oligopoly Power”, Journal of Econometrics, 9, pp. 287-299, 1982.
2- Azzam, A. M. “Measuring Market Power and Cost-Efficiency Effects of Industrial Concentration”, the Journal of Industrial Economics, Vol.4, No.1, pp. 377-384, 1997
3- Bain, J.S. “Industrial Organization” Nre Yourk, John Wiley, 1968.
4- Bain, J.S. “Relation of Profit Rate to Industry Concentration:American Manufacturing,1936-40” Quarterly Journal of Economics, 56, 293-324, 1951
5- Bain, J.S. Barriers to New Competition. CambridgeMA: HarvardUniversity Press, 1956.
6- Clarke R. and Davies, S.W. “Market Structure and Price-Cost Margins”, Economica, 49, pp.277-287, 1982
7- Clarke, R.; S. Davies and Waterson, M. “The Profitability-Concentration Relation: Market Power or Efficiency”, Journal of Industrial Economics, Vol.XXXII, No.4, pp. 435-450, 1984
8- Cowling, K. and Waterson, M. "Price-Cost Margins and Market Structure". Economica, 43, pp. 267-274, 1976
9- Demsetz, H. “Industry Structure, Market Rivalry and Public Policy", Journal of Law and Economics, 16, pp. 1-16, 1973
10- Diskson, V. “Aggregate Industry Cost Functions and Herfindahl Index. Southern- Economic Journal 61, pp. 445-425, 1994
11- Harris, F. “Testable Competing Hypotheses from Structure- Performance Theory: Efficient Structure versus Market Power”. The Journal of Industrial Economics, Vol. XXXVI, No.3, pp. 268-230, 1988
12- Mason, E.S. “Economic Concentration and the monopoly problem”Cambridge, Mass: Harvard University Press, 1957.
13- Mason, E.S. “Price and Production Policies of Large Scale Enterprise” American Economic Review, Supllement, 29, 61-74, 1939
14- Mason, E.S. “The Current State of Monopoly Problem in the united States” Harvard Law Review, 62, 1265-1285, June 1949
15- Rwoka, and Ravenscraft, D.J. Cooperation and Rivalry”, Economica, pp. 351-362, 1986
16- Schroeter, J. and A.Azzam, “Measuring Margins, Market Power and Price Uncertainty”, American Journal of Agricultural Economics, 73, pp. 990-999, 1991
17- Wann, J.J. and Sexton, R.J. Imperfect Competition in Multiproduct Food Industries with Application to Pear Processing”, Amer. Agr. Econ. Association, pp. 980-990, 1992
CAPTCHA Image