نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار دانشگاه شهید بهشتی

2 دانشجوی دکتری اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

مقالة حاضر به بررسی تأثیر جهانی شدن تجارت بر اشتغال صنعتی در ایران در یک دوره 29 ساله (1380-1352) اختصاص دارد. در این رابطه دو فرضیه آزمون شده است: یکی این­­که جهانی شدن در بلندمدت تأثیر افزایشی بر اشتغال صنعت دارد؛ دوم این­که جهانی شدن بر اشتغال­زایی صنایع صادرات محور اثر افزایشی و بر اشتغال­زایی صنایع واردات رقابتی اثر کاهشی دارد. برای آزمون این فرضیه­ها از شیوة آزمون داده­های ترکیبی(Panel Data)   با کمک آمار صنعت در سطح کدهای دو رقمیISIC (ویرایش دوم) استفاده شده است. از میان شاخص­های موجود برای بررسی تجربی تأثیر جهانی ­شدن, از شاخص تجارت به تولید ناخالص داخلی استفاده شده که از معروف­ترین شاخص­ها برای آزمون­های تجربی در ارتباط با جهانی شدن است. نتایج آزمون­های صورت گرفته حاکی از تأثیر منفی جهانی شدن بر اشتغال­زایی کل صنعت-  صنایع واردات رقابتی و صنایع صادرات محور- دارد. در حالی که فرضیات اصلی این پژوهش رد شده­اند، اما با توجه به ساختار اقتصادی ایران و پیوند آن با جهانی شدن اقتصاد قابل توجیه می­باشد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Impact of Trade Globalization on Industrial Employment in Iran

نویسندگان [English]

  • Yadollah Dadgar 1
  • Mohammad Nadiri 2

1 Associate Professor of Shahid Beheshti University

2 PhD student in Economics, Allameh Tabatabaei University

چکیده [English]

This article seeks to analyze the impact of trade globalization on industrial employment in Iran’s economy within a 29-year period (1352-1380). To test the hypothesis, we have used Panel Data method along with using ISIC codes of Iranian industry. The GDP ratio of trade has been used as a globalization index (among famous indexes). The result shows a negative relationship between globalization of trade and industrial employment in Iran. Although our hypothesis is rejected, regarding Iranian economic structure in the above period, the outcome is justifiable.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Globalization of Trade
  • Industrial Employment
  • Iranian Economy
منابع:
1_ استیگلیتز، جوزف، جهانی سازی و مسائل آن، ترجمه: حسن گلریز, نشر نی, تهران, ج اول، 1383.
2_ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، گزارش اقتصادی و ترازنامه، سال­های مختلف.
3_ ______، حساب­های ملی ایران از سال 1338 تا 1379.
4_ بهکیش، محمدمهدی، اقتصاد ایران در بستر جهانی شدن، نشر نی، تهران، ج دوم،1381.
5_ دادگر،یدالله و ناجی علی اکبر، شاخص­های جهانی شدن وموقعیت ایران، پژوهشنامه بازرگانی، شماره29.
6_ گمرک جمهوری اسلامی ایران، سالنامه گمرک،آمار بازرگانی خارجی (واردات وصادرات)، سال­های مختلف.
7_ مرکز آمار ایران،آمار کارگاه­های بزرگ صنعتی، سال­های مختلف.
8_ ______، بازرگانی خارجی بر حسب طبقه­بندی بین­المللی کالاها و خدمات  ISIC در سال­های 1379،1378و1380.
9_ ______، سالنامه آماری، سال­های مختلف.
 
10- Baltagi, Badi H. Econometric Analysis of Panel Data, Second Edition, West Sussex, England: John Wiley & Sons, 2001
11- Crafts, N. and Venables, A. J. Globalization in History, LondonSchool of Economics, NBER, 2001
12- Currie, J. and A. Harrison. Sharing the Costs, Journal of Labor Economics, Vol. 15, No. 3, pp.44-71, 1997
13- Faini, R and J. De Melo, Trade Liberalization, Employment and Migration: Some Simulations for Morocco, in OECD, 1996
14- Freeman, R. Are Your Wages Set in Beijing? Journal of Economic Perspectives, Vol. 9, No. 3, pp. 15-32, 1995
15- Freeman, R. and Katz, L. Industrial Wage and Employment                Determination in an Open Economy. Chicago: University of Chicago Press/NBER, pp. 235-259, 1991
16- Ghose, Ajit K. Trade Liberalization and Manufacturing Employment, ILO Employment Paper 2000/3. Geneva: International Labor Office, 2000
17- Green, F. Et al. A Picture of Wage Inequality and the Allocation of Labor, World Development, 29: pp.1923-1939, 2001
18- Greene, William. Econometric Analysis, Fifth Edition. Prentice Hall, 2003
19- Hamermesh, D. Labor Demand, Princeton: PrincetonUniversity Press, 1993
20- Hanson, G.H. and A. Harrison. Trade Liberalization and Wage               Inequality in Mexico, Industrial and Labor Relations Review, Vol.        52,   No. 2, pp. 271-288. 1999
21- _______, Who Gains from Trade Reform? Some Remaining Puzzles, Journal of Development Economics, Vol 59, pp.125-154, 1999
22- Harald, Beyer; et al. Trade liberalization and Wage Inequality, journal of Development Economics .Vol .59(1999) pp .103-123, 1999
23- Krueger, A.O. Tradeand Employment in Development Countries, Univ. of Chicago Press, Chicago, 1983
24- Levinsohn, J. Employment Responses to International Liberalization in Chile, Journal of International Economics, Vol. 47, pp. 321-344, 1999
25- Rama, Martín. The Labor Market and Trade Reform in Manufacturing.Washington, D.C: The World Bank, 1994
26- Revenga, A. Exporting Jobs? Employment and Wages in US Manufacturing. Quarterly Journal of Economics, 1992
27- Revenga, Ana. Employment and Wage Effects of Trade Liberalization. Journal of Labor Economics 15(3): S20-S43, 1997
28- Robbins,D,Et al. Trade Liberalization and the Relative Wages - in Costa Rica, Review of Development Economics 3(2): pp.140-54, 1999
29- Rodrik, D. Has Globalization Gone Too Far? Institute for International Economics, Washington, DC, 1997
30- Scholte, J, A, Globalization, CambridgeUniversity Press, 2000.
31- User Guide, Eviews, V5.
32- Wood, Adrian. North-South Trade, Employment and Inequality, Oxford: Clarendon Press, 1994
33- Trade and Employment Creation: Possibilies and Limitations, In OECD, 1996
 34- Openness and Wage Inequality in Developing Countries:, World Bank Economic Review11(1): pp. 33-58, 1997
منابع:
1_ استیگلیتز، جوزف، جهانی سازی و مسائل آن، ترجمه: حسن گلریز, نشر نی, تهران, ج اول، 1383.
2_ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، گزارش اقتصادی و ترازنامه، سال­های مختلف.
3_ ______، حساب­های ملی ایران از سال 1338 تا 1379.
4_ بهکیش، محمدمهدی، اقتصاد ایران در بستر جهانی شدن، نشر نی، تهران، ج دوم،1381.
5_ دادگر،یدالله و ناجی علی اکبر، شاخص­های جهانی شدن وموقعیت ایران، پژوهشنامه بازرگانی، شماره29.
6_ گمرک جمهوری اسلامی ایران، سالنامه گمرک،آمار بازرگانی خارجی (واردات وصادرات)، سال­های مختلف.
7_ مرکز آمار ایران،آمار کارگاه­های بزرگ صنعتی، سال­های مختلف.
8_ ______، بازرگانی خارجی بر حسب طبقه­بندی بین­المللی کالاها و خدمات  ISIC در سال­های 1379،1378و1380.
9_ ______، سالنامه آماری، سال­های مختلف.
 
10- Baltagi, Badi H. Econometric Analysis of Panel Data, Second Edition, West Sussex, England: John Wiley & Sons, 2001
11- Crafts, N. and Venables, A. J. Globalization in History, LondonSchool of Economics, NBER, 2001
12- Currie, J. and A. Harrison. Sharing the Costs, Journal of Labor Economics, Vol. 15, No. 3, pp.44-71, 1997
13- Faini, R and J. De Melo, Trade Liberalization, Employment and Migration: Some Simulations for Morocco, in OECD, 1996
14- Freeman, R. Are Your Wages Set in Beijing? Journal of Economic Perspectives, Vol. 9, No. 3, pp. 15-32, 1995
15- Freeman, R. and Katz, L. Industrial Wage and Employment                Determination in an Open Economy. Chicago: University of Chicago Press/NBER, pp. 235-259, 1991
16- Ghose, Ajit K. Trade Liberalization and Manufacturing Employment, ILO Employment Paper 2000/3. Geneva: International Labor Office, 2000
17- Green, F. Et al. A Picture of Wage Inequality and the Allocation of Labor, World Development, 29: pp.1923-1939, 2001
18- Greene, William. Econometric Analysis, Fifth Edition. Prentice Hall, 2003
19- Hamermesh, D. Labor Demand, Princeton: PrincetonUniversity Press, 1993
20- Hanson, G.H. and A. Harrison. Trade Liberalization and Wage               Inequality in Mexico, Industrial and Labor Relations Review, Vol.        52,   No. 2, pp. 271-288. 1999
21- _______, Who Gains from Trade Reform? Some Remaining Puzzles, Journal of Development Economics, Vol 59, pp.125-154, 1999
22- Harald, Beyer; et al. Trade liberalization and Wage Inequality, journal of Development Economics .Vol .59(1999) pp .103-123, 1999
23- Krueger, A.O. Tradeand Employment in Development Countries, Univ. of Chicago Press, Chicago, 1983
24- Levinsohn, J. Employment Responses to International Liberalization in Chile, Journal of International Economics, Vol. 47, pp. 321-344, 1999
25- Rama, Martín. The Labor Market and Trade Reform in Manufacturing.Washington, D.C: The World Bank, 1994
26- Revenga, A. Exporting Jobs? Employment and Wages in US Manufacturing. Quarterly Journal of Economics, 1992
27- Revenga, Ana. Employment and Wage Effects of Trade Liberalization. Journal of Labor Economics 15(3): S20-S43, 1997
28- Robbins,D,Et al. Trade Liberalization and the Relative Wages - in Costa Rica, Review of Development Economics 3(2): pp.140-54, 1999
29- Rodrik, D. Has Globalization Gone Too Far? Institute for International Economics, Washington, DC, 1997
30- Scholte, J, A, Globalization, CambridgeUniversity Press, 2000.
31- User Guide, Eviews, V5.
32- Wood, Adrian. North-South Trade, Employment and Inequality, Oxford: Clarendon Press, 1994
33- Trade and Employment Creation: Possibilies and Limitations, In OECD, 1996
 34- Openness and Wage Inequality in Developing Countries:, World Bank Economic Review11(1): pp. 33-58, 1997
CAPTCHA Image