نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران

2 استادیار دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران

چکیده

براساس نظریه­های رشد درونزا بهترین راه همگرایی و کاهش شکاف بین اقتصادهای ضعیف و قوی روی آوردن به تولید علم و دانش است. برای دستیابی به این مهم نه تنها تخصیص مداوم و فزاینده منابع به این بخش لازم است, بلکه زیرساخت­های لازم برای بهره برداری از آن نیز باید فراهم گردد و این وظیقه دولت است.
در این مقاله تابع تولید دانش را از نظریه­های رشد درونزای مبتنی بر دانش استخراج کرده و براساس داده‌های اختراعات ثبت شده، تخمین زده­ایم.نتایج نشان می­دهد که اگر بخواهیم به موجودی دانش جدید اضافه کنیم, باید شرایطی ایجاد شود که نیروهای مستعد و باکیفیت به طور مداوم جذب بخش علوم و تحقیقات شوند.
این امر توانمندی­های کشور را برای جذب و استفاده از دانش روز و جهانی بهبود می­بخشد و با بکارگیری آنها به رشد مستمر و درونزای اقتصاد کشور کمک خواهد شد. در کنار این باید زیرساخت­های لازم برای تحقق اختراعات و ابداعات در سطح بنگاه­های خصوصی فراهم شود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Knowledge Production Function and Its National Determinants in Iran; A Patent Invention Approach

نویسندگان [English]

  • Mansour Khalili Araghi 1
  • Ghahraman Abdoli 2

1 Associate Professor, Faculty of Economics, University of Tehran

2 Assistant Professor, Faculty of Economics, University of Tehran

چکیده [English]

According to endogenous growth models, the best way to establish convergence between weak and strong economies and reduce the gaps between them, is to create scientific knowledge and technology. To achieve this important goal, it is necessary not only to allocate resources increasingly and permanently to this sector, but also to provide the necessary infrastructure for its utilization; and this is considered to be the government’s responsibility.
Based on the patent inventions, this paper has attempted to estimate the knowledge production function. The results show that to add to the stock of the existing knowledge, we should create such an environment in which talented and qualified people are continuously absorbed by the science and research sector. This would lead to the enhancement of the country’s capacities to absorb and utilize up-to-date global knowledge. Thus it would help to achieve the sustainable and endogenous growth of the country.
Furthermore, the necessary infrastructure for the fulfillment and motivation of inventions and innovations at the level of private institutions must be provided.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Knowledge Creation
  • Knowledge Frontier
  • Pareto distribution
  • Knowledge Creation Infrastructure
  • Science and Technology
منابع
1- Bental, B. & Peled, D. “The Accumulation of Wealth and Cyclical Generation of New Technologies: A Search Theoretic Approach” International Economic Review 37(3) 687- 718, 1996.
2- DeGroot, M. Probablity and StatisticsAddison- Wesly.U.S.A. P243-330, 1989.  
3- GrillichesZ. “Patent Statistics as Economic Indicators: A Survey” Journal of Economic Literature, 92: 630-530, 1990.
4- Jones C “R&D Based Models of Economic Growth" Journal of Political Economy V103, 1995.
5- Jones, C. “Sources of U.S Economic Growth in a World of Idea” Mimo. StanfordUniversity, 1999.
6- Jones, C "Growth and Ideas" NBER NO 10767, 2004.
7- Klenow Peter J “Exteralities and Growth" NBER WP 11009, 2004.
8- Kortum, S. “Research, Patenting, and Technological Change” Econometrica 65(6): 1389-1419, 1997.
9- Kortum, S. & Eaton J “International Technology DiffusionInternational Economic Review 4015: 1011 – 1020, 1998.  
10- Mei – Chih Hu and John A. Mathews "National Innovation Capacity in East Asia" Research policy 34 P 1322-1349, 2005.
11- Porter M Stern S “Measuring the Ideas Production Function” mimo MIT, 2001.
12- Porter M, Stern S, Furman J "The Determinants of National Innovation Capacity" Research Policy 31 P 844-933, 2002.
13- Romer, P. “Endogenous Technological ChangeJournal of Political Economy 98: p71-102, 1990.
14-  Romer, P "Why Indeed, in America?" Theory, History, and the Origines of Modern Economic Growth.Vol 86. No.2. PP202-206, 1996.
15- Sengupta, Jati. New Growth Theory, Edward Elgar Publishing  Limited, 1999.
16- Solow, R.M."A Contribution to the Theory of Economic Growth" Quarterly Journwl of Economics 70 p65-94, 1956.
17- Stephen F "Knowledge Flows and Knowledge Collective: Understanding the Role of Science and Technology in Development" Rockfller Foundation, 2005.
 
CAPTCHA Image