نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

مربی گروه اقتصاد دانشگاه پیام نور

چکیده

مقالةحاضر بر این فرض روش شناختی فردگرایانه _ یکی از فروض پایه‎ای برنامه‎ای برنامه پژوهشی اقتصاددانان نهادگرا _ استوار است که افراد دنبال حداکثر کردن منافع خود هستند, با تأکید بر این نکته, که افراد صرفاً بر اساس نفع  طلبی سادة شخصی واکنش نشان نمی‌دهند، بلکه هنگام مواجه شدن با وقایع بر اساس آنچه که نفع خود می‌پندارند _ انتظارات، عقاید و باورهای خود _ عکس‌العمل نشان خواهند داد، این باورها ابتدا در خانواده و سپس در مراکز آموزشی و در نهایت توسط نهادهای اجتماعی مختلف شکل می‌گیرد.
بنابراین شکل و نوع رفتار دستگاه­های حکومتی­به عنوان تعدادی از نهادهای اجتماعی، موجب به­وجود آمدن انتظارات، عقاید و باورهای مختلف در کارآفرینان آن اجتماع خواهد شد، از این رو  افراد و سازمانها بر اساس نوع رفتار حکومت­ها و سایر نهادهای اجتماعی فعالیت‌های متفاوتی را ارزشمند خواهند یافت و بر همین اساس بازارهای کارا و یا غیرکارآ شکل خواهد گرفت. دولت در فرایند توسعه به عنوان یک عامل درون‌زا تلقی می‌شود. به همین دلیل ویژگیهای آن به عنوان یکی از عوامل توسعه در شکل‌گیری بازارهای کارا یا غیرکارا نقش بازی می­کند. شواهد نشان‌می‌دهد ‌که خصوصیات دولت ایران به عنوان یکی از عوامل بازدارندة پیدایش بازارهای کارآمد از طریق افزایش هزینه‌های معاملاتی بوده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Role of Government in Development Process: 1320-1357

نویسنده [English]

  • Abdul Ali Monsef

Instructor, Department of Economics, Payame Noor University

چکیده [English]

This essay is based on an individualistic methodological assumption - one of the basic assumptions of the institutionalist economists’ research program- that the individuals seek to maximize their benefits. This assumption asserts that individuals do not react merely on the basis of a simple utilitarianism. Rather, in their encounter with the events and facts they behave in a way that meets their interests (i.e. expectations, creeds, and beliefs). These beliefs and creeds are primarily shaped in the family and then the educational centers and finally the social institutions.
Accordingly, the form and the way the government bodies and organizations, as a set of social institutions, behave, engenders different expectations, creeds and beliefs in the entrepreneurs of a given society.
 Hence, based on the performance of the governments and other social institutions, individuals and organizations will find different activities valuable, thus, forming efficient and inefficient markets.
In the development process, the government is considered as an endogenous factor. Consequently, as one of the factors of development, its characteristics may contribute to the formation of efficient or inefficient markets.
The evidence suggests that the characteristics of the government of Iran have acted as an impediment to the formation of efficient markets by increasing the transaction costs.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Property rights
  • transaction costs
  • rational choice
  • expectations
  • efficient and inefficient markets
  • government
  • development
منابع
الف ) فارسی
1- آموزگار، جهانگیر, فراز و فرود سلسلة پهلوی، ترجمه: اردشیر لطفعلیان، تهران، مرکز ترجمه و نشر کتاب, 1376
2- آبراهامیان،‌ یرواند، ایران بین دو انقلاب؛ از مشروطه تا انقلاب اسلامی، ترجمه: کاظم فیروزمند، حسن شمس‌آوری و محسن مدیر شانه‌چی،‌ تهران، نشر مرکز, 1377
3- ابتهاج، ابولحسن, خاطرات ابوالحسن ابتهاج، تهران، انتشارات علمی, 1375
4_ انور خامه­ای, اقتصاد بدون نفت, شرکت سهامی انتشار, تهران, 1369
5- بانک جهانی، گزارش سال 1997 (1378) نقش دولت در جهات در حال تحول، گروه مترجمین، تهران، مؤسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی
6- رواسانی، شاپور، دولت و حکومت در ایران، تهران، شمع بی‌تا, 1367
7- گازیوروسکی، مارک ج, سیاست خارجی آمریکا و شاه، ترجمه: فریدون ناظمی، تهران، نشر مرکز,1371
8- کاتوزیان، محمدعلی، اقتصاد سیاسی، ترجمه: محمدرضا نفیسی و کامبیز عزیزی‌، تهران، نشر مرکز, 1372
9- کدی، نیکی‌آر, ریشه‌های انقلاب ایران، ترجمه: عبدالرحیم گواهی، تهران، دفتر نشر فرهنگ اسلامی, 1375
10- مک لئود. تاس‌اچ, سرپرست گروه مشاوران هاروارد برنامه‌ریزی در ایران بر اساس تجارب گروه مشاورهای هاروارد در ایران،در تهیه برنامه عمرانی سوم، ترجمه:علی اعظم محمد بیگی،تهران، نشر نی, 1964
11- متوسلی، محمود, خصوصی سازی یا ترکیب مطلوب دولت یا بازار، تهران، مؤسسه مطالعات و پژوهش­های بازرگانی, 1373
12- نراقی، احسان, از کاخ شاه تا زندان اوین،ترجمه:سعید آذری،تهران، مؤسسه و خدمات فرهنگی رسا, 1372
13- نورث، داگلاس­سی، ساختارودگرگونی­درتاریخ اقتصادی،ترجمه:غلامرضا آزاد مکی، تهران، نشر نی, 1379
14- هویدا، فریدون, سقوط شاه، ترجمه: ح0ا0، مهران، تهران، انتشارات اطلاعات, 1365
ب) انگلیسی
15_ Adriam, L. (1994). “Governance, the state and politics of Development and chang” vol, 25,1994.
16_ Buchaman, T and Tollock (edi) (1980) “Toward a Theory of the Rent – seeking society” Texas A & M university press
17_ Colander, D. (1984) “Neoclassical political Economy, The analysis of Rent – seeking and Dup Activities” Ballinger publishing Copmany  combridge
18_ Furubotn, E, G. and Richter, R. (2001). “Institution and Economic theory” the contribution of the new institutional economics” the university of michigan press.
19_ North, D. C. (1984). “Three Approaches to the study of institutions” in D.C colamder
20_ North, D. C.(1981). “Structure and chang in Economic History” Nortom and company
21_ North, D.C. (1990). “Institutions, Institutinal changc and Economic, Performace.”Cambridge. Cambridge uniuersity press
22_ World Bank. (1989). sub -saharan Africa: Feom crisis to saastaimable growth. washington, D. C: The world Bank
23_World Bank.(1992).“Governance and Development.”WashingtomDC: The World Bank.
24_ Weber, M. (1964). “The theory of social and Economic orgamization” edited by T. parsons.New york The Free press  
هزینه های معاملاتی
 
CAPTCHA Image