نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 استاد گروه اقتصاد دانشکده علوم اجتماعی و اقتصادی، دانشگاه الزهرا، تهران، ایران.

2 دانش آموخته کارشناسی ارشد اقتصاد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک، ایران.

3 دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت کارآفرینی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران.

چکیده

کارآفرینی با بسط فعالیت‌های اقتصادی تقاضا برای خدمات بخش بانکی را افزایش می دهد و می تواند به توسعه بخش بانکی کمک نماید. به همین دلیل، تحقیق حاضر سعی نمود تأثیر گرایش، توانایی و اشتیاق کارآفرینانه را بر توسعه بخش بانکی در دو گروه از کشورهای منتخب درحال توسعۀ عضو سازمان همکاری اسلامی (گروه نمونه) و کشورهای منتخب توسعه یافتۀ عضو سازمان همکاری اقتصادی و توسعه (گروه کنترل) بررسی نماید. برای این منظور، مدل تحقیق با استفاده از داده های تابلویی و به روش گشتاورهای تعمیم‌یافته به تفکیک دو گروه از کشورهای یادشده برای دوره 2018-2014 برآورد گردید. نتایج نشان داد تأثیر گرایش، توانایی و اشتیاق کارآفرینانه بر توسعه بخش بانکی در هر دو گروه از کشورهای منتخب مثبت و معنادار است. با این تفاوت که ضریب تخمینی آنها در کشورهای منتخب توسعه یافته بزرگتر است. همچنین، تأثیر متغیرهای کنترلی حاکمیت قانون بر توسعه بخش بانکی در هر دو گروه از کشورهای منتخب مثبت و معنادار و تأثیر تورم و اندازه دولت بر توسعه بخش بانکی در هر دو گروه از کشورهای منتخب منفی و معنادار است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Effect of Entrepreneurship on Development of Banking Sector in Developing and Developed Selected Countries

نویسندگان [English]

  • Abolfazl Shahabadi 1
  • Ali Moradi 2
  • Mohammad Reza Rahwardarzadeh 3

1 Professor of Economics, Alzahra University, Tehran, Iran.

2 MA of Economics, Arak Branch, Islamic Azad University, Arak, Iran.

3 MA in Entrepreneurship Management, Department of Entrepreneurship Management, Science and Research

چکیده [English]

Entrepreneurship by expanding economic activities increases the demand for banking services for doing business and it can help to finance development of the banking sector. For this reason, the present study estimate the effect of entrepreneurial attitudes, entrepreneurial abilities, and entrepreneurial aspirations on development of the banking sector in two selected developing country members of the organisation of islamic cooperation (sample group) and selected developed countries member of the organisation for economic co-operation and development (Control group). For this purpose, the research model was estimated using panel data and generalized method of moment by two groups of countries for the period 2014-2018. The results showed that the effect of entrepreneurial attitudes, entrepreneurial abilities, and entrepreneurial aspirations on development of banking sector in both groups of countries was positive and significant. However, their estimated coefficient is higher in selected developed countries. Also, the effect of control variables of rule of law on the development of banking sector in both groups of selected countries was positive and significant, and the effect of inflation and size of government on the development of the banking sector in both groups of selected countries was negative and significant.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Development of Banking Sector
  • Entrepreneurship
  • Rule of Law
  • Inflation
  • Government Size

1. فارسی

احمدپور داریانی، محمود. کارآفرینی: تعاریف، نظریات، الگوها. تهران: نشر جاجرمی، 1387.
جعفری، مهدی، ابوالفضل شاه­آبادی، و راضیه داوری کیش. «تأثیر جذب سرریز دانش بر توسعه بانکی کشورهای منتخب دارای فراوانی منابع طبیعی»، فصلنامه اقتصاد مقداری17 ، شماره 1 (1398): 61-84.
حجازی، سیدرضا، و محمدرضا حسینی مقدم. «تأثیر گرایش کارآفرینی بر عملکرد بانک­ها با تأکید بر نقش میانجی بازارگرایی (مطالعه موردی: بانک­های دولتی و خصوصی استان گیلان)»، ماهنامه کار و جامعه، شماره­ 166 (1392):  44-53.
حسن­زاده، علی، و مهدی کاظم­نژاد. «مروری بر نقش بیمه در اقتصاد و بازار سرمایه ایران و برخی از کشورهای درحال‌توسعه و توسعه­یافته»، فصلنامه صنعت بیمه 1، شماره­ 1 (1387): 269-231.
ختایی، محمود، و سیدهادی موسوی نیک. «اثر نوسان­های نرخ ارز بر رشد اقتصادی با توجه به سطح توسعه بازارهای مالی»، فصلنامه پژوهش­های اقتصادی ایران 10، شماره 37  (1387): 19-1.
خداپرست مشهدی، مهدی، فلاحی، محمدعلی، و ناهید رجب­زاده مغانی. «بررسی نقش کیفیت نهادی بر توسعه مالی در کشورهای منتخب عضو سازمان کنفرانس اسلامی»، دوفصلنامه اقتصاد پولی و مالی 23، شماره11 (1395): 26-45.
دادگر، یدالله، و روح­الله نظری. «ارزیابی شاخص­های توسعه مالی در ایران»، اولین کنفرانس بین‌المللی توسعه نظام تأمین مالی در ایران، تهران: ‌دانشگاه صنعتی شریف، ۱۳۸۸.
دژپسند، فرهاد، و ریحانه بخارایی. «بررسی رابطه توسعه مالی و رشد اقتصادی در ایران بر اساس الگوی اقتصاد کلان پساکینزی»، فصلنامه اقتصاد مالی 10، شماره 34، (1395): 92-52.
سلیمی فر، مصطفی، سبا مجتهدی، ملیحه حداد مقدم، و هدی زنده دل شهرنوی. «بررسی تأثیر تورم بر عملکرد بازارهای مالی در ایران طی سال­های 1386-1352»، فصلنامه مطالعات اقتصادی کاربردی در ایران 1، شماره 2 (1391): 177-215.
سینا، کرم، و پیام نادری. «بررسی اثر رمیتانس بر توسعه مالی در ایران»، مجله مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار 9، شماره 35 (1397): 343-363.
شاه­آبادی، ابوالفضل، و راضیه داوری کیش. «تأثیر آزادی اقتصادی بر توسعه بخش بانکی ایران»، فصلنامه مدل‌سازی اقتصادی 9، شماره 30 (1394): 47-66.
شاه­آبادی، ابوالفضل، و حسین محمودی. «بررسی رابطه توسعه واسطه­های مالی و ارزش افزوده بخش کشاورزی اقتصاد ایران»، نشریه اقتصاد و توسعه کشاورزی 24، شماره 4 (1389): 508-496.
عاقلی، لطفعلی،‌ بهرام  سحابی، و نسرین صلح­خواه. «تأثیر هزینه مبادله بر توسعه مالی در کشورهای منتخب اوپک»، فصلنامه پژوهش­های اقتصادی 17، شماره 1 (1396): 95-120.
کریمی تکانلو، زهرا. «بررسی تأثیر تسهیلات اعطایی به بنگاه­های کوچک و متوسط زودبازده بر کارآفرینی و اشتغال­زایی بخش تعاون طی دوره (1389-1384)»، فصلنامه پژوهش­های اقتصاد کاربردی 1، شماره 2 (1392): 107-124.
نان‌فروش، مهدی، و منیره دیزجی. «تأثیر اندازه دولت و باز بودن تجاری بر توسعه مالی کشورهای منتخب جهان»،  فصلنامه اقتصاد کاربردی شماره 19 (1395): 65-76.

2. لاتین

Abubakar, Abdulsalam, & Ibrahim Musa Gani. "Impact of banking sector development on economic growth: Another look at the evidence from Nigeria", Journal of Business Management & Social Sciences Research 2, no. 4 (2013): 47-57.
Abusharbeh, Mohammed. "The impact of banking sector development on economic growth: empirical analysis from Palestinian economy", International Journal of Finance & Economics 6, no. 2 (2017): 2306-2316.
Alimi, Santos. "Inflation and financial sector performance: The case of Nigeria",‌ Timisoara Journal of Economics and Business 7, no. 1 (2014):  55-69.
Aluko, Olufemi, & Michael Adebayo Ajayi. "Determinants of banking sector development: Evidence from Sub-Saharan African countries", Borsa Istanbul Review 18, no. 2 (2018): 122-139.
Arellano, Manuel, & Stephen Bond. "Some tests of specification for panel data: Monte Carlo evidence and an application to employment equations‌", Review of Economic Studies 58, no. 2 (1991): 277-297.
Arellano, Manuel, & Olympia Bover. "Another look at the instrumental-variable estimation of error-components models", Journal of Econometrics 68, no. 1 (1995): 29-51.
Baltagi, Badi. Econometric analysis of panel data. New York: John Wiley & Sons Inc, 3rd Edition, 2005.
Blundell, Richard, & Stephen Bond. "GMM estimation with persistent panel data: An application to production functions‌", Econometric Reviews 19, no. 3 (2000): 321-340.
Carreea, Martin, & A. Roy Thurik. "The impact of entrepreneurship on economic growth", DOI 10.1007/978-1-4419-1191-9_20. 2010.
Castaño, María-Soledad, Méndez, María-Teresa, & Miguel-Ángel Galindo. "The effect of social, cultural, and economic factors on entrepreneurship", Journal of Business Research 68, no. 7 (2015): 1496-1500.
Chen, Chih Cheng. "Entrepreneurship, economic growth, and employment: A case study of Taiwan‌", Hitotsubashi Journal of Economics 55, no. 1 (2014): 71-88.
Cherif, Mondher, & Christian Dreger. "Institutional determinants of financial development in MENA countries", Review of Development Economics 20, no. 3 (2016): 670-680.
Doran, Justin, McCarthy, Noirin, & Marie O’Connor. "The role of entrepreneurship in stimulating economic growth in developed and developing countries‌", Cogent Economics & Finance 6, no. 1 (2018): 1-14.
Hamza, Syed Muhammad, & Khan. "Effect of banking sector performance in economic growth: Case study of Pakistan ", Journal of Applied Environmental and Biological Sciences 4, no. 7 (2014): 444-449.
Jung, Woo. "Financial development and economic growth: International evidence", Economic Development and Cultural Change 34, no. 2 (1986): 333-346.
Kasseeah, Harshana. "Investigating the impact of entrepreneurship on economic development: a regional analysis", Journal of Small Business and Enterprise Development 23, no. 3 (2016): 896-916.
Khalaf, Ammar Hamad. "The determinates of financial development in Iraq", Iranian Economic Review 23, no. 1 (2019): 63-86.
Levine, Ross, ‌Norman Loayza, & ‌Thorsten Beck. "Financial intermediation and growth", Journal of Monetary Economics 46, no. 1 (2000): 31-77.
Nazar, Nida, Sara Ravan Ramzani, Temoor Anjum, & Imran Ahmed Shahzad. "Impact of entrepreneurial orientation of bank performance in Pakistan", Business Management and Strategy 9, no. 1 (2018): 290-309.
Paun, Cristian Valeriu, Radu Cristian Musetescu, Vladimir Mihai Topan, & Dan Constantin Danuletiu "The impact of financial sector development and sophistication on sustainable economic growth", Sustainability 11, no. 6 (2019): 1-21.
Rivas Aceves, Salvador. R., & Chiara Amato. "Government financial regulation and growth", Investigación Económica 76, no. 299 (2018): 51-86.
Robinson, Joan. Generalization of the general theory in the rate of interest and other essays. London: Mc Milan, 1952.
Sleimi, Mohammad Tahseen. "Effects of risk management practices on banks' performance: An empirical study of the Jorda-nian banks‌", Management Science Letters 10, no. 2 (2020): 489-496.
Tan, Yong. "The impacts of risk and competition on bank profitability in China", Journal of International Financial Markets 40, no. C (2016): 85-110.
Touny, Mahmoud Abdelaziz. "Macroeconomic determinants of banking sector development: A comparison study between Egypt and Saudi Arabia", Advances in Management & Applied Economics 4, no. 3 (2014): 139-156.
Wynn, Martin George, & Peter Jones. "Context and entrepreneurship in knowledge transfer partnerships with small business enterprises", The International Journal of Entrepreneurship and Innovation 20, no. 1 (2019): 8-20.
CAPTCHA Image