نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 استاد دانشگاه الزهرا

2 کارشناسی ارشد علوم اقتصادی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک، ایران

3 کارشناسی ارشد مدیریت کارآفرینی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران

چکیده

کارآفرینی با بسط فعالیت‌های اقتصادی تقاضا برای خدمات بخش بانکی را افزایش می دهد و می تواند به توسعه بخش بانکی کمک نماید. به همین دلیل، تحقیق حاضر سعی نمود تأثیر گرایش، توانایی و اشتیاق کارآفرینانه را بر توسعه بخش بانکی در دو گروه از کشورهای منتخب درحال توسعۀ عضو سازمان همکاری اسلامی (گروه نمونه) و کشورهای منتخب توسعه یافتۀ عضو سازمان همکاری اقتصادی و توسعه (گروه کنترل) بررسی نماید. برای این منظور، مدل تحقیق با استفاده از داده های تابلویی و به روش گشتاورهای تعمیم‌یافته به تفکیک دو گروه از کشورهای یادشده برای دوره 2018-2014 برآورد گردید. نتایج نشان داد تأثیر گرایش، توانایی و اشتیاق کارآفرینانه بر توسعه بخش بانکی در هر دو گروه از کشورهای منتخب مثبت و معنادار است. با این تفاوت که ضریب تخمینی آنها در کشورهای منتخب توسعه یافته بزرگتر است. همچنین، تأثیر متغیرهای کنترلی حاکمیت قانون بر توسعه بخش بانکی در هر دو گروه از کشورهای منتخب مثبت و معنادار و تأثیر تورم و اندازه دولت بر توسعه بخش بانکی در هر دو گروه از کشورهای منتخب منفی و معنادار است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Effect of Entrepreneurship on Development of Banking Sector in Developing and Developed Selected Countries

نویسندگان [English]

  • Abolfazl Shahabadi 1
  • Ali Moradi 2
  • Mohammad Reza Rahwardarzadeh 3

1 Alzahra University

2 M.A of Economics, Islamic Azad University of Arak

3 MA in Entrepreneurship Management, Department of Entrepreneurship Management, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran,

چکیده [English]

Entrepreneurship by expanding economic activities increases the demand for banking services for doing business and it can help to finance development of the banking sector. For this reason, the present study estimate the effect of entrepreneurial attitudes, entrepreneurial abilities, and entrepreneurial aspirations on development of the banking sector in two selected developing country members of the organisation of islamic cooperation (sample group) and selected developed countries member of the organisation for economic co-operation and development (Control group). For this purpose, the research model was estimated using panel data and generalized method of moment by two groups of countries for the period 2014-2018. The results showed that the effect of entrepreneurial attitudes, entrepreneurial abilities, and entrepreneurial aspirations on development of banking sector in both groups of countries was positive and significant. However, their estimated coefficient is higher in selected developed countries. Also, the effect of control variables of rule of law on the development of banking sector in both groups of selected countries was positive and significant, and the effect of inflation and size of government on the development of the banking sector in both groups of selected countries was negative and significant.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Development of Banking Sector
  • Entrepreneurship
  • Rule of Law
  • Inflation
  • Government Size
CAPTCHA Image