نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری تخصصی، رشته اقتصاد مالی-اسلامی، دانشگاه مفید، قم

2 استاد اقتصاد دانشگاه تهران، تهران

3 دانشیار اقتصاد دانشگاه مفید، قم

4 استاد اقتصاد دانشگاه تبریز، تبریز،

چکیده

هرگاه تغییر در متغیرهای اقتصادی سبب تغییر در میزان ریسک یا بازدهی یک نوع سرمایه‌گذاری گردد، سایر اشکال سرمایه‌گذاری نیز تحت تاثیر قرار می‌گیرد. شناخت عوامل موثر بر بازار سهام می‌تواند به جهت‌دهی سرمایه کمک نموده و تصمیمات سرمایه‌گذاری را بهبود بخشد. سیاست‌های ‌پولی از جمله عواملی است که از طریق کانال‌‌های مختلفی بر بازار سهام تاثیر می‌گذارد. چنانچه آثار سیاست‌های پولی بر قیمت سهام شناخته شده باشد، سیاست‌گذاری‌ها می‌تواند بطور موثر و آگاهانه در جهت نیل به اهداف کلان و برقراری ثبات اقتصادی اعمال گردد. در این مقاله سهم هر یک از کانال‌ها در اشاعه اثرات سیاست‌های پولی بر شاخص قیمت بازار اوراق بهادار تهران مورد بررسی قرار می‌گیرد. بدین منظور از مدل خود‌ رگرسیون برداری و داده‌های فصلی طی دوره 1376 تا 1396 استفاده شده است. نتایج حاکی از این است که شوک‌های پولی بر شاخص قیمت بازار اوراق بهادار تهران اثرگذار هستند؛ اما متغیر تعیین‌‌کننده‌ای محسوب نمی‌شود. نتایج مؤید اینست که شوک حجم پول بیشترین اثر خود را از کانال نرخ‌ ارز و اعتبارات ایجاد کرده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Relative Importance of Monetary Transmission Channels on the Tehran Stock Exchange Price Index

نویسندگان [English]

  • Zohreh Khajehsaeed 1
  • Asadollah Farzinvash 2
  • Nasser Elahi 3
  • Hossein asgharpur 4

1 Economics, Faculty of Human Sciences, Islamic Azad University, Maragheh Branch

2 Department of Economics, Faculty of Economics, University of Tehran, Iran

3 Department of Economics, ّFaculty of Economics, Mofid University, qom, Iran

4 Department of Economics and Management, Faculty of Economics and Management, University of Tabriz, Iran

چکیده [English]

Whenever changes in economic variables cause to change the risk or return of one type of investment, other forms of investment will also change. Understanding the factors affecting the stock market can help to direct capital and improving investment decisions. Monetary policy is one of the factors that affect the stock market through different channels. If the effects of monetary policy on stock prices are known, policies can also be effectively and consciously pursued to achieve macro goals and economic stability. In this paper, the contribution of each channel to the spread of monetary policy effects on the price index of Tehran Stock Exchange is investigated. For this purpose, the vector autoregressive model and seasonal data over the period 1997-2017 were used.
The results show that monetary shocks affect the price index of Tehran Stock Exchange but are not a determinant factor. The results confirm that the greatest effect of money supply is caused through the exchange rate and credit channel.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Monetary Policy
  • Monetary Transmission Channels
  • Exchange Rate Channel. Credit Channel. Securities Market
  • Stock Price Index
  • Vector Autoregressive Model
CAPTCHA Image