نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری تخصصی رشته علوم اقتصادی، دانشگاه مفید، قم، ایران.

2 استاد، گروه اقتصاد، دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران، ایران.

3 دانشیار، گروه اقتصاد، دانشکده اقتصاد دانشگاه مفید، قم، ایران.

4 استاد،گروه اقتصاد و مدیریت، دانشکده اقتصاد و مدیریت دانشگاه تبریز، تبریز، ایران.

چکیده

هرگاه تغییر در متغیرهای اقتصادی سبب تغییر در میزان ریسک یا بازدهی یک نوع سرمایه‌گذاری گردد، سایر اشکال سرمایه‌گذاری نیز تحت تاثیر قرار می‌گیرد. شناخت عوامل موثر بر بازار سهام می‌تواند به جهت‌دهی سرمایه کمک نموده و تصمیمات سرمایه‌گذاری را بهبود بخشد. سیاست‌های ‌پولی از جمله عواملی است که از طریق کانال‌‌های مختلفی بر بازار سهام تاثیر می‌گذارد. چنانچه آثار سیاست‌های پولی بر قیمت سهام شناخته شده باشد، سیاست‌گذاری‌ها می‌تواند بطور موثر و آگاهانه در جهت نیل به اهداف کلان و برقراری ثبات اقتصادی اعمال گردد. در این مقاله سهم هر یک از کانال‌ها در اشاعه اثرات سیاست‌های پولی بر شاخص قیمت بازار اوراق بهادار تهران مورد بررسی قرار می‌گیرد. بدین منظور از مدل خود‌ رگرسیون برداری و داده‌های فصلی طی دوره 1376 تا 1396 استفاده شده است. نتایج حاکی از این است که شوک‌های پولی بر شاخص قیمت بازار اوراق بهادار تهران اثرگذار هستند؛ اما متغیر تعیین‌‌کننده‌ای محسوب نمی‌شود. نتایج مؤید اینست که شوک حجم پول بیشترین اثر خود را از کانال نرخ‌ ارز و اعتبارات ایجاد کرده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Relative Importance of Monetary Transmission Channels on the Tehran Stock Exchange Price Index

نویسندگان [English]

  • Zohreh Khajehsaeed 1
  • Asadollah Farzinvash 2
  • Nasser Elahi 3
  • Hossein asgharpur 4

1 Ph.D. in Economics, Mofid University, Qom, Iran.

2 Professor, Department of Economics, University of Tehran, Tehran, Iran.

3 Associate Professor, Department of Economics, Mofid University, Qom, Iran.

4 Professor, Department of Economics and Management, University of Tabriz, Tabriz, Iran.

چکیده [English]

Whenever changes in economic variables cause to change the risk or return of one type of investment, other forms of investment will also change. Understanding the factors affecting the stock market can help to direct capital and improving investment decisions. Monetary policy is one of the factors that affect the stock market through different channels. If the effects of monetary policy on stock prices are known, policies can also be effectively and consciously pursued to achieve macro goals and economic stability. In this paper, the contribution of each channel to the spread of monetary policy effects on the price index of Tehran Stock Exchange is investigated. For this purpose, the vector autoregressive model and seasonal data over the period 1997-2017 were used.
The results show that monetary shocks affect the price index of Tehran Stock Exchange but are not a determinant factor. The results confirm that the greatest effect of money supply is caused through the exchange rate and credit channel.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Monetary Policy
  • Monetary Transmission Channels
  • Exchange Rate Channel. Credit Channel. Securities Market
  • Stock Price Index
  • Vector Autoregressive Model

1- فارسی

ابراهیمی‌، محسن، و نوشین شکری. «بررسی تأثیر متغیرهای کلان اقتصادی بر قیمت سهام با تأکید بر تقش سیاست ‌پولی»، فصلنامه مدلسازی اقتصادی 5، شماره 1 (1390):  23-45.
اصغرپور، حسین، بهزاد سلمانی، و کامران نیکی اسکویی. «تحلیل تجربی سلطه مالی در اقتصاد ایران: رویکرد خودتوضیح برداری ساختاری»، مجله علمی‌-پژوهشی سیاست ‌گذاری اقتصادی 7، شماره 13 (1394): 133-162.
جلالی نائینی، سیـد احمدرضا، و حسن قالیباف اصـل. «بررسـی تأثیـر نـرخ ارز بر بازار سهـام در ایران»،  مجله تحقیقات مالی 5، شماره 15 (1382): 3-22.
جلیلی، ظریفه، عباس عصاری آرانی، کاظم یاوری، و حسن حیدری. «ارزیابی سازوکار انتقال اثرات سیاست پولی بر بازار سهام در ایران با استفاده از روش خودرگرسیون برداری ساختاری (SVAR)»، فصلنامه پژوهش‌های اقتصادی (رشد و توسعه پایدار) 17، شماره چهارم (1396): 173-195.
حسن‌زاده، علی، رافیک نظریان، و مهران کیانوند. «اثر شوک‌های سیاست پولی بر توسانات شاخص قیمتی سهام در ایران»، پژوهش‌های پولی و بانکی 4، شماره 9، (1390): 1-44.
سجادی، سیدحسین، حسن فرازمند، و هاشم علی‌صوفی. «بررسی رابطه بین متغیرهای کلان اقتصادی و شاخص بازده نقدی سهام در بورس اوراق بهادار تهران»، پژوهشنامه اقتصاد کلان (پژوهشنامه علوم اقتصادی)10، شماره 2 (1389): 123-150.
سلمانی بی‌شک، محمد رضا، محمد مهدی برقی اسکویی، و سودا لک. «تأثیر شوک‌های سیاست ‌پولی و مالی بر بازار سهام ایران»، فصلنامه تحقیقات مدلسازی اقتصادی 6، شماره 22، (1394): 93-131.
شایان زینیوند، عبدالله ، غفران محمدی، عبدالخالق غبیشاوی، و فرشته عبدالهی. «بررسی اثر سیاست پولی و سطح عمومی قیمت‌ها از راه کانال قیمت دارایی‌ها بر حباب قیمت سهام در ایران (93-1370)»، فصلنامه اقتصاد مقداری 15، شماره 1 (1397): 1-26.
شریفـی رنانـی، حسیـن، اکبـر کمیجانـی، و حمید شهرستانـی. «بررسی ساز و کار انتقال  پولی در ایران: رویکرد خودرگرسیون برداری ساختاری»، فصلنامه پول و اقتصاد 1، شماره 2 (1388): 145-176.
فراهانی فرد، سعید، محمد نقی نظرپور، و موسی شهبازی غیاثی. «بررسی تطبیقی کانال‌های اثرگذاری سیاست ‌پولی بر بخش واقعی در چارچوب اقتصاد تئوکلاسیک و اسلامی»‌، فصلنامه علمی‌-پژوهشی اقتصاد اسلامی‌ 16، شماره 61 (1394): 108-79.
کاویانی، میثم، پرویز سعیدی، حسین دیده‌خانی، و سید فخرالدین فخر حسینی. «تأثیر شوک‎های پایه پولی بر بازده قیمتی سهام شرکت‎های فعال بورسی (رویکرد DSGE)»، فصلنامه اقتصاد مالی 12، شماره 42، (1397): 121-148.
کمیجانی، اکبر و فرهاد علی‌نژاد مهربانی. «ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻰ ﺍﺛﺮﺑﺨﺸﻰ ﻛﺎﻧﺎﻝ‌ﻫﺎﻯ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﭘﻮﻟﻰ ﺑﺮ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻭ ﺗﻮﺭﻡ ﻭ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺍﻫﻤﻴﺖ ﻧﺴﺒﻰ ﺁﻧﻬﺎ ﺩﺭ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻳﺮﺍن»، فصلنامه علمی-پژوهشی برنامه‌ریزی و بودجه 17 ، شماره 2 (1391):  39-64.
کمیجانی، اکبر، ناصر الهی، و طاهره بیژنی ‌میرزا. «تأثیر سیاست‌های پولی در نوسان قیمت دارایی‌های مالی و حقیقی»، فصلنامه مطالعات و سیاست‌های  اقتصادی 11، شماره 1 (1394): 3-24.
کمیجانی، اکبر، و مجتبی حائری. «نقش قیمت مسکن در مکانیسم انتقال پولی»، فصلنامه راهبرد اقتصادی2، شماره 5 (1392): 68-41.
مشیـری، سعیـد، و محسن واشقانـی. «بررسـی مکانیـزم انتقـال پولـی و زمان‌یابـی آن در اقتصاد ایران»، فصلنامه مدلسازی اقتصادی 4، شماره 11 (1389): 1-32.
نونژاد، مسعود، بهزاد زمانی کردشولی، و سید مجتبی حسین‌زاده یوسف‌آباد. «اثر سیاست‌های پولی بر شاخص قیمت سهام در ایران»، فصلنامه اقتصاد مالی 6، شماره 20 (1391):  9-38.

2. لاتین

Agha, A.Idrees, Noor Ahmed, Y.Ali Mubarik, and Hastam Shah. "Transmission Mechanism of Monetary Policy in Pakistan", SBP Research Bulletin 1, no. 1(2005): 1-23.
Aleem, Abdul. "Transmission Mechanism of Monetary Policy in India", Journal of Asian Economics 21, no. 2 (2010): 186-197.
Bernanke, Ben, and Mark Gertler. "Agency Costs, Net Worth and Business Fluctuations", American Economic Review 79, no. 1 (1989): 14-31.
Bhattacharya, Basabi, and Jaydeep Mukherjee. “Causal Relationship between Stock Market and Exchange Rate, Foreign Exchange Reserves and Value of Trade Balance: A Case Study for India”, (2002):  http://www.igidr.ac.in/conf/oldmoney/mfc_5/basabi.pdf.
Boivin, Jean, and Mark Giannoni. "Assessing Changes in the Monetary Transmission Mechanism: A VAR Approach", Federal Reserve Bank of New York Economic Policy Review 8, no. 1, (2002): 97-111.
Bredin, Don, Stuart Hyde, Drik Nitzsche, and Gerard O'reilly. "UK stock returns and the impact of domestic monetary policy shocks", Journal of Business Finance and Accounting 34, no. 5-6, (2007): 872–888.
Chatziantoniou, Ioannis, David Duffy, and George Filis. "Stock market response to monetary and fiscal policy shocks: Multi-country evidence", Economic Modelling 30, (2013): 754–769.
Disyatat, Piti, and Pinnarat Vongsinsirikul. "Monetary Policy and the Transmission Mechanism in Thailand", Journal of Asian Economics 14, no. 3 (2003): 389-418.
Fausch, Jürg, and Markus Sigonius. "The Impact of ECB Monetary Policy Surprises on the German Stock Market", Journal of Macroeconomics 55, (2018): 46–63.
Gertler, Mark, and Simon Gilchrist. "Monetary Policy, Business Cycles and the Behavior of Small Manufacturing Firms", The Quarterly Journal of Economics 109, no. 2 (1994): 309-340.
Gowriah, A., Seetanah Boopen, John Lamport Maltlhew, and Seetah Keshav. "The effect of monetary and fiscal policies on the stock exchange: evidence from an island economy", The Business & Management Review 4, no. 4 (2014): 321-332.
Horobet, Alexandera, and Sorin Dumitrescu. "On the Causal Relationship between Stock Prices and Exchange Rates: Evidence from Romania", Economic Computation & Economic Cybernetics Studies & Research 43, no. 3 (2008):  1-17.
Junz, Helen.B., And Rudolf. R. Rhomberg. "Price Competitiveness in Export Trade among Industrial Countries", American Economic Review Papers and Proceedings 63, no. 2 (1973):  412-418.
Kakes, Jan. Monetary Transmission in Europe: The Role of Financial Markets and Credit. Cheltenham: 2000.
Kapopoulos, Panayotis, and Fotios Siokis. "Stock and Real Estate Prices in Greece: Wealth versus 'Credit-Price' Effect", Applied Economics Letters 12, no. 2 (2005): 125-128.
Laopodis, Nikiforos. T. "Fiscal Policy and Stock Market Efficiency: Evidence for the United States", Quarterly Review of Economics and Finance 49, no. 2 (2009): 633–650.
Mishkin, Federic.S. "The Channels of Monetary Transmission: Lessons for Monetary Policy", National Bureau of Economic Research Working Paper 5464, no. 27 (1996): 33-44.
Morsink, James, and Tamim Bayoumi. "A Peek inside the Black Box the Monetary Transmission Mechanism in Japan", IMF Staff Papers 48, no. 1 (2001): 22-57.
Paul, Pascal. "The Time-Varying Effect of Monetary Policy on Asset Prices", Federal Reserve Bank of San Francisco, Working Paper, (2017):  Retrieved from http://www.frbsf.org/economic-research/publications/working-papers/wp2017-09.pdf.
Rad, Abbas.A. "Macroeconomic Variables and Stock Market: Evidence from Iran", International Journal of Economics and International Studies 3, no. 1 (2011): 1-10.
Sim, Sung-Hoon, and Byoung-Ky Chang. "Stock and Real Estate Markets in Korea: Wealth or Credit Price Effect", Journal of Economic Research 11 (2006): 99–122.
Sims, Christopher.A. "Macroeconomics and reality", Econometrica 48, no. 1 (1980): 1–48.
Taylor, John. "Low Inflation, Pass-Through and the Pricing Power of Firms", European Economic Review 44, no. 7 (2000): 1389-1408.
Yoshino, Naoyuki, Farhad Taghizade-Hesary, Ali Hassan zadeh, and Prasetyo Ahmad Danu "Response of Stock Markets to Monetary Policy: An Asian Stock Market Perspective", Working Papers Series of Asian Development Bank Institute, September, no. 497 (2014): Retrieved from https://ssrn.com/abstract=2492046 or http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2492046.
CAPTCHA Image