نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری اقتصاد، واحد کرمان، دانشگاه آزاد اسلامی ،کرمان، ایران.

2 استاد گروه اقتصاد، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه شهید باهنر، کرمان، ایران.

3 دانشیار، گروه اقتصاد، واحد کرمان، دانشگاه آزاد اسلامی، کرمان، ایران.

چکیده

محاسبه شکاف تولید و بررسی مهم‌ترین عوامل مؤثر برآن نقش مهمی در شناسایی عارضه‌‌های اقتصادی دارد و به عنوان معیاری مناسب جهت برنامه‌ریزی‌های صحیح اقتصادی می‌باشد. هدف از انجام این مطالعه بررسی تأثیر تکانه‌های موقت و دائم نرخ ارز بر شکاف تولید در ایران طی سال‌های 1354 تا 1396 می‌باشد. از این‌رو در ابتدا شکاف تولید با استفاده از فیلتر هادریک ـ پرسکات (Hadrick-Prescott filter) محاسبه شده و سپس با استفاده از مدل خود رگرسیو برداری ساختاری (SVAR)  و با اعمال قید بلانچارد ـ کوا تأثیر تکانه‌های موقت و دائم نرخ ارز بر شکاف تولید مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج نشان می‌دهد که تکانه‌های موقت نرخ ارز دارای اثری کوتاه‌مدت بر شکاف تولید می‌باشند به‌طوری‌که اثرات آن‌ها فقط در چهار دوره ادامه دارد و پس از آن اثرات آنی آن‌ها از بین می‌رود و فقط اثرات انباشته آنها تا بلندمدت ادامه دارد؛ در حالی‌که تکانه دائم نرخ ارز در ابتدا دارای اثر کاهشی خفیفی بر شکاف تولید می‌باشد و پس از آن واکنش انباشته آن دارای روندی بلندمدت مثبت و افزایشی است. تجزیه واریانس شکاف تولید نیز نشان می‌دهد که در کوتاه‌مدت تکانه‌های موقت نرخ ارز و در بلندمدت تکانه‌های دائم آن نقش عمده‌ای در ایجاد نوسانات شکاف تولید ایفا می‌کنند. از این‌رو پیشنهاد می‌شود برای کنترل نوسانات کوتاه‌مدت و برنامه‌ریزی‌های بلند‌مدت تولید به نقش تکانه‌های ارزی به عنوان متغیری کلیدی توجه شود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Investigate Effect of Permanent and Temporary Exchange Rate Shocks on Output Gap in IRAN Economy with Used Structural Vector Autoregressive Model (Blanchard and Quah Technique)

نویسندگان [English]

 • HosseinAli Rajae 1
 • Sayyed AbdolMajid Jalaee Esfandabadi 2
 • Mohsen Zayandehroodi 3

1 Ph.D. Student, Department of Economics, Faculty of Management and Economics, Islamic Azad University, Kerman Branch, Kerman, Iran.

2 Professor, Department of Economics, Shahid Bahonar University, Kerman, Iran.

3 Associate Professor, Department of Economics, Faculty of Management and Economics, Islamic Azad University, Kerman Branch, Kerman, Iran.

چکیده [English]

Measurement and investigate most important factors effective on output gap has important role in identification of disturbances economy and used as measure in the proper economic planning. The aim of this study investigate of permanent and temporary exchange rate shocks on output gap in IRAN economy in during of 1974 until 2017.In the first calculated output gap withwith use Hodrick– Prescott filter and then investigated effect of permanent and temporary exchange rate shocks on output gap in IRAN economy with use a Structural Vector Autoregressive Model. We used Blanchard and Quah Technique for decomposition of exchange rate shock to permanent and temporary. The results show that the temporary exchange rate shock has a short-run effect on the output gap and effects continue for four periods and then immediate effects vanish and only cumulative effects continue in the long run. Permanent exchange rate shock in the short run has negative effects on output gap and in the long run accumulated response has a positive effect. Also results of variance decomposition of output gap in the short run show that the temporary exchange rate shock has a major role and in the long run permanent exchange rate shock has dominant role in created of fluctuation of output gap.

کلیدواژه‌ها [English]

 • output gap
 • exchane rate shock
 • Blanchard and Quah Technique
 • SVAR
 1. . فارسی

  1. آرمن، سید عزیز و پیرو، فرزانه (1394)، «بررسی عدم تقارن در ادوار تجاری ایران و نقش تکانه­های نفتی»، فصلنامه اقتصاد مقداری (بررسی­های اقتصادی سابق)، شماره 4، دوره 10، صص 111-146.
  2. ابریشمی، حمید؛ مهرآرا، محسن و زمانزاده نصرآبادی، حمید (1388)، «رابطه تکانه­های نفتی و رشد اقتصادی کشورهای عضو اوپک: آیا این رابطه، نامتقارن است؟»، فصلنامه مطالعات اقتصاد انرژی، شماره­22 ، دوره 6، صص29-59.
  3. احسانی، محمدعلی؛ خانعلی­پور، امیر­­ و عباسی،  جعفر (1388)، «­اثر بی­ثباتی نرخ  ارز بر صادرات غیرنفتی در ایران»، پژوهشنامه علوم اقتصادی، شماره 32، دوره 1، صص 13-34 .
  4. توکلی، اکبر و سیاح، محسن (1389)، «تأثیر نوسانات نرخ ارز بر فعالیت­های اقتصادی کشور»، فصلنامه پول و اقتصاد، شماره 4، دوره 2، صص 123 – 153.
  5. سامتی، مرتضی؛ خانزادی، آزاده و یزدانی، مهدی­(1389) ­، «بررسی فرضیه وجود اثرات متقارن شوک­های نرخ ارز بر سطح تولید و قیمت )مطالعه موردی: کشور ایران(»، فصلنامه پول و اقتصاد، شماره 4، دوره 2، صص 57- 35.
  6. رجایی، حسینعلی و جلایی، عبدالمجید (1396)، «بررسی شکاف تولید در اقتصاد ایران با استفاده از فیلترینگ هودریک پرسکات و باند پس»، مجله اقتصادی، شماره­های 3 و 4­، دوره 17، صص 150-135.
  7. جعفری صمیمی، احمد؛ مفرد، مریم و حیدرزاده، نگین (­1393)، «تأثیر نااطمینانی نرخ ارز بر واردات ایران»، فصلنامه پژوهشنامه بازرگانی، شماره 72، دوره 18، صص 24-1.
  8. عزیزنژاد، صمد و کمیجانی، اکبر (1396)، «تغییرات نرخ ارز و اثر آن بر نوسانات متغیرهای منتخب اقتصاد کلان در ایران»، فصلنامه پژوهش­های اقتصادی )رشد و توسعه پایدار( ­، شماره 1، دوره 24، صص 143- 121.
  9. غفاری، هادی؛ چنگی آشتیانی، علی و جلولی، مهدی (1392)، «بررسی اثر افزایش نرخ ارز بر متغیرهای عمده اقتصاد کلان ایران در چهارچوب یک الگوی اقتصادسنجی کلان ساختاری»، فصلنامه مطالعات اقتصادی کاربردی ایران، شماره 8، دوره 2، صص 119-91.
  10. یاوری، کاظم؛ سحابی، بهرام؛ عصاری، عباس و محسنی، رضا (1391)، «منبع نوسانات حساب­های جاری: مطالعه موردی ایران»، فصلنامه سیاستگذاری اقتصادی، شماره 8، دوره 4، صص 28- 1.
  11. لاتین
  12. Aghion, Philipe; Baccetta, Philipe & Racier, R (2006). "Exchange Rate Volatility and Productivity Growth: the Role of Financial Development", NBER Working paper, PP. 1-48.
  13. Blanchard, O. & D. Quah. (1989). "The Dynamic Effects of Aggregate Demand and Supply Disturbances", American Economic Review, Vol. 79, No. 4, PP. 655-673.
  14. Bernanke, B. S. & F. S. Mishkin (1997). "Inflation Targeting: A New Framework for Monetary Policy?", The Journal of Economic Perspectives, Vol. 11, No. 2, PP. 97–116.
  15. Demir, F. (2013). "Growth under Exchange Rate Volatility: Does Access to Foreign or Domestic Equity Markets Matter?", Journal of Development Economics, Vol. 100, No. 1, PP. 74-88.
  16. Goldstein, Morris & Mohsen S. Khan (1978). "The supply and Demand for Exports: A Simultaneous Approach", Review of Economics and Statistic, Vol. 60, No. 2, PP. 275-286.
  17. Hirschman, A. O. (1949). "Devaluation and the Trade Balance: A Note", Review of Economics and Statistics, Vol. 31, No. 1, PP. 50–53.
  18. Kandil, M. (2000). "The Asymmetric Effect of Exchange rate fluctuation: Theory and Evidence from Developing Countries", IMF Working Paper, PP. 1-32.
  19. Korinek, Jane & Huchet Bourdon, Marilyne (2011). "To What Extent Do Exchange Rates and Their Volatility Affect Trade? ", OECD Trade Policy Papers,119.
  20. Jin, Guo (2008). "The Impact of Oil Price Shock and Exchange Rate Volatilityon Economic Growth: A Comparative Analysis for Russia, Japan and China". Research Journal of International Studies, Issue 8, pp. 98-11.
  21. Mundaka, G (2011). "Exchange Rate Uncertainty and Optimal Participation in International Trade", World Bank Policy Research Working Paper, PP. 2-32.
  22. Oreiro, José Luis; Basilio, Flavio A. C. and Souza, Gustavo J. G. (2014). "Effects of empirical overvaluation and exchange rate volatility over industrial investment: evidence and economic policy proposals for Brazil". Brazilian Journal of Political Economy, Vol. 34, No. 4, PP. 347-369.
  23. Schnabl, Gunther (2008). "Monetary policy and wandering overinvestment cycles in East Asia and Europe", Working Paper, Universität Leipzi, PP.1-35.
  24. Shapiro, M.D & Watson, M.W. (1988). Sources of Business Cycle Fluctuations, Cambridge, MA: MIT Press.
  25. Sims, C. (1980). "Macroeconomic and Reality", Econometrica, Vol. 48, No. 1, PP. 1-49.
  26. Sun, W. & Lian, A. (2008). "Asymmetric Shocks and Exchange Rate Regimes in East Asia", International Research Journal of Financial and Economics, Vol. 22, No. 4, PP. 38-48.
CAPTCHA Image