نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای اقتصادی، دانشکده اقتصاد و حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب، تهران، ایران.

2 استادیار، دانشکده اقتصاد و حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب، تهران، ایران.

3 استاد، دانشکده اقتصاد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران، تهران، ایران.

چکیده

سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی، سرمایه‌گذاری داخلی را در ابعاد مختلفی تحت تأثیر قرار می‌دهد. ویژگی خاص تأثیر سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی بر سرمایه‌گذاری داخلی مربوط به تأثیر مکملی یا جانشینی آن بر سرمایه‌گذاری داخلی است. در ارزیابی تأثیر سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی بر سرمایه‌گذاری داخلی سؤال کلیدی این است که آیا سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی منجر به افزایش یا کاهش سرمایه‌گذاری داخلی می‌شود؟ بنابراین، هدف این تحقیق مطالعه تأثیر سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی بر سرمایه‌گذاری داخلی در ایران با تمرکز بر سیکل‌های تجاری ایران در طول دوره 2017ـ 1984 می‌باشد. بدین منظور با استفاده از مدل مارکف ـ سوئیچینک دوره‌های رونق و رکود اقتصادی برآورد شده است. سپس با استفاده از روش ARDL تأثیر سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی و اثر متقاطع آن با رونق و رکود اقتصادی بر سرمایه‌گذاری داخلی بررسی شد. نتایج نشان داد که سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در دوره رونق و رکود تأثیر مستقیم و معناداری بر سرمایه‌گذاری داخلی دارد. اما تأثیر مجموع سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی و تقاطع سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی و دوره رکود اقتصادی، بسیار قوی‌تر از مجموع تأثیر سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی و دوره رونق اقتصادی بر سرمایه‌گذاری داخلی بود. بنابراین سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی، در دوره رکود، تأثیر درون‌رانی قوی‌تری بر سرمایه‌گذاری داخلی در مقایسه با دوران رونق دارد. همچنین ثبات دولت تأثیر مستقیم و نرخ بهره، شاخص قیمت مصرف‌کننده و تجارت تأثیر منفی بر سرمایه‌گذاری داخلی ایران داشتند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Impact of Business Cycles on the Effect of FDI on Domestic Investment in Iran by Markov-Switching Approach

نویسندگان [English]

 • Karam Jafari Parvizkhanlou 1
 • Khalil Saeidi 2
 • Mohammad khezri 2
 • Kambiz Hozhabr Kiani 3
 • Fatemeh Zandi 2

1 Ph.D Student at Department of Economic and Accounting, Tehran Jonoub Branch, Azad Islamic University, Tehran, Iran.

2 Assistant Professor at Department of Economic and Accounting, Tehran Jonoub Branch, Azad Islamic University, Tehran, Iran.

3 Professor at Department of Economic, Science and Research Branch, Azad Islamic University, Tehran, Iran.

چکیده [English]

Foreign direct investment flows affect domestic investment in various dimensions. The specific feature of the effect of FDI on domestic investment relates to its complementary or substitution effect on domestic investment. In assessing the impact of FDI on domestic investment the key question is whether the FDI flow will lead to an increase or decrease in domestic investment?. So that the aim of this paper is to investigate the effects of foreign direct investment on domestic investment in Iran with a focus on business cycles during the period 1984- 2017. The boom and stagnation periods were estimated using the Markov-switching model. Then, using the ARDL method, the impact of boom times and recession on the effect of FDI on domestic investment was investigated. The results showed that FDI had a significant negative impact on domestic investment in both periods of boom and recession. But the impact of FDI and the cross-cutting effect of FDI during the recession are much stronger than the total impact of FDI and the period of economic boom on domestic investment. FDI, therefore, has a stronger crowding in effects on domestic investment during the recession compared to the boom period. Government stability also had a direct impact on domestic investment, While Interest rates, consumer price indices and trade had a negative impact on Iran's domestic investment.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Foreign Direct Investment
 • Domestic Investment
 • Boom
 • Recession
 • Markov-Switching Model
 • الف) کتب و مقالات

  1. فارسی

  • آرمن، سید عزیز و پیرو، فرزانه (1392)، «بررسی عدم تقارن در ادوار تجاری و نقش تکانه‌های نفتی در ایجاد آن»، فصلنامه اقتصاد مقداری، شماره 4، دوره 10، صص113 ـ 146.
  • ابریشمی، حمید؛ مهرآرا، محسن و محسنی، رضا (1385)، «تأثیر آزادسازی تجاری بر رشد صادرات و واردات»، فصلنامه پژوهشنامه بازرگانی، شماره 40، صص95 ـ 126.
  • اکبری، محمدرضا و کریمی هسنیجه، حسین (1379)، «تأثیر رشد صادرات بر رشد اقتصادی و تشکیل سرمایه»، مجله برنامه و بودجه، شماره 4و 5 ، صص63 ـ 84..
  • بابازاده، محمد؛ قدیمی دیزج، خلیل و رضایی بختیار، علیرضا (1386)، «آزادسازی تجاری و رشد اقتصادی در ایران»، پژوهشنامه علوم انسانی و اجتماعی ویژه اقتصاد، شماره 26، دوره 7 ، صص 13 ـ 44.
  • پژویان، جمشید و خسروی، تانیا (1391)، «تأثیر تورم بر سرمایه‌گذاری بخش خصوصی»، فصلنامه علمی پژوهشی دانش سرمایه‌گذاری، شماره 4، دوره 1، صص 1 ـ 17.
  • جلائی‌اسفندآبادی، عبدالمجید؛ شکیبایی، علیرضا؛ نجاتی، مهدی و انصاری‌نصب، مسلم (1395)، «بررسی آثار عوامل مؤثر بر شکاف تولید در اقتصاد ایران»، فصلنامه نظریه‌های کاربردی اقتصادی، شماره 4، دوره 3، صص 100 ـ 77.
  • داوودی، پرویز و شاه‌مرادی، اکبر (1383)، «بازشناسی عوامل مؤثر بر جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی (FDI) در اقتصاد ایران و 46 کشور جهان در چارچوب یک الگوی تلفیقی»، فصلنامه پژوهش‌های اقتصادی ایران، شماره 20، دوره 6، صص 81 ـ 113.
  • درینی، ولی‌محمد؛ اسماعیل پورمقدم، هادی و دهباشی، وحید (1395)، «تجزیه و تحلیل تاثیر بی‌ثباتی سیاسی با توجه به موقعیت ژئوپلیتیکی ایران بر تجارت بین المللی»، فصلنامه پژوهش‌های سیاسی جهان اسلام، شماره 3، دوره 6، صص 101 ـ 119.
  • دلیری، حسن (1396)، «بررسی اثر متقابل سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی و سرمایه‌گذاری داخلی (مطالعه تطبیقی ایران و 136 کشور دنیا)»، فصلنامه علمی پژوهشی پژوهش‌های رشد و توسعه اقتصادی، شماره 21، دوره 7، صص 81 ـ 96.
  • ربیعی، مهناز و بیدآباد، بیژن (1388)، «رابطه بین نرخ ارز و نرخ بهره در اقتصاد ایران (بازبینی و توسعه نظریه مقداری پول)»، فصلنامه تحقیقات اقتصادی، شماره 32، صص 67 ـ 96.
  • رحیمی، الهام و حرّی، حمیدرضا (1394)، «اثرات نااطمینانی نرخ ارز و تورم بر فرصت‌های سرمایه‌گذاری شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران»، مجله دانش حسابداری، شماره 23، دوره 6، صص125 ـ 146.
  • شاکری، عباس (1387)، اقتصاد کلان: نظریه‌ها و سیاست‌ها، جلد اول، چاپ اول، تهران: انتشارات پارس نویسان.
  • شاه‌آبادی، ابوالفضل؛ رهنما، حمیده و امیدی، وحید (1397)، «تأثیر متقابل درآمد نفتی با شاخص نهادی حکمرانی بر تشکیل سرمایه‌ی فیزیکی»، فصلنامه اقتصاد مقداری (بررسی‌های اقتصادی سابق)، شماره 3، دوره 15، صص 21 ـ 42.
  • طیبی، سید کمیل و بابکی، روح الله (1387)، «نقش بازبودن اقتصاد بر درجة تأثیرگذاری سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی بر صادرات کشورهای آسیایی و اقیانوسیه: درسی برای اقتصاد ایران»، فصلنامةپژوهشنامة بازرگانی، شماره 48، دوره 12، صص 39 ـ 68.
  • غفاری، هادی؛ سعاد‌مهر، مسعود؛ سوری، علی و رنجبر فلاح، محمدرضا (1395)، «بررسی تأثیر افزایش نرخ سود سپرده‌های بانکی بر متغیرهای کلان اقتصادی ایران»، فصلنامه علمی ـ پژوهشی مطالعات اقتصادی کاربردی ایران، شماره 18، دوره 5، صص 109 ـ 132.
  • غلامی، الهام و هژبرکیانی، کامبیز (1393)، «بررسی موقعیت چرخه تجاری در ایران و تأثیر آن بر کارایی برنامه‌های محرک مالی و سرمایه‌گذاری»، فصلنامه علمی و پژوهشی دانش سرمایه‌گذاری، شماره 12، دوره3، صص 253 ـ 271.
  • فشاری، مجید (1395)، «عوامل مؤثر بر مدت زمان بقای رونق اقتصادی کشورهای منتخب سازمان همکاری اسلامی (رهیافت تحلیل بقا)»، فصلنامه مدلسازی اقتصادی، شماره 3، دوره 10، صص 97 ـ 120.
  • کاتبی، محمود (1376)، «فرهنگ، ثبات سیاسی و توسعه ایران در فرآیند نوسازی و توسعه»، مجله فرهنگ، دوره 22 و 23، صص 79 ـ 100.
  • مجیدی، علی‌فقه؛ سلامی، فریبا و ضرونی، زهرا (1396)، «بررسی اثر دموکراسی بر رشد اقتصادی در کشورهای در حال توسعه»، پژوهشنامه علوم سیاسی، شماره 4، دوره 12، صص 137 ـ 164.
  • محمدی، حسین و محمودی، مهدی (1396)، «بررسی اثرات متقابل نرخ بهره با متغیرهای منتخب اقتصاد کلان در کشورهای اسلامی و غیر اسلامی»، فصلنامه تحقیقات و مدل‌سازی اقتصادی، شماره 28، صص 103 ـ 137.
  • مرزبان، حسین و نجاتی، مهدی (1391)، «اثر سرریز سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی و نقش قابلیت جذب بنگاه‌های داخلی در بخش صنعت: مورد ایران (1386 ـ 1376)»، مجله تحقیقات اقتصادی، شماره 4، دوره 47، صص201 ـ 219.

  2. لاتین

  • Agosin, R. M. & Machado, R. (2005). "Foreign Investment in Developing Countries: Does it Crowd in Domestic Investment?", Oxford Development Studies, Vol. 2, No. 2, pp. 149-162.
  • Agosin, R. M. & Mayer, R. (2000). "Foreign Investment in Developing Countries-does it Crowd in Domestic Investment?", UNCTAD Discussion Paper 146, Geneva: United Nations Conference on Trade and Development, pp. 1-20.
  • Akande, E. O. (2013). "Investment Shocks: A Source of Fluctuations in a Small Open Economy", Economic and Business Review for Central and South-Eastern Europe, Vol. 15, No. 3, pp. 213-235.
  • Apergis, N.; Katrakilidis, C. P. & Tabakis, N. M. (2006). "Dynamic Linkages between FDI Inflows and Domestic Investment: A Panel Cointegration Approach", Atlantic Economic Journal, Vol. 34, No. 4, pp. 385-394.
  • Bachmann, R. & Bayer, C. (2013). "Wait-and-See 'Business Cycles?", Journal of Monetary Economics, Vol. 60, No. 6, pp. 704-719.
  • Buckley, P. J.; Chen, L.; Clegg, L. J. & Voss, H. (2016). "Experience and FDI Risk-taking: A Microfoundational Reconceptualization", Journal of International Management, Vol. 22, No. 2, pp. 131-146.
  • Burns, A. & Mitchell, W. (1946). "Measuring Business Cycles", NBER, pp. 322-340.
  • Busse, M (2003). "Democracy and FDI", HWWA Discussion Paper 220, Department World Economy Neuer Jungfernstieg 21 D-20347 Hamburg Germany. Available at
   http: //www.hwwa.de.
  • Chayawisan, N (2015). "Interaction between Domestic and Foreign Direct Investment in Thailand", British Journal of Economics, Management & Trade, 9, No. 2, pp. 1-6.
  • Crespo, N. & Fontoura, M. P (2007). "Determinant Factors of FDI Spillovers- What Do We Really Know?", World Development, Vol. 35, No. 3, pp. 410-425.
  • Dale, W. Jorgenson. & Calvin, D.Siebret (1986). "A Comparison of Alternative Theories of Corpoate Investment Behavior", E.R, Vol. LvШ, No. 4, pp. 681-683.
  • Damijan, J.; Kostevc, C.; Rojec, M. & Jaklic, A. (2007). "The Effects of Own R&D and Ext. Knowledge Spillovers on Firm Innovation, Productivity: The Case of Slovenia", Proceedings of EIBA Conference, International Business, Local Development & Science-Technology Relationships, pp. 100-119.
  • De Soysa, I. (2005). "Foreign Direct Investment, Democracy and Development: Assessing Contours", Correlates and Concomitants of Globalization. London Today, Book Announcement, pp. 172.
  • Djankov, S.; Ganser, T.; McLiesh, C.; Ramalho, R. & Shleifer, A. (2009). "The Effect of Corporate Taxes on Investment and Entrepreneurship", American Economic Journal: Macroeconomics, 2, No. 3, pp. 31-64.
  • Dornbush, R.; Fisher, S. & Startz, R. (2004). "Macroeconomics", McGraw-Hill- Europe, 11 edition, pp. 636.
  • Edet Etim, I.; Abang, M. A. & Ekpenyong, I. B. (2018). "Interest Rate and Domestic Private Investment in Nigeria", International Journal of Research and Innovation in Social Science (IJRISS), Vol. II, No. X, pp. 198-206.
  • Elheddad, M. (2019). "Foreign Direct Investment and Domestic Investment: Do Oil Sectors Matter? Evidence from Oil-Exporting Gulf Cooperation Council Economies", Journal of Economics and Business, 103, pp. 1-12.
  • Elshain Yahia, Y.; Haiyun, L.; Asif Khan, M. & Hussain Shah, S. S. (2018). "The Impact of Foreign Direct Investment on Domestic Investment: Evidence from Sudan", International Journal of Economics and Financial Issues, Vol. 8, No. 6, pp. 1-10.
  • Friedman, M. (1968). Dollars and Deficits, Hall, Newjersey: Englewood Cliffs.
  • Glass, A. J. & Saggi, K. (2000). "Crowding out and Distributional Effects of FDI Policies", Journal of International Economics, Vol. 49, pp. 309-332.
  • Goldfeld, S. M. & Quandt, R. E. (1973). "A Markov Model for Switching Regressions", Journal of Econometrics, Vol. 1, No. 1, pp. 3-15.
  • Hamilton, J. D. (1989). "A New Approach to the Economic Analysis of Non-Stationary Time Series and the Business Cycle", Econometrica, Vol. 57, No. 2, pp. 357-384.
  • Hasanat Shah. S.; Hasanat, H.; Cottrell. S. & Hasanian, A. M. (2019). "Sectoral FDI inflows and domestic Investmentsin Pakistan", Journal of Policy Modeling, Available online at sciencedirect.com.
  • Jorgenson, D. W. (1971). "Econometric Studies of Investment Behavior: a Survey", Journal of Economic Literature, Vol. 9, No. 4, pp. 1111-1147.
  • Jude, C. (2016). "Does FDI Crowd out Domestic Investment in Transition Countries?", HAL Archives-Ouvertes, Available at https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-01252565.
  • Kamaly, A. (2014). "Dose FDI Crowding in or out Domestic Investment? New Evidence from Emerging Economies", Modern Economy, Vol. 4, No. 5, pp. 391-400.
  • Keith, P. & Neringa, O. (2012). "Does Foreign Direct Investment Crowd In or Crowd Out Domestic Investment? Evidence from the European Union", The Journal of Economic Asymmetries, Vol. 9, No. 1, pp. 89-104.
  • Kim, D. D. & Seo, J. S. (2003). "Does FDI Inflow Crowd out Domestic Investment in Korea?", Journal of Economic Studies, Vol. 30, No. 6, pp. 605-622.
  • Kydland, F. E. & Prescott, E. C. (1990)." Business Cycle: Real Facts and a Monetary Myth", Federal Reserve Bank of Minneapolis Quarterly Review, Vol. 14, No. 2, pp. 3-18.
  • Li, C. & Luo, Y. (2019). "Spillover Effect of Foreign Direct Investment: Evidence from the West Midlands of England", Economic Issues, 24, No. 1, pp. 1-20.
  • Lucas, R. E. (1977). "Understanding Business Cycles", In Carnegie-Rochester Conference Series on Public Policy, Vol. 5, pp. 7-29.
  • Lucas, R. E. (1977). "Understanding Business Cycles, Stabilization of the Domestic
   and International Economy", The Review of Economics and Statistics, Vol. 80, No. 2, pp. 33-54.
  • Mahmood, H. & Chaudhary, A. R (2012). "Foreign Direct Investment-Domestic Inverstment Nexus in Pakistan", Middle-East Journal of Scientific Research, Vol. 11, No. 11, pp. 1500-1507.
  • McKinnon, R. I. (1973). Money and Capital in Economic Development, Washington DC: Brookings Institution.
  • Mercereau, B. (2005). "FDI Flow to Asia: Did the Dragon Crowd Out the Tigers?", Working Paper, International Monetary Fund, WP/05/189.
  • Moran, T. H. (2011). Foreign Direct Investment and Development: Launching a second generation of policy research: Avoiding the mistakes of the first, Washington: Peterson Institute for International Economics.
  • Quandt, R. E. (1972). "A New Approach to Estimating Switching Regressions", Journal of American, Statistical Assoc, Vol. 67, No. 338, pp. 306-310.
  • Seetanah, B.; Matadeen, J.; Fauzel, S. & Kheshansing, G. (2018). "Does FDI crowd-in or crowd-out domestic investment? Evidence from African Economies", Conference Proceedings, University of Economics in Bratislava, pp. 1-9.
  • Sinani, E. & Meyer, K. (2004). "Spillovers of Technology Transfer form FDI: The Case of Estonia", Journal of Comparative Economics, Vol. 32, No. 32, pp. 455-466.
  • Tian, X. (2010). "Managing FDI Technology Spillovers: A Challenge to TNCs in Emerging Markets", Journal of World Business, Vol. 45, No. 3, pp. 276–284.
  • Titarenko, D. (2006). "The Influence of Foreign Direct Investment on Domestic Investment Processes in Latvia", Transport and Telecommunication, Vol. 7, No. 1, pp. 76-83.
  • Tobin, J. (1969). "A General Equilibrium Approach to Monetary Theory", Journal of Money, Credit and Banking, Vol. 1, No. 1, pp. 15-29.
  • Twaha Ahmed, K.; Ghanib, M. G.; Mohamad, M. & Derus, M. A. (2015). "Does inward FDI crowd-out Domestic Investment? Evidence from Uganda", Global Conference on Business & Social Science-2014, GCBSS-2014, 15th & 16th December, Kuala Lumpur, Procedia - Social and Behavioral Sciences, 172, pp. 419-426.
  • United Nations Conference on Trade and Development, UNCTAD (1996). ''World Inves-tment Report 1996 Investment'', Trade and International Policy Arrangement, pp. 1-362.
  • Yao, K. A. P. & Drama, B. G. H. (2019). "Governance, FDI and Private Domestic Investment in West African Economic and Monetary Union (WAEMU)", Journal of International Business and Economics, 7, No. 1, pp. 1-10.
  • Zuzana, S. (2015). "Relationship between Foreign Direct Investment and Domestic Investment", Procedia Economics and Finance, Vol. 23, pp. 1017–1022.
  • Ipek, E. & Kizilgol, A. O (2015). The Contribution Of FDI Flows To Domestic Investment:
   An Econometric Analysis Of Developing Countries, Yönetim ve Ekonomi, Vol. 22, No. 2, pp. 401-413.
CAPTCHA Image